A szöveg időállapota: 2020.I.1. -
Időállapot váltás: 2019.III.1. - 2019.XII.31.
2020.I.1. -


25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrőd fejlődését szolgálók megbecsülésére és elismerésére az alábbi megújított kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:

a) Gyomaendrőd Díszpolgára cím;

b) Gyomaendrődért díj;

c) Gyomaendrődért Elismerő Oklevél

(2) Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd Díszpolgára cím (továbbiakban: díszpolgári cím), valamint a Gyomaendrődért díj (továbbiakban: pro urbe díj) kitüntetések, Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.

(3) A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, a turizmusban, a közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.

2. Önkormányzati kitüntetések és elismerések

2. § (1) A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő személynek adományozható, aki a várossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló szaktekintélyként vagy mecénási szerepvállalóként járult hozzá a társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális élet fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez, továbbá az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és eredményt elérve közmegbecsülést szerzett.

(2) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.

(3) Évente 1 díszpolgári cím adományozható.

(4) A díszpolgári cím az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és éremből áll.

3. § (1) Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Gyomaendrődön kifejtett évtizedes munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a turizmus, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

(2) Az pro urbe díj posztumusz is adományozható.

(3) Évente legfeljebb 2 pro urbe díj adományozható.

(4) A pro urbe díj az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és plakettből áll.

4. § A díszpolgári cím és a pro urbe díj ismételten nem adományozható.

5. § (1) Szakterületi önkormányzati elismerés a következő szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek elismeréséért adományozható:

a) oktatás és nevelés,

b) kultúra és művészet,

c) egészségügy,

d) szociális munka,

e) gyermek- és családvédelem,

f) sport,

g) környezet- és természetvédelem,

h) katasztrófa- és rendvédelem,

i) közellátás és közszolgáltatás,

j) turizmus,

k) közszolgálat

(2) A szakterületi önkormányzati elismerésből évente legfeljebb 4 adományozható.

(3) A szakterületi önkormányzati elismerés az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és ajándéktárgyból áll.

6. § (1) Az önkormányzati kitüntetések és elismerések (a továbbiakban: kitüntetések) a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából adományozhatók.

(2) A város életét jelentősen meghatározó esemény évében a polgármester javaslatára a 2. § (3), a 3. § (3) bekezdésben foglalt mértéktől és az (1) bekezdésben foglalt időponttól is el lehet térni.

(3) A kitüntetéseket ünnepi képviselő-testületi ülésen, vagy az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között a polgármester nyújtja át.

(4) A díszpolgári cím adományozását a városházán elhelyezett dísztáblán, az adományozott nevének és az adományozás évének felvésésével kell megörökíteni.

(5) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.

3. A kitüntetések adományozásának rendje

7. § (1) A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek és a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot.

(2) A javaslat csak írásban, legkésőbb az adományozás napját megelőző 45. napig nyújtható be.

(3) A kitüntetés adományozását indítványozó javaslatot olyan részletes indokolással kell ellátni, amelyből megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet adata, elérhetősége, az ajánlott személy vagy szervezet életútja, tevékenysége, valamint a 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében és az 5. § (1) bekezdésében foglalt erények, annak jelentősége és a városra gyakorolt hatása, valamint az ajánló neve, elérhetősége és kézjegye.

(4) Az adományozási javaslat benyújtásának naptár szerinti határnapjáról a polgármester felhívást tesz közzé.

(5) A kitüntetési javaslat alaki megfelelőségét a bizottságok vizsgálják meg, és javaslatot tesznek a formailag nem megfelelő elutasításáról.

(6) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről a benyújtott javaslatok szavazásra bocsájtásával legkésőbb az adományozás napját megelőző 15. napig dönt.

8. § (1) A kitüntetés megvonható attól, aki arra érdemtelenné vált.

(2) A kitüntetés megvonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. március 1-én lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdése 2020. január 1-én lép hatályba.

(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletének 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;”

(4) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 8. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„8. § (3) A nemzeti és városi ünnepekhez, nemzetközi kapcsolatokhoz, az ünnepi képviselő-testületi ülésekhez, a kitüntetések és elismerések átnyújtásához, a kegyeleti kérdésekhez, továbbá az egyéb önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris részletszabályokat a polgármester szabályzatban rögzíti.”

(5) Hatályát veszti a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntetés leírása

a) A díszpolgári oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben: [Díszpolgári Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata {kitüntetett neve} részére a város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért megbecsülése és tisztelete jeléül Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományozza. Dátum, a polgármester és jegyző aláírása]. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer grafikája.

b) Ezüst érem díszdobozban: 50 mm átmérőjű 2,7 mm peremvastagságú ezüst érem mindkét oldalán klasszikus szegélydíszítéssel, köriratban a [Gyomaendrőd Város Díszpolgára], középen a település címere. Hátoldalán a [Gyomaendrőd Város megbecsülése és tisztelete jeléül] domborított vagy mélyített szöveg alatt lévő üres területen adományozáskor a következő vésetet kell elhelyezni: [{kitüntetett neve} részére], alatta az [adományozás éve]

c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral.

2. Gyomaendrődért Díj kitüntetés leírása

a) Az pro urbe díj oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben: [Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata {kitüntetett neve} részére Gyomaendrőd fejlődése érdekében végzett kiemelkedő és maradandó értékű tevékenységéért, Gyomaendrődért Díjat adományozza. Dátum, a polgármester és jegyző aláírása. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer grafikája.

b) Pro urbe díj díszdobozban: 80 mm átmérőjű 5 mm peremvastagságú, sima hátoldalú bronz plakett dombormű, mely az aljára zsinórral rögzített, városi címerrel nyomott viasz pecsétes pergamen oklevelet ábrázol rajta díszes domborítással ellátott [GyomaEndrődért] felirattal. Adományozáskor a hátoldalán a következő vésetet kell elhelyezni: [{kitüntetett neve} részére], alatta az [adományozás éve]. A plakett Gáti Gábor szobrászművész alkotása.

c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral.

3. Gyomaendrődért Elismerő Oklevél leírása

a) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a szakterületi önkormányzati elismerés megnevezését, a város címerét, a szakterületi önkormányzati elismerésben részesült nevét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

b) A szakterületi elismerő oklevéllel adományozandó ajándéktárgy a szakterületet kifejező egyedi készítésű plasztika vagy emléktábla.