3/2019. (V. 31.) jegyzői szabályzat

a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Információátadási szabályzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

INFORMÁCIÓÁTADÁSI SZABÁLYZATA

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál

v1.2

Tartalom

I. Általános rész - az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai 4

1. Az együttműködő szerv alapadatai 4

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 4

2.1. Egységes információátadási szabályzat alapadatai 4

2.2. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 4

II. Különös rész - az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási felületek adatai 5

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 5

2. Együttműködő szerv adóigazgatási szakterülete 5

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 5

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 5

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 6

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 7

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 7

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 9

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 9

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 10

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 10

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 10

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 10

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 11

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 11

3. Együttműködő szerv szociális igazgatási szakterülete 12

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 12

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 12

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 13

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 13

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 14

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 15

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 15

2.1.5.2. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása 16

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása 16

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 16

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 17

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 17

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 17

2.1.5.3. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 17

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 17

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 17

4. Együttműködő szerv kereskedelmi igazgatási szakterülete 18

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 18

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 18

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 19

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 20

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 22

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 24

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 24

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 25

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 25

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 25

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 25

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 26

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 26

5. Együttműködő szerv hagyatéki igazgatási szakterülete 27

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 27

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 27

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 28

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 28

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 29

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások 30

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 30

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei 31

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 31

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 31

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 31

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje 32

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje 32

Jóváhagyás, aláírás 33

Általános rész - az együttműködő szerv és az információátadási szabályzat alapadatai

Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Adószám 15803744-1-04

Az információátadási szabályzat alapadatai

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 67. § (1) bekezdése szerint az azonos hatáskörű területi államigazgatási szervek tekintetében az irányító államigazgatási szerv, területi kamarák tekintetében az országos kamara, e szervekre kiterjedő hatállyal egységes információátadási szabályzatot fogadhat el.
Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése
Egységes Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai
Egységes információátadási szabályzat megnevezése ----------
Az egységes információátadási szabályzatot kiadó szerv megnevezése ----------
Verzió ----------
Kiadás dátuma ----------
Hatályosság kezdete ----------

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai
Egyedi információátadási szabályzat megnevezése Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal információátadási szabályzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál
Verzió v1.2
Kiadás dátuma 2019. május 31.
Hatályosság kezdete 2019. június 1.
Irányító államigazgatási szerv/országos kamara vezetőjének jóváhagyása Igen/Nem

Különös rész - az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó adatátadási felületek adatai

Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)

önkormányzati adóigazgatási szakterület,

önkormányzati szociális igazgatási szakterület,

önkormányzati kereskedelem igazgatási szakterület,

önkormányzati hagyatéki igazgatási szakterület,

Együttműködő szerv adóigazgatási szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása

az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):

helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, igenforgalmi adó, gépjármű adó

kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):

nincs ilyen

szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).

nincs ilyen

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)
Közzététel helye Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)
Jogszabályi hivatkozás
A nyilvántartás együttműködő szervnél használt megnevezése A nyilvántartás tartalmának/céljának leírása A nyilvántartást elrendelő jogszabály meghatározása
ASP adó szakrendszer helyi iparűzési adó, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, igenforgalmi adó, gépjármű adó alanyainak, adótárgyainak, kivetett, bevallott és befizetett adóinak, hátralékainak nyilvántartása Nem -- Igen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Adóhátralékosok helyi adóval és gépjármű adóval a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevének (elnevezésének), lakóhelyének, székhelyének, telephelyének, adóazonosító számának és az adótartozás összegének a helyben közzététele
Részben www.gyehivatal.hu/adoslista
Részben adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat rövid, köznapi neve Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
Adózó személyes adatai, adótárgyak adatai, adónemek szerinti kivetési és bevallási adatok, befizetések, végrehajtási adatok N I E ASP adó szakrendszer
Név, cím, adótípus
adóhátralék összege
I I E Adóhátralékosok

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi neve Adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Elsődleges/Másodlagos Másodlagos esetén az elsődleges forrás jelölése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
- - - - - - - ASP adó szakrendszer
- - - - - - - Adóhátralékosok

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

Manuális

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem nyilvános Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása
a felület, szolgáltatás egyedi azonosítója (ID1,…, IDn) egyszerű,
automatikus
real-time,
szakaszos (időszakonkénti, az időszak megadásával),
eseményalapú,
egyszeri/ismétlődő
1. ASP adó szakrendszer - NAV egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok és adótitok védelme
2. ASP adó szakrendszer - Bírósági végrehajtó egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok és adótitok védelme
3. ASP adó szakrendszer - szabálysértési hatóság egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok és adótitok védelme
4. ASP adó szakrendszer - Bíróság egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok és adótitok védelme
5. ASP adó szakrendszer - Felszámoló egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok és adótitok védelme

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró személytől érkezett vagy nem.

Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum útján lehet kezdeményezni.

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása

A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a magas rendelkezésre állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására. A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget vállal.

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.

Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki-technológiai folyamatai automatikusan generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje

A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez eljuttatja.

Együttműködő szerv szociális igazgatási szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása

az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI.12.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet

az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Települési támogatások (gyógyszertámogatás, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás), kereskedelmi igazgatás, hagyatéki eljárás

kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):

nincs ilyen

szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).

nincs ilyen

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)
Közzététel helye Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)
Jogszabályi hivatkozás
A nyilvántartás együttműködő szervnél használt megnevezése A nyilvántartás tartalmának/céljának leírása A nyilvántartást elrendelő jogszabály meghatározása
Winszoc Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és települési támogatásokban részesülők és hozzátartozóik személyes adatai, életkörülményeire, jövedelmeikre vonatkozó adatok és a megállapított támogatások Nem -- Igen

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat rövid, köznapi neve Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
döntés típusa N I A Winszoc
ügyiratszám N I A Winszoc
elbíráló adatai N I A Winszoc
ügyfél adatai N I A Winszoc
határozat adatai N I A Winszoc

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi neve Adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Elsődleges/Másodlagos Másodlagos esetén az elsődleges forrás jelölése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
- - - - - - - -

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

Gépi interfészes információ átadás az NRSZH portál felé.

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem nyilvános Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása
a felület, szolgáltatás egyedi azonosítója (ID1,…, IDn) egyszerű,
automatikus
real-time,
szakaszos (időszakonkénti, az időszak megadásával),
eseményalapú,
egyszeri/ismétlődő
PTR interfész automatikus real-time nem nyilvános személyes adatok védelme

2.1.5.2. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki leírása

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: személyes adatok védelme

2.1.5.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása

Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok ismertetése.

Minden egyes leíró adatra vonatkozóan minimálisan az alábbiakat szükséges megadni:
Leíró adat (adatmező) megnevezése Adat típusa Adat hossza Adat formátuma Kötelezően átadandó adat?
(I/N)
Egyéb tartalmi, kezelési információk
Az adat- és iratmegnevezések jegyzékében foglalt megnevezés szerint, minden egyes leíró adatra vonatkozóan szöveges
numerikus egész
numerikus valós
dátum
időpont
dátum és időpont
logikai
releváns adattípus esetén kitöltendő adatátadás szempontjából releváns esetben kitöltendő értelmezési tartomány meghatározása,
értékkészlet alapú adat stb.
döntés típusa szöveges I
ügyiratszám szöveges I
ügyintézők neve szöveges I
ügyintézők telefonos elérhetősége szöveges I
ügyfél neve szöveges I
ügyfél születési helye szöveges I
ügyfél születési ideje dátum I
ügyfél anyja neve szöveges I
ellátás típusa szöveges I
ellátás rendszeressége szöveges I
ellátás összege numerikus I

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

Érvényes NRSZH tanúsítvány megléte és implementálása a Winszoc PTR interfész modulján, élő internet kapcsolat a küldő és fogadó szakrendszer között.

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása

A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását a Hivatal nyitvatartási ideje és az NRSZ rendelkezésre állási ideje, esetleg infrastrukturális kockázat (internet kiesés, áramszünet) határozza meg.

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget vállal.

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új interfész tranzakció esetén értesülhet a fogadó szerv. Minden információátadás automatikus és valós idős.

2.1.5.3. PTR interfész elektronikus információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje

A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez eljuttatja.

Együttműködő szerv kereskedelmi igazgatási szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása

az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):

üzletek működésének engedélyezése, tudomásul vétele; szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, telepengedélyezés és ezekhez kapcsolódó nyilvántartás vezetés

kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):

nincs ilyen

szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).

nincs ilyen

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)
Közzététel helye Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)
Jogszabályi hivatkozás
A nyilvántartás együttműködő szervnél használt megnevezése A nyilvántartás tartalmának/céljának leírása A nyilvántartást elrendelő jogszabály meghatározása
ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer kereskedő, üzlet, kereskedelmi tevékenység és a napi fogyasztási cikk értékesítés adatainak nyilvántartása Igen www.gyomaendrod.hu/kereskedelem
Igen a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer szálláshely-szolgáltató, szálláshely, szálláshely-üzemeltetési engedély, szálláshely ideiglenes bezáratásának ténye és időtartama, szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka, engedélyben foglalt területi és időbeli korlátok nyilvántartása
Igen www.gyomaendrod.hu/kereskedelem
Igen a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet
ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer nyilvántartási szám, a bejegyzés oka, időpontja, a telep és az ipari tevékenység végzőjének adatai, a telepen végzett ipari tevékenység nyilvántartása Igen www.gyomaendrod.hu/kereskedelem
Igen a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat rövid, köznapi neve Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
nyilv. szám; kereskedő neve, címe/székhelye, CG. száma, statisztikai száma; üzlet elnevezése, címe, AT, BK, nyitvatartása, SZI, SZ, működési terület, útvonal; kereskedelmi tevékenység tev. formája, jellege, JT, KT, ÜT, termékek, VK dátuma, kezdési dátum, módosítási dátum, megszűnési dátum; napi fogyasztási cikk értékesítés adatai, árusítótér nettó alapterülete, gépjármű várakozási helyek száma, telekhatártól mért távolság, gépjármű-várakozóhelyek elhelyezése; eltérő nyitvatartás I I A ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer
üzemeltetési engedély száma; szálláshely-szolgáltató neve, címe, adószáma, statisztikai száma; szálláshely neve, címe, helyrajzi száma, típusa, szobák száma, ágyak száma; szálláshely-üzemeltetési engedély dátuma; szálláshely ideiglenes bezáratásának ténye és időtartama; szálláshely megszűnésének időpontja és a megszűnés oka; engedélyben foglalt területi és időbeli korlátok I I A ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer
kiadott nyilvántartási szám; bejegyzés oka; bejegyzés időpontja; telep címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme, üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével; az ipari tevékenység végzőjének neve, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartásba vételi száma, székhelye; a telepen végzett ipari tevékenység I I A ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi neve Adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Elsődleges/Másodlagos Másodlagos esetén az elsődleges forrás jelölése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
- - - - - - - ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer
- - - - - - - ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer
- - - - - - - ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

Automatikus

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem nyilvános Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása
a felület, szolgáltatás egyedi azonosítója (ID1,…, IDn) egyszerű,
automatikus
real-time,
szakaszos (időszakonkénti, az időszak megadásával),
eseményalapú,
egyszeri/ismétlődő
1. ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer egyszerű eseményalapú nyilvános
2. ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer egyszerű eseményalapú nyilvános
3. ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer egyszerű eseményalapú nyilvános

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró személytől érkezett vagy nem.

Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum útján lehet kezdeményezni.

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása

A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a magas rendelkezésre állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására. A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget vállal.

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.

Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki-technológiai folyamatai automatikusan generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje

A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez eljuttatja.

Együttműködő szerv hagyatéki igazgatási szakterülete

2.1. Információforrások regiszterének tartalma

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása

az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):

hagyatéki leltár készítés

kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági állásfoglalást):

nincs ilyen

szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).

nincs ilyen

2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)
Közzététel helye Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)
Jogszabályi hivatkozás
A nyilvántartás együttműködő szervnél használt megnevezése A nyilvántartás tartalmának/céljának leírása A nyilvántartást elrendelő jogszabály meghatározása
ASP hagyaték szakrendszer az örökhagyó és az örökséget képező vagyontárgyainak leltározása, a törvényes és egyéb örökösök nyilvántartásba vétele Nem Igen a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat rövid, köznapi neve Közhiteles adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
Az örökhagyó és az érdekeltek személyes adatai, utolsó lakóhelye, a haláleset, az állampolgárság, a családi állapot és gondnokság adatai, a hagyatékot képező ingó, ingatlan, kötelezettség, lakáshasználat, hagyatékot érintő vita, hagyatéki teher, az eljáró közjegyző és földhivatalok adatai N I E ASP hagyaték szakrendszer

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait.
Adat rövid, köznapi neve Adat jogszabályi megnevezése, értelmezése Elsődleges/Másodlagos Másodlagos esetén az elsődleges forrás jelölése Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) Átadható esetén az átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)
Melyik nyilvántartásban szerepel
Az adat tartalmának leírása itt a 2.1.2. pont 1. oszlopában megadott megnevezést kérjük szerepeltetni
- - - - - - - ASP hagyaték szakrendszer

2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások

Manuális

2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító Együttműködés formája Gyakoriság Nyilvános/Nem nyilvános Nem nyilvános esetén a jelölés indoklása
a felület, szolgáltatás egyedi azonosítója (ID1,…, IDn) egyszerű,
automatikus
real-time,
szakaszos (időszakonkénti, az időszak megadásával),
eseményalapú,
egyszeri/ismétlődő
1. ASP hagyaték szakrendszer egyszerű eseményalapú nem nyilvános személyes adatok védelme

2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei

A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal bíró személytől érkezett vagy nem.

Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum útján lehet kezdeményezni.

2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása

A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a 98%-os rendelkezésre állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására. A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A Hivatal nyitvatartási ideje 95%-os.

2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget vállal.

Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.

Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki-technológiai folyamatai automatikusan generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.

2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén

A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.

2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje

A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.

2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje

A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez eljuttatja.

Jóváhagyás, aláírás

Jóváhagyta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. május 30-ai ülésén. 218/2019. (V. 30.) Gye. Kt. határozat

Gyomaendrőd, 2019. május 31.

Pap-Szabó Katalin

jegyző