A szöveg időállapota: 2017.II.15. - 2017.II.15.
Időállapot váltás: 2017.II.15. - 2017.II.15.
2017.II.16. -


3/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.”

2. § Az ÖR. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.”

3. § Az ÖR. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. § (2)

c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200-300 %-a esetében a segély összege 20.000.-Ft.”

4. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.”

5. § (1) Az ÖR. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (3)

b) akinek alkalmanként jelentkező vagy rendszeres - legalább hat hónap időtartamban fennálló - havi gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és nem rendelkeznek vagyonnal.”

(2) Az ÖR. 11. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (4)

c) 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 250 %-a közé esik.”

6. § Az ÖR. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.

7. § Az ÖR.16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy

a) lakcíme megváltozik,

b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást,

c) elhalálozik,

a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”

8. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.