Adózás

Az önkormányzatok adóztatási körébe tartozó, adózással kapcsolatos főbb szabályokat az alábbi jogszabályok határozzák meg:


Városunkban a következő helyi adónemek kerültek bevezetésre:

 • építményadó (2018.01.01-től 2020.07.14-ig a reklámhordozó utáni építményadó is),
 • telekadó, (megszünt 2015.12.31. napjával)
 • magánszemélyek kommunális adója,
 • tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó,
 • iparűzési adó.


Törvényi szintű szabályozás alapján az önkormányzat adóztatási körébe tartozik:

 • gépjárműadó (2020.12.31-ig)
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó,
 • talajterhelési díj,
 • magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentése.


Az ügyintézés helye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy telefonon az Adó Osztályon.

A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózók (ide tartoznak az egyéni vállalkozók is) elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A gazdasági társaságok, 2019. január 1-től kizárólag elektronikusan, cégkapun keresztül intézhetik önkormányzati hatáskörbe tartozó helyi adó és más adóügyeiket. Az egyéni vállalkozók, az adóköteles tevékenységet végző természetes személyek is elektronikus kapcsolattartásra, elektronikus ügyintézésre kötelezettek az adóhatóság felé. Esetükben a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó tárhely, az ügyfélkapu szolgál az elektronikus kommunikációra.

Az elektronikus kapcsolattartás az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványok benyújtásával (E-ÖNKORMÁNYZAT), szabadon szövegezett beadvány esetében pedig az Általános Célú Kérelem Űrlap, vagyis az e-Papír szolgáltatás igénybevételével valósulhat meg. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózóktól csak az ezen az úton benyújtott bevallásokat, adatbejelentéseket, egyéb dokumentumokat fogadja el adóhatóságunk.

Az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne az E-ÖNKORMÁNYZAT portál (régebben: Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)), mely innen is elérhető. További információkat találhat a honlapunk e-Ügyintézés oldalán. Általános tájékoztató az E-Önkormányzat Portálon történő elektronikus ügyintézésről.


Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési (változásbejelentési) nyomtatványokat. Az önkormányzati adóhatóság részére az önkormányzati adórendeleti mentességre, kedvezményre nem jogosult, vagy azt igénybe venni nem szándékozó adóalany az építményadóról, a telekadóról, a magánszemély kommunális adójáról szóló adatbejelentési kötelezettségét, az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén papíralapon is - teljesítheti.
A nyomtatványok itt érhetők el: https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/helyi-adoztatasi-minta-adobevallasi-adatbejelentesi-nyomtatvanyok-az-onkormanyzati-adohatosagok-szamara
 


Építményadó

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő, minden lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény (épület. épületrész). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül. 
  Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény reklámhordozók adójával kapcsolatos rendelkezéseit. A helyi adókról szóló törvény reklámhordozókra vonatkozó rendelkezései 2020. július 15. napjától hatálytalanok.
 • Mentes az építményadó alól:
 • a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény,
  b) a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt nem üzleti célra használják,
  c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti joga miatt a lakás után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

 • Az adó alanya: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, vagy az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Reklámhordozó esetén az adó alanya az, aki az év első napján annak Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.
 • Az adó alapja: az építmény m2 –ben számolt hasznos alapterülete, 
 • Az adó mértéke: függ attól, hogy az ingatlan milyen célt szolgál, az üdülési célú építményeknél továbbá az infrastrukturális ellátottságtól.
 • - Üdülés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
  A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m2/év,
  B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2/év,
  C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2/év,
  D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2/év.
  - Raktározásra, tárolásra szolgáló építmények esetén 100 Ft/m2/év.
  - Az előzőek hatálya alá nem tartozó építmények esetén 200 Ft/m2/év.

 • További mentességek:
 • a) a szükséglakás,
  b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
  c) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
 • Bevallás határideje: az adókötelezettség keletkezését követő 15 nap.
 • Befizetési határidők: az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az Adó Osztály által kiadott határozat tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlára, az Adó Osztályon beszerezhető csekken, illetve az E-ÖNKORMÁNYZAT portálra belépve az e-fizetés menüpontban, bankkártyával.
 • Ügyintéző: Kónyáné Lukács Éva (telefon: (66) 521-658)


Telekadó

 • A telekadó adónem Gyomaendrőd város közigazgatási területén 2015. december 31. napjával megszüntetésre került. A belterületi beépítetlen földrészletek (telkek) 2016. január 1-től a magánszemélyek kommunális adója adónemben kerülnek adóztatásra. 
 • Ügyintéző: Bella Andrea

Magánszemélyek kommunális adója

 • Az adó tárgya: Adóköteles Gyomaendrőd város illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
 • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
 • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
 • a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
  b) a külterületen lévő telek,
  c) az az adóalany, aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az adóköteles lakásban egyedül lakik, és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az adómentességre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 15. napjáig kell kérelmezni és igazolni,
  d) az az adóalany, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata által kiírt „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. A mentesség a rákötés évét követő évtől kezdve öt adóéven át illeti meg az adóalanyt. A mentességet az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolás alapján hivatalból kell biztosítani.
 • Adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt:
 • a) aki az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul. A kedvezmény a műszaki átadást követő évtől kezdve négy adóéven át érvényesíthető a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő adó összegével azonos mértékben. A kedvezményt az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolása alapján hivatalból kell biztosítani.
  b) Abban az esetben, ha az adóalanynak az (1) bekezdés d) pontja szerinti adómentesség érvényesítési időtartamán belül a (2) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy az adókedvezményt az adómentesség időtartamának leteltét követően kell megállapítani.
  c) Ha az adóköteles ingatlan tulajdonjogában az adómentesség vagy az adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás következik be, akkor az adómentesség, adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg .
 • Az adó mértéke: lakások esetén függ attól, hogy az ingatlan a településen belül hol helyezkedik el, telek esetében pedig függ a telek összterületétől.
 • - Lakásonként, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogonként:
  a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el és nem tartozik a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet hatálya alá 7.100 Ft/év,
  b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el 5.250 Ft/év, (Nagylapos, Öregszőlő, Bánomkert)
  c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá 2.500 Ft/év (külterület).
  - Telkenként:
  a) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t nem haladja meg 2.500 Ft/év,
  b) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t meghaladja 5.000 Ft/év .
 • Bevallás határideje: Január 15. napjáig kell bejelenteni - az új tulajdonosnak/örökösnek, és a régi tulajdonosnak is - az adókötelezettségben előző évben történő változást.
 • Befizetési határidők: Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság határozata tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlára, az Adó Osztályon beszerezhető csekken, illetve az E-ÖNKORMÁNYZAT portálra belépve az e-fizetés menüpontban, bankkártyával..
 • Ügyintéző: Bella Andrea (telefon: (66) 521-608)

Idegenforgalmi adó

 • Az adó tárgya: nem állandó lakosként Gyomaendrőd város közigazgatási területén eltöltött vendégéjszaka. Vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló - legfeljebb 24 óra.
 • Az adó alapja: az eltöltött vendégéjszakák száma.
 • Az adó mértéke: vendégéjszakánként 350,- Ft.
 • Mentességek: mentes az idegenforgalmi adó megfizetése alól:
 • a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
  e) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy;
  f) a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Fontos határidők:

 • Az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (szálláshely nyilvántartásba vétele) számított 15 napon belül kell bejelenteni az Adó osztály felé. A bejelentéshez  a "2023_HIPA_IFA_BEJ_VBEJ" nyomtatvány használható, mely tartalmazza a kitötési útmutatót is. Az e-kapcsolattartásra kötelezett adózónak az E-Önkormányzati Portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN" nyomtatványát kell használnia.

 • Bevallási, befizetési határidő: az adót beszedő a tárgyhónapban beszedett adóról a következő hó 15. napjáig tesz bevallást, ezzel egyidőben az adót köteles befizetni az önkormányzat 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájára. A befizetés teljesíthető átutalással, csekken, illetve az E-ÖNKORMÁNYZAT portálra belépve az e-fizetés menüpontban, bankkártyával.
 • Nyilvántartás vezetés:  2019. január 1-től kötelező a szálláshely-szolgáltatónak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) való csatlakozás. A szálláshelykezelő szoftvert használata megszüntette a papír alapú vendékönyvek használatát.

A beszedett adóról azonban a korábbiaknak megfelelően bevallást kell készíteni, és azt az önkormányzat részépre megküldeni. Akkor is be kell vallani a megállapított idegenforgalmi adót, ha annak összege nulla.

 • Ügyintéző: Farkasné Szurovecz Edit (telefon: (66)521-658)

 

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

Iparűzési adó

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város illetékességi területén végzett, nyereség-, jövedelemszerzésre irányuló, állandó vagy ideiglenes vállalkozási tevékenység.

 • Az adó alanya: a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából végző:
  - egyéni vállalkozó,
  - őstermelő, ha az éves bevétele a 600.000 Ft-ot meghaladja (2020.12.31-ig), (erről bővebben itt lehet olvasni)
  2021.01.01-től összbevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát meghaladja (erről bővebben itt lehet olvasni)
  - a jogi személy,
  - egyéni cég, egyéb szervezet.

 • Iparűzési adó alanya: az a vállalkozó, akinek településünkön székhelye, vagy telephelye van, függetlenül a tevékenység folytatásának helyétől.

 • Az adó alapja: Alapesetben a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adóalap egyes esetekben egyszerűsített módon is meghatározható, melynek részletes szabályait az 1990. évi C. törvény 39/A.-39/B. §-ai tartalmazzák.
 • Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése: Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
 • Az adó mértéke: az adóalap 1,9 %-a.
 • Mentességek, kedvezmények: Mentes az iparűzési adó alól a háziorvos , védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. (Háziorvos, védőnő vállalkozó az a vállalkozó, aki - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Ha a kisvállalkozó a 39/A § (2) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor a helyi iparűzési adóban adómentességre, adókedvezményre és adócsökkentésre nem jogosult.

Az iparűzési adóhoz a következő fontos határidők kapcsolódnak:


Adókötelezettséget érintő bejelentés:

 • az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell bejelenteni

Bevallás:

 • Az adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni

Befizetés:

 • számlaszám: 53200125-11063843

 • a vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben: az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni,

 • egyszerűsített adóalap-megállítást választó kisvállalkozónak egy összegben: május 31-ig.

 • a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni.

 • Ügyintézők: Kovácsné Molnár Piroska, Farkas Andrea (telefon: (21) 200-7720)

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

 • Az adó tárgya: Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő termőföld bérbeadása.

 • Az adó alanya: az a magánszemély, aki a bérbe adott termőföld tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.

 • Az adó alapja: a termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze, ide értve a földjáradékot is.

 • Az adó mértéke: az éves bevétel 15 %-a.

 • Mentesség: mentes az adó alól a bevétel, ha a bérbeadásról szóló szerződés az 5 (öt) évet eléri. Ebben az esetben adót nem kell fizetni, és bevallást sem kell teljesíteni.

 • Bevallás határideje:
  - magánszemély esetében a jövedelem megszerzését követő év március 20,
  - kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 25.

 • Befizetési határidők:
  - magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig,
  - kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.

 • A befizetés módja: átutalással az 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlára, az adóosztályon beszerezhető csekken, illetve az E-ÖNKORMÁNYZAT portálra belépve az e-fizetés menüpontban, bankkártyával.

 • Az eljárás jogi alapjai:
  - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
  - az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvény.

 • Ügyintéző: Farkasné Szurovecz Edit (telefon: (66) 521-658)


Gépjárműadó - 2021. január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatkörébe. A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat továbbra is az önkormányzati adóhatóságok látják el.

 • Ügyintéző: Bella Andrea (telefon: (66) 521-608)

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és hatóságilag engedélyezett szennyvízelhelyezést alkalmaz. (szikkasztó, zárt szennyvíztároló).

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. A díjat az önkormányzat 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell megfizetni, átutalással, vagy csekken,  illetve az E-ÖNKORMÁNYZAT portálra belépve az e-fizetés menüpontban, bankkártyával.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Gyomaendrőd esetében 1,5) határozza meg. A fizetendő talajterhelési díj számítása: 1.200 Ft x 1,5 x m3 azaz 1.800 Ft szorozva az elfogyasztott vízmennyiséggel.

Az Alföldvíz Zrt-tól kapott adatok alapján kerül postázásra az adott évi kötelezettség megállapítására vonatkozó adóbevallási nyomtatvány.

A 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet szerint, az alábbi mentességek és kedvezmények adhatók a díj megfizetésére:

Mentes az:
1) Akinek az éves mért vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m3-t. Ők nem is kapnak bevallás nyomtatványt.
2) Az a kibocsátó aki és a vele közös háztartásban élők mindegyike a 70. életévét betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja

Díjkedvezmény jár az alábbi esetekben:
1) Aki 2012. évben rácsatlakozott a közcsatornára. A díjkedvezmény mértéke a fizetendő díjból 80 %.
2) Aki 2013. évben rácsatlakozott a közcsatornára. A díjkedvezmény mértéke a fizetendő díjból 50 %.
3) Magánszemélyek 50 %-os díjkedvezményben részesülhetnek, amennyiben kérelmezik, az alábbi feltételeknek megfelelnek és azt igazolják:
- családban élő esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, ami jelenleg 28.600 Ft,
- egyedül élő estén, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, azaz 42.900 Ft-ot.
A díjkedvezmény akkor adható, ha az adózó a talajterhelési díj bevallás nyomtatványát március 31-ig benyújtja és a díjat eddig az időpontig meg is fizeti, vagy arra részletfizetést, vagy fizetési halasztást kérelmez és az pozitív elbírálásban részesül.

Ügyintéző: Farkasné Szurovecz Edit (telefon: (66) 521-658)


Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok

Jogi szabályozás: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok:

(1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére.
(5) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy-beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
(6) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett párlat adójegy mennyiségét és átvételi idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott párlat adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli.
(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.
(10) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 év elteltével évül el.

A 2016. január 1. napja előtti szabályokat itt olvashatja.

Ügyintéző: Farkas Imre (telefon: (66) 581-230)

Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok:

Meghatalmazással kapcsolatos tudnivalók:

Ha törvény nem írja elő az adózó személyes eljárását, helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és cselekményre. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentés beérkezésétől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni.

Jogi személyt és egyéb szervezetet az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján
- a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, foglalkoztatott – fióktelep esetében ideértve az anyavállalat foglalkoztatottját is,
- kamarai jogtanácsos,
- ügyvéd,
- ügyvédi iroda,
- nyilvántartásba vett adószakértő, nyilvántartásba vett okleveles adószakértő, nyilvántartásba vett adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselője, foglalkoztatottja, tagja képviselheti.

Természetes személyt az adóhatóság előtt állandó meghatalmazás alapján bármely – képviseletre alkalmas – nagykorú személy is képviselheti.

Felhívjuk a képviselők – meghatalmazottak (könyvelői-, ügyvédi irodák stb.) – figyelmét képviseleti joguk bejelentésére, mivel az adóbevallások, adatbejelentések elektronikus úton történő benyújtásához is szükséges a képviseleti joguk igazolása, ellenkező esetben a beküldött bevallások, adatbejelentések nem elfogadhatók, nem dolgozhatók fel.

Helyi adó és gépjárműadó alóli mentességi nyilatkozatok:

A helyi adókról szóló törvény értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól többek közt az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság. A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Az építmények után megállapított építményadóban a mentesség azon épület, épületrész után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ.

Gépjárműadó esetében, a gépjárműadóról szóló törvény alapján mentes az adó alól az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Továbbá adómentes az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

A fenti feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozatok adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősülnek. Nyilatkozat hiányában az adóelőírások az általános szabályok alapján esedékesek és végrehajthatók.

Eseménynaptár
Közelgő események