A szöveg időállapota: 2020.III.1. - 2020.III.1.
Időállapot váltás: 2020.III.1. - 2020.III.1.
2020.III.2. -


3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 9. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásban részesíthető az a személy, aki a szociális ellátások helyi szabályait megállapító helyi rendelet szerint a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel, és a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.”

2. § A R. 13. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) a Képviselő-testület Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke,

b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,

c) a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált 1 fő,

d) a Gyomai Református Szeretetotthon által delegált 1 fő,

e) a Hétszínvirág - Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. által delegált 1 fő.

3. § A R. 3. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2020. március 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet 2/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez]

Térítési díjak szolgáltatásonként
A B C D E
1 Ellátási forma 1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2020. évre Önkormányzati kompenzáció 2020. évi intézményi térítési díjak Szolgáltatási
egység
2 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
3 Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 441,-+119,-(ÁFA) -- 441,-+119,-(ÁFA) Ft/adag
4 Szociális étkeztetés kiszállítási díja Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 100,- -- 100,- Ft/nap
5 Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 660 -- 660 Ft/adag
6 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 285,- -- 285,- Ft/óra
7 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1 130,- -- 1 130,- Ft/óra
8 Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 355,- 305,- 50.- Ft/nap​
9 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 710,- 660,- 50,- Ft/nap
10 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 710,- 220,- 490,- Ft/nap
11 SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
12 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
13 - Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás 3 060,- 3 060,- Ft/fő/nap
14 Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
3 060,- 3 060,- Ft/fő/nap
15 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
16 - Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére 270,- -- 270,- Ft/óra
17 - Szállítás Szociálisan rászorultak részére 100,- -- 100,- Ft//km
18 - Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére 1 400,- -- 1 400,- Ft/óra
19 - Szállító szolgáltatás - 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján 150,- -- 150,- Ft/km