A szöveg időállapota: 2020.II.15. - 2020.II.29.
Időállapot váltás: 2020.II.15. - 2020.II.29.
2020.III.1. -


5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 3.158.176 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.158.176 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 2.064.546 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 285.952 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 73.970 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 733.708 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.138.516 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 600.732 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 96.501 ezer forint,

c) dologi kiadás 533.602 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 620.536 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 141.412 ezer forint,

f) a működési céltartalék 93.563 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 52.170 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 93.563 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Civil Alap előirányzata 900 ezer forint.

(5) A (4) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos önkéntes tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés önkéntes tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(6) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.

(7) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.

(8) A (7) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(9) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.

(10) A Közművelődési Alap előirányzata 6.300 ezer forint.

(11) A (10) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzésére 2.240 ezer forint,

(12) A Közművelődési Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 4.060 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.500 ezer forint.

7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.019.660 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 337.070 ezer forint,

b) beruházási kiadása 650.750 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 31.840 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.500 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdafelújítás Támogatási Alap keretösszege 2.500 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020-2023. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés 2020. március 1-én lép hatályba.

(3) 1

(4) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Intézményi működési bevétel 117 391 130 806
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 493 832 435 851
3 Működési célú átvett pénzeszköz 7 600 7 300
4 Közhatalmi bevételek 448 260 459 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 927 559 1 031 329
6 Működési bevétel összesen 1 994 642 2 064 546
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 50 844 56 347
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 76 005 226 505
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 100 3 100
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 129 949 285 952
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 173 267 73 970
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 283 137 733 708
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 580 995 3 158 176
15 Személyi juttatás 603 525 600 732
16 Munkaadókat terhelő járulék 103 827 96 501
17 Dologi kiadás 629 428 533 602
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 876 620 156
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 144 782 141 412
20 Működési céltartalék 69 521 93 943
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 66 950 52 170
22 Működési kiadás összesen 2 167 909 2 138 516
23 Felújítás 684 428 337 070
24 Beruházás 627 335 650 750
25 Egyéb felhalmozási kiadás 101 323 31 840
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 413 086 1 019 660
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 580 995 3 158 176
29 Összes hiány: 0 0
30 Működési hiány: 0 0
31 Fejlesztési hiány: 0 0

2. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2020. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 97 421 111 220
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 300 810 246 413
4 Működési célú átvett pénzeszköz 6 700 7 300
5 Közhatalmi bevételek 448 000 459 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 927 559 1 031 329
7 Működési bevétel összesen 1 780 490 1 855 262
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 50 844 56 347
9 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 76 005 226 505
10 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 100 3 100
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 129 949 285 952
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 157 806 59 230
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 276 637 733 708
15 Tárgyévi bevételek összesen 3 344 882 2 934 152
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 2 526 2 526
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 197 0
19 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 13 983 2 786
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
24 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
25 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 1 855 4 410
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 15 838 7 196
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 600 600
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 600 600
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
39 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
40 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 431 0
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 1 031 600
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Intézményi működési bevétel 0 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz 900 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 900 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
55 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 2 357 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 3 257 0
61 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 6 796 5 750
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 6 796 5 750
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
69 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
70 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 6 796 5 750
76 Kállai Ferenc Művelődési Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 6 770 6 000
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 6 770 6 000
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
84 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
85 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 6 770 6 000
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 3 278 4 710
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 181 825 189 438
94 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 185 103 194 148
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
99 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
100 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 10 818 10 330
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 6 500 0
105 Tárgyévi bevételek összesen 202 421 204 478
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 117 391 130 806
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 493 832 435 851
109 Működési célú átvett pénzeszköz 7 600 7 300
110 Közhatalmi bevételek 448 260 459 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 927 559 1 031 329
112 Működési bevétel összesen 1 994 642 2 064 546
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 50 844 56 347
114 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 76 005 226 505
115 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 100 3 100
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 129 949 285 952
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 173 267 73 970
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 283 137 733 708
120 Tárgyévi bevételek összesen 3 580 995 3 158 176

3. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 1 815 1 118
3 Földhaszonbér 4 409 4 409
4 Bérleti díj 22 289 20 332
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 5 000 5 000
6 Közterületfoglalás 300 300
7 Egyéb bevételek 2 084 2 084
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 3 800 3 800
11 Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák) 5 000 5 000
12 ÁFA bevétel-befizetendő 11 650 10 978
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan (Fürdő, temető) 5 767 5 767
14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 3 172 3 648
15 ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek 0 6 770
16 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül) 9 967 13 052
17 Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele (9744+381) 6 073 10 125
18 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei bruttó 1 485 3 800
19 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül) 526 953
20 Temető üzemeltetésből származó bevétel 11 000 11 000
21 Saját bevétel összesen: 97 421 111 220
22 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
23 Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök 21 428 48 380
24 Mezőőri járulék átvett pénzeszköz 5 400 5 400
25 Közcélú munkavégzők támogatása 2019-ról áthúzódó 13 671 9 928
26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2020.-ban induló 92 630 107 834
27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2020.-ban induló 33 203 28 292
28 Földalapú támogatás 16 503 16 472
29 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez 290 2 256
30 Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez 7 889 9 065
31 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez 6 913 6 447
32 Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső ellenőrzési feladathoz 0 540
33 Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás 1 409 1 409
34 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 96 584 2 638
35 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön 0 7 752
36 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 2 770 0
37 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt 2 120 0
38 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 300 810 246 413
39 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
40 Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés 3 000 3 000
41 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
42 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
43 Gyüszte kölcsön visszatérülés 2 000 2 000
44 Közalapítvány kölcsön visszatérülés 0 600
45 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 6 700 7 300
46 Közhatalmi bevételek 0 0
47 Iparűzési adó 310 000 320 000
48 Építményadó 41 000 41 000
49 Telekadó 0 0
50 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
51 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
52 Pótlékok, bírságok bevétele 2 000 1 500
53 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 2 000
54 Gépjármű adó 32 000 32 500
55 Mezőőri járulék bevétele 12 000 12 000
56 Közhatalmi bevételek összesen 448 000 459 000
57 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
58 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 178 620 178 620
59 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 28 819
60 Közvilágítás támogatása 65 120 65 200
61 Köztemető fenntartás támogatása 15 087 15 087
62 Közutak fenntartásának támogatása 31 881 31 884
63 Beszámítás összege -37 543 -35 310
64 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 36 615 36 488
65 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 471 2 410
66 Polgármesteri illetmény támogatása 1 961 1 794
67 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 119 563 130 826
68 Óvodaműködtetési támogatás 20 129 22 042
69 A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 74 761 75 852
70 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 76 574 96 593
71 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 169 658 231 952
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 752 76 522
73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 700 954
74 Támogató szolgálat működési támogatása 10 308 11 623
75 Kulturális feladatok támogatása 16 409 16 906
76 Üdülőhelyi feladatok támogatása 8 861 10 028
77 Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása 33 130 33 039
78 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 927 559 1 031 329
79 Működési bevétel összesen 1 780 490 1 855 262
80 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
81 Terület értékesítés 8 345 0
82 Áfa visszatérülés VEF pály.(5.197 )és Fürdő beruházás (39.150) 30 499 44 347
83 Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra 12 000 12 000
84 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 50 844 56 347
85 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
86 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 1 000 0
87 VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt 55 273 0
88 TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás 19 732 0
89 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön 0 212 248
90 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belterületi vízrendezés többlettámogatás 0 10 496
91 Energetika korszerűsítés Kis Bálint Általános Iskola többlettámogatás 0 3 761
92 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 76 005 226 505
93 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 0 0
94 Lakáskölcsön visszafizetés 1 500 1 500
95 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
96 Belvíz kölcsön visszafizetés 200 200
97 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 1 300 1 300
98 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen 3 100 3 100
99 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
100 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 129 949 285 952

4. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 157 806 59 230
3 Határ Győző Városi Könyvtár 431 0
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2 357 0
5 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 10 818 10 330
7 Kállai Ferenc Művelődési Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 1 855 4 410
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 173 267 73 970
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 900 637 333 708
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
14 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 6 500 0
16 Kállai Ferenc Művelődési Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 907 137 333 708
19 Maradvány mindösszesen 1 080 404 407 678
20 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 376 000 400 000

5. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2020. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 242 056 208 363
3 Munkaadókat terhelő járulék 29 720 25 024
4 Dologi kiadás 436 083 336 782
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 876 620 156
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 144 782 141 412
7 Működési céltartalék 69 521 93 943
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 66 950 52 170
9 Működési kiadás összesen 1 538 988 1 477 850
10 Felújítás 681 928 334 757
11 Beruházás 595 599 622 480
12 Egyéb felhalmozási kiadás 101 323 31 840
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 378 850 989 077
14 Finanszírozási kiadások 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 917 838 2 466 927
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 196 839 211 167
18 Munkaadókat terhelő járulék 40 718 39 257
19 Dologi kiadás 45 989 47 425
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
24 Működési kiadás összesen 283 546 297 849
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 300
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 300
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 283 546 298 149
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 14 143 14 609
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 702 2 523
34 Dologi kiadás 17 553 16 703
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 34 398 33 835
40 Felújítás 500 800
41 Beruházás 1 600 500
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 2 100 1 300
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 36 498 35 135
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Személyi juttatás 34 721 37 320
48 Munkaadókat terhelő járulék 6 683 6 499
49 Dologi kiadás 9 568 8 923
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 50 972 52 742
55 Felújítás 0 1 513
56 Beruházás 596 200
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 596 1 713
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 51 568 54 455
61 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
62 Személyi juttatás 16 194 18 256
63 Munkaadókat terhelő járulék 3 151 3 205
64 Dologi kiadás 8 938 9 855
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 28 283 31 316
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 2 540 770
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 2 540 770
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 30 823 32 086
76 Kállai Ferenc Művelődési Központ 0 0
77 Személyi juttatás 16 755 19 302
78 Munkaadókat terhelő járulék 3 287 3 389
79 Dologi kiadás 12 415 12 763
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 32 457 35 454
85 Felújítás 2 000 0
86 Beruházás 500 6 500
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 2 500 6 500
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 34 957 41 954
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 82 817 91 715
93 Munkaadókat terhelő járulék 17 566 16 604
94 Dologi kiadás 98 882 101 151
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 199 265 209 470
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 26 500 20 000
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 26 500 20 000
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 225 765 229 470
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 603 525 600 732
108 Munkaadókat terhelő járulék 103 827 96 501
109 Dologi kiadás 629 428 533 602
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 876 620 156
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 144 782 141 412
112 Működési célú tartalék 69 521 93 943
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 66 950 52 170
114 Működési kiadás összesen 2 167 909 2 138 516
115 Felújítás 684 428 337 070
116 Beruházás 627 335 650 750
117 Egyéb felhalmozási kiadás 101 323 31 840
118 Felhalmozási kiadás összesen 1 413 086 1 019 660
119 Finanszírozási kiadások 0 0
120 Tárgyévi kiadás összesen 3 580 995 3 158 176

6. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 624 5 624
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 312 312
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 5 936 5 936
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 0
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 7 156 6 140
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 4 777 4 777
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 106 6 000
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 20 039 16 917
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 881 31 884
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 881 31 884
37 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0
46 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 27 786 29 853
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 27 786 29 853
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 11 000 11 000
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22 000 24 400
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 33 000 35 400
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 21 394 26 448
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 194 4 628
67 Dologi kiadás 0 0
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 813 7 500
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 32 401 38 576
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselő választás 0 0
74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 0
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 2 187 5 327
120 Munkaadókat terhelő járulék 426 972
121 Dologi kiadás 66 082 63 382
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 2 874 2 830
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 320 19 860
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 90 889 92 371
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 541 913 608 237
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 541 913 608 237
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 14 288 15 612
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 564 2 559
139 Dologi kiadás 2 276 2 276
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 19 128 20 447
145 045120 Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő 0 0
146 Személyi juttatás 1 568 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 286 0
148 Dologi kiadás 4 974 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 6 828 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 265 13 214
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 11 265 13 214
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 13 370 17 370
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 15 370 19 370
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 849 893
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 849 893
190 092120 Köznevelési intézmények 0 0
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 7 000 7 000
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 7 000 7 000
199 062020 Gyomai városközpont rehabilitációja projektek 0 0
200 Személyi juttatás 3 451 620
201 Munkaadókat terhelő járulék 812 106
202 Dologi kiadás 16 343 2 276
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 20 606 3 002
208 091220 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0 0
209 Személyi juttatás 2 064 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 402 0
211 Dologi kiadás 1 768 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 4 234 0
217 047410 Belvizes projektek 0 0
218 Személyi juttatás 2 335 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 507 0
220 Dologi kiadás 11 030 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 13 872 0
226 047450 Piac korszerűsítés projekt 0 0
227 Személyi juttatás 1 544 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 301 0
229 Dologi kiadás 2 385 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 4 230 0
235 013350 Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi rendelő) 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 4 367 267
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 4 367 267
244 091110 Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt 0 0
245 Személyi juttatás 941 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 184 0
247 Dologi kiadás 1 055 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 2 180 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 21 608 15 576
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 21 608 15 576
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 9 309 11 309
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 9 309 11 309
271 102021 Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 0
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 0
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 3 000
297 Működési kiadás összesen 4 000 3 000
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 26 400 21 780
306 Működési kiadás összesen 26 400 21 780
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 15 000 11 000
315 Működési kiadás összesen 15 000 11 000
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 600 5 940
324 Működési kiadás összesen 6 600 5 940
325 107060 Önkormányzati segély temetési kiadásokra 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 2 000
333 Működési kiadás összesen 3 000 2 000
334 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 1 000
342 Működési kiadás összesen 2 000 1 000
343 104030 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön 0 0
344 Személyi juttatás 0 4 306
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 754
346 Dologi kiadás 0 2 692
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 7 752
352 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 250 4 750
369 Működési kiadás összesen 7 250 4 750
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 66020 TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 4 000
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 4 000
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 11 947 13 131
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 549 2 808
391 Dologi kiadás 12 700 16 236
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 27 196 32 175
397 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
398 Személyi juttatás 0 2 562
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 438
400 Dologi kiadás 0 1 000
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 500 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 5 500 4 000
406 082091 Kállai kulcs projekt - TOP-7.1.1-16 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 220
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 220
415 041237 Asztalos közmunka 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0
425 Személyi juttatás 0 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
427 Dologi kiadás 0 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 0
433 041237 Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2019-ról áthúzódó programelem 0 0
434 Személyi juttatás 35 158 27 991
435 Munkaadókat terhelő járulék 3 428 2 449
436 Dologi kiadás 497
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 39 083 30 440
442 086020 Helyi közösségi tér működtetése 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 400 4 340
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 3 400 4 340
451 041237 Közfoglalkoztatás 2020-ben induló programelemek 0 0
452 Személyi juttatás 87 350 101 998
453 Munkaadókat terhelő járulék 9 034 9 592
454 Dologi kiadás 36 442 39 550
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 132 826 151 140
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 922 7 000
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 4 922 7 000
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 8 890 8 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 47 187 41 585
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 56 077 50 475
478 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 0 0
479 Személyi juttatás 55 713 10 152
480 Munkaadókat terhelő járulék 4 605 660
481 Dologi kiadás 69 400 7 473
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 129 718 18 285
487 092120 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 0 0
488 Személyi juttatás 1 900 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 370 0
490 Dologi kiadás 6 376 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 8 646 0
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum) 0 0
497 Személyi juttatás 0 0
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 4 000 4 000
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 18 235 18 235
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 000 10 200
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 27 235 28 435
514 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 0
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 242 056 208 363
525 Munkaadókat terhelő járulék 29 720 25 024
526 Dologi kiadás 436 083 336 782
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 876 620 156
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 144 782 141 412
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 66 950 52 170
531 Működési kiadás összesen 1 469 467 1 383 907

7. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2020. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2019. eredeti ei. 2020. terv
1 Polgármesteri Alap 700 700
2 Kitüntetési és Kegyeleti Alap 1 300 1 300
3 Közművelődési Alap 5 650 6 300
4 Civil Alap 0 900
5 Sport Alap 14 500 14 500
6 Idegenforgalmi Alap 2 900 3 500
7 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 7.500, Halfőző verseny 2.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500) 9 000 11 500
8 Főtéri sokadalom 1 000 1 000
9 Talajterhelési díj 500 2 000
10 Kállai adomány 10 000 10 000
11 Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház 2 540 2 000
12 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 3 000 3 000
13 Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek 3 242 0
14 Képviselői tiszteletdíjról lemondás 1 110 0
15 Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása 13 824 6 024
16 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 0 26 319
17 Húsgalamb tenyésztés közfoglalkoztatási programelem önerő 0 1 600
18 Fürdő kölcsön visszatérülés 0 3 000
19 Kubinyi program 255 0
20 Értéktár működtetése 0 300
21 Működési céltartalék összesen 69 521 93 943

8. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2020. évi terv
1 Felújítások 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 334 757
3 Járdafelújítás támogatási alap 2 500
4 Járdafelújítás 5 000
5 Fő út 81/2. felújítása 3 000
6 Utak felújítása 20 000
7 TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program 32 054
8 Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti díj terhére 12 000
9 Móra Ferenc utca útburkolat felújítása 11 000
10 Népligeti úti járda felújítása 4 500
11 Október 6. ltp zöldterület fejlesztés 2 500
12 Képtár homlokzat javítás 2 500
13 Tulipános óvaoda felújítás 1 100
14 Vásártéri óvoda felújítása 3 000
15 Selyem úti óvoda felújítása 1 500
16 TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja 192 398
17 TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő 6 682
18 TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő 2 652
19 TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása 21 871
20 Liget Fürdő felújítások 10 000
21 Határ Győző Városi Könyvtár épületének felújítása 500
22 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0
23 Határ Győző Városi Könyvtár 800
24 Épület felújítás 800
25 Kállai Ferenc Művelődési Központ 0
26 Irodaépület felújítása 0
27 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 1 513
28 Épület felújítás 1 513
29 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0
30 Városi Egészségügyi Intézmény 0
31 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 337 070
32 Beruházások 0
33 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 622 480
34 Parkoló építés 18 000
35 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
36 Közvilágítási hálózat bővítése 2019. évről áthúzódó 378
37 Műszaki ellenőrzés útépítés 2019. évről áthúzódó 330
38 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-44 24 444
39 Ünnepi díszvilágítás 3 000
40 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
41 Térfigyelő kamerarendszer felszerelése 2019. évről áthúzódó 1 540
42 Temetői szoftver végszámla áthúzódó 450
43 Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések) 7 450
44 Új TESZK készítése 35 019
45 Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése 5 000
46 Irodai bútor beszerzés 1 700
47 Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés 184 150
48 Gyomai körtöltés vízjogi engedély 1 400
49 Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése 5 000
50 Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő 5 552
51 Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola 16 656
52 Vízműsor felszámolása 20 000
53 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön 212 248
54 Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma 6 000
55 Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója 1 800
56 Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése 4 000
57 Sportcsarnok felújítás önerő 20 000
58 Kamera bővítés 3 000
59 Hulladékgyűjtő pontokon térfigyelő rendszer kiépítése 3 500
60 Temetők kerítés, vizesblokk,elektromos sorompó 10 000
61 Selyem úti járda építés és felújítása 5 500
62 Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése 9 525
63 Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás) 4 000
64 Erzsébet liget nyilvános illemhely kialakítása 2 542
65 TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program tárgyi eszköz beszerzés 3 296
66 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 300
67 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300
68 Határ Győző Városi Könyvtár 500
69 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, hangosítás 500
70 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 200
71 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
72 Kállai Ferenc Művelődési Központ 6 500
73 Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék-5500) 6 500
74 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 770
75 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari kiülő, kiállítás bővítés bárka, 50 db tárgyalószék) 770
76 Városi Egészségügyi Intézmény 20 000
77 Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere) 20 000
78 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 650 750
79 Egyéb felhalmozási kiadások 0
80 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
81 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 5 816
82 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény 5 184
83 Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Fűzfás zugi áteresz 245
84 Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Csókás zugi áteresz 132
85 Támogatás visszafizetés TOP 2.1.2-15 Endrődi városrész rehabilitációja 255
86 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 982
87 Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 1 166
88 Környezetvédelmi alap pályázható keret 4 500
89 Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére Kubinyi támogatás 2 316
90 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0
91 Felhalmozási céltartalék 18 042
92 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék 12 757
93 Interreg pályázat önerő 1 839
94 VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő 1 765
95 VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő 1 681
96 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 31 840
97 Finanszírozási kiadások 0
98 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0

9. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2020. évi terv
1 Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap 4 400
2 Utak felújítása 20 000
3 Liget Fürdő felújítások 10 000
4 Út és Parkoló építés 18 000
5 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
6 Ünnepi díszvilágítás 3 000
7 Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC beszezés, szoftver megújítások, beszerzések) 7 450
8 Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés 20 000
9 Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása 5 000
10 Környezetvédelmi alap 4 500
11 Fő út 81/2. felújítása 3 000
12 Fürdő csúszdapark építés 129 641
13 Új TESZK készítése 26 735
14 Kistérségi Óvoda fejlesztési igény 5 184
15 Népház beruházásai 420
16 Kállai tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék) 6 500
17 Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai 1 300
18 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és épület felújítás 1 713
19 VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő 1 765
20 VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő 1 681
21 TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja önerő 6 682
22 TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő 2 652
23 Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő 5 552
24 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
25 Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése 5 000
26 Móra Ferenc utca útburkolat felújítása 11 000
27 Népligeti úti járda felújítása 4 500
28 Október 6. ltp fejlesztés 2 500
29 Képtár homlokzat javítás 2 500
30 Tulipános óvoda felújítás 1 100
31 Vásártéri óvoda felújítása 3 000
32 Vízműsor felszámolása 12 200
33 Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma 6 000
34 Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója 1 800
35 Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése 4 000
36 Sportcsarnok felújítás önerő 20 000
37 Kamera bővítés 3 000
38 Temetők kerítés, vizesblokk 10 000
39 Selyem úti járda építés és felújítása 5 500
40 Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése 9 525
41 Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás) 4 000
42 Erzsébet ligeti nyilvános illemhely 2 200
43 Összesen 400 000

10. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2020. évben
A B
Megnevezés 2020. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 109
2 -Polgármester 1
3 -Mezőőr-közalkalmazott 5
4 -Közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 4
5 -START Közmunkaprogram dolgozói 96
6 -Tourinform Iroda-Mt. 1
7 -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. 2
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 55
9 -Köztisztviselői létszám Gyomaendrőd 46
10 -Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd 2
11 -CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd 1
12 -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
13 -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
14 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 5
15 Szent Antal Népház és Művelődési Ház-közalkalmazott 5
16 Kállai Ferenc Művelődési Központ-közalkalmazott 6
17 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 24
18 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott 10
19 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 214

11. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2020. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés 2019. állami támogatás 2019. önkormányzati kiegészítés 2019. intézmény finanszírozás összesen 2020. állami támogatás 2020. önkormányzati kiegészítés 2020. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 178 620 89 088 267 708 206 471 84 482 290 953
2 le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése 0 14 802 0 0 15 512 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 74 286 0 0 68 970 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 10 440 25 027 35 467 10 457 24 078 34 535
5 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 4 549 19 478 24 027 5 071 21 265 26 336
6 Kállai Ferenc Művelődési Központ 6 028 22 159 28 187 6 420 29 534 35 954
7 Városi Egészségügyi Intézmény 181 825 23 344 23 344 189 438 24 992 24 992
8 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 44 210 2 692 46 902 44 908 8 138 53 046
9 Önkormányzat összesen 425 672 166 986 425 635 462 765 176 977 465 816
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2020. évi önkormányzati támogatása
11 Megnevezés 2019. állami támogatás 2019. önkormányzati kiegészítés 2019. intézmény finanszírozás összesen 2020. állami támogatás 2020. önkormányzati kiegészítés 2020. intézmény finanszírozás összesen
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 140 392 1 265 141 657 157 440 3 698 161 138
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 334 292 65 964 400 256 416 690 30 409 447 099
15 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen 474 684 67 229 541 913 574 130 34 107 608 237

12. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmarad-vány saját bevétel átvett pénzeszköz bevételek összesen működési kiadás hiány"-", többlet"+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0
2 Önkormányzati Hivatal működése összesen 178 620 0 2 786 43 363 224 769 293 439 -68 670
3 Önkormányzati Hivatal működése összesen 178 620 0 2 786 43 363 224 769 293 439 -68 670
4 Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása 0 0 0 0 0 0
5 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 28 819 0 0 0 28 819 35 400 -6 581
6 Közvilágítás fenntartása 33 594 0 0 0 33 594 33 594 0
7 Köztemető fenntartás 15 087 0 14 877 0 29 964 28 435 1 529
8 Közutak fenntartása 31 884 0 0 0 31 884 31 884 0
9 Településüzemeltetés összesen 109 384 0 14 877 0 124 261 129 313 -5 052
10 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0 0 0 0 0
11 Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része 31 606 0 0 0 31 606 0 31 606
12 polgármester bér és járulék 1 794 0 0 0 1 794 12 911 -11 117
13 mezőőri feladatok 0 0 12 000 5 400 17 400 20 447 -3 047
14 víz-és szennyvíz gazdálkodás 0 0 0 0 0 5 936 -5 936
15 települési hulladékkezelés 0 0 5 000 0 5 000 16 917 -11 917
16 város és községgazdálkodás 3 588 0 10 531 4 840 18 959 77 543 -58 584
17 buszközlekedés támogatása 0 0 0 0 0 19 860 -19 860
18 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 0 0 0 0 0 11 935 -11 935
19 polgárvédelem 0 0 0 0 0 1 209 -1 209
20 ár-és belvízvédelem 1 118 1 118 19 370 -18 252
21 településegészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0 0 0 0 11 309 -11 309
22 sportlétesítmények működtetése 0 0 0 0 0 7 000 -7 000
23 hivatal épületének takarítása 0 0 0 0 0 7 500 -7 500
24 orvosi ügyelet 0 0 0 0 0 15 576 -15 576
25 oktatási vagyon működése 0 0 0 0 0 7 000 -7 000
26 bölcsőde 0 0 0 0 0 4 420 -4 420
27 óvodai feladatellátás 0 0 0 0 0 893 -893
28 közmunka pályázat 2020. 0 0 20 695 136 126 156 821 152 740 4 081
29 közmunka pályázat 2019. 0 20 512 0 9 928 30 440 30 440 0
30 közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége 0 0 0 0 0 17 939 -17 939
31 Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat 0 0 0 0 0 14 236 -14 236
32 Városi Egészségügyi Intézmény 0 10 330 4 710 189 438 204 478 209 470 -4 992
33 Önkormányzati bérlakások karbantartása 0 6 024 0 0 6 024 6 024 0
34 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése 33 039 0 0 13 278 46 317 52 742 -6 425
35 Rendkívüli feladatokra tartalék 0 0 26 319 0 26 319 26 319 0
36 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 70 027 36 866 80 373 359 010 546 276 749 736 -203 460
37 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 0 0 0 0 0 0 0
38 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 130 826 0 0 1 890 0 0 0
39 Óvodaműködtetési támogatás 22 042 0 0 3 618 0 0 0
40 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 954 0 0 366 0 0 0
41 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 153 822 0 0 5 874 159 696 161 138 -1 442
42 A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 75 852 0 0 0 0 0 0
43 A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 75 852 0 0 0 75 852 52 170 23 682
44 Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása 0 0 0 0 0 0 0
45 Térségi Szociális Gondozási Központ működése 416 690 0 0 0 416 690 447 099 -30 409
46 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
47 Határ Győző Városi Könyvtár működése 8 800 0 600 1 657 0 33 835 0
48 Kállai Ferenc Művelődési Központ működése 4 864 0 6 000 1 556 0 35 454 0
49 Közművelődés összesen 13 664 0 6 600 3 213 23 477 69 289 -45 812
50 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0
51 Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása 0 0 17 653 16 472 34 125 17 918 16 207
52 Képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0 0 19 433 -19 433
53 Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 10 028 25 155 3 000 38 183 53 475 -15 292
54 Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok 0 0 0 0 0 4 000 -4 000
55 Alapok: sport, civil, közművelődési, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap 0 0 0 0 0 27 200 -27 200
56 Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 0 0 0 0 0 13 214 -13 214
57 Rendezvényekre elkülönített keret 0 0 0 0 0 12 500 -12 500
58 Tourinform iroda működtetése 0 0 0 0 0 4 000 -4 000
59 IKSZT működtetése 0 0 0 0 0 4 340 -4 340
60 Szent Antal Népház és Művelődési Ház működése 3 242 0 5 750 1 829 10 821 31 316 -20 495
61 Kállai adomány 0 10 000 0 0 10 000 10 000 0
62 Bursa Hungarica támogatás 0 0 0 0 0 2 000 -2 000
63 TOP-7.11-16-CLLD pályázat 0 4 410 0 0 4 410 4 410 0
64 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 0 15 647 0 2 638 18 285 18 285 0
65 TOP-os projektek működési költsége 0 7 047 0 7 752 14 799 14 241 558
66 Önként vállalt feladatok összesen 13 270 37 104 48 558 31 691 130 623 236 332 -105 709
67 Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül 0 0 436 872 0 436 872 0 436 872
68 Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 0 436 872 0 436 872 0 436 872
69 Összesen: 1 031 329 73 970 590 066 443 151 2 138 516 2 138 516 0

13. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2020.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Személyi juttatások 14 800 16 631 25 354 16 298 16 298 16 298 16 298 16 298 16 698 16 943 22 003 17 248 211 167
4 Munkaadói járulékok 2 640 3 010 5 764 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 965 3 985 3 181 39 257
5 Dologi kiadás 3 950 3 950 3 921 6 200 3 300 3 000 3 000 4 956 3 000 3 400 4 374 4 374 47 425
6 Működési célú pénzeszköz átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fejlesztés, felújítás 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
8 Kiadások összesen: 21 390 23 591 35 339 25 450 22 550 22 250 22 250 24 206 22 650 23 308 30 362 24 803 298 149
9 Bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Saját bevételek 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 234 2 786
11 Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Működési célú finanszírozási bevétel 4 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 410
13 Önkormányzati támogatás 16 748 23 359 35 107 25 218 22 318 22 018 22 018 23 974 22 418 23 076 30 130 24 569 290 953
14 Bevételek összesen: 21 390 23 591 35 339 25 450 22 550 22 250 22 250 24 206 22 650 23 308 30 362 24 803 298 149

14. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 807 678 758 337 712 821 900 982 988 115 890 239 735 596 585 284 440 486 276 152 160 910 25 382 807 678
3 Bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 6 829 7 725 7 725 9 275 11 485 27 456 13 742 12 485 16 909 130 806
5 Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz 21 217 24 888 123 507 28 626 21 217 48 545 21 217 30 446 21 217 60 217 21 217 20 837 443 151
6 Közhatalmi bevételek 0 0 184 452 26 000 0 0 0 0 184 452 30 000 0 34 356 459 260
7 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 83 910 85 991 83 906 86 152 86 152 86 152 86 152 86 152 86 152 86 152 88 306 86 152 1 031 329
8 Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 4 347 6 000 0 26 000 0 20 000 0 0 56 347
9 Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz 0 0 0 226 505 0 0 0 0 0 0 3 100 0 229 605
10 Bevételek 110 852 116 604 397 590 374 112 119 441 148 422 116 644 154 083 319 277 210 111 125 108 158 254 2 350 498
11 Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.) 918 530 874 941 1 110 411 1 275 094 1 107 556 1 038 661 852 240 739 367 759 763 486 263 286 018 183 636 3 158 176
13 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Személyi juttatás 46 500 47 500 56 560 49 503 49 503 49 503 51 289 48 503 52 287 50 503 49 879 49 202 600 732
15 Munkaadót terhelő járulékok 7 221 7 396 10 406 7 572 7 572 7 572 9 646 7 397 8 815 7 747 7 638 7 519 96 501
16 Dologi kiadás 40 467 40 467 40 467 50 467 55 883 48 307 43 558 45 467 40 686 40 467 43 184 44 182 533 602
17 Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás 56 921 56 921 57 924 63 165 64 924 63 921 63 720 67 349 65 401 67 920 67 244 66 538 761 948
18 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 610 5 000 5 440 4 610 3 610 3 610 3 610 3 610 4 610 4 610 4 610 3 240 52 170
19 Működési kiadás 156 719 157 284 170 797 175 317 181 492 172 913 171 823 172 326 171 799 171 247 172 555 170 681 2 044 953
20 Működési célú tartalék 0 0 0 18 462 16 000 9 173 9 121 11 327 9 353 10 097 0 10 030 93 563
21 Működési kiadás összesen (19.+20.) 156 719 157 284 170 797 193 779 197 492 182 086 180 944 183 653 181 152 181 344 172 555 180 711 2 138 516
22 Felújítás 0 0 32 000 87 000 0 58 000 29 000 57 000 50 000 24 070 0 0 337 070
23 Beruházás 1158 4836 6000 1 700 19 825 62 979 51 828 57 062 247 174 107 182 88 081 2 925 650 750
24 Egyéb felhalmozási kiadás 2316 0 632 4 500 0 0 5 184 1 166 5 285 12 757 0 0 31 840
25 Felhalmozási kiadás összesen 3 474 4 836 38 632 93 200 19 825 120 979 86 012 115 228 302 459 144 009 88 081 2 925 1 019 660
26 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.) 160 193 162 120 209 429 286 979 217 317 303 065 266 956 298 881 483 611 325 353 260 636 183 636 3 158 176
28 Bevétel és kiadás egyenlege 758 337 712 821 900 982 988 115 890 239 735 596 585 284 440 486 276 152 160 910 25 382 0 0

15. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020 - 2023. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2020. terv 2021. terv 2022. terv 2023. terv
1 Intézményi működési bevétel 130 806 120 469 124 083 119 825
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 435 851 404 349 404 504 515 182
3 Működési célú átvett pénzeszköz 7 300 7 504 7 730 30 173
4 Közhatalmi bevételek 459 260 472 119 434 135 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 031 329 1 060 206 1 092 012 1 037 507
6 Működési bevétel összesen 2 064 546 2 064 648 2 062 464 2 113 372
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel 56 347 57 925 26 626 27 425
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 226 505 52 000 65 000 154 500
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3 100 22 000 15 650 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 285 952 131 925 107 276 205 265
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 73 970 58 047 63 398 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 733 708 660 368 684 500 136 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 158 176 2 914 988 2 917 638 2 544 601
15 Személyi juttatás 600 732 613 418 621 822 643 799
16 Munkaadókat terhelő járulék 96 501 110 775 114 098 117 848
17 Dologi kiadás 533 602 545 786 540 340 556 550
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 620 156 557 692 566 524 574 782
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 141 412 142 235 150 301 121 874
20 Működési célú tartalék 93 943 92 789 70 977 113 306
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 52 170 60 000 61 800 74 264
22 Működési kiadás összesen 2 138 516 2 122 695 2 125 862 2 202 423
23 Felújítás 337 070 169 309 133 920 74 337
24 Beruházás 650 750 583 943 605 196 232 177
25 Egyéb felhalmozási kiadás 31 840 39 041 52 660 35 664
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 019 660 792 293 791 776 342 178
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 158 176 2 914 988 2 917 638 2 544 601

16. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2020. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1 Építményadó 41 000 41 000 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 356 42 000 356
4 Iparűzési adó 321 842 320 000 1 842
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 413 198 411 000 2 198

17. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása 2020. évre

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 411 000
2 Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 70 579
3 Osztalék és hozambevétel 4 800
4 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 1 500
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 487 879
8 Összes saját bevétel 50%-a 243 940
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2020. évet követő kötelezettség vállalások tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1 Kötelezettség váll.össz. 2021.
2 Kistérségi start mintaprogram (2020.03.hó-2021.02.29) 35 945 35 945
3 Forrásai
4 Támogatás 35 945 35 945
5 Saját erő 0 0

19. melléklet az 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2020. évi bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 TOP - 7.11-16-CLLD pályázat 4 410 4 410 0 2017-2020-ig tartó program
3 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 18 285 18 285 0 2018-2020-ig tartó program
4 TOP - 7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program 35 570 35 570 0 2019-2020-ig tartó program
5 TOP - 3.2.1-16 Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása 22 138 24 790 2 652 2019-2020-ig tartó program
6 TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész központjának rehabilitációja 194 958 202 082 7 124 2018-2020-ig tartó program
7 TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004-Helyi foglalkoztatási együttműködések a Gyomaendrődi Járásban 4 000 4 000 0 2016-2020-ig tartó program
8 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön 220 000 220 000 0 2019-2021-ig tartó program


1
A bekezdés 2020. március 1-én lép hatályba.