14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 4.119.198 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.063.259 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 158.182 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 644.348 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 9.115 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 447.929 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 939.720 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 7.196 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 78.686 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 8.036 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 31.768 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 220.319 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.573.899 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.038.257 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 579.510 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 120.581 ezer forint,

c) dologi kiadás 547.475 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 553.265 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 181.289 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 56.137 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 21.652 ezer forint, beruházási kiadása 116.142 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 8.765 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 878.443 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2016. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2016. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18.§ Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 98 973 161 758 158 182
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 665 070 644 348
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 751 9 115
4 Közhatalmi bevételek 381 260 447 933 447 929
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720 939 720
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 224 232 2 199 294
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 14 232 7 196
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 802 93 743 78 686
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 8 781 8 036
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768 31 768
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 148 524 125 686
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 220 319 220 319
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 728 444 1 573 899
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 3 321 519 4 119 198
15 Személyi juttatás 601 989 668 013 579 510
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 131 796 120 581
17 Dologi kiadás 474 903 639 707 547 475
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640 553 265
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 189 350 181 289
20 Működési céltartalék 91 632 205 797 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 59 116 56 137
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 460 419 2 038 257
23 Felújítás 25 250 72 289 21 652
24 Beruházás 177 452 178 598 116 142
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312 8 765
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 792 199 146 559
27 Finanszírozási kiadások 0 68 901 878 443
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 3 321 519 3 063 259

2. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 138 757 136 474
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 488 419 467 724
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 546 8 910
5 Közhatalmi bevételek 381 000 446 283 446 279
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720 939 720
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 2 022 725 1 999 107
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 619 5 583
9 Felhlmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 802 93 743 78 686
10 Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 8 781 8 036
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768 31 768
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 146 911 124 073
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 205 220 205 220
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 723 029 1 568 484
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 3 097 885 3 896 884
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 1 947 1 937
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 3 286 3 259
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 1 650 1 650
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 6 883 6 846
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 613 1 613
24 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
25 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 613 1 613
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 59 59
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 8 555 8 518
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 323 319
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 300 300
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 623 619
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
39 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
40 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 10 10
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 633 629
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
55 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0 0
61 Szent Antal Népház 0 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 4 096 3 927
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 4 096 3 927
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
69 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
70 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 4 096 3 927
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 8 019 6 909
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 205 205
80 Közhatalmi bevételek 0 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 8 224 7 114
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
84 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
85 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 30 30
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 8 254 7 144
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 8 616 8 616
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 173 065 173 065
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 181 681 181 681
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
99 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
100 Felhalmozási átvett pénzeszköz 0 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 15 000 15 000
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 415 5 415
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 202 096 202 096
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 161 758 158 182
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 665 070 644 348
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 9 751 9 115
110 Közhatalmi bevételek 381 260 447 933 447 929
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 939 720 939 720
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 224 232 2 199 294
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 14 232 7 196
114 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 802 93 743 78 686
115 Felhalmozási átvett pénzeszköz 3 100 8 781 8 036
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768 31 768
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 148 524 125 686
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 220 319 220 319
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 728 444 1 573 899
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 3 321 519 4 119 198

3. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 Intézményi működési bevételek 0 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026 804
3 Földhaszonbér 4 410 4 410 2 733
4 Bérleti díj 16 710 35 609 43 718
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000 10 000
6 Közterületfoglalás 561 561 2 630
7 Egyéb bevételek 2 084 4 542 2 932
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 11 187 9 306
9 Kamatbevétel 1 000 6 815 6 814
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 0 0
11 Osztalékbevétel 0 2 2
12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 0 0
13 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 22 405 18 325
14 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan 2 486 7 139 7 199
15 ÁFA visszatérülés 0 2 500 1 976
16 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 3 857 3 856
17 Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés 0 11 304 11 304
18 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000 13 697
19 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400 1 178
20 Saját bevétel összesen: 79 592 138 757 136 474
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
22 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961 5 776
23 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541 4 541
24 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400 4 050
25 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645 2 558
26 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967 10 841
27 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391 19 162
28 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 331 403 342 516
29 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883 43 183
30 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló 0 0 0
31 Földalapú támogatás 10 000 10 000 18 145
32 Erzsébet utalvány 0 7 071 7 070
33 Autómentes napra kapott támogatás 0 150 150
34 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024 6 133
35 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083 3 124
36 Szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 900 475
37 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 488 419 467 724
38 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
39 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 0
40 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatás megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175 1 175
41 Közköltséges temetés kölcsön, szociális segély visszatérülése 1 000 1 000 364
42 Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés 0 4 400 4 400
43 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda 700 600 600
44 Egyéb működési célú átvett pénz-Gyermek Labdarúgó E., Futball Klub 0 1 000 1 000
45 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés visszatérülése 1 943 1 371 1 371
46 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 9 546 8 910
47 Közhatalmi bevételek 0 0 0
48 Iparűzési adó 255 000 315 601 315 600
49 Építményadó 32 000 39 333 39 333
50 Telekadó 0 569 568
51 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 41 612 41 612
52 Idegenforgalmi adó 8 000 6 429 6 429
53 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 3 514 3 513
54 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 287 2 286
55 Gépjármű adó 30 000 29 335 29 335
56 Mezőőri járulék bevétele 8 000 7 603 7 603
57 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 446 283 446 279
58 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
59 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780 181 780
60 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 25 502
61 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440 64 440
62 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
63 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795
64 Beszámítás összege -47 273 -47 273 -47 273
65 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665 37 665
66 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535 2 535
67 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242 1 242
68 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 102 861 102 861
69 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 333 15 333
70 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592 7 592
71 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 98 941 98 941
72 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 81 667 81 667
73 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228 160 228
74 Szociális ágazati pótlék 0 45 607 45 607
75 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 86 396 86 396
76 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617 1 617
77 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208 9 208
78 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 17 504 17 504
79 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 13 758 13 758
80 Állami támogatás elszámolásából származó bevétel 0 1 222 1 222
81 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 939 720 939 720
82 Működési bevétel összesen 1 740 131 2 022 725 1 999 107
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 4 965
84 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 119 118
85 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
86 Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés 0 500 500
87 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
88 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000 0
89 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 619 5 583
90 Felhalmozási célú támogatás és kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
91 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg 0 13 906 13 906
92 GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása 0 991 991
93 DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása 0 1 020 1 020
94 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 0 24 154 14 352
95 KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék pály.elszámolása 0 48 418 48 417
96 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000 0
97 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 3 254 0
98 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 93 743 78 686
99 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
100 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000 1 592
101 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 105
102 Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére 0 690 0
103 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000 208
104 Út és csatorna hozzájárulás fizetés 0 0 1 140
105 GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés 0 2 000 2 000
106 Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pénzeszköz átadás 0 598 598
107 Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pénz átvétel 0 450 450
108 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú E.támogatás megelőlegezés megtérülése 0 1 943 1 943
109 Felhalm átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 3 100 8 781 8 036
110 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 31 768 31 768
111 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
112 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 31 768 31 768
113 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 146 911 124 073

4. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 169 308 169 308
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 10 10
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 30 30
5 Szent Antal Népház 0 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 15 000 15 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 59 59
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 184 407 184 407
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 323 029 323 029
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 415 5 415
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 328 444 328 444
19 Maradvány mindösszesen 512 484 512 851 512 851
20 Lekötött bankbetétek megszűntetése 0 400 000 1 245 455
21 ÁH-n belüli megelőlegezések 0 35 912 35 912

5. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 421 133 345 173
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 62 520 53 948
4 Dologi kiadás 332 125 441 077 376 052
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640 553 265
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 184 778 176 717
7 Működési céltartalék 91 632 205 797 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 58 966 56 014
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 940 911 1 561 169
10 Felújítás 25 250 72 289 21 652
11 Beruházás 177 252 168 220 113 020
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312 8 765
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 781 821 143 437
14 Finanszírozási kiadások 0 68 901 878 443
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 791 633 2 583 049
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 143 753 139 766
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 41 279 40 480
19 Dologi kiadás 41 752 50 269 41 436
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150 123
24 Működési kiadás összesen 225 327 240 023 226 377
25 Felújítás 0 0 0
26 Beruházás 0 3 750 1 462
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 750 1 462
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 243 773 227 839
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 9 195 9 161
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 400 2 393
34 Dologi kiadás 8 254 8 453 8 165
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 20 048 19 719
40 Felújítás 0 0 0
41 Beruházás 200 385 383
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 385 383
44 Finanszírozási kiadások 0 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 20 433 20 102
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Személyi juttatás 2 409 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0 0
49 Dologi kiadás 1 245 0 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 4 304 0 0
55 Felújítás 0 0 0
56 Beruházás 0 0 0
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0
59 Finanszírozási kiadások 0 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0 0
61 Szent Antal Népház 0 0 0
62 Személyi juttatás 9 457 9 560 9 410
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 557 2 546
64 Dologi kiadás 3 800 6 020 4 491
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
69 Működési kiadás összesen 15 810 18 137 16 447
70 Felújítás 0 0 0
71 Beruházás 0 401 294
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 401 294
74 Finanszírozási kiadások 0 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 18 538 16 741
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0
77 Személyi juttatás 9 374 12 103 11 988
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 407 3 334
79 Dologi kiadás 11 058 20 760 19 801
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
84 Működési kiadás összesen 22 963 36 270 35 123
85 Felújítás 0 0 0
86 Beruházás 0 227 226
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 227 226
89 Finanszírozási kiadások 0 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 36 497 35 349
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 72 269 64 012
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 633 17 880
94 Dologi kiadás 76 669 113 128 97 530
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 205 030 179 422
100 Felújítás 0 0 0
101 Beruházás 0 5 615 757
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 5 615 757
104 Finanszírozási kiadások 0 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 210 645 180 179
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 668 013 579 510
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 131 796 120 581
109 Dologi kiadás 474 903 639 707 547 475
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640 553 265
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 189 350 181 289
112 Működési célú tartalék 91 632 205 797 0
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 59 116 56 137
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 460 419 2 038 257
115 Felújítás 25 250 72 289 21 652
116 Beruházás 177 452 178 598 116 142
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 541 312 8 765
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 792 199 146 559
119 Finanszírozási kiadások 0 68 901 878 443
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 3 321 519 3 063 259

6. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016.teljesítés
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 5 814 5 814 2 435
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549 549
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 363 6 363 2 984
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 0 9 500 8 833
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 9 500 8 833
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 0
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 11 876 15 442 10 210
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 19 677 9 512
24 Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 19 036 16 155
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 40 597 54 155 35 877
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
29 Személyi juttatás 0 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 51 313 44 725
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 51 313 44 725
37 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 0
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 0
47 Személyi juttatás 0 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
49 Dologi kiadás 13 341 23 261 25 974
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 13 341 23 261 25 974
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 0
56 Személyi juttatás 0 61 60
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 15 15
58 Dologi kiadás 8 002 8 202 4 604
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000 19 000
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 27 002 27 278 23 679
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 0
65 Személyi juttatás 17 203 18 537 18 435
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 650 5 244 5 233
67 Dologi kiadás 0 466 439
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 21 853 24 247 24 107
73 045120 Útépítés 0 0 0
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 4 800
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 4 800
82 045161 Kerékpárutak üzemeltetése 0 0 0
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 88
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 88
91 016080 Kiemelt állami ünnepek 0 0 0
92 Személyi juttatás 0 75 75
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 19 18
94 Dologi kiadás 0 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 94 93
100 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 778 779
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 778 779
109 064010 Közvilágítás 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 34 003 31 679
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 34 003 31 679
118 066020 Városgazdálkodás 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 3 834 3 772
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 034 1 019
121 Dologi kiadás 53 950 90 019 63 301
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500 2 615
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 23 234 21 906
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 74 290 119 621 92 613
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 538 832 538 008
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
135 Működési kiadás összesen 486 546 538 832 538 008
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0 0
137 Személyi juttatás 11 123 12 301 12 301
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 891 2 891
139 Dologi kiadás 2 276 1 676 1 401
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
144 Működési kiadás összesen 16 161 16 868 16 593
145 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 0
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 0 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000 5 000
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0 0
164 Személyi juttatás 216 247 246
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 67 67
166 Dologi kiadás 935 935 1 049
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 209 1 249 1 362
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 10 870 14 329 8 363
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 4 411 4 415
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 12 870 18 740 12 778
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 0 1 043 1 042
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 690 1 733 1 042
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 0
191 Személyi juttatás 0 196 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 55 0
193 Dologi kiadás 60 000 59 150 0
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 31 038 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 90 188 90 439 0
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 0
200 Személyi juttatás 0 0 196
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 55
202 Dologi kiadás 0 0 16 849
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 27 115
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0 44 215
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 0
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 18 699
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 929
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0 19 628
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 0
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 5 024
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0 5 024
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0 0
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 0 249
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 3 037
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0 3 286
235 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 0
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 0 0 916
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0 916
244 072111 Egészségügyi alapellátás 0 0 0
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 1 512 1 511
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Összesen: 0 1 512 1 511
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0
254 Személyi juttatás 0 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
256 Dologi kiadás 0 13 678 13 677
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
261 Működési kiadás összesen 11 988 13 678 13 677
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 0
263 Személyi juttatás 0 202 202
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 49 48
265 Dologi kiadás 9 309 9 958 7 269
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802 1 802
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
270 Működési kiadás összesen 11 111 12 011 9 321
271 102031 Időskorúak nappali ellátása 0 0 0
272 Személyi juttatás 0 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
274 Dologi kiadás 0 902 902
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 902 902
280 104031 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0 0
281 Személyi juttatás 0 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
283 Dologi kiadás 0 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420 4 396
286 Működési célú tartalék 0 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420 4 396
289 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0 0
290 Személyi juttatás 0 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
292 Dologi kiadás 0 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 9 071 7 070
297 Működési kiadás összesen 2 000 9 071 7 070
298 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0 0
299 Személyi juttatás 0 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
301 Dologi kiadás 0 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080 0
306 Működési kiadás összesen 28 080 28 080 0
307 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0 0
308 Személyi juttatás 0 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
310 Dologi kiadás 0 200 245
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 5 240 48 944
315 Működési kiadás összesen 4 000 5 440 49 189
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0 0
317 Személyi juttatás 0 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
319 Dologi kiadás 0 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800 0
324 Működési kiadás összesen 5 800 5 800 0
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0 0
326 Személyi juttatás 0 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
328 Dologi kiadás 0 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000 0
333 Működési kiadás összesen 5 000 5 000 0
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0 0
335 Személyi juttatás 0 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
337 Dologi kiadás 0 55 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000 0
342 Működési kiadás összesen 3 000 3 055 0
343 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0 0
344 Személyi juttatás 0 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
346 Dologi kiadás 0 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75 0
351 Működési kiadás összesen 75 75 0
352 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0 0
353 Személyi juttatás 0 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
355 Dologi kiadás 0 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 0
360 Működési kiadás összesen 2 700 2 700 0
361 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 0
362 Személyi juttatás 0 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
364 Dologi kiadás 0 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0 0
369 Működési kiadás összesen 8 000 0 0
370 911410 Családsegítés 0 0 0
371 Személyi juttatás 0 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
373 Dologi kiadás 0 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
378 Működési kiadás összesen 0 0 0
379 086020 Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT 0 0 0
380 Személyi juttatás 0 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
382 Dologi kiadás 0 148 146
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 8 647 3 967
385 Működési célú tartalék 0 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 8 795 4 113
388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 0
389 Személyi juttatás 10 772 10 984
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866
391 Dologi kiadás 13 774 13 774
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
396 Működési kiadás összesen 27 412 27 624 0
397 041233 Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. 0 0 0
398 Személyi juttatás 0 53 888
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 7 276
400 Dologi kiadás 0 864
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 62 028 0
406 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0
407 Személyi juttatás 0 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
409 Dologi kiadás 0 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0 0
415 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0
416 Személyi juttatás 0 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
418 Dologi kiadás 0 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0 0
424 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0 0
425 Személyi juttatás 37 135 35 124 47 319
426 Munkaadókat terhelő járulék 5 014 4 466 6 592
427 Dologi kiadás 2 156 2 156 5 060
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 943 3 502 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
432 Működési kiadás összesen 45 248 45 248 58 971
433 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0 0
434 Személyi juttatás 67 113 67 113
435 Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060
436 Dologi kiadás 0 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
441 Működési kiadás összesen 76 173 76 173 0
442 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0
443 Személyi juttatás 0 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
445 Dologi kiadás 0 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
450 Működési kiadás összesen 0 0 0
451 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0 0
452 Személyi juttatás 218 349 218 349 262 346
453 Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478 38 010
454 Dologi kiadás 57 815 57 815 76 326
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
459 Működési kiadás összesen 305 642 305 642 376 682
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0
461 Személyi juttatás 0 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
463 Dologi kiadás 0 27 26
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000 6 000
466 Működési célú tartalék 0 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
468 Működési kiadás összesen 6 000 6 027 6 026
469 081061 Fürdő 0 0 0
470 Személyi juttatás 0 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
472 Dologi kiadás 9 890 9 890 8 107
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367 33 389
475 Működési célú tartalék 0 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
477 Működési kiadás összesen 46 257 46 257 41 496
478 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0 0
479 Személyi juttatás 0 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
481 Dologi kiadás 0 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 13 000
484 Működési célú tartalék 0 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 13 000 13 000
487 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0 0
488 Személyi juttatás 0 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
490 Dologi kiadás 0 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 9 529 14 208
493 Működési célú tartalék 0 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 9 529 14 208
496 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0 0
497 Személyi juttatás 0 189 188
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
499 Dologi kiadás 2 000 4 151 4 149
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206 0
502 Működési célú tartalék 0 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
504 Működési kiadás összesen 2 000 4 546 4 337
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0
506 Személyi juttatás 0 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
508 Dologi kiadás 4 728 10 492 7 654
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200 4 200
511 Működési célú tartalék 0 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
513 Működési kiadás összesen 8 928 14 692 11 854
514 056010 Komplex pénzügyi programok 0 0 0
515 Személyi juttatás 0 33 33
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
517 Dologi kiadás 0 302 300
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 335 333
523 Összesen: 0 0 0
524 Személyi juttatás 361 911 421 133 345 173
525 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 62 520 53 948
526 Dologi kiadás 332 125 441 077 376 052
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 566 640 553 265
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 184 778 176 717
529 Működési célú tartalék 0 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 58 966 56 014
531 Működési kiadás összesen 1 465 333 1 735 114 1 561 169

7. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 600 0
2 Kitüntetési alap 400 0
3 Civil alap 4 990 0
4 Sport alap 13 000 0
5 Idegenforgalmi alap 3 200 320
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 0
7 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 0
8 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 0
9 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 0
10 Talajterhelési díj 500 500
11 Kállai adomány 10 000 9 850
12 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj. 660 0
13 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 0
14 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 6 476 0
15 IKSZT működési plusz igény 4 600 0
16 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000
17 Belső ellenőri feladatok 2 700 260
18 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
19 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
20 Nyomda Múzeum nyitva tartásának biztosítása 900 0
21 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 0
22 Képviselői tiszteletdíjról lemondás 1 521 0
23 Labor működésének támogatása 5 400 272
24 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 0
25 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére 0 500
26 Támogató szolgálat teljesítménytámogatása visszafizetési köt. 0 4 984
27 TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege 0 13 906
28 Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb. 0 11 304
29 Kukoricaértékesítés 0 3 857
30 Adóbevétel többlet 0 64 990
31 Többletbevétel 0 14 283
32 ÁFA visszatér.-Körös-szögi kist.48418, DAOP Kondoros 14353 0 62 771
33 Állami tám.visszafizetési kötelezettség 0 0
34 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 0
35 Működési céltartalék összesen 91 632 205 797

8. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.V.mód.ei. 2016. teljesítés
1 Felújítások 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 72 289 21 652
3 Járda felújítás 8 000 8 000 0
4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500 1 905
5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 45 063 0
6 Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása 0 430 429
7 Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció 0 2 496 2 495
8 Járási hivatal tetőfelújítás 0 0 2 565
9 Gyepmesteri telep felújítása 0 9 450 9 248
10 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0 0 0
11 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 1 600 1 600
12 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400 3 410
13 Kner téri szökőkút felújítása 350 350 0
14 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
15 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
16 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0
17 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0 0
18 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
19 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0 0
20 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
21 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 72 289 21 652
22 Beruházások 0 0 0
23 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
24 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0
25 Parkosítás 1 500 1 500 0
26 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500 1 982 1 969
27 Útbaigazító táblák kihelyezése, árpád úti parkoló, sportcsarnok járda 500 500 387
28 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000 1 524
29 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000 0
30 Köztemetők körbekerítése, ravatalozó felújítása 5 000 1 736 1 736
31 Ünnepi díszvilágítás 2 500 0 0
32 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000 0
33 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500 0
34 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 7 400 7 236
35 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600 3 378
36 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000 0
37 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 22 191 15 473
38 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 0 0
39 Játszótér építése 5 000 5 840 900
40 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000 2 811
41 Közbeszerzési díjak 500 500 0
42 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0 0
43 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000 0
44 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000 0
45 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 470 0
46 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600 0
47 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0 0
48 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 093 18 093
49 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100 5 100
50 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300 0
51 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 1 870 935
52 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778 1 778
53 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331 261
54 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése 3 000 3 000 0
55 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 0 0
56 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 3 000 2 985
57 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500 2 500
58 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080 1 080
59 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 26 878 26 872
60 Ipari park telekvásárlás 0 4 000 4 000
61 Területvásárlás 0 1 500 1 500
62 Szivárvány Óvoda nyílászáró csere 0 0 0
63 Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény 0 700 700
64 Műfüves pálya kialakítása 0 8 405 8 404
65 Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 1 437 1 431
66 TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése 0 1 207 1 207
67 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet, polgárvédelem 0 146 144
68 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés szivattyú, gumiabroncs, stiplimaró, fotoállvány 0 500 336
69 Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek, buszváró 0 4 076 280
70 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 3 750 1 462
71 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 385 383
72 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 227 226
73 Szent Antal Népház 0 401 294
74 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 615 757
75 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 178 598 116 142
76 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
77 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
78 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 13 341 2 911
79 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137 0
80 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282 94
81 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595 2 595
82 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32 0
83 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222 0
84 Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott pály.pe. 0 222 222
85 TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak 0 286 0
86 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 0 0
87 Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás 0 2 565 0
88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 12 673 5 174
89 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500 320
90 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659 0
91 Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás 0 1 180 585
92 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334 669
93 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000 3 600
94 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500 680
95 Felhalmozási céltartalék 234 879 508 798 0
96 Fürdő pályázat saját erő 10 000 8 820 0
97 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 0 5 645 0
98 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft 0 6 601 0
99 Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő 0 8 797 0
100 Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft támogatás 28.551-EFt 0 30 222 0
101 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő 0 0 0
102 EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő 0 1 448 0
103 Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő 0 20 0
104 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege 0 3 217 0
105 DAOP 2.1.1. 0 1 020 0
106 GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely 0 991 0
107 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 442 017 0
108 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 541 312 8 765
109 Finanszírozási kiadások 0 0 0
110 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 68 901 32 988
111 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 845 455
112 Finanszírozási kiadások összesen 0 68 901 878 443

9. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban
A B
1 Megnevezés összeg
2 Helyi adóból származó bevétel 435 163
3 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 89 920
4 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 2
5 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 5 583
6 Bírság, pótlék és díjbevétel 3 513
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
8 Összes saját bevétel 534 181
9 Lehetséges adósságvállalás felső határa 267 091
10 Adósságot keletkeztető ügylet 0
11 Adósságállomány alakulása 2016. december 31.-én 0

10. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A B C D E
megnevezés 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) Módosítás 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő) 2016. statisztikai átlaglétszám (fő)
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1 1
6 -Közmunkaprogramban dolgozók száma 329 329 329
8 -Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám 0 1 1 0
9 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
10 -köztisztviselői létszám Gye. 43 43 42
11 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1 1 1
12 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2 2
13 -csárdaszállási kirendeltségen köztisztviselői létszám 3 3 3
14 -hunyai kirendeltségen köztisztviselői létszám 3 3 3
15 Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 4 4 4
16 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott 1 1 0
17 Szent Antal Népház-közalkalmazott 4 4 5
18 Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 5 5 6
19 Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 27 27 20
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 434 1 435 427

11. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés
2 Nyitó egyenleg 929 801 905 651 871 241 982 021 982 882 833 581 691 107 566 443 508 340 526 634 455 584 417 317 929 801
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 5 725 8 725 9 485 9 485 8 000 9 485 16 909 98 973 161 758 158 182
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 60 717 60 967 52 588 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 558 923 674 821 653 463
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 147 452 25 000 0 0 0 147 542 30 000 31 266 381 260 447 933 447 929
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 61 286 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 74 243 877 999 939 720 939 720
8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000 14 232 7 196
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 500 2 000 8 267 8 267 8 268 1 600 29 902 134 292 118 490
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 140 939 140 689 288 391 167 594 121 599 114 752 131 866 138 627 271 901 152 874 125 974 163 851 1 959 057 2 372 756 2 324 980
11 8. Finanszírozási művelet 948 763 1 794 218
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 070 740 1 046 340 1 159 632 1 149 615 1 104 481 948 333 822 973 705 070 780 241 679 508 581 558 581 168 2 888 858 3 321 519 4 119 198
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 53 952 53 952 53 952 53 613 51 402 51 402 47 287 47 287 47 287 47 287 47 287 47 281 601 989 668 013 579 510
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 922 10 932 10 932 10 642 10 287 10 287 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 121 194 131 796 120 581
16 12. Dologi kiadás 43 737 43 737 42 409 36 000 36 883 36 883 36 883 33 737 41 552 40 737 38 184 44 161 474 903 639 707 547 475
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 56 590 56 590 56 590 51 636 63 580 57 990 56 000 57 990 663 326 755 990 734 554
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 887 58 655 59 116 56 137
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 165 089 165 099 163 771 156 733 160 050 160 050 155 180 147 080 166 839 160 434 155 891 163 851 1 920 067 2 254 622 2 038 257
20 16. Működési c. tartalék 10 000 10 440 10 000 13 350 9 176 9 350 8 000 4 616 8 350 8 350 91 632 205 797 0
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 165 089 175 099 174 211 166 733 173 400 169 226 164 530 155 080 171 455 168 784 164 241 163 851 2 011 699 2 460 419 2 038 257
22 18. Felújítás 0 3 400 9 500 0 4 000 4 000 4 350 0 25 250 72 289 21 652
23 19. Beruházás 0 35 000 35 000 35 000 37 650 24 802 10 000 177 452 178 598 116 142
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 53 000 53 000 53 000 53 000 45 140 257 140 541 312 8 765
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 3 400 0 97 500 88 000 92 000 41 650 82 152 55 140 0 0 459 842 792 199 146 559
26 20.Finanszírozási kiadások 0 68 901 878 443
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 165 089 175 099 177 611 166 733 270 900 257 226 256 530 196 730 253 607 223 924 164 241 163 851 2 471 541 3 321 519 3 063 259
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 905 651 871 241 982 021 982 882 833 581 691 107 566 443 508 340 526 634 455 584 417 317 417 317 417 317 0 1 055 939

12. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
Kötelezettség váll.össz. 2017.
1 Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) és egyéb év közben indult programok 71 594 71 594
2 Forrásai
3 Támogatás - 2016. évi maradvány 71 594 71 594
4 Saját erő 0 0
5
6 Kötelezettség váll.össz. 2017.
7 Támogató szolgálat állami támogatás visszautalása 4 984 4 984
8 Forrásai
9 Támogatás - 2016. évi maradvány 4 984 4 984
10
11 Kötelezettség váll.össz. 2017.
12 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére kölcsön 1 534 1 534
13 Forrásai
14 Támogatás 0
15 Saját erő 1 534 1 534
16
17 Kötelezettség váll.össz. 2017.
18 2016. évről áthúzódó dologi kiadások 9 123 9 123
19 Forrásai
20 Önkormányzati saját erő 9 123 9 123
21
22 Kötelezettség váll.össz. 2017.
23 GINOP-7.1.2 Lapátos pályázat 991 991
24 Forrásai
25 Támogatás - 2016. évi maradvány 991 991
26 Saját erő 0 0
27
28 Kötelezettség váll.össz. 2017.
29 TOP-5.1.2 Foglalkoztatási paktum pályázat 13 906 13 906
30 Forrásai
31 Támogatás - 2016. évi maradvány 13 906 13 906
32 Saját erő 0 0
33
34 Kötelezettség váll.össz. 2017.
35 Bűnmegelőzési pályázat 428 428
36 Forrásai
37 Támogatás - 2016. évi maradvány 428 428
38 Saját erő 0 0
39
40 Kötelezettség váll.össz. 2017.
41 Közvilágítási hálózat bővítése 3 836 3 836
42 Forrásai
43 Önkormányzati saját erő 3 836 3 836
44
45 Kötelezettség váll.össz. 2017.
46 Szivárvány Óvoda fűtési rendszer felújítása 708 708
47 Forrásai
48 Támogatás 0 0
49 Saját erő 708 708
50
51 Kötelezettség váll.össz. 2017.
52 Öredszőlő útépítés terv 889 889
53 Forrásai
54 Önkormányzati saját erő 889 889
55
56 Kötelezettség váll.össz. 2017.
57 Konyha fejlesztés pályázat 30 222 30 222
58 Forrásai
59 Támogatás - 2016. évi maradvány 28 551 28 551
60 Saját erő 1 671 1 671
61
62 Kötelezettség váll.össz. 2017.
63 Tárolószín építés Ipartelep úton 333 333
64 Forrásai
65 Önkormányzati saját erő 333 333
66
67 Kötelezettség váll.össz. 2017.
68 Blaha 21. földszinti épületrész felújítása-érdekeltségnövelő támogatásból 3 217 3 217
69 Forrásai
70 Támogatás - 2016. évi maradvány 1 717 1 717
71 Saját erő 1 500 1 500
72
73 Kötelezettség váll.össz. 2017.
74 Ivóvízvezeték csere és szennyvízhálózat rekonstrukciója 31 344 31 344
75 Forrásai
76 Önkormányzati saját erő 31 344 31 344
77
78 Kötelezettség váll.össz. 2017.
79 Településrendezési terv módosítás 488 488
80 Forrásai
81 Támogatás - 2016. évi maradvány 0 0
82 Saját erő 488 488

13. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2016.12.31.

ingatlanok

adatok forintban
A B C D E F
1 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
2 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 115 165 603 589 - 165 603 589
3 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 48 271 338 237 - 271 338 237
4 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 51 10 306 383 - 10 306 383
5 földterület összesen: 447 248 209 - 447 248 209
6
7 12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 3 1 030 000 - 1 030 000
8 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 21 39 975 462 - 39 975 462
9 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 13 7 235 167 - 7 235 167
10 lakótelek összesen: 48 240 629 - 48 240 629
11
12 12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 12 8 329 600 - 8 329 600
13 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 44 117 829 400 - 117 829 400
14 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti 34 72 282 836 - 72 282 836
15 egyéb telek összesen: 198 441 836 - 198 441 836
16
17 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 3 6 523 506 1 885 863 4 637 643
18 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 18 171 269 534 41 642 374 129 627 160
19 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 11 84 413 409 21 053 389 63 360 020
20 lakóépület összesen: 262 206 449 64 581 626 197 624 823
21
22 12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 3 1 320 036 1 320 036 -
23
24 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 10 560 007 701 60 761 872 499 245 829
25 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 75 2 465 702 485 657 972 805 1 807 729 680
26 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti 11 111 198 999 8 724 654 102 474 345
27 egyéb épület összesen: 3 136 909 185 727 459 331 2 409 449 854
28
29 12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 4 4 326 528 4 326 528 -
30 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 3 143 134 143 134 -
31 0-ra leírt épület összesen: 4 469 662 4 469 662 -
32
33 1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 129 203 604 421 - 203 604 421
34 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti 5 6 034 000 - 6 034 000
35 ültetvény összesen: 209 638 421 - 209 638 421
36
37 12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 6 283 977 000 - 283 977 000
38 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. 2 36 027 600 - 36 027 600
39 erdő összesen: 320 004 600 - 320 004 600
40
41 12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1627 10 909 554 034 3 582 903 967 7 326 650 067
42 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 62 243 235 761 73 062 107 170 173 654
43 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti 13 4 215 079 1 252 621 2 962 458
44 építmény összesen: 11 157 004 874 3 657 218 695 7 499 786 179
45
46 121924911 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT" 9 1 076 758 1 076 758 -
47 12192492 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk." 15 2 091 968 2 091 968 -
48 12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 1 15 980 15 980 -
49 0-ra leírt egyéb építmény összesen: 3 184 706 3 184 706 -
50 Kataszter összesen: 15 788 668 607 4 458 234 056 11 330 434 551
51 eszközök
52
53
54 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
55 1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 24 67 407 766 67 407 766
56 1512133 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület 2 4 315 000 4 315 000
57 Épület beruházás összesen: 71 722 766 - 71 722 766
58
59 1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény 42 391 059 995 - 391 059 995
60 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 2 2 430 000 - 2 430 000
61 1522149 Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény 1 1 500 000 1 500 000
62 egyéb építmény összesen: 394 989 995 - 394 989 995
63
64 15123 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép 1 2 660 028 2 660 028
65
66 16221 Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll 6 165 880 000 - 165 880 000
67 16222 Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á 4 152 757 000 - 152 757 000
68 részesedések összesen: 318 637 000 - 318 637 000
69
70 11112 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk. 1 1 195 095 8 882 1 186 213
71
72 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 127 000 85 338 41 662
73
74 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 2 10 325 639 10 325 639 -
75
76 112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 5 948 000 948 000 -
77 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 6 2 197 038 2 197 038 -
78 0-ra leírt szellemi tremék 3 145 038 3 145 038 -
79
80 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 6 1 011 250 137 775 873 475
81
82 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 71 5 442 310 1 558 997 3 883 313
83
84 1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 86 31 962 210 31 962 210 -
85 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 316 72 425 079 72 425 079 -
86 0-ra írt informatikai 104 387 289 104 387 289 -
87
88 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 137 110 014 534 35 841 274 74 173 260
89 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 6 6 872 074 4 048 147 2 823 927
90 1311212 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ 21 9 168 377 4 224 206 4 944 171
91 131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 54 2 132 553 1 795 811 336 742
92 egyéb gép összesen: 128 187 538 45 909 438 82 278 100
93
94 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 108 35 091 847 35 091 847 -
95 13191212 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ" 12 1 114 908 1 114 908 -
96 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 62 11 889 390 11 889 390 -
97 0-ra leírt egyéb gép összesen: 48 096 145 48 096 145
98
99 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 372 60 172 237 60 172 237 -
100 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 41 5 350 088 5 350 088 -
101 kisértékű összesen: 65 522 325 65 522 325 -
102
103 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 164 18 455 136 - 18 455 136
104
105 131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű 2 150 000 150 000
106
107 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 7 906 500 813 956 92 544
108
109 1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 23 4 534 440 4 534 440 -
110 1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." 2 318 255 318 255 -
111 hangszerek összesen: 4 852 695 4 852 695
112
113 131144 Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű 1 22 480 22 480
114
115 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 28 700 979 17 342 574 11 358 405
116 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 14 45 072 034 26 822 825 18 249 209
117 jármű összesen: 73 773 013 44 165 399 29 607 614
118 Eszközök öszzesen: 1 253 609 242 329 181 396 924 427 846
119
120 Tenyészállatok 4 960 000 4 960 000
121
122
123 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
124
125
126 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
127 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 33 25891749 25891749 -
128 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 2 830000 738674 91326
129 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 28 44370866 44370866 -
130 112914 Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű 3 165300 165300
131 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 7 688443 117529 570914
132 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 178 69204884 69204884 -
133
134 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 4 1673735 1330964 342771
135 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 66 19522641 14984658 4537983
136 egyéb gép., ber. Összesen: 21 196 376 16 315 622 4 880 754
137
138 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1 3 549 309 3 549 309 -
139 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 189 167334784 167334784 -
140 13191211 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 1 516894 516894
141 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 170 884 093 170 884 093 0
142
143 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 37 2405008 2405008 -
144 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 68 4157053 4157053
145 kisértékű összesen: 6 562 061 6 562 061 0
146
147 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" 15 56 959 877 56 959 877 -
148 Összesen: 396 588 349 391 045 355 5 542 994
149
150 forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Határ Győző Városi Könyvtár
151
152
153 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
154 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 400 000 400 000 -
155 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 112 500 112 500 -
156 112914 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" 3 170 536 170 536 -
157 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 61 8 214 003 8 214 003 -
158 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 25 367 221 367 221 -
159 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 291 292 180 347 110 945
160 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 4 293 440 293 440 -
161 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 6 1 007 221 1 007 221 -
162 Összesen: 10 856 213 10 745 268 110 945
163
164 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Kállai Ferenc Kulturális Központ
165
166
167 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
168 1521133 Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület 1 500 620 - 500 620
169 131114 Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű 1 26772 26772 -
170 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 4 697091 697091 -
171 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 560001 510114 49887
172 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 7 1139802 1139802 -
173 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 21 767651 767651 -
174 Összesen: 3 691 937 3 141 430 550 507
175
176
177
178 forgalomkepesseg szerinti kimutatas 2016.12.31.
Szent Antal Népház
179
180
181 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
182 111913 Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti 1 83333 83333 0
183 1319113 Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti 8 1557746 1557746 0
184 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 2 464509 271091 193418
185 1319123 Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 9 1231362 1231362 0
186 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 7 293420 293420 0
187 Összesen: 3 630 370 3 436 952 193 418
188
189 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2016.12.31.
Városi Egészségügyi Intézmény
190
191
192 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
193 11291 0-ra leírt szellemi termék 3 919 104 919 104
194 131111 Informatikai gép, berendezés 7 974 000 435 898 538 102
195 13911 Kisértékű informatikai gép, berendezés 2 202 969 202 969
196 1319111 0-ra leírt informatikai gép, berendezés 21 6 445 489 6 445 489
197 13116 Jármű 1 4 093 501 3 061 711 1 031 790
198 13112 Egyéb gép, berendezés, felszerelés 31 4 566 009 3 629 002 937 007
199 131912 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 146 73 171 584 73 171 584
200 131122 Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 273 173 1 273 173
201 Összesen: 91 645 829 89 138 930 2 506 899
202
203 Mindösszesen: 17 553 650 547 5 284 964 993 12 268 685 554

14. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás maradvány igénybevétele saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2016. műk. kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.és bérkomp. 184 280 25 994 6 846 9 257 226 377 226 377 0
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 184 280 25 994 6 846 9 257 226 377 226 377 0
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 23 679 1 823
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 31 679 31 679 31 679 0
12 Köztemető fenntartás 100 2 828 13 697 16 625 11 854 4 771
13 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 44 725 -12 930
14 Településüzemeltetés összesen 89 076 2 828 13 697 0 105 601 111 937 -6 336
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
16 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 32 761 32 761 32 761
17 -polgármester bér 0 9 327 -9 327
18 -mezőőri feladatok 7 603 4 050 11 653 16 593 -4 940
19 -víz-szennyvíz 0 0
20 -települési hulladékkezelés 5 000 10 000 18 145 33 145 35 877 -2 732
21 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 51 791 4 791 56 582 68 092 -11 510
22 -buszközl.tám 889 889 19 729 -18 840
23 -nem lakóing.bérbeadása 18 325 18 325 25 974 -7 649
24 -polgárvédelem 0 1 362 -1 362
25 -ár-és belvízvédelem 804 804 12 778 -11 974
26 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 1 802 1 802 9 321 -7 519
27 -sportlétesítmények műk. 0 6 000 -6 000
28 -orvosi ügyelet 0 13 677 -13 677
29 -oktatási vagyon műk. 7 592 1 178 24 215 32 985 73 069 -40 084
30 -oktatási vagyon műk. tartalék 0 0 0
31 -bölcsőde 0 4 396 -4 396
32 -óvodai feladatellátás kieg.tám 0 1 042 -1 042
35 -közfoglalkoztatási pályázatok 12 113 67 418 11 304 418 260 509 095 435 653 73 442
36 -Városi Egészségügyi Intézmény 8 616 173 065 181 681 179 422 2 259
38 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák 11 817 11 817 11 817 0
40
41 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 105 146 74 220 69 647 642 526 891 539 924 129 -32 590
42 Beszámítás -47 273 -47 273 -47 273
43 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0
44 2015.évről áthúzódó bérkomp. 1 242 1 242 1 242 0
45 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 102 861 108 326
46 Óvodaműködtetési támogatás 15 333 179 4 561 15 059
47 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 617 40 0
48 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 119 811 0 219 4 561 124 591 119 811 0
49 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 0
56 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 53 437 53 437 53 437
57 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58 Szociális ellátás összesen: (383106+30691) 413 797 0 257 280 0 671 077 413 797 0
59 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
60 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
61 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 17 504
62 - Könyvtár 9 001 0 319 300 19 719
63 - Kállai és Szent Antal Népház 8 503 0 10 836 205 51 570
64 Kötelező feladat - közművelődés összesen 17 504 0 11 155 505 29 164 71 289 -42 125
65 Önként vállalt feladatok 0
67 -képviselők tiszteletdíja 0 14 780 -14 780
68 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 1 000 13 367 14 367 41 496 -27 129
69 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 4 337 -4 337
70 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 0 0 27 208 -27 208
71 Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 -5 000
72 rendezvényekre elkülönített keret 6 200 -6 200
73 -TDM támog. 5 547 5 547 5 547 0
74 -IKSZT működtetése 1 175 1 175 4 113 -2 938
80 -idősek karácsonyi csomag 2 700 2 700 2 700 0
81 -Nyomda Múzeum tám. 0 900 -900
82 -Rádió Sun 0 240 -240
84 önként vállalt feladatok összesen 2 700 1 000 18 914 1 175 23 789 112 521 -88 732
85 Önkormányzati egyéb kiadás 36 705 -36 705
Előző évi maradvány igénybevétele 116 277 116 277 116 277
86 Helyi adó bevételek 0 0 0
87 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 485 852 0 485 852 485 852
88 Összesen: 939 720 220 319 606 111 653 463 2 419 613 2 071 245 348 368
89 939 720 220 319 606 111 653 463 2 419 613

15. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2016. év

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 1.Költségvetési bevételek össz. 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 119 198 1.Költségvetési kiadások össz 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 3 063 259
2 Ebből: Ebből:
3 Intézményi ellátás díja 208 193 219 187 0 0 0 0 Személyi juttatás 1 013 603 1 114 919 506 189 539 317 579 041 579 510
4 Alkalmazottak térítése 3 212 238 0 0 0 0 Munkaadót terhelő járulék 264 024 273 313 102 706 112 779 119 253 120 581
5 Alaptevékenység-áru és készletértékesítés 2 588 7 629 3 876 13 936 13 839 15 165 Dologi kiadás 808 124 759 255 550 049 600 131 776 820 547 474
6 Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek 20 868 28 812 15 039 8 724 9 870 10 640 Pénzeszköz átadások
7 Közvetített szolgáltatások 0 0 7 415 10 461 12 861 Műk.c.támog értékű kiadás 20 874 22 771 462 925 529 745 530 865 553 265
8 Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel 3 623 3 912 0 0 0 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás 140 895 139 989 169 304 186 977 186 342 167 162
9 Bérleti díj bev. 117 182 73 004 84 783 109 385 83 053 72 774 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 192 6 324 155 275 124 046 68 510 56 137
10 Befolyt ÁFA 57 182 43 929 26 699 141 616 30 509 33 386 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás 273 300 251 076 0 0 0 0
11 Egyéb saját bevételek 10 172 6 499 7 735 8 700 15 352 6 482 Működési célú kölcsönök 32 319 14 127
12 Kamat bevétel 65 575 46 993 49 213 13 310 14 741 6 876
13 Működési bevétel összesen 187 345 303 086 177 825 158 184
14 Előző évi költségvet.visszatérülés 16422
15 Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről 14 978 2 230 19 749 9 492 7 462 9 114
16 Saját bevétel összesen 503 573 432 433 207 094 312 578 185 287 167 298
17 OEP-től átvett pénzeszköz 142 951 155 963
18 Támogatás értékű működési bevétel 170 232 335 830 599 708 548 489 658 201 644 348
19 Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről 4 778 3 0 0
20 Működési célú hitel 0 0 0 0
21 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 55 984 51 862 93 338 249 527 377 917 184 407
22
23 Állami támogatás: 932 492 943 241 787 171 813 449 880 696 939 720
24 SZJA bevétel 416 374 441 991 0 0 0 0
25 Vis-maior támogatás 6 325 0 0 0 0
26 Központosított állami támogatás 11 590 6 858 11 604 20 801 0 0
27 Egyéb állami támogatás 15 642 51 449 116 026 37 535 26 287 0
28 Állami támogatás összesen 1 382 423 1 443 539 914 801 871 785 906 983 939 720 Működési célú finansz. kiad. 0 28 543 32 988
29 Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 410 753 399 257 445 855 493 284 444 327 447 929 Függő átfutó kiegy tételek 1 891 1 621 18 218
30 ebből helyi adó 278 011 278 915 401 167 446 408 429 245 443 460
31 Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek -1 723 6 497 15 815 28 543 32 988 35 913
32 2. Működési célú bevétel összesen 2 664 193 2 830 159 2 293 036 2 504 206 2 605 703 2 419 615 2. Működési célú kiadás össz. 2 528 903 2 569 268 1 996 985 2 092 995 2 289 374 2 071 244
33 2.pont aránya az 1.ponthoz % 70,25% 89,29% 79,46% 45,77% 44,87% 58,74% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 68,62% 85,62% 78,28% 45,47% 43,24% 67,62%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2016. év

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 1.Költségvetési bevételek össz. 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 119 198 1.Költségvetési kiadások össz 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 3 063 259
2 Ebből: Ebből:
3 Támogatás 79 290 1 022 16 709 26 921 33 083 31 768 Felújítás 70 522 35 833 7 867 117 374 129 920 21 652
4 Felhal.c.támog.értékű kiad. 9 858 3 449 1 263 27 395 2 912
5 Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 24 492 14 738 10 470 7 522 9 012 5 173
6 - Céltámogatás 0 0 0 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz.
7 -Vis-maior 0 0 0 0 0 Fejlesztési kiadások 412 537 128 827 390 553 725 571 717 614 116 143
8 - Céljellegű decent. 0 0 0 0 0 Felhalm célú hitelek törl 223 500
9 - TEKI 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztés 200 250
10 - Központosított állami 79 290 1 022 16 709 26 921 0 Rövid lejár.kölcsön kiadása 26 890 15 936 76 975
11 - Egyéb közp. Állami 0 0 0 33 083 31 768 Felh.c.kölcsönök nyújtása 7 299 680
12 Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kamatkiadás 56 740
13 Normatív állami tám-ból: Befektetési célú részesedések vás. 15 200
14 Társadalmilag elmaradott települések t. 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 186 760
15 Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 181 968
16 Magánszemélyek kommun.adó 100% 29 060 29 059 0 0 0 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 134 586
17 Telekadó 20%-a 903 0 0 0 0 0
18 Önkorm felhalm. és tőke jell bev 294 192 126 561 411 519 692 448 1 033 303 93 916
19 ebből:
20 Privatizációból szárm bev. 0 0 0 0 0 0
21 Egyéb pénzügyi befektetések 2 008 6 770 270 0 250 0
22 Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 4 478 14 074 2 661 501 5 854 7 195
23 Felhalm.és tőke jellegű bev.
24 Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 16 392 7 650 6 094 19 795 7 313 8 035
25 Támog.ért.felhalm.bev. 189 550 37 322 293 697 666 265 929 321 78 686
26 Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 17 648 53 502 18 970 5 887 0 0
27 Befolyt ÁFA (felhalm) 64 116 7 243 89 827 0 90 565 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 642 000 2 044 111 845 455
28 Hitel 0 0 0 Függő átfutó kiegy tételek
29 Befekt.c.értékpapír ért. 186 453 0 0 0
30 Finanszírozási bevételek 1 633 800 1 644 111 1 245 455
31 Előző Évi pénzmaradvány felhalm 538 412 182 706 164 503 614 254 491 050 328 444
32 2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 128 310 339 348 592 731 2 967 423 3 201 547 1 699 583 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 156 519 431 596 554 224 2 509 666 3 005 027 992 015
33 2.pont aránya az 1.ponthoz % 29,75% 10,71% 20,54% 54,23% 55,13% 41,26% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 31,38% 14,38% 21,72% 54,53% 56,76% 32,38%
34 Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
35 Működés és felhalmozás összesen: 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 119 198 1 156 519 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401 3 063 259

16. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó
1 Építményadó
2 Telekadó
3 Magánszemélyek kommunális adója 44 417 77 44 340 41 803
4 Iparűzési adó
5 Idegenforgalmi adó
6 Összesen 44 417 77 44 340 41 803

17. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2016.

adatok ezer forintban
A B C D E F
1 Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
2 Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2 870 381 3 896 884 1 026 503 960 503 66 000
4 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 227 839 227 954 115 115 0
5 Határ Győző Városi Könyvtár 20 102 20 348 246 246 0
6 Kállai Ferenc Kulturális Központ 35 349 35 387 38 38 0
7 Szent Antal Népház 16 741 16 802 61 61 0
8 Városi Egészségügyi Intézmény 180 179 209 154 28 975 28 975 0
9 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 3 350 591 4 406 529 1 055 938 989 938 66 000

18. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
A B C D
1 Bruttó érték adatok ezer forintban
2 Megnevezés 2015. évi záró 2016. évi záró Különbség (+; -)
3 Immateriális javak 86 200 88 582 2 382
4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 14 230 972 15 788 669 1 557 697
5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 825 960 883 914 57 954
6 Tenyészállatok 6 931 4 960 -1 971
7 Beruházások 1 490 171 469 873 -1 020 298
8 Összesen: 16 640 234 17 235 998 595 764
9
10 Értékcsökkenés adatok ezer forintban
11 Megnevezés 2015. évi záró 2016. évi záró Különbség (+; -)
12 Immateriális javak 85 631 86 389 758
13 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 4 079 000 4 458 234 379 234
14 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 680 087 741 326 61 239
15 Tenyészállatok 0 0 0
16 Beruházások 0 0 0
17 Összesen: 4 844 718 5 285 949 441 231
18
19 Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában adatok ezer forintban
20 Megnevezés 2016. évi záró bruttó érték 2016. évi záró nettó érték Százalék
21 Immateriális javak 88 582 2 193 2,48
22 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 15 788 669 11 330 435 71,76
23 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 883 914 142 588 16,13
24 Tenyészállatok 4 960 4 960 100,00
25 Beruházások 469 873 469 873 100,00
26 Összesen: 17 235 998 11 950 049 69,33
27
28 A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában adatok ezer forintban
29 Megnevezés 2016. évi záró bruttó érték 2016. évi záró 0-ra írt érték Százalék
30 Immateriális javak 88 582 85 419 96,43
31 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 15 788 669 8 974 0,06
32 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 883 914 624 903 70,70
33 Tenyészállatok 4 960 0 0,00
34 Beruházások 469 873 0 0,00
35 Összesen: 17 235 998 719 296 4,17

19. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D E F
1 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
2 %-ban forintban saját tőkéhez
3 viszonyítva, %-ban
4 Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139630 23608 210814 11,20%
5 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 100% 3000 8909 3522 252,95%
6 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3100 39688 15018 264,27%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2016. évben

adatok ezer forintban
13 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
14 %-ban forintban saját tőkéhez
15 viszonyítva, %-ban
16 Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 69% 17250 59047 31228 189,08%
17 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 2790 26017 125729 20,69%
18 Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 97% 2900 1636 3000 54,53%

20. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséről

adatok forintban
A B C
1 Befektetés megnevezése Összege Társaság megnevezése
2 Fürdő üzletrész 3 100 000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3 Gyomaszolg üzletrész 139 630 000 Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4 Magyar Cukor részvény 67 000 Magyar Cukor Zrt.
5 OTP törzsrészvény 2 000 OTP Bank Nyrt.
6 Vízművek részesedés 149 898 000 Alföldvíz Zrt.
7 Gyomaközszolg üzletrész 17 250 000 Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
8 Zöldpark Kft.üzletrész 3 000 000 Zöldpark Nonprofit Kft.
9 Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész 2 790 000 Regionális Hulladékkezelő Kft.
10 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét 2 900 000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
11 Összesen: 318 637 000

21. melléklet a 14/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2016. tény 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 158 182 153 300 157 899 162 636
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 644 348 523 944 538 700 554 861
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 9 115 9 456 9 740 10 032
4 Közhatalmi bevételek 447 929 388 260 440 400 453 612
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 939 720 939 676 850 500 876 015
6 Működési bevétel összesen 2 199 294 2 014 636 1 997 239 2 057 156
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 7 196 25 146 25 900 26 677
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 78 686 72 178 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 8 036 3 100 3 193 3 289
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 31 768 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 125 686 100 424 179 093 184 466
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 220 319 106 778 109 827 75 762
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 573 899 544 623 243 567 185 534
14 Tárgyévi bevételek összesen 4 119 198 2 766 461 2 529 726 2 502 918
15 Személyi juttatás 579 510 614 093 632 516 656 532
16 Munkaadókat terhelő járulék 120 581 109 189 112 465 115 839
17 Dologi kiadás 547 475 523 043 538 734 554 896
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 553 265 517 032 532 543 548 519
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 181 289 119 528 123 114 126 807
20 Működési célú tartalék 0 171 199 98 345 58 894
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 137 67 330 69 350 71 430
22 Működési kiadás összesen 2 038 257 2 121 414 2 107 066 2 132 918
23 Felújítás 21 652 89 025 20 000 20 000
24 Beruházás 116 142 381 995 300 000 250 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 8 765 174 027 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 146 559 645 047 422 660 370 000
27 Finanszírozási kiadások 878 443 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 063 259 2 766 461 2 529 726 2 502 918