Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

2022. 12 16.

Kedvezményezett neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek: Dévaványa Város Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Csárdaszállás Község Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00042

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

Forrás megnevezése: Európai Szociális Alap

Megvalósítás helye: Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya, Csárdaszállás

Szerződött támogatás összege: 478 636 737, - Ft

Projekt összköltsége: 478 636 737, - Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási döntés dátuma: 2017. május 09.

Szerződés hatályba lépésének dátuma: 2018. április 17.

Projekt megvalósításának kezdete: 2018. március 1.

Projekt tervezett befejezése: 2020. február 28.

A járási szinten megvalósításra kerülő projekt célja:

a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő- piaci helyzetük javításának támogatása
a helyi humán közszolgáltatások javítása - a humán közszolgáltatás emberi erőforrásainak, kapacitásainak javítása, a végzettségi, képzettségi szint növelése
önsegítő társadalmi csoportok létrehozása
A projekt kiemelt célcsoportja:

A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.

A projekt keretében a következő szakmai programok valósulnak meg:

Program: Szakemberek foglalkoztatása

A járási igényfelmérések során, a kifejezett igény mutatkozott olyan szakemberek foglalkoztatására, akik a szociális/gondozási területen többfunkciós munkakörökben is alkalmazhatók. A szociális gondozó szakemberek szociális munkások irányítása mellett segítséget nyújtanak az adott szolgáltatást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez.

Program: Összehangolt járási prevenciós szolgáltatások

Az összehangolt járási prevenciós szolgáltatások az alábbi fő tevékenységcsoportokba (programok) szerveződnek:

- Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról
- Egészség-megőrzési tájékoztató alkalmak és vetélkedők
- Érzelmi biztonság, önkontroll, asszertív viselkedés tréning
- Drog – és alkoholprevenciós tájékoztató alkalmak

Program: Felvilágosító modellprogramok

A közösségi színtér modellprogramok az alábbi területekre irányulnak:

- Egészséges táplálkozási ismeretek
- Szexuális egészség és személyi higiénia
- Gyógyszerek és egészséges életmód – alapvető ismeretek
- Amit a járványokról tudni kell

Program: Egyéni fejlesztési tervek elkészítése

A projekt során a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság egyéni kompetenciáinak felmérése és személyekre szabott fejlesztési tervek készítése a cél. A helyi szakemberhiányt tekintetbe véve külső szakértők bevonását tervezzük, akik személyes interjúkat készítenek a célcsoport tagjaival.

Program: Csoportmunka tréning

Napjaink egyik kihívása, hogy a munkahelyeken új elvárásokkal szembesülnek a munkavállalók: a számos képzés, átképzés (élethosszig tartó tanulás igénye) mellett kiemelt fókuszt kap a team munka, azaz meghatározott csoportban végzett tevékenység. A csoportmunka tréning segíti a célcsoport munkaerő-piaci integrációját és javítja társas kompetenciáit is.

Program: Háztartásgazdálkodási alapismeretek

A háztartásvezetési ismeretek röviden a háztartási munkák tervezését, szervezését és nem utolsó sorban elvégzését, a mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását jelenti. A tréningen résztvevő képes lesz a mindennapi tevékenységek elvégzésére, a tervezési folyamatok elvégzésére és a családon belüli szükségletek feltárására, a háztartásgazdálkodáshoz szükséges erőforrásokat figyelembevételére.

Program: Hatékony álláskeresés tréning

Az álláskeresés során az állásinterjú döntő fontosságú, már a találkozó első percei meghatározóak a siker szempontjából. Az interjúra történő felkészülés érdekében tanácsot adunk a várható kérdések és helyes válaszok tekintetében, megvitatjuk a felvételi beszélgetés viselkedési szabályait, s beszélünk a megjelenéssel kapcsolatos elvárásokról. Arra törekszünk, hogy felkészítsük, és alkalmassá tegyük az álláskeresőket a munkavállalásra, és a megszerzett állás megtartására.

Program: Önkéntes program szervezése a munkaszocializáció elősegítése érdekében

A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való vissza- és bekerülésének elősegítése is, az önkéntes programok révén ez is megvalósulhat. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt.

Program: Tanulástechnikai tréning

A tréning célja a résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerése, tudatosítása, hatékony tanulástechnikák, módszerek elsajátítása, gyakorlása, a tanulási stratégia kialakítása a tananyag könnyebb feldolgozása az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

Program: Szociális gondozó képzés

A helyi szakemberhiány enyhítésére a projekt során húsz fő szociális gondozói képzését tervezzük 10 hónapos időtartamban. A szakemberek gyakorlati képzését a helyi intézmények vállalják fel, az elméleti képzéshez külső szolgáltatót veszünk igénybe. A későbbiekben tervezett foglalkoztatási programhoz kapcsolódóan, amelybe 15 főt szeretnénk bevonni, az esetleges lemorzsolódást is tekintetbe véve határoztuk meg a képzendő személyek számát.

Program: Ösztöndíj a képzésben résztvevőknek

Mivel a szociális gondozó képzésben résztvevők a képzési időszakban jövedelemmel nem rendelkeznek, ezért ösztöndíjat biztosítunk a számukra ami a megélhetésüket fedezi, havi 60.000 Ft-ot.

Program: Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréningek megvalósítása a potenciális munkáltatók körében

A képzések célja a járásban működő munkáltatók körében olyan szemléletformáló tréningek tartása, amelyek segítik a célcsoport elfogadását, komplex ismereteket adnak át a munkaerőpiacról tartósan kiszorult rétegek integrációs lehetőségeiről. A potenciális munkáltatók érzékenyítése is megtörténik a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő kapcsán, kifejezett hangsúlyt helyezve egy diszkrimináció-ellenes attitűd kialakítására.

Program: Vállalkozási készségfejlesztő tréning 25 év alatti fiatalok számára

Azoknak a fiataloknak, akik vállalkozói ismeretek oktatásában vesznek részt, fejlődnek az üzleti ismereteik, valamint az alapvető készségeik és attitűdjük. A résztvevők képessé válnak az alapvető vállalkozói ismereteik bővítésére, rendszerezésére, szakmai műveltségük megalapozására és elmélyítésére; alapvető szakmai ismereteket, gyakorlati tájékoztatást szereznek a vállalkozások világáról.

Program: Karrier-tréning a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek számára

A tréning célja a munkaerőpiac működésének megismerése, ismeret-, és tapasztalatszerzés a munka világából, egyéni élethelyzet átgondolása, értékelése. A tréning során cél a résztvevők önreflexiós készségének fejlesztése, önbizalmának erősítése, munkanélküliségükkel kapcsolatos gondolataik, érzelmeik formálása, életútért való egyéni felelősségre való figyelem felhívása.

Program: Innovatív szakmai programok kidolgozása

A projekt során a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok kiemelt szerepet kapnak, és az előzetes tervezés során azonosított beavatkozási területen túl, további terület-specifikus szakmai programok kidolgozása fog megtörténni. A kidolgozandó programok fókuszában a helyi sajátosságok állnak és megközelítésükben újszerű, innovatív módszertant alkalmaznak.

Program: Mentorok alkalmazása

A projekt során a célcsoport személyiségfejlődésének támogatása érdekében minden partnertelepülésen mentorokat alkalmazunk. A munkaerő-piaci mentori munka speciális jellegzetessége, hogy általában olyan többszörösen hátrányos helyzetű embereknek kell folyamatos segítséget nyújtani, akik fokozottan érzékenyek, gyakran nem együttműködők. Az egyes szolgáltatókkal való szoros kapcsolattartás mellett a mentornak fel kell tudnia mérni ügyfele szükségleteit és képessé kell tennie őt a lehető legnagyobb önállóságra.

Program: Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények szervezése

A személyes egészségmagatartás magában foglalja mind a preventív, mind a megőrző, mind pedig a fejlesztő erőforrásokkal rendelkező formákat. A programjaink célja az, hogy olyan közösségi egészségnevelési szemléletformálást végezzünk, amely tartósan befolyásolja a célterület lakosságának egészségmagatartását.

Program: Lakossági szűrprogramok népszerűsítése

A lakosság egészségmegtartásának protektív és preventív jellegét erősítendő, a járás településein egy komplex szűrőprogram népszerűsítő kampányt tervezünk, amely a projekt során a lakosság jelentős részének egészségügyi szűrését célozza meg. A kampányhoz kapcsolódó programok során nőgyógyászati, szív- és érrendszeri, tüdőgyógyászati, cukorbetegséggel kapcsolatos és belgyógyászati megelőző vizsgálatokat végeznek a szakemberek és emellett szakmai és civil szervezetek az életmódra vonatkozó tanácsokat adnak a résztvevőknek.

Program: Közösségszervező alkalmazása

Közösségszervező alkalmazását az indokolja, hogy jelenleg nincs ilyen feladatokkal megbízott szakember egyik településen sem. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el.

Program: Közösségi programok szervezése

A közösségi programok szervezése a lakosság közösségfejlesztési folyamatokba történő bevonását szolgálja. Célunk a specifikus csoportokat célzó komplex közösségfejlesztési tevékenységek mellett, településenként figyelemfelhívó programok szervezése, amelyek fókuszában a helyi közösség fejlesztése áll.

Program: Közösségfejlesztő tréning

A tréning célja a helyi közösségben való szerepvállalásra felkészítés. A tréning során olyan elméleti és gyakorlati ismeretek szerezhetők meg, mint az önismeret, az érzelmi intelligencia, kommunikáció a csoportdinamika. Megismerkednek a közösségelmélet fogalmaival, és azok a mindennapokban alkalmazható elméleti és gyakorlati tudnivalóival, a közösségfejlesztés folyamatával és különböző módszereivel, a közösségben kialakuló szerepek fontosságával.

Program: A szolgáltató szervezetek, önkormányzatok körében önkéntes koordinátorok képzése

A képzés célja az önkéntesekkel való programszerű együttműködéshez szükséges ismeretek átadása, a szervezetek képviselőit képessé tenni a saját szervezetük, mint önkéntes programot befogadó szervezet jellemzőinek meghatározására és önkéntes program-fejlesztési terv kidolgozására. A képzés célja, hogy segítse a szervezetek és egyének önkéntességgel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését.

Program: Önkéntes tájékoztató napok

Habár az önkéntesség kultúrája járási szinten ismert, azonban nem tudott széles körben népszerűségre szert tenni, ezért 5 alkalommal önkéntes tájékoztató napokat szervezünk a projekt során. A cél a lakosság bevonása és ösztönzése a helyi szerepvállalásra, az önkéntesség helyi lehetőségeinek bemutatása és az önkéntes fogadó szervezetek számára nyilvánosság biztosítása. A résztvevők tájékoztatást kapnak az önkéntesség jogi, társadalmi és egyéni szempontjairól, lehetőség nyílik az egyéni konzultációkra is.

Program: Ifjúsági referens alkalmazása

A járás települései közül az ifjúsági referens foglalkozatása jelenleg Gyomaendrődön tűnik a leginkább indokoltnak. Jelenleg nincs olyan dedikált feladatellátó személy, aki az ifjúsági feladatok ellátására vonatkozóan lenne alkalmazva. Az ifjúsági referens feladata az önkormányzat – ifjúsági feladatok ellátása kapcsán adódó –közigazgatási feladatainak, illetve az önkormányzat illetékességi területén nyújtott ifjúsági szolgáltatások kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedéseinek koordinálása.

Program: Helyi szereplők által közösen megvalósított helyi önkéntes programok

A helyi önkéntes programok fő célcsoportját a helyi ifjúság jelenti. Fontos kialakítani a helyben lakó fiatalokban a lakóhelyi kötődést, a közös munka, a közösen megvalósított feladatok integratív erejét felhasználva.

Program: Generációk közötti együttműködési programok

A fiatalok helyi identitásának fejlesztéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolására jó lehetőséget kínál a generációk közötti tudáscsere, az idősebb generációk életébe való betekintés, az időskorúak támogatását megvalósító tevékenységek. A helyi idősek jelentős tudástartalékot halmoztak fel, amely optimálisan kiaknázva a településen, hosszú távon hasznosulhat -ezt célozzák a megvalósuló programok.

Program: Szabadidős és sportprogramok szervezése időskorúak számára

Az időskorúak minden településen a leginkább kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű réteghez tartoznak. Különösen kitettek a társadalmi-gazdaság környezet változásainak és jellemzően az egészségügyi állapotuk a legrosszabbak közé tartozik. A tervezett programok fő célja nem különbözik a többi korosztályétól: a minőségi élet fenntartása, a testi funkciók szinten tartása és fejlesztése, melynek során pozitív érzéseket, örömet élhetnek át a résztvevők

Program: Életmód klubok létrehozása és működtetése

A járás településein kiemelkedően fontos a rendszeres, életmódszerű sportolás és az egészséges életmód népszerűsítése és támogatása. A projekt keretében életmód-sport klubok támogatását tűztük ki célul, mivel ezek mozgósítják helyi szinten a legszélesebb társadalmi csoportokat illetve az érdeklődés hagyományosan ezek irányában a légszélesebb körű.

Program: Sportválasztást támogató sportbörzék

A cél a szabadidősportok járási bázisának bővítése és a speciális igényű rétegek fizikai aktivitásának ösztönzése. Az egyes sportági helyszíneken bemutatókat, nyílt edzéseket láthat a közönség, edzői jelenlét mellett minden sportágba bele is lehet kóstolni. A rendezvényen lehetőség nyílik a találkozásra, sőt együttsportolásra a helyszínen megjelenő élsportolókkal.

Program: Gyakornoki program szervezése helyi intézményekben

A fiatalok helyben maradásának ösztönzésére szükséges egy olyan gyakornoki program bevezetése, amely a települések helyi intézményeinek működését tudja megmutatni egy belső perspektívából. A cél az, hogy a fiatalok számára a mintaértékű helyi szakemberek, gyakorlatok és programok bemutatásán keresztül motivációt adjunk a helyben maradásra a szakképesítés illetve a diploma megszerzése után.

Program: Helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába

Helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, a helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába Olyan innovatív program javaslat megvalósítása, mely segíti az Önkormányzatot a fiatal lakosság megtartásában, valamint letelepedésében.

Program: Szervezetfejlesztési tervek és képzések

A járásban működő intézmények számára egy előzetes felmérés követően szervezetfejlesztési intézkedések végrehajtása szükséges: szervezetfejlesztési átvilágítás és szervezetfejlesztési képzések tartása. A cél az, hogy a változások mind a szervezet teljesítménynövekedését, mind a szervezeti tagok személyes fejlődését és jólétét szolgálják. Ezek érdekében az intézményekben változásmenedzsment tréningeket szervezünk a munkatársak számára.

Program: Nyári táborok, programok szervezése fiatalok számára

Szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok szervezése: az étkeztetés mellett nyújtott szabadidős programok megvalósítása szakszerű felügyelet mellett, ott, ahol legalább 15 jogosult gyermek veszi igénybe az étkeztetést. A szabadidős programok különös figyelmet fordítanak a gyermekek rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgására.

Program: Vándortáborok szervezése járási szinten

A biciklis, vízi vagy gyalogos vándortábor önellátásra berendezkedett, egyik helyről a másikra vándorló táborozási forma. A projekt időszak alatt járási szinten évente két alkalommal szeretnénk ilyen tábort szervezni, főleg a fiatal korosztályt célozva.

Program: Járási hagyományőrző és sportnapok

A járási lakosság egészségmegtartásának fejlesztése miatt, valamint a speciális igényű vagy hátrányos helyzetű lakosságcsoportok fizikai aktivitásra ösztönzésére félévenként hagyományőrző és sportnapokat szervezését tervezzük.

Program: Akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások biztosítása a települési rendezvényeken

A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése a projekt alapvető célja. A projektben foglalkoztatott mentorok által el nem ért hátrányos helyzetű csoportok elérése érdekében a járás rendezvényein akadálymentes információs és tanácsadási szolgáltatások igénybevételét terveztünk

Program: A szolgáltató szervezetek munkatársai körében az önkéntesek befogadását elősegítő tréningek szervezése

Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint széles korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. A tréning célcsoportja a járásban működő önkéntesek fogadására alkalmas és nyitott intézmények, illetve ezen intézmények munkatársai.

Program: Ingyenes internetelérés biztosítása a közösségi tereken

Mind mobilon, mind tableten nagyobb arányban képviseltetik magukat a 18-29 évesek (32,8% illetve 32,7%) a PC-n internetezőkhez képest. Ezen adatok magyarázzák, hogy a projekt keretében, a fiatalok helyben maradásának ösztönzéseként a közösségi tereken ingyenest internetelérést kívánunk biztosítani.

Program: Testvérvárosi programok szervezése

Gyomaendrőd város testvértelepüléseivel (Nagyenyed, Románia, Schöneck, Németország, Pilzno, Lengyelország, Ruttka, Szlovákia) való szorosabb, stratégiai partnerség kialakítása érdekében a testvértelepülésekkel közös szakmai rendezvények megszervezését tervezzük.

Program: Az önkormányzatok területén lévő szórakozóhelyek biztonságának növelése

A fiatalok biztonságos szórakozásának garantálása érdekében, a járás városaiban a lakosság által határozottan jelzett igény az önkormányzat területén lévő szórakozóhelyek biztonságának növelése. Ennek érdekében mindkét településen a fiatalok a közösségszervező segítségével egy "szomszédsági felügyeleti rendszert" építenek ki.

Program: Települési ösztöndíj a felsőoktatásban tanuló fiatalok részére

A járási Helyi tudástőke és kompetencia térkép elkészítésekor felmért szakemberhiányok enyhítésére, a hiányszakmákon továbbtanuló fiatalok priorizálásával, települési ösztöndíj lehetőségek kialakítását tervezzük a felsőoktatásban tanuló fiatalok részére.

Program: Települési ösztöndíj a középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére

A járás szakember hiányának megoldása, valamint a hátrányos helyzetűek segítése érdekében települési ösztöndíj lehetőségek kialakítását tervezzük a középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére.

Program: Települési kedvezmény kártya rendszer

Az európai városok vezetésének egyik fő céljuk, a fejlődő lakossági szükségletek magas szintű kiszolgálása és a lokálpatriotizmus megtartása, erősítése. Amint azt hazai és nemzetközi tapasztalatok bizonyították, egy települési Kártya rendszer létrehozása jelentheti a fenti célok megvalósításának eszközét.

Program: Helyi nemzetiségek zenei és kulturális rendezvényeinek támogatása

Az eltérő kultúrák megismerését, elsősorban a különböző kultúrákhoz tartozók együttműködését célzó programok megvalósítsa és a helyi nemzeti etnikai és kisebbségi kultúra értékeinek, helytörténetének feltárása, megismertetése fontos célja projektünknek.

Program: Közszolgáltatások elérhetővé tétele, helyi szolgáltatások továbbfejlesztése

Megpróbáljunk a helyi, járási szintű közlekedés fejlesztési lehetőségeket feltárni, bemutatni, amelyek a helyközi közlekedés, illetve az intézmények működésének racionalizálásán valamint a nyitva tartási és ügyintézési idők és a szolgáltatások rugalmasabb.

Eseménynaptár
Közelgő események