A szöveg időállapota: 2018.X.1. -
Időállapot váltás: 2016.XII.1. - 2017.VIII.31.
2017.IX.1. - 2017.IX.30.
2017.X.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. - 2018.IX.30.
2018.X.1. -


27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez, melynek keretében a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, kezeléséről kötelező közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) E rendelet hatálya kiterjed

a) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belüli valamennyi ingatlanhasználóra,

b) az 1. melléklet szerinti közszolgáltatóra,

c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgyűjtésre, szállításra, kezelésre,

d) Gyomaendrőd Város közigazgatási határain belül a 2. mellékletben foglalt közszolgáltatási területekre.

2. § Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása, az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltak végrehajtása érdekében együttműködik az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott koordináló szervezettel (a továbbiakban Koordináló szerv) valamint a közszolgáltatóval.

2. Közszolgáltatási szerződés

3. § (1) A hulladékról szóló törvényben és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében a közszolgáltatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel (a továbbiakban: minősítési engedély) és a hulladékról szóló törvényben elrendelt megfelelőségi véleménnyel rendelkező, az 1. mellékletben szereplő gazdasági szereplő végzi az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján, mint közszolgáltató.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására igénybe vett alvállalkozóját, az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatási tevékenység pontos meghatározását;

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére vonatkozó meghatározását;

c) a közszolgáltatás időbeli, területi hatályát;

d) a közszolgáltatás minőségi ismérveit;

e) a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket;

f) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, módszereit a Koordináló szervvel való együttműködés rögzítésével;

g) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére vonatkozó módszer leírását, valamint a díjkövetelés érvényesíthetőségi feltételeit a Koordináló szerv közreműködésének rögzítésével;

h) a Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályait;

i) a Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat;

j) az Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevételét;

k) a szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezéseket;

l) a szerződés megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseket;

m) a bizalmas adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

3. A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A közszolgáltató a keletkezett települési hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani és annak kezeléséről, továbbá ártalmatlanításáról a szakmai, környezetvédelmi szabályok betartásával gondoskodni.

(2)1 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) területén történik, átrakó állomás igénybevétele mellett. A kommunális hulladék átrakása a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) telephelyén történik.

(3)2 Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.

(4) A közcélú hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása a közszolgáltató kötelessége.

5. § Amennyiben a települési hulladék gyűjtésére előre nem látható rendkívüli ok miatt az erre kijelölt napon nem kerülhet sor, a közszolgáltató köteles az önkormányzat felé jelenteni, az elmaradt szolgáltatást 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul elvégezni.

6. § (1) A közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó zsákok és edények tartalmát az elszállítást megelőzően ellenőrizheti.

(2) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a mind a települési vegyes, mind az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a közszolgáltató által el nem fogadott gyűjtőedényben kerül elhelyezésre;

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanító;

c) az a közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon kerül elhelyezésre;

d) az elkülönítetten gyűjtésre szolgáló zsákban vagy edényben nem elkülönítetten gyűjtendő hulladék került elhelyezésre.

(3) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről, elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a közszolgáltató gondoskodik.

4. Az ingatlantulajdonosokra vonatkozó rendelkezések

7. § (1) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében jogviszony a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között létrejöhet

a) a közszolgáltatás első igénybevételével;

b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 3. melléklet szerinti felajánlást biztosítja;

c) az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között létrejövő, a kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésével a 4. mellékletben foglalt tartalommal.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és darabszámát;

d) a gyűjtés időpontját;

e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak a hulladékgazdálkodást szabályozó törvényben nevesített koordináló szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv) felé történő megfizetésének díját;

f) a közszolgáltatási díj Koordináló szerv felé történő megfizetésének módját;

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

h) a házhoz menő elkülönített települési hulladék gyűjtés feltételeit.

8. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles

a) a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni legkésőbb 6:00 óráig;

b) úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

c) törekedni a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére;

d) az elkülöníthető települési hulladékot elkülönítve gyűjteni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időpont után kihelyezett gyűjtőedény ürítésének és a hulladék elszállításának elmulasztása a közszolgáltatónak nem róható fel.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a) a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és megjelölt zsákban vagy edényben elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltatás keretében a közszolgáltató részére átadja;

b) a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak kezeléséről a hulladékról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékot a közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója települési szilárd hulladékát a hulladékkezelési közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben adja át a közszolgáltatónak. A gyűjtőedény rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata.

5. Személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét,

b) a születési helyét és idejét,

c) az anyja nevét,

d) a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét kezelheti.

(2) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(4) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(5) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(6) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

6. A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának rendje

10. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó - a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek kivételével - a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű

a) kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén 60 literes,

b) 80 literes,

c) 120 literes,

d) 240 literes,

e) 660 literes,

f) 1100 literes

fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.

(2) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű

a) 80 literes,

b) 120 literes,

c) 240 literes,

d) 660 literes,

e) 1100 literes,

f) 5000 literes

fém vagy műanyag gyűjtőedényt vehet igénybe.

(3) A közszolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó - erre irányuló külön szerződés alapján - jogosult megvásárolni vagy díj ellenében - erre irányuló írásbeli kérelemre - bérbe venni a közszolgáltatótól (kivételt képeznek a hazai vagy uniós forrásból biztosított gyűjtőedények díjtalan használatba adása). A közszolgáltató a kérelem beérkezését követő 15 napon belül rendelkezésre bocsátja a gyűjtőedényt. Amennyiben az ingatlanhasználó nem a közszolgáltatótól történő vásárlás vagy bérlet útján gondoskodik a szabvány gyűjtőedény biztosításáról, köteles a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedény paramétereinek megfelelő, a közszolgáltató szállítóeszközével üríthető edény biztosításáról gondoskodni.

(4) A 2. mellékletben jelzett zsákos gyűjtésű területeken a települési vegyes hulladékra vonatkozóan a közszolgáltató heti rendszerességgel, az általa megadott ürítési napon zsákos hulladékgyűjtést végez.

(5) A (3) bekezdés szerinti gyűjtés alkalmával a zsákokat kizárólag a közszolgáltató által megadott ürítési napon szabad a közterületen elhelyezni.

(6) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott gyűjtőedény ártalmatlanítása külön megállapodás alapján történik.

11. § A természetes személy ingatlanhasználó részére - a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek kivételével - az elkülönítetten gyűjtött hulladék (műanyag, fém) gyűjtésére a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott zsák szolgál.

12. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó részére - a 2. mellékletben szereplő zsákos gyűjtésű területek kivételével - az elkülönített gyűjtött biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a közszolgáltató által rendelkezésekre bocsájtott, az ingatlanhasználó igényeihez mért űrmértékű

a) 120 literes,

b) 240 literes,

c) 1100 literes

műanyag gyűjtőedény (a továbbiakban bio gyűjtőedény) szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bio gyűjtőedényt az ingatlanhasználó átveszi és a birtokbavételt aláírásával igazolja, a kárfelelősség egyidejű vállalásával.

(3) Az ingatlanhasználó sajátjaként köteles gondoskodni az általa birtokba vett bio gyűjtőedény rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint az edényzet környezetének tisztántartásáról.

(4) A bio gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlanhasználó a polgári jog szabályai szerint felel. A jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az ingatlanhasználó - amennyiben a közszolgáltató és az ingatlanhasználó eltérően nem egyeznek meg - köteles a bio hulladék edényt a közszolgáltató részére visszaszolgáltatni.

(5) A természetes személy ingatlanhasználó a 2. mellékletben szereplő valamennyi területen a biológiailag lebomló (zöld) hulladék gyűjtésére, a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott és a közszolgáltató azonosító jelével ellátott biológiailag lebomló zsákot is igénybe vehet. A biológiailag lebomló (zöld) hulladék mennyisége gyűjtési naponként nem haladhatja meg a közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott zsák űrtartalmát.

13. § A természetes személy ingatlanhasználó az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő létesítménybe szállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja, feltéve, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a koordináló szerv részére megfizette, korábbi hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartozása nincsen, továbbá a hulladékot hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti.

14. § Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló edényekben és zsákokban nem elhelyezhető egyéb települési szilárd hulladékokat a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon köteles elhelyezni.

15. § (1) A közszolgáltató - az általa meghatározott gyűjtési napokon - a 2. melléklet I. pontja szerinti területeken

a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente két alkalommal;

b) a biológiailag lebomló (zöld) hulladék részét képező díszüket vesztett karácsonyfákat januárban két alkalommal fogadja gyűjtésre az ingatlanhasználótól;

c)3 az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém, üveg, biológiailag lebomló) hulladékot a lakótelepen kihelyezett gyűjtőszigeteken, heti ürítési ütemben, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott hulladékudvarokban a nyitvatartási idő alatt fogadja az ingatlanhasználótól.

(2) A közszolgáltató - az általa meghatározott gyűjtési napokon - a 2. melléklet II. és III. pontja szerinti területeken

a) a háztartási vegyes hulladékot tartalmazó edényeket hetente egy alkalommal;

b) az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém) hulladékot tartalmazó edényeket ill. kötegeket havonta két alkalommal;

c)4

d) az elkülönítetten gyűjtött üveg hulladékot az 5. mellékletben található címeken kihelyezett gyűjtőszigeteken, kéthetenkénti ürítési ütemben fogadja az ingatlanhasználótól.

7. Az üdülő ingatlanokra vonatkozó sajátos rendelkezések

16. §5 (1) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül, az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében

a) amennyiben az ingatlanhasználó az ingatlant életvitelszerűen használja, az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként van megjelölve, úgy a közszolgáltatás belterületen a 15. § (2) bekezdése alapján történik.

b) amennyiben az ingatlanhasználó a belterületi ingatlant időlegesen használja, az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartásában lakó vagy tartózkodási helyként nincs megjelölve

ba) a közszolgáltatásra 6 hónapra szerződést köt, ezáltal jogosult évi 52 db 80 literes - egyedi jelzéssel ellátott - hulladékgyűjtő zsák átvételére, melyeket a 2 melléklet IV. pontjában jelölt gyűjtőpontokon helyezhet el, és amelyek elszállításáról, ártalmatlanításáról április 1-től október 31-ig hetente egy, november 1-től március 31-ig kéthetente egy alkalommal a közszolgáltató gondoskodik.

bb) a (2) bekezdésben foglalt feltételek szerint veszi igénybe a közszolgáltatást.

(2) Gyomaendrőd város közigazgatási területén belül a külterületi üdülő területeken a közszolgáltató

a) a háztartási vegyes hulladék gyűjtésére az igénylő által meghatározott mennyiségben, térítés ellenében, - a térítés tartalmazza a kezelés és ártalmatlanítás költségeit - egyedi jelzéssel ellátott zsákot biztosít az üdülő ingatlanhasználó részére, mely hulladékkal telt zsákokat az ingatlanhasználó

aa) szállításra alkalmas állapotban a Közszolgáltató által, e rendelet 2. melléklet IV. pontjában felsorolt, az üdülő ingatlanhoz tartozó hulladékgyűjtő pont zárható kalodáján belül helyezi el;

ab) a Közszolgáltató 5. melléklet 1. pontjában jelölt hulladékgyűjtő udvarába szállítja el.

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladékot (műanyag, papír, üveg) az 5. mellékletben található címeken kihelyezett gyűjtőszigeteken, illetve a hulladékgyűjtő udvarban fogadja az üdülő ingatlanhasználótól.

(3) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(4) Az olyan beépítetlen ingatlan tekintetében, mely használaton kívül van, ott senki nem tartózkodik még időlegesen sem, az ingatlanhasználó köteles bizonyítani az ingatlan használaton kívüli voltát, annak időtartamát, továbbá azt, hogy az ingatlan a bejelentésben szereplő időszakban ténylegesen használaton kívül van.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerint feltételben változás következett be, az ingatlanhasználó, a közszolgáltatónak köteles 30 napon belül azt írásban bejelenteni.

8. Lomtalanítás

17. § (1) A közszolgáltató házhoz menő lomtalanítás keretében, évente két alkalommal, az ingatlanhasználóval történő előzetes egyeztetés alapján meghatározott konkrét naptári napon gondoskodik az ingatlanhasználó közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról.

(2) A házhoz menő lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a háztartásban képződött lomhulladékot szállítja el. A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltatóval történő előzetes egyeztetésnek megfelelő időpontban adja át elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó lomhulladékot az elszállításig ingatlanon belül kell tárolni, az elszállításkor pedig úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket, a növényzetet ne károsítsa, továbbá a rakodás biztonságosan, balesetmentesen, kézi erővel elvégezhető legyen.

18. § A lomtalanítás keretében építési-bontási, veszélyes, vegyes, valamint biológiailag lebomló hulladék nem helyezhető ki.

19. § Az ingatlanhasználó a közszolgáltatásba bevont ingatlanáról a lomhulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékudvarban is elhelyezheti.

9. Közszolgáltatási díj megfizetése, kedvezmények és mentességek

20. § (1) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólagosan, a Koordináló szerv által negyedévente utólag kiállított és megküldött számla alapján köteles megfizetni a Koordináló szerv részére.

(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételéről számított tizenöt napon belül a Koordináló szerv válaszát megküldi.

(3) A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás alapján állítja ki.

(4) A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba beszámítja. A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség.

(5) A Koordináló szerv a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a külön jogszabályban meghatározottak szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok és szükséges adataik megállapítása érdekében.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerint rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja adatszolgáltatását legkésőbb az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül.

(7) A (6) bekezdés szerinti korrekciót követően - a közszolgáltató eltérő adatszolgáltatása hiányában - a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak számlázza ki.

(8) A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. (9) Aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatást felajánlotta és a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást vagy teljesítést igazolja.

(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más rendkívüli és elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató a mulasztását 24 órán belül vagy az akadály elhárulását követően haladéktalanul pótolta, e rendelet 5. paragrafusában meghatározott jelentési kötelezettsége mellett.

21. § (1) A közszolgáltatás díja 50%-al csökkenthető

a) annak az egyedül élő természetes személy ingatlanhasználónak, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét;

b) szociális rászorultságtól és életkortól függetlenül a hadigondozott természetes személy ingatlanhasználónak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény különbségét az Önkormányzat a Koordináló szerv részére megtéríti.

22. § (1) Mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól a beépítetlen telkek és a lakatlan lakások vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználói.

(2) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve és

aa) a villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra mennyiséget, vagy

ab) a havi 5 kW/óra villamosenergia mennyiséget meghaladó fogyasztással rendelkező ingatlantulajdonos mentességre vonatkozó kérelme esetén, egyedi elbírálás keretében helyszíni szemle lefolytatását kérelmezheti az ingatlan lakatlan voltának megállapítására.

b)6 az ingatlan nem üdülő ingatlan.

(3)7 A kedvezmény és a mentesség igénybevételére irányuló kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatán, postai vagy elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell:

a) jövedelem igazolást,

b) áramdíjra vonatkozó utolsó háromhavi számlát,

c) nyugdíjszelvényt.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kérelemről a polgármester dönt.

10. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt megkötött szerződések érvényességét a rendelet hatályba lépése nem érinti.

1. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez8

Közszolgáltató

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai

1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.

1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704

1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153

1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.

1.6. Adószám: 25448717-2-04,

1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626

1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017

2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:

2.1. Alvállalkozó megnevezése: Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 2.

2.3. KÜJ azonosító: 103604769

2.5. Statisztikai számjel: 26107145

2.6. Adószám: 26107145-2-04

2.7. Cégjegyzékszám: 04 09 014229

2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%

2. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez9

Települési vegyes hulladékgyűjtés körzetei
A B C

Sorszám

Közszolgáltatással ellátott terület
Közszolgáltatás típusa (kukás/zsákos)
I. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente két alkalommal végez szállítást:
1 Fő út 173­179 társasház kukás
2 Ifjúsági lakótelep kukás
3 Október 6. lakótelep kukás
4 Vásártéri lakótelep kukás
II. Azon területek, ahol a közszolgáltató hetente egy alkalommal végez szállítást:
5 Áchim András utca kukás
6 Ady Endre utca kukás
7 Akác utca kukás
8 Alkotmány utca kukás
9 Álmos utca kukás
10 Álmosdomb utca zsákos
11 Apponyi utca kukás
12 Arany János utca kukás
13 Árpád utca kukás
14 Attila utca kukás
15 Avram tanya zsákos
16 Babits Mihály utca kukás
17 Bacsalaposi út zsákos
18 Bacsó Béla utca kukás
19 Bajcsy­Zsilinszky út kukás
20 Balassi Bálint utca kukás
21 Bánomkerti út. kukás
22 Bányász utca kukás
23 Baross Gábor utca kukás
24 Bartók Béla utca kukás
25 Batthyány Lajos utca kukás
26 Béke utca kukás
27 Bem utca kukás
28 Bercsényi Miklós utca kukás
29 Berzsenyi Dániel utca kukás
30 Besenyszegi utca kukás
31 Bessenyei György utca kukás
32 Bethlen Gábor utca kukás
33 Bíró tanya zsákos
34 Blaha Lujza utca kukás
35 Bocskai István utca kukás
36 Borostyán utca kukás
37 Botond utca kukás
38 Budai Nagy Antal utca kukás
39 Csejti utca kukás
40 Csillagos utca kukás
41 Csokonai Vitéz M. utca kukás
42 Csurgó utca kukás
43 Damjanich János tér kukás
44 Damjanich utca kukás
45 Dankó Pista utca kukás
46 Dávid tanya zsákos
47 Dávidházi Sámuel utca kukás
48 Deák Ferenc utca kukás
49 Décsi utca kukás
50 Diófa utca zsákos
51 Dob utca kukás
52 Dobó István utca kukás
53 Dózsa György utca kukás
54 Dr. Csókási Béla tér kukás
55 Dr. Pikó Béla utca kukás
56 Egressy Béni utca kukás
57 Endrődi utca kukás
58 Eötvös József utca kukás
59 Erkel Ferenc utca kukás
60 Erzsébet liget kukás
61 Esze Tamás utca kukás
62 Fáy András utca kukás
63 Fazekasi utca kukás
64 Fegyvernek utca kukás
65 Fő út
(kivéve Fő út 173-179. társasház)
kukás
66 Gábor Áron utca kukás
67 Gárdonyi Géza utca kukás
68 Géza fejedelem utca kukás
69 Gutenberg utca kukás
70 Gyóni Géza utca kukás
71 Halász utca kukás
72 Hámán Kató utca kukás
73 Hantoskerti út kukás
74 Hársfa utca kukás
75 Határ út zsákos
76 Hatház utca kukás
77 Hídfő utca kukás
78 Honvéd utca kukás
79 Hősök tere kukás
80 Hősök útja kukás
81 Hunyadi János utca kukás
82 Ipartelep utca kukás
83 Irimiás tanya zsákos
84 Iskola utca kukás
85 Jókai Mór utca kukás
86 József Attila utca kukás
87 Juhász Gyula utca kukás
88 Kacsóh Pongrác utca kukás
89 Kállai Ferenc utca kukás
90 Kálmán Farkas utca kukás
91 Kálvin János utca kukás
92 Kántorkert sor kukás
93 Kárász utca kukás
94 Kató József utca kukás
95 Katona József utca kukás
96 Kávai tanya zsákos
97 Kazinczy Ferenc utca kukás
98 Kecsegés­zug tanya zsákos
99 Keleti utca kukás
100 Kenderáztató utca kukás
101 Keresztúri utca kukás
102 Kinizsi Pál utca kukás
103 Kis utca zsákos
104 Kisfaludy utca kukás
105 Kisfok utca kukás
106 Kisréti utca kukás
107 Kiss Bálint utca kukás
108 Kner tér kukás
109 Kner utca kukás
110 Kodály Zoltán utca kukás
111 Kondorosi út kukás
112 Korányi Frigyes utca kukás
113 Kós Károly utca kukás
114 Kossuth Lajos út kukás
115 Kossuth tér kukás
116 Kovács Imre utca kukás
117 Kölcsey Ferenc utca kukás
118 Könyves Kálmán utca kukás
119 Kör utca zsákos
120 Körgát utca kukás
121 Körös sor kukás
122 Körös utca kukás
123 Kőrösi Csoma Sándor utca kukás
124 Köztársaság utca kukás
125 Kürt utca kukás
126 Lábas utca kukás
127 Lehel utca kukás
128 Lévai utca kukás
129 Liliom utca kukás
130 Liszt Ferenc utca kukás
131 Losonczi István utca kukás
132 Luther utca kukás
133 Madách Imre utca kukás
134 Magtárlaposi utca kukás
135 Márton Gábor tér kukás
136 Martos Flóra utca kukás
137 Mátyás király utca kukás
138 Mester utca kukás
139 Mikes Kelemen utca kukás
140 Mikszáth Kálmán utca kukás
141 Mirhóháti utca kukás
142 Mirhói utca kukás
143 Mohácsi utca kukás
144 Móra Ferenc utca kukás
145 Móricz Zsigmond utca kukás
146 Munkácsy Mihály utca kukás
147 Nagy Sándor utca kukás
148 Nap utca kukás
149 Napkeleti utca kukás
150 Németzugi sor kukás
151 Népliget út kukás
152 Nyárszegi utca kukás
153 Olajosok útja zsákos
154 Orgona utca kukás
155 Páskumi út zsákos
156 Pásztor János tér kukás
157 Pásztor János utca kukás
158 Petőfi Sándor utca kukás
159 Polányi Máté utca kukás
160 Polyákhalmi út zsákos
161 Pósa Lajos utca kukás
162 Rácz Lajos utca kukás
163 Radnóti Miklós utca v kukás
164 Rákóczi Ferenc út kukás
165 Rév utca kukás
166 Rózsa Ferenc utca kukás
167 Rózsahegyi Kálmán utca kukás
168 Selyem út kukás
169 Semmelweis Ignác utca kukás
170 Simai utca kukás
171 Somogyi Béla utca kukás
172 Sugár út kukás
173 Szabadság tér v kukás
174 Szabadság utca kukás
175 Szabó Dezső utca kukás
176 Szabó Ervin utca kukás
177 Szarvasi út kukás
178 Széchenyi István utca kukás
179 Székely Bertalan utca kukás
180 Szélmalom utca kukás
181 Szent Antal utca kukás
182 Szent István utca kukás
183 Szondy György utca kukás
184 Szőlőskert utca zsákos
185 Tamási Áron utca kukás
186 Táncsics Mihály utca kukás
187 Tanya II. zsákos
188 Tanya III zsákos
189 Tanya IV. zsákos
190 Tanya V. zsákos
191 Tanya VI. zsákos
192 Tanya VII. zsákos
193 Temető utca kukás
194 Tokai Ferenc utca kukás
195 Toldi Miklós utca kukás
196 Tompa Mihály utca kukás
197 Toronyi utca kukás
198 Tóth Árpád utca kukás
199 Tulipán utca kukás
200 Ugari út zsákos
201 Újkert sor kukás
202 Vadász utca kukás
203 Varjasi utca kukás
204 Vasútsor utca kukás
205 Vasvári Pál utca kukás
206 Vaszkó Mihály utca v kukás
207 Vidovszky Béla utca kukás
208 Vízmű sor kukás
209 Vörösmarty Mihály utca kukás
210 Wesselényi Miklós utca 1 kukás
211 Wodiáner Albert tér kukás
212 Zöldfa utca kukás
213 Zrínyi Ilona utca kukás
214 Zrínyi Ilona üdülő­telep kukás
215 Zrínyi Miklós utca kukás
216 Zsák utca kukás

III. Belterületi üdülő területek

a) Körös sor: 1302/1 hrsz­ú ingatlantól az 1302/32 hrsz­ú ingatlanig

b) Dr. Szilágyi Ferenc üdülő­telep

c) Dobó István utca: 1520 hrsz­ú ingatlantól az 1549 hrsz­ú ingatlanig

d) Zrínyi Ilona üdülő­telep: 880 hrsz­ú ingatlantól a 909 hrsz­ú ingatlanig

IV. Külterületi üdülő területeken kijelölt hulladékgyűjtő pontok
A B C
Sorszám/ Gyűjtőpont megnevezése Közszolgáltatással ellátott terület Gyűjtőpont helyrajzi száma
1. Üdülőterületi gyűjtőpont - Peresi holtág felső 15403 - 15460 hrsz.
Peresi hotág felső része
15402 hrsz.
(Peresi hídnál)
2. Üdülőterületi gyűjtőpont - Peresi holtág alsó Peresi holtág középső - alsó része 02760/2. hrsz.
(Gyepmesteri telepnél)
3. Üdülőterületi gyűjtőpont - Sóczó-zug felső Pap-zugtól Sóczó zug felső részéig 02832. hrsz.
(Bónom zug felől jövő kanyarnál)
4. Üdülőterületi gyűjtőpont - Sóczó-zug alsó Bónom zug alsó részétől - Sóczó zug alsó részéig, Templom zugtól - Németh-zugig 02808/2. hrsz.
(Templom zugi holtág 46-os úttól Délre eső végénél)
5. Üdülőterületi gyűjtőpont - Sirató-holtág Sirató holtág és környéke 0886. hrsz.
(Holtághoz vezető út kanyar előtt)
6. Üdülőterületi gyűjtőpont - Kecsegés zug Kecsegés-zug és környéke 0759/1. hrsz.
(Sirató holtághoz vezető útelágazásnál)
7. Üdülőterületi gyűjtőpont - Torzsás-Dan zug Torzsás-zug, Dan-zug, Félhalmi holtág Gyomaendrődhöz tartozó része 0385. hrsz.

3. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez10

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.

A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint.

A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára az DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt., mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.

2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya): ...........................................................................;

Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;

Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;

Szolgáltatás helye: .......................................................................................;

Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;

3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.

4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály ....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési hulladék gyűjtő zsák ..... db.

5. Ezen felajánlás alapján a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést fog végezni.

6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente …… alkalommal, ……………....... napon történik.

7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente kiállított számla ellenében történik.

8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):

Műanyag,

Papír,

Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.

Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).

Kelt:

..........................................................

Közszolgáltató

×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................

4. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Szerződés minta

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás igénybevételére

Mely létrejött egyrészről

Közszolgáltató megnevezése: ..........................................................

Székhely: ..........................................................

Adószám: ..........................................................

Képviseli: ..........................................................

mint Szolgáltatást végző (továbbá Szolgáltató), másrészről

Ingatlanhasználó (közszolgáltatást igénybe vevő) neve: ..........................................................

Születési hely, idő: ..........................................................

Anyja neve: ..........................................................

Lakcím/Székhely: ..........................................................

Tartózkodási / értesítési cím: ..........................................................

Vállalkozók esetén adószám: ..........................................................

továbbiakban Ingatlanhasználó között alulírott napon az alábbi feltételekkel.

1. A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) alapján ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

2. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást heti ............ alkalommal.

2.1. A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ..........................................................

2.2. A szolgáltatás nyújtásának napja: ....................................................................

2.3. A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ..................................................................

2.4. Társasház esetén lakások száma: ....................................................................

2.5. A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

2.6. A Szolgáltató az ingatlanhasználó használatába adja szabványos .... db ........ típusú ........ űrtartalmú gyűjtőedényét.

2.7. Az ingatlanhasználó kijelenti, hogy rendelkezik .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

2.8. A Szolgáltató az ingatlanhasználó részére elad/bérbe ad .... db ........ űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt ......... Ft áron.

2.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmazza továbbá az alábbi szolgáltatásokat (külön díjazás ezen tételek tekintetében nem kerül felszámolásra):

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):

- Műanyag,

- Papír,

- Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése,

- Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele.

3. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint: ............................... Ft/ürítés.

4. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetését az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan, negyedévente kiállított számla ellenében teljesíti.

5. A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáson túli szolgáltatás ellenértékéről - a szolgáltatás teljesítéséhez igazodóan, de legalább negyedévente - a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett ingatlanhasználó vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy vagy önkormányzat részére a Szolgáltató számlát állít ki.

A kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén ............................ Ft/ürítés díjban határozza meg.

6. Az ingatlanhasználó tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

7. Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Ht. a végrehajtási rendeletei, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, annak megfizetésére és módjára, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

8. Az ingatlanhasználó jelen szerződés alapján végzett közszolgáltatás igénybevételét 15 napos felmondási határidővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben irányadó jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól; 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről; 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról; 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

Kelt:

.................................................

Közszolgáltató

.................................................

Ingatlantulajdonos

Megrendelő

5. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez11

Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar

1.1. név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.

1.2. adószám: 25448717-2-04,

1.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626

1.4. KÜJ: 103 474 704

1.5. KTJ: 102 421 153

1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

1.7. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017

2. Hulladékudvar

2.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar

2.2. adószám: 25448717-2-04

2.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626

2.4. KÜJ: 103 474 704

2.5. KTJ: 102 587 448

2.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.

2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016

6. melléklet a 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez12

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

1. Gyomaendrőd Ifjúsági ltp-Fő út sarok, belterület 6766 hrsz

2. Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz

3. Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz

4. Gyomaendrőd Kossuth-Pásztor u sarok, belterület 2888/1 hrsz

5. Gyomaendrőd Pásztor János tér, belterület 2936/2 hrsz

6. Gyomaendrőd Vásártéri ltp 19. épület, belterület 2919/16 hrsz

7. Gyomaendrőd Vásártéri ltp játszótér, belterület 2919/16 hrsz

8. Gyomaendrőd Fő út-Madách u. sarok, belterület 3407/3 hrsz


1
Módosította: 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. október 1-étől.
2
Módosította: 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2017. október 1-étől.
3
Módosította: 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2017. október 1-étől.
4
Hatályon kívül helyezte: 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2018. október 1-étől.
5
Módosította: 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1-étől.
6
Beiktatta: 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1-étől.
7
Módosította: 32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. január 1-étől.
8
Módosította: 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. október 1-étől.
9
Módosította: 19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. szeptember 1-étől.
10
Módosította: 24/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. október 1-étől.
11
Módosította: 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. október 1-étől.
12
Módosította: 20/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. október 1-étől.