A szöveg időállapota: 2016.X.7. - 2016.X.7.
Időállapot váltás: 2016.X.7. - 2016.X.7.
2016.X.8. -


24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.722.364 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.722.364 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."

2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.026.588 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 54.803 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 167.557 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 473.416 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint."

3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.178.688 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 657.534 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 129.015 ezer forint,

c) dologi kiadás 573.496 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 551.442 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176.973 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 39.423 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint."

4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 510.688 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 70.689 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.374 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.625 ezer forint."

5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

8. § Az ÖR. 4. mellélete helyébe a 4. melléklet lép.

9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 98 973 104 131
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 617 183
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 5 068
4 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 918 946
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 026 588
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 1 500
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 54 803
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 167 557
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 473 416
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 722 364
15 Személyi juttatás 601 989 657 534
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 129 015
17 Dologi kiadás 474 903 573 496
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 551 442
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 176 973
20 Működési céltartalék 91 632 39 423
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 178 688
23 Felújítás 25 250 70 689
24 Beruházás 177 452 181 374
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 625
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 510 688
27 Finanszírozási kiadások 0 32 988
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 722 364

2. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 82 208
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 459 650
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 818
5 Közhatalmi bevételek 381 000 381 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 918 946
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 846 622
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 1 500
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 53 203
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 152 458
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 468 001
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 2 520 284
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 264
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 150
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 674
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 600
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 600
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 59
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 2 333
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 350
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 350
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 10
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 360
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 4 100
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 4 100
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 4 100
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 9 442
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 250
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 9 692
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 30
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 9 722
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 7 767
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 157 383
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 165 150
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 15 000
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 415
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 185 565
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 104 131
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 617 183
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 5 068
110 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 918 946
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 2 026 588
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 36 603
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 1 500
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 54 803
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 167 557
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 473 416
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 722 364

3. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026
3 Földhaszonbér 4 410 4 410
4 Bérleti díj 16 710 16 710
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 561
7 Egyéb bevételek 2 084 2 200
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 4 490
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 13 341
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383 2 486 2 486
14 ÁFA visszatérülés-szennyvíz 0 2 500
15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 0
16 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000
17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400
18 Saját bevétel összesen: 79 592 82 208
19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
20 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961
21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541
22 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400
23 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645
24 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967
25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391
26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 247 827
27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883
28 Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló 0 62 028
29 Földalapú támogatás 10 000 10 000
30 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024
31 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083
32 Szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 900
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 459 650
34 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
35 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0
36 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175
37 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
38 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
39 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 1 943
40 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 4 818
41 Közhatalmi bevételek 0 0
42 Iparűzési adó 255 000 255 000
43 Építményadó 32 000 32 000
44 Telekadó 0 0
45 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
46 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
47 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 4 000
48 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000
49 Gépjármű adó 30 000 30 000
50 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000
51 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 381 000
52 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
53 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780
54 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
55 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440
56 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
57 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
58 Beszámítás összege -47 273 -47 273
59 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665
60 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535
61 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242
62 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 103 597
63 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 493
64 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592
65 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 95 153
66 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 81 667
67 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228
68 Szociális ágazati pótlék 0 31 996
69 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 86 926
70 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617
71 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208
72 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 17 504
73 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 10 179
74 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 918 946
75 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 846 622
76 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
77 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
78 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
79 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
80 Koncesszióból származó bevételek 0 0
81 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000
82 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000
83 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
84 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0
85 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0
86 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 0 9 801
87 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000
88 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 24 802
89 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 36 603
90 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
91 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000
92 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
93 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000
94 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0
95 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
96 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 1 500
97 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
98 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 1 500
99 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 53 203

4. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 152 458
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 10
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 30
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 15 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 59
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 167 557
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 468 001
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 415
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 473 416
19 Maradvány mindösszesen 512 484 640 973

5. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 414 170
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 60 713
4 Dologi kiadás 332 125 394 294
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 551 442
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 172 401
7 Működési céltartalék 91 632 39 423
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 683 098
10 Felújítás 25 250 70 689
11 Beruházás 177 252 170 634
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 625
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 499 948
14 Finanszírozási kiadások 0 32 988
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 216 034
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 140 646
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 40 409
19 Dologi kiadás 41 752 46 923
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150
24 Működési kiadás összesen 225 327 232 700
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 3 750
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 750
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 236 450
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 9 081
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 369
34 Dologi kiadás 8 254 9 325
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 20 775
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 680
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 680
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 21 455
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 2 409 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0
49 Dologi kiadás 1 245 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 4 304 0
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 0
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 9 457 9 523
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 555
64 Dologi kiadás 3 800 6 078
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 15 810 18 156
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 377
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 377
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 18 533
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 9 374 12 090
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 403
79 Dologi kiadás 11 058 21 006
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 22 963 36 499
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 318
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 318
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 36 817
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 72 024
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 566
94 Dologi kiadás 76 669 95 870
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 187 460
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 0 5 615
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 5 615
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 193 075
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 657 534
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 129 015
109 Dologi kiadás 474 903 573 496
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 551 442
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 176 973
112 Működési célú tartalék 91 632 39 423
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 178 688
115 Felújítás 25 250 70 689
116 Beruházás 177 452 181 374
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 258 625
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 510 688
119 Finanszírozási kiadások 0 32 988
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 722 364

6. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2. Személyi juttatás 0 0
3. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4. Dologi kiadás 5 814 5 814
5. Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7. Működési célú tartalék 0 0
8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9. Működési kiadás összesen 6 363 6 363
10. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11. Személyi juttatás 0 0
12. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13. Dologi kiadás 0 9 500
14. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16. Működési célú tartalék 0 0
17. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18. Működési kiadás összesen 0 9 500
19. 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20. Személyi juttatás 0 0
21. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22. Dologi kiadás 11 876 15 442
23. Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 19 677
24. Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 14 632
25. Működési célú tartalék 0 0
26. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27. Működési kiadás összesen 40 597 49 751
28. 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29. Személyi juttatás 0 0
30. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31. Dologi kiadás 31 795 51 313
32. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34. Működési célú tartalék 0 0
35. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36. Működési kiadás összesen 31 795 51 313
37. 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38. Személyi juttatás 0 0
39. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40. Dologi kiadás 0 0
41. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43. Működési célú tartalék 0 0
44. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45. Működési kiadás összesen 0 0
46. 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47. Személyi juttatás 0 0
48. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49. Dologi kiadás 13 341 13 341
50. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52. Működési célú tartalék 0 0
53. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54. Működési kiadás összesen 13 341 13 341
55. 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56. Személyi juttatás 0 0
57. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58. Dologi kiadás 8 002 8 202
59. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000
61. Működési célú tartalék 0 0
62. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63. Működési kiadás összesen 27 002 27 202
64. 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65. Személyi juttatás 17 203 17 203
66. Munkaadókat terhelő járulék 4 650 4 650
67. Dologi kiadás 0 0
68. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70. Működési célú tartalék 0 0
71. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72. Működési kiadás összesen 21 853 21 853
73. 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74. Személyi juttatás 0 0
75. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76. Dologi kiadás 0 0
77. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79. Működési célú tartalék 0 0
80. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81. Működési kiadás összesen 0 0
82. 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83. Személyi juttatás 0 0
84. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85. Dologi kiadás 0 0
86. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88. Működési célú tartalék 0 0
89. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90. Működési kiadás összesen 0 0
91. 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92. Személyi juttatás 0 0
93. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94. Dologi kiadás 0 0
95. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97. Működési célú tartalék 0 0
98. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99. Működési kiadás összesen 0 0
100. 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0
101. Személyi juttatás 0 0
102. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103. Dologi kiadás 0 0
104. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 778
105. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106. Működési célú tartalék 0 0
107. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108. Működési kiadás összesen 0 778
109. 064010 Közvilágítás 0 0
110. Személyi juttatás 0 0
111. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112. Dologi kiadás 33 594 34 003
113. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115. Működési célú tartalék 0 0
116. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117. Működési kiadás összesen 33 594 34 003
118. 066020 Városgazdálkodás 0 0
119. Személyi juttatás 0 0
120. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121. Dologi kiadás 53 950 60 419
122. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 630
123. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 20 211
124. Működési célú tartalék 0 0
125. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126. Működési kiadás összesen 74 290 82 260
127. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128. Személyi juttatás 0 0
129. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130. Dologi kiadás 0 0
131. Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 523 504
132. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133. Működési célú tartalék 0 0
134. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135. Működési kiadás összesen 486 546 523 504
136. 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137. Személyi juttatás 11 123 11 303
138. Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 810
139. Dologi kiadás 2 276 2 276
140. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142. Működési célú tartalék 0 0
143. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144. Működési kiadás összesen 16 161 16 389
145. 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146. Személyi juttatás 0 0
147. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148. Dologi kiadás 0 0
149. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151. Működési célú tartalék 0 0
152. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153. Működési kiadás összesen 0 0
154. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155. Személyi juttatás 0 0
156. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157. Dologi kiadás 0 0
158. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
160. Működési célú tartalék 0 0
161. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162. Működési kiadás összesen 5 000 5 000
163. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164. Személyi juttatás 216 216
165. Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166. Dologi kiadás 935 935
167. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169. Működési célú tartalék 0 0
170. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171. Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172. 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173. Személyi juttatás 0 0
174. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175. Dologi kiadás 10 870 14 329
176. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178. Működési célú tartalék 0 0
179. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180. Működési kiadás összesen 12 870 16 329
181. 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182. Személyi juttatás 0 0
183. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184. Dologi kiadás 0 902
185. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690
187. Működési célú tartalék 0 0
188. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189. Működési kiadás összesen 690 1 592
190. 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191. Személyi juttatás 0 0
192. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193. Dologi kiadás 60 000 60 000
194. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 30 188
196. Működési célú tartalék 0 0
197. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198. Működési kiadás összesen 90 188 90 188
199. 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200. Személyi juttatás 0 0
201. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202. Dologi kiadás 0 0
203. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205. Működési célú tartalék 0 0
206. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207. Működési kiadás összesen 0 0
208. 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
209. Személyi juttatás 0 0
210. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211. Dologi kiadás 0 0
212. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214. Működési célú tartalék 0 0
215. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216. Működési kiadás összesen 0 0
217. 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218. Személyi juttatás 0 0
219. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220. Dologi kiadás 0 0
221. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223. Működési célú tartalék 0 0
224. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225. Működési kiadás összesen 0 0
226. 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227. Személyi juttatás 0 0
228. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229. Dologi kiadás 0 0
230. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232. Működési célú tartalék 0 0
233. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234. Működési kiadás összesen 0 0
235. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
236. Személyi juttatás 0 0
237. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238. Dologi kiadás 0 0
239. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241. Működési célú tartalék 0 0
242. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243. Működési kiadás összesen 0 0
244. 072111 Egészségügyi alapellátás 0 0
245. Személyi juttatás 0 0
246. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247. Dologi kiadás 0 1 512
248. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250. Működési célú tartalék 0 0
251. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252. Összesen: 0 1 512
253. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254. Személyi juttatás 0 0
255. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256. Dologi kiadás 0 12 548
257. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 0
259. Működési célú tartalék 0 0
260. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261. Működési kiadás összesen 11 988 12 548
262. 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263. Személyi juttatás 0 202
264. Munkaadókat terhelő járulék 0 49
265. Dologi kiadás 9 309 9 958
266. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802
267. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268. Működési célú tartalék 0 0
269. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270. Működési kiadás összesen 11 111 12 011
271. 102031 Időskorúak nappali ellátása 0 0
272. Személyi juttatás 0 0
273. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274. Dologi kiadás 0 902
275. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277. Működési célú tartalék 0 0
278. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279. Működési kiadás összesen 0 902
280. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281. Személyi juttatás 0 0
282. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283. Dologi kiadás 0 0
284. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286. Működési célú tartalék 0 0
287. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288. Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290. Személyi juttatás 0 0
291. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292. Dologi kiadás 0 0
293. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295. Működési célú tartalék 0 0
296. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000
297. Működési kiadás összesen 2 000 2 000
298. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299. Személyi juttatás 0 0
300. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301. Dologi kiadás 0 0
302. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304. Működési célú tartalék 0 0
305. Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080
306. Működési kiadás összesen 28 080 28 080
307. 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308. Személyi juttatás 0 0
309. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310. Dologi kiadás 0 0
311. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313. Működési célú tartalék 0 0
314. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
315. Működési kiadás összesen 4 000 4 000
316. 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317. Személyi juttatás 0 0
318. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319. Dologi kiadás 0 0
320. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322. Működési célú tartalék 0 0
323. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800
324. Működési kiadás összesen 5 800 5 800
325. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326. Személyi juttatás 0 0
327. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328. Dologi kiadás 0 0
329. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331. Működési célú tartalék 0 0
332. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000
333. Működési kiadás összesen 5 000 5 000
334. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335. Személyi juttatás 0 0
336. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337. Dologi kiadás 0 0
338. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340. Működési célú tartalék 0 0
341. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000
342. Működési kiadás összesen 3 000 3 000
343. 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344. Személyi juttatás 0 0
345. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346. Dologi kiadás 0 0
347. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349. Működési célú tartalék 0 0
350. Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75
351. Működési kiadás összesen 75 75
352. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353. Személyi juttatás 0 0
354. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355. Dologi kiadás 0 0
356. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358. Működési célú tartalék 0 0
359. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360. Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361. 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362. Személyi juttatás 0 0
363. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364. Dologi kiadás 0 0
365. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367. Működési célú tartalék 0 0
368. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0
369. Működési kiadás összesen 8 000 0
370. 107054 Családsegítés 0 0
371. Személyi juttatás 0 0
372. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373. Dologi kiadás 0 0
374. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376. Működési célú tartalék 0 0
377. Ellátottak pénzbeli juttatása
378. Működési kiadás összesen 0 0
379. 086020 Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT 0 0
380. Személyi juttatás 0 0
381. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382. Dologi kiadás 0 0
383. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 8 647
385. Működési célú tartalék 0 0
386. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387. Működési kiadás összesen 0 8 647
388. 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389. Személyi juttatás 10 772 10 772
390. Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866
391. Dologi kiadás 13 774 13 774
392. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394. Működési célú tartalék 0 0
395. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396. Működési kiadás összesen 27 412 27 412
397. 041233 Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk. 0 0
398. Személyi juttatás 0 53 888
399. Munkaadókat terhelő járulék 0 7 276
400. Dologi kiadás 0 864
401. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403. Működési célú tartalék 0 0
404. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405. Működési kiadás összesen 0 62 028
406. 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
407. Személyi juttatás 0 0
408. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409. Dologi kiadás 0 0
410. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412. Működési célú tartalék 0 0
413. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414. Működési kiadás összesen 0 0
415. 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
416. Személyi juttatás 0 0
417. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418. Dologi kiadás 0 0
419. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421. Működési célú tartalék 0 0
422. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423. Működési kiadás összesen 0 0
424. 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0
425. Személyi juttatás 37 135 35 124
426. Munkaadókat terhelő járulék 5 014 4 466
427. Dologi kiadás 2 156 2 156
428. Működési célú támogatásértékű kiadás 943 3 502
429. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430. Működési célú tartalék 0 0
431. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432. Működési kiadás összesen 45 248 45 248
433. 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0
434. Személyi juttatás 67 113 67 113
435. Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060
436. Dologi kiadás 0 0
437. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439. Működési célú tartalék 0 0
440. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441. Működési kiadás összesen 76 173 76 173
442. 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
443. Személyi juttatás 0 0
444. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445. Dologi kiadás 0 0
446. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448. Működési célú tartalék 0 0
449. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450. Működési kiadás összesen 0 0
451. 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0
452. Személyi juttatás 218 349 218 349
453. Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478
454. Dologi kiadás 57 815 57 815
455. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457. Működési célú tartalék 0 0
458. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459. Működési kiadás összesen 305 642 305 642
460. 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461. Személyi juttatás 0 0
462. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463. Dologi kiadás 0 0
464. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000
466. Működési célú tartalék 0 0
467. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468. Működési kiadás összesen 6 000 6 000
469. 081061 Fürdő 0 0
470. Személyi juttatás 0 0
471. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472. Dologi kiadás 9 890 9 890
473. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367
475. Működési célú tartalék 0 0
476. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477. Működési kiadás összesen 46 257 46 257
478. 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0
479. Személyi juttatás 0 0
480. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481. Dologi kiadás 0 0
482. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
484. Működési célú tartalék 0 0
485. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486. Működési kiadás összesen 0 13 000
487. 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
488. Személyi juttatás 0 0
489. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490. Dologi kiadás 0 0
491. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 7 840
493. Működési célú tartalék 0 0
494. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495. Működési kiadás összesen 0 7 840
496. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497. Személyi juttatás 0 0
498. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499. Dologi kiadás 2 000 3 671
500. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206
502. Működési célú tartalék 0 0
503. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504. Működési kiadás összesen 2 000 3 877
505. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506. Személyi juttatás 0 0
507. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508. Dologi kiadás 4 728 4 728
509. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200
511. Működési célú tartalék 0 0
512. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513. Működési kiadás összesen 8 928 8 928
514. Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység 0 0
515. Személyi juttatás 0 0
516. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517. Dologi kiadás 0 0
518. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520. Működési célú tartalék 0 0
521. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522. Működési kiadás összesen 0 0
523. Összesen: 0 0
524. Személyi juttatás 361 911 414 170
525. Munkaadókat terhelő járulék 53 888 60 713
526. Dologi kiadás 332 125 394 294
527. Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 551 442
528. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 172 401
529. Működési célú tartalék 0 0
530. Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655
531. Működési kiadás összesen 1 465 333 1 643 675

7. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 600 230
2 Kitüntetési alap 400 400
3 Civil alap 4 990 550
4 Sport alap 13 000 0
5 Idegenforgalmi alap 3 200 320
6 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 0
7 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 0
8 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 0
9 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
10 Talajterhelési díj 500 500
11 Kállai adomány 10 000 9 850
12 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) 660 0
13 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 0
14 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 3 173
15 IKSZT működési plusz igény 4 600 0
16 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000
17 Belső ellenőri feladatok 2 700 260
18 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
19 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
20 Nyomda Múzeum tám. 900 0
21 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 2 460
22 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) 1 521 681
23 Labor működésének támogatása 5 400 999
24 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 0
25 2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére 0 500
26 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 0
27 Működési céltartalék összesen 91 632 39 423

8. melléklet a 24/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.III.mód.ei.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 70 689
3 Járda felújítás 8 000 8 000
4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500
5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 45 063
6 Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása 0 430
7 Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció 0 2 496
8 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 0 9 450
9 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400
10 Kner téri szökőkút felújítása 350 350
11 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Informatikai eszközök felújítása 0 0
14 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0
15 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
16 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0
17 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
18 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 70 689
19 Beruházások 0 0
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
21 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
22 Parkosítás 1 500 1 500
23 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500 1 982
24 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 500 500
25 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000
26 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000
27 Köztemetők körbekerítése 5 000 5 000
28 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500
29 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000
30 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500
31 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 11 080
32 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600
33 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000
34 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 25 191
35 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 0
36 Játszótér építése 5 000 5 840
37 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000
38 Közbeszerzési díjak 500 500
39 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0
40 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000
41 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000
42 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 470
43 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600
44 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0
45 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 093
46 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100
47 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300
48 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 1 870
49 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778
50 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331
51 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése 3 000 3 000
52 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 0
53 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 0
54 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500
55 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080
56 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 24 802
57 Ipari park telekvásárlás 0 4 000
58 Területvásárlás 0 1 500
59 Műfüves pálya kialakítása 0 8 405
60 TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése 0 1 207
61 Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek 0 1 905
62 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 3 750
63 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 680
64 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 318
65 Szent Antal Népház 0 377
66 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 615
67 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 181 374
68 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
69 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
70 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 15 119
71 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137
72 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282
73 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595
74 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32
75 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222
76 TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak 0 286
77 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 2 000
78 Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás 0 2 565
79 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 12 673
80 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500
81 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659
82 Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás 0 1 180
83 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334
84 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000
85 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500
86 Felhalmozási céltartalék 234 879 224 333
87 Fürdő pályázat saját erő 10 000 8 820
88 Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő 0 5 645
89 Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft 0 6 601
90 Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő 0 8 797
91 Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 0 1 671
92 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő 0 0
93 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő összege 0 1 500
94 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 191 299
95 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 258 625
96 Finanszírozási kiadások 0 0
97 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 32 988