Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya

2. Székhely

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

-

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-66-386-991

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

-

6. Központi elektronikus levélcím

gondozasikp@gyomaendrod.hu

7. A honlap URL-je

-

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Hivatali kapu rövidnév: TSZGK

Hivatali kapu KRID: 544933756

 

Telefonszám: +36-66-386-991

 

Telefaxszám: -

 

Ügyfélfogadás helye: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

 

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya intézményvezetője: Véháné Jánosik Zsuzsanna

10. Az ügyfélfogadás rendje

Nyitvatartási idő/ellátási idő

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

         Szervezeti struktúra ábrája 15. oldal

 

       Intézményvezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

       Intézményvezető-helyettes: Nagy-Kulik Zsuzsa

       Gazdasági vezető: Takács Gabriella

Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya intézményvezetője: Véháné Jánosik Zsuzsanna

Telefonszám: +36-20-223-41-22

Telefaxszám: -

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

E-mail cím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

          Intézményvezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

Telefonszám: +36-20-223-41-22

Telefaxszám: -

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

E-mail cím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

 

          Intézményvezető-helyettes: Nagy-Kulik Zsuzsa

Telefonszám: +36-66-386-991

Telefaxszám: -

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

E-mail cím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

 

         Gazdasági vezető: Takács Gabriella

Telefonszám: +36-66-386-991

Telefaxszám: -

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

E-mail cím: gondozasikp@gyomaendrod.hu

I.2. A felügyelt költségvetési szervek

Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

I.3. Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

I.4. Közalapítványok

Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítvány kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns

I.5. Lapok

Közzétételi egység: Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

I.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389.

E-mail cím: hivatal@bekes.gov.hu

Telefon: +36-66-622-000

Telefax: +36-66-622-001

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.

E-mail cím: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Telefon: +36-66-386-122

Telefax: -

Honlap: www.gyomaendrod.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf.: 389.

E-mail cím: hivatal@bekes.gov.hu

Telefon: +36-66-622-000

Telefax: +36-66-622-001

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

 

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Postacím: 5501 Gyomaendrőd, Pf.: 3.

E-mail cím: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Telefon: +36-66-386-122

Telefax: -

Honlap: www.gyomaendrod.hu

I.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM. r.

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. r.

 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000 (VIII. 4.) SzCsM. r.

 

Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósításának eljárási rendjéről szóló 2/2009. (I. 30.) OKM rendelet

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r.

 

Adatvédelmi És Adatbiztonsági Szabályzat

 

SZMSZ

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem országos illetékességű

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

II. 2. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

2.Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

II.3. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Nem releváns

II. 4. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Nem releváns

II. 5. Közzétételi egység: Nyilvános Kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

II. 6. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

II. 7. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: előterjesztések

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

II.8. Közzétételi egység: Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nem releváns

II.9. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

II.10. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Nem releváns

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya

Intézményvezető: Véháné Jánosik Zsuzsanna

Cím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Postacím: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

Tel: 06-66-386-991

E-mail: gondozasikp@gyomaendrod.hu

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek; Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

II. 11. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista; A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista; A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A működés törvényessége, ellenőrzései

Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

MÁK 2020

Intézkedési terv

Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ 2021

Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns

Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nem releváns

Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti utca 1-5.

Statisztika Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti utca 1-5.

Statisztika Rózsakert Idősek Otthona

Statisztika Rózsakert Idősek Otthona

Statisztika Szent Imre Idősek Otthona

Statisztika Szent Imre Idősek Otthona

Statisztika Őszi Napsugár Idősek Otthona

Statisztika Idősek Klubja, Hunya

Statisztika Rózsakert Esély Klub

III. 2. Költségvetések, beszámolók

Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Költségvetési határozat 2014

Költségvetési határozat 2014 módosítás

Költségvetési határozat 2015

Költségvetési határozat 2015 módosítás

Költségvetési határozat 2015 módosítás

Költségvetési határozat 2015 módosítás

Költségvetési határozat 2016

Költségvetési határozat 2016 módosítás

Költségvetési határozat 2016 módosítás

Költségvetési határozat 2016 módosítás

Költségvetési határozat 2017

Költségvetési határozat 2017 módosítás

Költségvetési határozat 2017 módosítás

Költségvetési határozat 2017 módosítás

Költségvetési határozat 2018

Költségvetési határozat 2018 módosítás

Költségvetési határozat 2018 módosítás

Költségvetési határozat 2018 módosítás

Költségvetési határozat 2019

Költségvetési határozat 2019 módosítás

Költségvetési határozat 2019 módosítás

Költségvetési határozat 2019 módosítás

Költségvetési határozat 2020

Költségvetési határozat 2020 módosítás

Költségvetési határozat 2020 módosítás

Költségvetési határozat 2021

Költségvetési határozat 2021 módosítás

Költségvetési határozat 2021 módosítás

Költségvetési határozat 2021 módosítás

Költségvetési határozat 2022

Költségvetési határozat 2022 módosítás

Költségvetési határozat 2022 módosítás

Költségvetési határozat 2022 módosítás

Költségvetési határozat 2023

Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Nem releváns

Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Zárszámadások évekre bontva 2013-2022:

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

Zárszámadás

III.3. Működés

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2022

2023

III. 10.Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve;

2.. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja;

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege;

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött

– általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nem releváns

Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Nem releváns

Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem releváns

Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Szerződések összefoglaló táblája

Szerződés I.

Szerződés II.

Szerződés III.

Szerződés IV.

Szerződés V.

Szerződés VI.

Szerződés VII.

Szerződés VIII.

Szerződés IX.

Szerződés X.

Közbeszerzés 2022.

Közbeszerzés összegezés 2022.

Közbeszerzés 2023.

Eseménynaptár
Közelgő események