A szöveg időállapota: 2018.IV.1. -
Időállapot váltás: 2017.VIII.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. - 2018.III.31.
2018.IV.1. -


17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Gyomaendrőd város közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező vagy

b) Gyomaendrőd közigazgatási területén lakóingatlant szerző, új lakást építő azon természetes személyekre, akiket a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése 7. pontja szerint támogatott személynek elismer.

2. § A Képviselő-testület az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatás (továbbiakban: támogatás) iránti kérelmek elbírálására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.

3. § (1) Hitelképes az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó havi kimutatható nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át meghaladja.

(2) Az önkormányzat által támogatott lakó funkciót tartalmazó ingatlan: a lakás, a családi ház (továbbiakban: lakás).

(3) Az önkormányzat által támogatott lakásbővítés a lakás legalább 12 m2 nagyságú lakószobával való bővítése, mely a lakás térfogatát vagy hasznos alapterületét növeli.

(4) Az önkormányzat által támogatott lakáskorszerűsítés

a) a lakás komfortfokozatának növelése: fürdőszoba kialakítása,

b) a lakás energetikai korszerűsítése: fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás,

c) megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése.

4. § (1) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő személy, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló személy meghatározására a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Sztv.) 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(2)1 A támogatás iránti kérelem (továbbiakban: kérelem) az arra rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be.

(3) Kérelmezőnek igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Sztv. 10. § (2)-(3) és az (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Kérelmezőnek teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolnia a közös háztartás fennállását, valamint élettársak esetében ennek időtartamát.

(6) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(7) A kérelem elbírálását megelőzően a döntést előkészítő szerv a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmányt készít.

2. Jogosultsági feltételek

5. § (1) A támogatást csak első saját tulajdonú lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez lehet megállapítani annak a kérelmezőnek,

a) akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét nem haladja meg, és

b) aki saját háztartásában legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, vagy azon házastársaknak, akik négy, és nyolc éven belül a kettő gyermek megszületését vállalják.

(2) A támogatást házastársak, élettársak együttes igénylőként igényelhetik, kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt ingatlanon illetve ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget szereznek. A támogatás ingatlanrész vásárlására csak akkor fordítható, ha az élettársak, illetve a házastársak által eltérő tulajdoni hányaddal megszerzett ingatlan az élettársak, a házastársak kizárólagos tulajdonába kerül.

(3) A megállapított támogatást az odaítélést követő hat hónapon belül fel kell használni, ellenkező esetben az igénylők tovább nem jogosultak a támogatásra.

(4) Támogatás ugyanazon igénylő részéről csak egy alkalommal és egy jogcímen vehető igénybe.

6. § (1) Támogatás csak akkor nyújtható, ha a lakás

a) tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban rendezett,

b) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot biztosítja.

(2) Támogatás használt lakás vásárlásához csak akkor nyújtható,

a) ha a lakás per-, teher- és igénymentes, vagy ha a lakást a tulajdonosa a vételárból tehermentesíti és ennek kötelezettségét az adásvételi szerződésben rögzítik, és

b) ha az önkormányzati támogatás összegét az adásvételi szerződésben rögzítik.

(3) Támogatás lakásépítkezéshez, lakásbővítéshez csak a használatbavételi engedély iránti vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtása előtt adható.

(4) Támogatás lakásbővítéshez, lakáskorszerűsítéshez csak akkor nyújtható, ha a korszerűsítéssel érintett lakás az igénylő vagy igénylők kizárólagos, vagy az igénylő és közeli hozzátartozója közös tulajdonában van.

3. Kizáró okok

7. § (1) Nem állapítható meg támogatás, ha a megszerezni, felépíteni, bővíteni vagy korszerűsíteni kívánt lakóingatlan meghaladja a kérelmező és családja Korm. rendeletben meghatározott jogos lakásigényét.

(2) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező

a) és a vele együtt költöző személynek az önkormányzati bérlakáson fennállt bérleti joga a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII törvény 25. §-án alapuló felmondás miatt szűnt meg,

b)2 a kérelem benyújtásakor az adásvételi szerződést már megkötötte és a vételár kiegyenlítésre került,

c) lakáshasználatba vételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételéről szóló igazolással rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásig megszerzi,

d) a rendeletben támogatott lakáskorszerűsítési építési tevékenységet a kérelem benyújtása előtt befejezte,

e) nem hitelképes,

f) önkormányzati bérlakást, vagy állami lakást kedvezményesen vásárolt meg,

g) olyan tartási, öröklési szerződést kötött, amelynek folytán várományosi helyzetbe került saját tulajdonú, állandó használatú lakás megszerzésére,

h) már részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban,

i) a lakáscélú támogatást közeli hozzátartozók közötti jogügylethez kívánja felhasználni, kivéve, ha az így megszerzett tulajdoni hányaddal megszűnik a közös tulajdon.

(3) Nem minősül kizáró tényezőnek a támogatás megítélése esetén:

a) az a megszerzett régi típusú ház, melynek komfort fokozata komfortnélküli, műszaki állapota a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóságának szakvéleménye szerint erősen leromlott, felújítása gazdaságosan nem végezhető el, és a fenti telken 4 éven belül a támogatott új családi házat épít,

b) az a megszerzett ingatlan tulajdonrész, amelyben a kérelmező házastársa nem tulajdonos és az ingatlan önálló családalapításra nem alkalmas,

c) örökléssel szerzett ingatlan ½ része.

4. A támogatás formája és mértéke

8. § (1) A támogatás kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás formájában adható.

(2) A támogatás mértéke jogcímenként:

a) A lakásépítéshez megállapítható támogatás összege maximum 750.000.- Ft, melyből 500.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az építkezés az alap-lábazat készültségi fokot elérte.

b) Lakásvásárlás esetén a támogatás összege a vételár 30%-a, legfeljebb azonban 750.000.- Ft., melyből 500.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 250.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megítélt támogatás abban az esetben folyósítható, ha az aláírt adásvételi szerződés egy példánya becsatolásra kerül.

c) A lakásbővítésre, lakáskorszerűsítésre adható támogatás összege maximum 350.000.- Ft, melyből 230.000.- Ft kamatmentes kölcsön, 120.000.- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható. A megállapított támogatás akkor folyósítható, ha a bővítési, korszerűsítési építési tevékenység elérte a 30 %-os készültségi fokot.

(3) A meghatározott vissza nem térítendő önkormányzati támogatás vissza nem térítendővé akkor válik, ha az igénylő nem esik az (6) bekezdésében foglaltak hatálya alá, és a kamatmentes kölcsönt visszafizette.

(4) A támogatás folyósítása pénzintézeten keresztül történik.

(5)3 Az önkormányzat a jogosulttal a megállapított vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra támogatási szerződést, a kamatmentes kölcsönre kölcsönszerződést köt.

(6) Támogatott személyek kötelesek egyösszegben a kötelezéstől számított három hónapon belül visszafizetni a megállapított támogatásokat: a kamatmentes kölcsön fennmaradó részét valamint a vissza nem térítendő támogatás összegét valamint a folyósításuktól számított Ptk. 6:47. § (2) bekezdése szerinti kamatait, amennyiben

a) a támogatott lakóépületre a kölcsönszerződés, illetve támogatási szerződés keltétől számított 4 éven belül a használatbavételi engedélyt, igazolást nem kérik, illetve nem kapják meg,

b) a folyósított kölcsön futamideje alatt az épületet elidegenítik,

c) a gyermekvállalási kötelezettségüknek önhibájukból nem tesznek eleget.

d) a kölcsön törlesztésének határidőben nem tesz eleget és kölcsönszerződés felmondásra kerül.

(7) A visszafizetés havi összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a kezelési költségből adódó többlet terheket is.

(8) Az (6) bekezdésében foglaltak alól egyéni kérelemre, figyelemmel a kérelmező szociális és anyagi helyzetére a polgármester mentességet adhat.

5. A kölcsönszerződés, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9. § (1) A kamatmentes kölcsön összegét a jogosultakkal megállapodott futamidő, de maximum 10 év alatt kell visszafizetni.

(2) A visszafizetés kezdő időpontja a szerződés megkötésének időpontját követő év január 1. napja.

(3) A kölcsöntörlesztés megkezdését követő egy év elteltével kérelemre engedélyezhető a törlesztés felfüggesztése, de a visszafizetés időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a szerződésben vállalt futamidőt.

10. § (1) A támogatások összegei és járulékai erejéig az érintett ingatlanra az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjogot valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket - bejegyzés, törlés - a támogatott személyek fizetik.

11. § (1) Indokolt esetben bármelyik támogatásban részesített személy a polgármester jóváhagyásával a szerződésből elbocsátható, ha az elbocsátott személy szerződéses kötelezettségét a másik fél változatlanul vállalja teljesíteni.

(2) Amennyiben a szerződéses kötelezett elhalálozik, akkor a szerződésbeli kötelezettségei változatlan feltételek mellett örököseit terhelik.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez5


1
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés. Hatályos 2018. január 1-étől.
2
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés. Hatályos 2018. január 1-étől.
3
Módosította: 12/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. április 1-étől.
4
Hatályon kívül helyezte: 12/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2018. április 1-étől.
5
Hatályon kívül helyezte: 12/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2018. április 1-étől.