A szöveg időállapota: 2019.III.2. -
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.VI.4.
2018.VI.5. - 2018.IX.28.
2018.IX.29. - 2018.XII.21.
2018.XII.22. - 2019.III.1.
2019.III.2. -


3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 5.796.921 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 5.796.921 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.585.002 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 1.047.884 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 420.278 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.743.757 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.955.456 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 732.747 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 117.058 ezer forint,

c) dologi kiadás 961.201 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 614.027 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.923 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 301.311 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 74.189 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.

7. § (1)4 Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 2.394.017 ezer forint.

(2a)5 A finanszírozási kiadások összege 447.448 ezer forint.

(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 839.658 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.262.110 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 292.249 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Intézményi működési bevétel 109 870 181 348
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 769 499 812 753
3 Működési célú átvett pénzeszköz 27 666 23 766
4 Közhatalmi bevételek 421 260 529 710
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 951 313 1 037 425
6 Működési bevétel összesen 2 279 608 2 585 002
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 17 949
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 441 617 1 025 022
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 4 913
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 1 047 884
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 117 264 420 278
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 078 841 1 743 757
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 945 576 5 796 921
15 Személyi juttatás 676 158 732 747
16 Munkaadókat terhelő járulék 108 525 117 058
17 Dologi kiadás 724 340 961 201
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 614 027
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 111 749 154 923
20 Működési céltartalék 156 513 301 311
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 74 189
22 Működési kiadás összesen 2 396 872 2 955 456
23 Felújítás 350 003 839 658
24 Beruházás 1 112 822 1 262 110
25 Egyéb felhalmozási kiadás 85 879 292 249
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 548 704 2 394 017
27 Finanszírozási kiadások 0 447 448
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 945 576 5 796 921
29 Összes hiány: 0 0

2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 91 552 156 707
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 597 323 586 334
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 26 766 23 766
5 Közhatalmi bevételek 421 000 529 450
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 951 313 1 037 425
7 Működési bevétel összesen 2 087 954 2 333 682
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 17 949
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 441 617 1 025 022
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 4 913
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 1 047 884
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 77 663 366 359
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 073 841 1 737 649
15 Tárgyévi bevételek összesen 3 709 321 5 485 574
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 1 000 1 145
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 21 414
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 1 260 22 819
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 78
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 1 260 22 819
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 600 1 077
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 5 225
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 600 6 302
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 11
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 600 6 313
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Intézményi működési bevétel 0 90
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 3 696
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 900 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 900 3 786
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 129 29 305
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 1 108
60 Tárgyévi bevételek összesen 30 029 34 199
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 6 220 7 045
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 2 934
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 6 220 9 979
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 9
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 6 220 9 988
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 270 10 284
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 759 7 768
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 9 029 18 052
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 48
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 9 029 18 100
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 3 228 5 000
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 170 417 185 382
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 173 645 190 382
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 10 472 24 468
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 5 000 5 000
105 Tárgyévi bevételek összesen 189 117 219 850
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 109 870 181 348
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 769 499 812 753
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 27 666 23 766
110 Közhatalmi bevételek 421 260 529 710
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 951 313 1 037 425
112 Működési bevétel összesen 2 279 608 2 585 002
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 17 949
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 441 617 1 025 022
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 4 913
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 1 047 884
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 117 264 420 278
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 078 841 1 743 757
120 Tárgyévi bevételek összesen 3 945 576 5 796 921

3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 1 815 1 815
3 Földhaszonbér 4 409 4 494
4 Bérleti díj 20 521 40 440
5 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 6 162
6 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 0 0
7 Közterületfoglalás 300 300
8 Egyéb bevételek 2 084 5 185
9 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 7 245
10 Kamatbevétel 1 000 2 800
11 Kamatbevétel kötvény 4 000 0
12 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel 0 8 125
13 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 5 000 5 000
14 ÁFA bevétel-befizetendő 9 822 19 489
15 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106 4 272 5 535
16 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 1 476 1 476
17 ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan 0 16 853
18 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül) 8 605 8 605
19 Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó 12 239 12 239
20 Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó 1 594 1 594
21 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül) 1 331 1 331
22 Biztosítói kártérítések 0 100
23 Részesedések után kapott osztalék 0 4
24 Temető üzemeltetésből származó bevétel 11 000 7 915
25 Saját bevétel összesen: 91 552 156 707
26 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
27 Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra 13 240 0
28 Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből átvett pe. 0 1 001
29 Mezőőri járulék átvett pénzeszköz 5 400 5 400
30 Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő 26 753 26 753
31 Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás 0 6 500
32 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló 150 750 157 820
33 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló 48 400 48 732
34 Földalapú támogatás 12 472 12 472
35 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához 163 163
36 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 926 5 926
37 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 163 5 163
38 Szúnyoggyérítésre átvett pénz önkormányzatoktól 0 843
39 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj. 1 409 1 409
40 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 193
41 Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása 0 2 433
42 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre 16 121 0
43 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 25 000 25 000
44 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 246 526 246 526
45 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 40 000 40 000
46 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 597 323 586 334
47 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
48 Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés 16 066 16 066
49 Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés 3 000 0
50 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
51 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
52 Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés 6 000 6 000
53 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 26 766 23 766
54 Közhatalmi bevételek 0 0
55 Iparűzési adó 290 000 386 298
56 Építményadó 40 000 43 758
57 Telekadó 0 208
58 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 298
59 Idegenforgalmi adó 8 000 10 029
60 Pótlékok, bírságok bevétele 2 000 1 673
61 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 1 000
62 Gépjármű adó 30 000 34 246
63 Mezőőri járulék bevétele 8 000 9 940
64 Közhatalmi bevételek összesen 421 000 529 450
65 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
66 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 179 857 179 857
67 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
68 Közvilágítás támogatása 65 120 65 120
69 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
70 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
71 2017. évi kompenzáció 0 707
72 Beszámítás összege -26 573 -26 573
73 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700 36 971 36 971
74 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 514 2 514
75 Polgármesteri illetmény támogatása 2 049 2 049
76 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 116 918 118 245
77 Óvodaműködtetési támogatás 16 721 17 067
78 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 119 657 119 657
79 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 77 476 81 609
80 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 164 614 171 902
81 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 84 897 79 334
82 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 729 820
83 Támogató szolgálat működési támogatása 10 308 10 308
84 Szociális ágazati pótlék 0 55 018
85 Kulturális feladatok támogatása 1210*13693 16 569 21 467
86 Üdülőhelyi feladatok támogatása 6 429 6 429
87 Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása 19 660 22 202
88 2018. évi bérkompenzáció 0 15 325
89 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 951 313 1 037 425
90 Működési bevétel összesen 2 087 954 2 333 682
91 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
92 Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez 13 146 13 146
93 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 4 803
94 Földalapú támogatás 0 0
95 Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés 0 0
96 Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra 12 000 0
97 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 25 146 17 949
98 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
99 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék 5 715 5 715
100 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 42 511 42 511
101 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 90 994 90 994
102 TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása 0 107 920
103 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között 70 000 70 000
104 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése 45 000 45 000
105 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac 73 846 73 846
106 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz 95 000 95 000
107 TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja 0 250 000
108 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása 0 75 000
109 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 17 949 17 949
110 Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz 0 9 709
111 Világháborús emlékmű feújítására kapott pénzeszköz 0 2 000
112 Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás VP6-7.2.1. 0 108 809
113 KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre 0 29 967
114 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018. 602 602
115 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 441 617 1 025 022
116 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
117 KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására 0 1 200
118 Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egyesülettől 0 500
119 Lakáskölcsön visszafizetés 1 500 1 500
120 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
121 Belvíz kölcsön visszafizetés 200 200
122 Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól 0 113
123 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 1 300 1 300
124 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 4 913
125 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
126 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
127 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
128 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 1 047 884

4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 77 663 331 141
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 11
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 29 129 29 305
5 Szent Antal Népház 0 9
6 Városi Egészségügyi Intézmény 10 472 24 468
7 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 48
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 78
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 117 264 385 060
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1 073 841 911 649
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 1 108
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 5 000 5 000
16 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 1 078 841 917 757
19 Maradvány mindösszesen 1 196 105 1 302 817
20 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 0 826 000
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 218

5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 345 729 368 646
3 Munkaadókat terhelő járulék 40 154 43 391
4 Dologi kiadás 526 051 706 998
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 614 027
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 106 409 149 583
7 Működési céltartalék 156 513 301 311
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 74 080
9 Működési kiadás összesen 1 794 443 2 258 036
10 Felújítás 345 703 835 358
11 Beruházás 1 099 146 1 244 801
12 Egyéb felhalmozási kiadás 85 879 292 249
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 530 728 2 372 408
14 Finanszírozási kiadások 0 447 448
15 Tárgyévi kiadás összesen 3 325 171 5 077 892
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 173 884 186 110
18 Munkaadókat terhelő járulék 37 275 39 396
19 Dologi kiadás 41 052 50 964
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 340 5 340
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 109
24 Működési kiadás összesen 257 551 281 919
25 Felújítás 3 300 3 300
26 Beruházás 550 893
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 3 850 4 193
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 261 401 286 112
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 14 917 20 140
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 855 3 541
34 Dologi kiadás 14 844 16 831
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 32 616 40 512
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 3 570 3 715
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 3 570 3 715
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 36 186 44 227
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Személyi juttatás 35 399 36 874
48 Munkaadókat terhelő járulék 6 816 7 131
49 Dologi kiadás 26 156 28 130
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 68 371 72 135
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 396 3 125
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 396 3 125
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 68 767 75 260
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 13 298 16 450
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 609 3 082
64 Dologi kiadás 7 096 10 130
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 23 003 29 662
70 Felújítás 1 000 1 000
71 Beruházás 0 201
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 1 000 1 201
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 24 003 30 863
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 17 868 23 893
78 Munkaadókat terhelő járulék 3 489 4 345
79 Dologi kiadás 12 859 26 276
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 34 216 54 514
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 2 660 2 875
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 2 660 2 875
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 36 876 57 389
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 75 063 80 634
93 Munkaadókat terhelő járulék 15 327 16 172
94 Dologi kiadás 96 282 121 872
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 186 672 218 678
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 6 500 6 500
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 6 500 6 500
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 193 172 225 178
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 676 158 732 747
108 Munkaadókat terhelő járulék 108 525 117 058
109 Dologi kiadás 724 340 961 201
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 614 027
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 111 749 154 923
112 Működési célú tartalék 156 513 301 311
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 74 189
114 Működési kiadás összesen 2 396 872 2 955 456
115 Felújítás 350 003 839 658
116 Beruházás 1 112 822 1 262 110
117 Egyéb felhalmozási kiadás 85 879 292 249
118 Felhalmozási kiadás összesen 1 548 704 2 394 017
119 Finanszírozási kiadások 0 447 448
120 Tárgyévi kiadás összesen 3 945 576 5 796 921

6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 624 5 624
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 312 312
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 5 936 5 936
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 1 305
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 1 305
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 12 236 14 670
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 3 636
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 5 865 13 572
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 18 101 31 878
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 46 245
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 46 245
37 016080 Kiemelt állami ünnepek 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 0 320
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 320
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47 Személyi juttatás 0 2 616
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 449
49 Dologi kiadás 24 896 43 541
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 896 46 606
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 11 000 11 000
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 21 000 21 000
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 32 000 32 000
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 20 674 22 444
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 078 4 078
67 Dologi kiadás 0 355
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 24 752 26 877
73 045120 Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés 0 0
74 Személyi juttatás 0 713
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 130
76 Dologi kiadás 0 8 423
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 9 266
82 013350 - 131-3 TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 3 888
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 3 888
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
100 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 6 943
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 6 943
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 0 1 200
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 46 902 90 114
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15 840 18 791
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 64 242 111 605
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 542 915 601 636
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 542 915 601 636
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 13 751 13 812
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 456 2 468
139 Dologi kiadás 2 276 2 276
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 18 483 18 556
145 062020 TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja 0 0
146 Személyi juttatás 0 5 123
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 127
148 Dologi kiadás 0 12 450
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 18 700
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 026 9 026
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 9 026 9 026
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166 Dologi kiadás 935 935
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 4 040
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 735
175 Dologi kiadás 13 370 76 052
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 250
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 15 370 83 077
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 964 1 964
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 964 1 964
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 17 000 14 093
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 17 000 14 093
199 086020 IKSZT Helyi közösségi tér működtetése 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 4 600
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 4 600
208 091220 Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 0 0
209 Személyi juttatás 4 625 3 588
210 Munkaadókat terhelő járulék 902 700
211 Dologi kiadás 19 473 17 843
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 25 000 22 131
217 092120 Nyári napközi ellátása 302. forráskód 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 0 400
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 400
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 13 668 15 890
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 13 668 15 890
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 9 309 9 309
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 9 309 9 309
271 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 245
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 245
280 104031 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 601
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 601
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 11 500
297 Működési kiadás összesen 5 000 11 500
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 31 680 31 680
306 Működési kiadás összesen 31 680 31 680
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 8 220
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 15 000 15 000
315 Működési kiadás összesen 15 000 23 220
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 200 7 200
324 Működési kiadás összesen 7 200 7 200
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
333 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000
342 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 0
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 280 0
369 Működési kiadás összesen 7 280 0
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 091110 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 1 608
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 1 608
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 10 791 10 791
390 Munkaadókat terhelő járulék 1 836 1 836
391 Dologi kiadás 12 700 12 700
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 25 327 25 327
397 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő 0 0
398 Személyi juttatás 69 370 69 370
399 Munkaadókat terhelő járulék 7 631 7 631
400 Dologi kiadás 1 171 1 171
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 78 172 78 172
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0
415 047450 Piac fejlesztés 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 255
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 255
424 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 0 0
425 Személyi juttatás 0 2 827
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 580
427 Dologi kiadás 0 13 961
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 17 368
433 081045 Sportszervezetek támogatása 0 0
434 Személyi juttatás 0 0
435 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 650
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 0 13 650
442 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 12 835
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 12 835
451 041237 Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék) 0 0
452 Személyi juttatás 137 858 143 981
453 Munkaadókat terhelő járulék 13 563 14 160
454 Dologi kiadás 52 249 52 931
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 203 670 211 072
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 381
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 900 6 900
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 900 7 281
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 8 890 12 909
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 814 31 814
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 39 704 44 723
478 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 0 0
479 Személyi juttatás 83 953 83 953
480 Munkaadókat terhelő járulék 8 754 8 754
481 Dologi kiadás 153 819 141 631
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 246 526 234 338
487 092120 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 0 0
488 Személyi juttatás 4 491 3 511
489 Munkaadókat terhelő járulék 876 685
490 Dologi kiadás 34 633 30 633
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 40 000 34 829
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497 Személyi juttatás 0 461
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 2 800 4 000
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 800 4 461
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 15 235 15 550
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8 580 8 580
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 23 815 24 130
514 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 2 476 2 476
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 2 476 2 476
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 345 729 368 646
525 Munkaadókat terhelő járulék 40 154 43 391
526 Dologi kiadás 526 051 706 998
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 614 027
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 106 409 149 583
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 74 080
531 Működési kiadás összesen 1 637 930 1 956 725

7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Polgármesteri alap 700 185
2 Kitüntetési és Kegyeleti Alap 400 400
3 Civil alap 6 200 400
4 Sport alap 14 000 350
5 Idegenforgalmi alap 2 900 100
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500) 8 000 0
7 Főtéri sokadalom 1 000 0
8 Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása 480 0
9 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 000 0
10 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
11 Talajterhelési díj 500 500
12 Kállai adomány 10 000 10 000
13 Körös szögi Kistérség 2018. évi hj. 990 0
14 Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 0
15 Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév 2 202 0
16 Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4) 4 404 0
17 Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E 2 540 2 540
18 IKSZT működési plusz igény 4 600 0
19 Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés 0 0
20 Belső ellenőri feladatok 2 700 0
21 Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja 3 000 0
22 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019. 3 000 3 000
23 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 0
24 Turisztikai elemek karbantartása 5 000 5 000
25 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
26 2017. évről áthúzódó működési költségek 2 559 0
27 2017. évi szabad maradvány 0 0
28 Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás 1 200 0
29 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 0
30 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300) 1 110 1 060
31 Fogorvosi rendelő bérlete tartalék 0 0
32 Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016. 0 0
33 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 0 0
34 Gyoma 300 éves 0 0
35 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323
36 Marketing költségek 1 500 0
37 Működési célú költségvetési támogatás 0 0
38 óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés 0 1 146
39 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 30 972 22 332
40 Tartalék az óvodai feladatellátáshoz 2 000 2 862
41 Intézmények előző évi előirányzat maradványa 0 0
42 Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytechnikára 0 3 766
43 Állami támogatás visszafizetési kötelezettség 0 0
44 Közmunka előleg 0 0
45 Jóteljesítési biztosíték 0 2 572
46 2017. évi áthúzódó költségek 0 0
47 2018. évi plusz adóbevételek 0 108 450
2018. évi plusz működési bevételek 0 35 965
2018. évről áthúzódó működési költségek 0 64 012
közmunka bev. 0
48 Adótúlfizetés összege 0 25 848
49 CLLD pályázathoz megelőlegezés 4 990 0
50 TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás 16 121 0
51 Működési céltartalék összesen 156 513 301 311

8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018.eredeti ei. 2018.mód.ei.IV.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 345 703 835 358
3 Járdaépítés támogatási alap 2 000 2 000
4 Temető felújítása 0 0
5 Külterületi utak felújítása 10 000 20 326
6 Homlokzat felújítási program 4 000 4 000
7 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 12 000
8 Kollégium felújítás 10 000 10 000
9 Tulipános óvoda felújítása 216 216
10 Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása 0 900
11 Fő u. 210. gyógyszertár felújítása 0 3 700
12 Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása 0 2 200
13 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 0 178 110
14 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 42 511 42 511
15 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 90 994 90 994
16 TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja 0 231 300
17 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása 0 71 212
18 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 173 715 165 889
19 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő 267 0
20 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 300 3 300
21 Irodák festése 3 300 3 300
22 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
23 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
24 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
25 Szent Antal Népház 1 000 1 000
26 Népház felújítás (kémény, ajtó) 1 000 1 000
27 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
28 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 350 003 839 658
29 Beruházások 0 0
30 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1 099 146 1 244 801
31 Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés 620 620
32 Út és parkoló építés 10 000 10 000
33 Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő 0 13 754
34 Közkifolyók építése 1 000 1 550
35 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000
36 Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó 4 084 4 084
37 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000 2 000
38 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000
39 Informatikai fejlesztések 5 000 5 000
40 Fogorvosi rendelő kialakítása 25 000 25 000
41 Játszótér építése 5 000 5 000
42 Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése 10 000 10 000
43 Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása 5 000 5 000
44 Sport infrastruktúra fejlesztés 1 264 1 264
45 TOP-os pályázatok önerő 90 000 169 958
46 Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása 0 3 600
47 Fürdő csúszdapark építés 130 000 111 097
48 Fürdő SPRAY park kialakítása 0 18 903
49 Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás 4 387 4 387
50 Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás 25 000 25 000
51 Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás 0 103 942
52 Hulladékszállító jármű vásárlása 300 300
53 Egyéb kisértékű beruházási kiadás 0 6 311
54 Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák 476 1 387
55 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 190 880 0
56 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő 5 115 517
57 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 229 975 166 306
58 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő 20 650 20 650
59 Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása 22 999 22 999
60 TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása 0 103 521
61 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás 37 032 37 032
62 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás 32 968 32 968
63 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás 1 734 126
64 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás 43 266 43 266
65 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás 3 291 2 285
66 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás 70 555 71 306
67 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás 50 647 50 647
68 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás 44 353 44 353
69 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 19 000 19 000
70 Sportcsarnok eszközbeszerzés 0 1 135
71 EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…" tárgyi eszköz beszerzés 0 12 188
72 EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés 0 4 000
73 EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés 0 1 630
74 Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása 0 9 022
75 Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás 0 1 567
76 Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám 0 38 058
77 Szennyvízcsatorna építése 0 26 518
78 Arculati kézikönyv II.részlet 550 550
79 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 550 893
80 Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 550 893
81 Határ Győző Városi Könyvtár 3 570 3 715
82 Klíma és árnyékolás 2 250 2 250
83 Hangosítás, wifi 1 320 1 320
84 Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés 0 145
85 Szent Antal Népház 0 201
86 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 396 3 125
87 Klíma beszerelése, eszközbeszerzés 396 1 575
88 Garázs építés 0 213
89 Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat 0 229
90 EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás 0 1 108
91 Kállai Ferenc Kulturális Központ 2 660 2 875
92 Fűtéskorszerűsítés 600 600
93 Eszközbeszerzés 2 060 2 275
94 Városi Egészségügyi Intézmény 6 500 6 500
95 Eszközbeszerzés 6 500 6 500
96 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 1 112 822 1 262 110
97 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
98 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
99 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 10 819 10 906
100 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137
101 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282
102 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400 400
103 OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő 0 87
104 TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer) 2 000 2 000
105 Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák) 3 000 3 000
106 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 060 9 738
107 Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 1 465 1 465
108 Első lakáshoz jutók támogatása 0 2 400
109 Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. határozat 595 595
110 Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján 0 1 278
111 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000
112 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 4880
113 Felhalmozási céltartalék 69 000 266 725
114 CLLD tervezés önerő 2 286 2 286
115 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 950 950
116 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék 61 634 240 159
117 TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közösségi tér 0 20 000
118 OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő 0 135
119 OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő 0 300
120 Gyomaendrődi Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építéséhez 0 0
121 I. világháborús emlékmű felújítása önerő 1 997 2 038
122 Népligeti sporttelep pályázati önerő 1 276 0
123 Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő 857 857
124 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 85 879 292 249
125 Finanszírozási kiadások 0 447 448
126 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 71 448
127 Forgatási célú értékpapír vásárlása 0 376 000

9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Járda felújítás 2 000
3 Kollégium felújítása 10 000
4 Külterületi utak felújítása 10 000
5 Út és Parkoló építés 10 000
6 Közkifolyók építése 1 000
7 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
8 Tulipános óvoda felújítása 216
9 Ünnepi díszvilágítás 2 000
10 Homlokzat felújítás 4 000
11 Informatikai fejlesztések 5 000
12 Fogorvosi rendelő 25 000
14 Játszótér építése 1 872
15 Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása 1 900
16 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő 5 115
17 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő 267
18 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő 20 650
19 Környezetvédelmi alap 4 000
20 Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282
21 Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása 400
22 Gyepmesteri telep fejlesztése 2 000
23 Sport infrastruktúra fejlesztés 1 264
24 Fürdő csúszdapark építés 130 000
25 Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő 4 387
26 Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő 25 000
27 TSZGK fejlesztési igény 2 000
28 Kistérségi Óvoda fejlesztési igény 3 000
29 Népház felújítás 1 000
30 CLLD tervezés önerő 2 286
31 Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény 3 850
32 Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás 3 570
33 Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés 396
34 Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés 2 660
35 Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés 1 500
36 TOP-os pályázatok önerő 90 000
37 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 1 051
38 Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása 3 450
39 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő 950
40 Hulladékszállító jármű vásárlása 300
41 Összesen 388 366

10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben
A B C D
Megnevezés 2018. engedélyezett átlaglétszám (fő) változás (fő) 2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 195 195
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr-közalkalmazott 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 4 4
5 -START Közmunkaprogram dolgozói 182 182
6 -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. 3 3
7 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 55 55
8 -köztisztviselői létszám Gye. 46 46
9 -kisegítő-Mt. Gye. 2 2
10 -CLLD pályázat-Mt. Gye. 1 1
11 -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám 3 3
12 -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám 3 3
13 Határ Győző Városi Könyvtár - közalkalmazott 5 5
- közfoglalkoztatásban dolgozó 3 3
14 Szent Antal Népház - közalkalmazott 5 5
- közfoglalkoztatásban dolgozó 3 3
15 Kállai Ferenc Kulturális Központ - közalkalmazott 7 7
- közfoglalkoztatásban dolgozó 3 3
16 Városi Egészségügyi Intézmény - közalkalmazott 24 24
- közfoglalkoztatásban dolgozó 0
17 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott 9 9
- közfoglalkoztatásban dolgozó 2 2
18 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 300 11 311

11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
Megnevezés 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 2018. állami tám. 2018. önk.kieg. 2018. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 180 681 56 297 236 978 179 857 80 284 260 141
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 0 11 437 0 0 11 089 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 44 860 0 0 69 195 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 800 16 758 24 558 10 616 24 970 35 586
5 Szent Antal Népház 3 176 5 062 8 238 4 139 13 644 17 783
6 Kállai Ferenc Kulturális Központ 4 763 14 361 19 124 6 098 21 749 27 847
7 Városi Egészségügyi Intézmény 173 085 1 951 1 951 170 417 4 055 4 055
8 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 17 700 7 183 24 883 28 616 8 713 37 329
9 Önkormányzat összesen 387 205 90 175 315 732 399 743 142 326 382 741
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása
11 Megnevezés 2017. állami tám. 2017. önk.kieg. 2017. intézmény finanszírozás összesen 2018. állami tám. 2018. önk.kieg. 2018. intézmény finanszírozás összesen
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 122 382 3 308 125 690 134 369 1 024 135 393
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 784 50 033 374 817 337 295 70 227 407 522
15 Önkormányzati Társulás összesen 447 166 53 341 500 507 471 664 71 251 542 915

12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2018.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 179 857 0 1 260 11 089 192 206 257 551 -65 345
6 Önkormányzati Hivatal működése összesen 179 857 0 1 260 11 089 192 206 257 551 -65 345
7 Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása
8 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 25 502 25 502 32 000 -6 498
9 Közvilágítás fenntartásának támogatása 33 594 33 594 33 594 0
10 Köztemető fenntartás 100 0 13 382 13 482 23 815 -10 333
11 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
12 Településüzemeltetés összesen 90 991 0 13 382 0 104 373 121 204 -16 831
13 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
14 Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része 31 526 31 526 31 526
15 polgármester bér és járulék 2 049 2 049 14 495 -12 446
16 mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 18 483 -5 083
17 víz-szennyvíz gazd. 5 000 5 000 5 936 -936
18 települési hulladékkezelés 0 16 066 16 066 27 319 -11 253
19 város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 39 485 2 559 20 584 1 700 64 328 68 662 -4 334
20 buszközl.tám 0 15 840 -15 840
21 nem lakóing.bérbeadása 9 822 9 822 9 822 0
22 polgárvédelem 0 1 209 -1 209
23 ár-és belvízvédelem 1 815 1 815 15 370 -13 555
24 településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 9 309 -9 309
25 sportlétesítmények műk. 0 6 900 -6 900
26 orvosi ügyelet 0 13 668 -13 668
27 oktatási vagyon műk. 0 17 000 -17 000
28 bölcsőde 0 4 420 -4 420
29 óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék 0 0 3 964 -3 964
30 közmunka pályázat 2018. 0 13 833 199 150 212 983 203 670 9 313
31 közmunka pályázat 2017. 51 315 26 753 78 068 78 172 -104
32 közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 0 12 627 -12 627
33 Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel. 790 12 472 13 262 14 700 -1 438
34 Városi Egészségügyi Intézmény 0 10 472 3 228 170 417 184 117 186 672 -2 555
35 Önkormányzati bérlakások karbantartása 6 323 6 323 6 323 0
36 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése 19 660 29 129 11 265 60 054 68 371 -8 317
37 Rendkívüli feladatokra tartalék 30 972 -30 972
38 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen 93 510 99 798 62 282 443 223 698 813 833 904 -135 091
39 Beszámítás -26 573 -26 573 -26 573
40 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 0 0
41 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 116 918
42 Óvodaműködtetési támogatás 16 721
43 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 729 163
44 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 134 368 0 0 163 134 531 135 392 -861
45 A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 74 860
46 A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 74 860 0 0 0 74 860 74 860 0
47 Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása
48 Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007) 381 302 0 0 0 381 302 407 522 -26 220
49 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
52 Határ Győző Városi Könyvtár működése 8 800 0 600 1 816 32 616
53 Kállai Ferenc Kulturális Központ működése 4 661 0 7 270 3 196 35 486
54 Közművelődés összesen 13 461 0 7 870 5 012 26 343 68 102 -41 759
55 Önként vállalt feladatok 0
56 Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása 11 412 6 000 17 412 15 074 2 338
57 Képviselők tiszteletdíja 0 14 367 -14 367
58 Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 6 429 0 15 704 3 000 25 133 39 704 -14 571
59 Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok 0 3 280 -3 280
60 Marketing költségek 1 500 -1 500
61 Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap 0 24 200 -24 200
62 Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 9 026 -9 026
63 Rendezvényekre elkülönített keret 9 000 -9 000
64 TDM támogatása 4 000 4 000 5 500 -1 500
65 IKSZT működtetése 4 000 4 000 4 600 -600
66 Szent Antal Népház működése 3 108 6 220 1 031 10 359 24 273 -13 914
67 Kállai adomány 10 000 10 000 10 000 0
68 Bursa Hungarica támogatás 0 1 500 -1 500
69 Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása 0 1 200 -1 200
70 TOP-7.11-16-CLLD pályázat 4 990 16 121 21 111 21 111 0
71 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 25 000 25 000 25 000 0
72 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 246 526 246 526 246 526 0
73 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 40 000 40 000 40 000 0
74 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 2 476 2 476 2 476 0
75 Önként vállalt feladatok összesen 9 537 17 466 41 336 337 678 406 017 498 337 -92 320
76 Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül 405 000 405 000 0 405 000
77 Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 405 000 0 405 000 0 405 000
78 Összesen: 951 313 117 264 531 130 797 165 2 396 872 2 396 872 0

13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 12 324 14 678 14 678 14 780 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678 173 884
4 Munkaadói járulékok 2 715 3 140 3 140 3 140 3 160 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 3 140 37 275
5 Dologi kiadás 3 950 3 950 3 921 3 200 3 000 3 000 3 000 3 031 3 000 3 400 3 800 3 800 41 052
6 Műk.c.peszk.átadás 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5 340
7 Fejlesztés, felújítás 1 650 600 1 600 3 850
8 Kiadások összesen: 19 434 22 213 23 834 21 565 21 283 21 863 22 863 21 294 21 263 21 663 22 063 22 063 261 401
9 Bevételek:
10 Saját bevételek 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1 260
11 Átvett peszk. 0
12 Önkormányzati tám. 19 329 22 108 23 729 21 460 21 178 21 758 22 758 21 189 21 158 21 558 21 958 21 958 260 141
13 Bevételek összesen: 19 434 22 213 23 834 21 565 21 283 21 863 22 863 21 294 21 263 21 663 22 063 22 063 261 401

14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 1 196 105 1 118 462 1 355 237 1 854 967 1 849 746 1 680 963 1 524 420 1 324 293 780 182 606 494 248 677 11 429 1 196 105
3 Bevételek: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1. Intézményi működési bevétel 4 725 4 725 4 725 6 829 5 725 5 725 6 725 10 485 20 485 11 327 11 485 16 909 109 870
5 2. Műk.célú tám., átvett peszk. 36 036 85 617 312 647 39 181 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 797 165
6 3. Közhatalmi bevételek 0 0 165 452 26 000 0 0 0 0 165 000 30 000 0 34 808 421 260
7 4. Önkorm.műk.ktgvetési tám. 70 310 70 674 80 306 80 306 80 306 80 306 82 306 82 306 82 306 82 306 80 306 79 575 951 313
8 5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 6 000 0 13 146 0 6 000 0 0 0 0 25 146
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 283 846 133 505 25 766 0 0 0 0 0 0 1 600 0 444 717
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 111 071 444 862 696 635 184 082 125 658 138 651 129 658 139 418 308 418 164 260 134 033 172 725 2 749 471
11 8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 307 176 1 563 324 2 051 872 2 039 049 1 975 404 1 819 614 1 654 078 1 463 711 1 088 600 770 754 382 710 184 154 3 945 576
13 Kiadások: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 10. Személyi juttatás 65 909 65 998 53 513 53 513 53 513 53 513 58 138 53 513 58 004 53 513 53 513 53 518 676 158
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 9 573 9 577 8 759 8 759 8 759 8 759 9 661 8 759 9 635 8 759 8 759 8 766 108 525
16 12. Dologi kiadás 54 201 52 520 45 520 43 000 40 883 45 574 50 883 232 925 40 000 37 689 40 184 40 961 724 340
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 53 421 53 421 55 424 56 421 57 924 57 421 56 230 53 743 52 061 55 420 51 000 53 990 656 476
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 5 610 13 150 74 860
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 188 714 187 126 168 826 167 303 166 689 170 877 180 522 354 550 165 310 160 991 159 066 170 385 2 240 359
20 16. Működési c. tartalék 0 20 961 20 880 15 000 18 252 18 000 18 000 16 252 12 302 7 097 0 9 769 156 513
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 188 714 208 087 189 706 182 303 184 941 188 877 198 522 370 802 177 612 168 088 159 066 180 154 2 396 872
22 18. Felújítás 0 0 7 199 7 000 9 500 8 317 10 281 174 201 133 505 0 0 0 350 003
23 19. Beruházás 0 0 0 0 100 000 98 000 120 982 103 457 120 179 353 989 212 215 4 000 1 112 822
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 35 069 50 810 0 0 0 85 879
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 7 199 7 000 109 500 106 317 131 263 312 727 304 494 353 989 212 215 4 000 1 548 704
26 20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 188 714 208 087 196 905 189 303 294 441 295 194 329 785 683 529 482 106 522 077 371 281 184 154 3 945 576
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 1 118 462 1 355 237 1 854 967 1 849 746 1 680 963 1 524 420 1 324 293 780 182 606 494 248 677 11 429 0 0

15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2018. terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 109 870 112 946 116 335 119 825
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 769 499 500 648 500 177 515 182
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 27 666 28 441 29 294 30 173
4 Közhatalmi bevételek 421 260 433 055 398 723 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 951 313 977 950 1 007 288 1 037 507
6 Működési bevétel összesen 2 279 608 2 053 040 2 051 817 2 113 372
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 25 146 25 850 26 626 27 425
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 441 617 468 500 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 469 863 516 350 199 286 205 265
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 117 264 78 047 87 623 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 078 841 760 368 684 500 136 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 945 576 3 407 805 3 023 226 2 544 601
15 Személyi juttatás 676 158 613 418 621 822 643 799
16 Munkaadókat terhelő járulék 108 525 110 775 114 098 117 848
17 Dologi kiadás 724 340 531 398 540 340 556 550
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 544 727 559 979 566 779 574 782
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 111 749 114 878 118 324 121 874
20 Működési célú tartalék 156 513 130 639 105 977 113 306
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 74 860 70 000 72 100 74 264
22 Működési kiadás összesen 2 396 872 2 131 087 2 139 440 2 202 423
23 Felújítás 350 003 69 309 83 920 74 337
24 Beruházás 1 112 822 978 368 697 206 182 177
25 Egyéb felhalmozási kiadás 85 879 229 041 102 660 85 664
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 548 704 1 276 718 883 786 342 178
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 945 576 3 407 805 3 023 226 2 544 601

16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1 Építményadó 40 000 40 000 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 475 42 000 475
4 Iparűzési adó 291 823 290 000 1 823
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 382 298 380 000 2 298

17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 380 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel 52 981
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 2 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 439 981
8 Összes saját bevétel 50%-a 219 991
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C D
1 Kötelezettség váll.össz. 2019 2020
2 Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29) 51 057 51 057 0
3 Forrásai
4 Támogatás 50 993 50 993 0
5 Saját erő 64 64 0
6 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 10 730 7 658 3 072
7 Forrásai
8 Támogatás 10 730 7 658 3 072
9 Saját erő 0 0 0

19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 37 500 37 500 0 2017-2020-ig tartó program
3 EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 25 000 25 000 0 2018-2019-ig tartó program
4 EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban 246 526 246 526 0 2018-2019-ig tartó program
5 EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön 40 000 40 000 0 2018-2019-ig tartó program
6 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő 42 511 42 511 0 2018-2019-ig tartó program
7 TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete 90 994 90 994 0 2018-2019-ig tartó program
8 TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között 70 000 70 000 0 2018-2019-ig tartó program
9 TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése 45 000 45 000 0 2018-2019-ig tartó program
10 TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac 73 846 73 846 0 2018-2019-ig tartó program
11 TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz 95 000 95 000 0 2018-2019-ig tartó program
12 GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat 17 949 19 000 1 051
13 TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 199 570 204 685 5 115 2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban
14 TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 184 226 184 493 267 2017-2018-ig tartó program
15 TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 243 516 264 166 20 650 2017-2018-ig tartó program


1
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
2
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
3
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
4
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
5
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
6
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
7
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
8
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
9
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
10
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
11
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
12
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
13
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
14
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2019. március 2-ától.
15
Módosította: 6/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2019. március 2-ától.