11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 5.807.250 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 5.294.401 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 268.390 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 658.201 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.462 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 444.327 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 906.983 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 6.104 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 929.321 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 7.313 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 33.083 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 410.905 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.135.161 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.260.831 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 579.041 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 119.253 ezer forint,

c) dologi kiadás 776.820 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 530.865 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.342 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 68.510 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 129.920 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 717.614 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 113.382 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 2.072.654 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2015. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2015. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202 268 390
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623 658 201
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952 7 462
4 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329 444 327
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983
6 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089 2 285 363
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104 6 104
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632 7 313
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083
11 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070 975 821
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905 410 905
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050 2 135 161
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114 5 807 250
15 Személyi juttatás 553 422 635 621 579 041
16 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576 119 253
17 Dologi kiadás 504 081 920 274 776 820
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318 530 865
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519 186 342
20 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888 68 510
22 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525 2 260 831
23 Felújítás 72 707 164 711 129 920
24 Beruházás 814 540 871 350 717 614
25 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058 960 916
27 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114 5 294 401

2. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Intézményi működési bevétel 116 016 254 089 250 278
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952 7 462
5 Közhatalmi bevételek 377 000 443 402 443 400
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983
7 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804 2 093 079
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 5 920 5 920
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632 7 313
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083
12 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886 975 637
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 398 450 398 450
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 487 392 2 131 503
15 Tárgyévi bevételek összesen 3 056 634 3 981 532 5 598 669
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 577 578
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 048 4 570 4 570
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 927 927
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
22 Működési bevétel összesen 1 572 6 074 6 075
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 184 184
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 184 184
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 275 275
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 1 572 6 533 6 534
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 645 645
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 645 645
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17 17
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 662 662
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Intézményi működési bevétel 8 550 6 552 6 550
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
52 Működési bevétel összesen 8 550 6 552 6 550
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 163 163
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 6 715 6 713
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
62 Intézményi működési bevétel 9 328 10 339 10 339
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 162 534 168 675 168 675
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
67 Működési bevétel összesen 171 862 179 014 179 014
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 000 12 000
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 3 658 3 658
75 Tárgyévi bevételek összesen 171 862 194 672 194 672
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
77 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202 268 390
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623 658 201
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952 7 462
80 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329 444 327
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983 906 983
82 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089 2 285 363
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104 6 104
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251 929 321
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632 7 313
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083
87 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070 975 821
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905 410 905
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050 2 135 161
90 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114 5 807 250

3. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Intézményi működési bevételek 0 0 0
2 Holtágak haszonbére 3 719 3 719 0
3 Földhaszonbér 5 512 5 512 3 327
4 Bérleti díj 16 777 48 491 54 314
5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás, egyéb önkormányzati tulajdoni bevétel 561 561 5 412
7 Egyéb bevételek 2 084 11 504 9 420
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 844 6 824
9 Temetkezési szolgáltatás bevételei 0 2 329 2 328
10 Kamatbevétel 3 000 8 662 12 113
11 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000 2 549
12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608 0
13 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 23 756 24 002
14 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 397 0
15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 0
16 Fordított ÁFA és ÁFA visszatérülés összesen 0 90 500 96 554
17 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0 0
18 Start mintaprogram terményértékesítés 0 13 516 13 435
19 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400 0
20 Saját bevétel összesen: 116 016 254 089 250 278
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
22 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 8 415 0
23 Gyermektartásdíj kieg. 0 0 13
24 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 15 100
25 Földalapú támogatás MVM-től 11 687 11 687
26 Mezőőri járulékra átvett pénz-agrártermelési támogatás 5 400 6 750 6 750
27 Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. 484 484
28 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497 13 497
29 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473 21 473
30 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518 215 590
31 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005 56 005
32 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG 0 67 874 68 046
33 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 0 29 933 29 933
34 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt 0 17 459 17 459
35 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 799 8 798
36 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398 3 948
37 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331 3 368
38 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0 0
39 Bethlen Gábor Alap-Bethlen napokra átvett pénz 0 0 800
40 Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból 0 7 517 7 517
41 Nyári diákmunka támogatása 0 4 488 4 488
42 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378 484 956
43 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
44 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0 0
45 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
46 Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től 0 4 365 4 365
47 Közköltséges temetés kölcsön, és segélyek visszafizetése 1 000 1 000 1 210
48 IKSZT pályázat bér támogatás 0 995 995
49 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése-Start Szoc.Szövetkezet 700 1 592 892
50 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 7 952 7 462
51 Közhatalmi bevételek 0 0 0
52 Iparűzési adó 250 000 301 939 301 939
53 Építményadó 32 000 39 790 39 790
54 Telekadó 4 000 4 680 4 680
55 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 493 39 493
56 Idegenforgalmi adó 10 000 7 306 7 306
57 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 505
58 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 4 959 2 959
59 Gépjármű adó 28 000 33 078 33 078
60 Termőföld bérbeadása 0 112 112
61 Különféle bírságok 0 1 038 532
62 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
63 Mezőőri járulék bevétele 8 000 6 007 8 006
64 Közhatalmi bevételek összesen 377 000 443 402 443 400
65 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
66 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 182 880 182 880
67 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502 25 502
68 Közvilágítás támogatása 68 400 68 400 68 400
69 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
70 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795
71 Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt 10 826 10 826 10 826
72 Beszámítás összege -44 220 -44 220 -44 220
73 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 38 019 38 019
74 2014. évi bérkompenzáció 0 1 467 1 467
75 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 95 798 95 798
76 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 13 207 13 207
77 Köznevelési intézmények működési támogatása 7 592 7 592
78 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 73 250 73 250
79 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 1 045 1 045
80 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 23 635 23 635
81 Szoc.ágazati pótlék 0 21 098 21 098
82 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 69 623 69 623
83 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 86 422 86 422
84 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 157 537 157 537
85 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 16 720 16 720
86 2015. évi kompenzáció 0 14 995 14 995
87 Egyéb központi támogatás 0 11 292 11 292
88 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 830 717 906 983 906 983
89 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804 2 093 079
90 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. 0 5 670 5 670
91 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
92 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
93 Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés 0 250 250
94 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
95 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra (nettó) 12 000 0 0
96 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 5 920 5 920
97 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
98 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 235 425 235 425
99 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0 0
100 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 0 0
101 Körös-szögi Kistérség KEOP1.1.1/2F/09 megelőlegezett áfa visszautalása 0 4 296 4 296
102 Kerékpárút építés az Olajosok útjáig pályázati támogatás 0 197 297 197 297
103 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 367 437 367 437
104 Közép-Békési Térségi Ivóvízminőség javító program-KEOP 158 716 0 0
105 Belvíz III.(Komplex belvízrendezés-DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 0 68 569 81 744
106 Belvíz VIII.(helyi és térségi vízvédelmi fejlesztés-DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 274 344
107 Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása 0 52 963 39 788
108 KEOP-1.1.1 hulladékgazdálkodási rendsz. fejl. pályázat önerő és áfa visszautalása 0 2 990 2 990
109 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 támogatás 0 0 0
110 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 930 251 929 321
111 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
112 Szennyvízberuházáshoz kapcslódó érdekeltségi hozzájárulás 0 0 724
113 Vállalkozástól átvett pénz felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. 0 2 334 2 334
114 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 3 000 2 707
115 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100 182
116 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 555
117 Egyéb kölcsön visszafizetés (lakossági útépítés) 0 0 113
118 Vállalkozás fejleszési alap kölcsön visszatérülés 0 0 0
119 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap támogatás megtérülés 0 67 67
120 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 0 0
121 Közköltséges temetés visszatérülése 0 0 0
122 Óvodáktól épület felújításra átvett pénz-Gyermekliget óvoda 473, Tulipános óvoda 158 e Ft 0 631 631
123 Közalapítvány pályázati támogatás megtérítése 0 0 0
124 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632 7 313
125 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083 33 083
126 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
127 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
128 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 33 083 33 083
129 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886 975 637

4. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 104 076 365 462 365 462
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 17 17
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 163 163
5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 000 12 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 275 275
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 104 076 377 917 377 917
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 469 211 487 392 487 392
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
14 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3 658 3 658
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 469 211 491 050 491 050
19 Maradvány mindösszesen 573 287 868 967 868 967
20 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 32 988 32 988
21 Lekötött bankbetétek megszűntetése 0 0 1 644 111
22 Finanszírozási bevételek 0 32 988 1 677 099

5. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Személyi juttatás 316 263 386 216 343 031
3 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 53 641
4 Dologi kiadás 364 464 734 049 627 737
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 530 865
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 181 770
7 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 38 171
9 Működési kiadás összesen 1 501 907 2 316 262 1 775 215
10 Felújítás 72 507 164 711 129 920
11 Beruházás 814 540 857 815 711 598
12 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 245 903 1 243 523 954 900
14 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 747 810 3 621 316 4 802 769
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Személyi juttatás 140 934 153 155 143 206
18 Munkaadókat terhelő járulék 40 451 43 831 40 010
19 Dologi kiadás 41 752 67 607 42 612
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 1 048 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 38 873 40 991 30 339
24 Működési kiadás összesen 267 630 311 204 260 739
25 Felújítás 0 0 0
26 Beruházás 0 8 370 3 455
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 370 3 455
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 267 630 319 574 264 194
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Személyi juttatás 8 466 9 133 9 132
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 286 2 389 2 389
34 Dologi kiadás 6 872 8 129 8 003
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
39 Működési kiadás összesen 17 624 19 651 19 524
40 Felújítás 200 0 0
41 Beruházás 0 736 736
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 736 736
44 Finanszírozási kiadások 0 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 17 824 20 387 20 260
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Személyi juttatás 12 008 12 183 12 183
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 3 313 3 313
49 Dologi kiadás 14 575 15 108 14 343
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 29 825 30 604 29 839
55 Felújítás 0 0 0
56 Beruházás 0 601 122
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 601 122
59 Finanszírozási kiadások 0 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 29 825 31 205 29 961
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
62 Személyi juttatás 75 751 74 934 71 489
63 Munkaadókat terhelő járulék 23 262 23 489 19 900
64 Dologi kiadás 76 418 95 381 84 125
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 448 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
69 Működési kiadás összesen 175 879 193 804 175 514
70 Felújítás 0 0 0
71 Beruházás 0 3 828 1 703
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 828 1 703
74 Finanszírozási kiadások 0 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 175 879 197 632 177 217
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
77 Személyi juttatás 553 422 635 621 579 041
78 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576 119 253
79 Dologi kiadás 504 081 920 274 776 820
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318 530 865
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519 186 342
82 Működési célú tartalék 104 872 355 329 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888 68 510
84 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525 2 260 831
85 Felújítás 72 707 164 711 129 920
86 Beruházás 814 540 871 350 717 614
87 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997 113 382
88 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058 960 916
89 Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654
90 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114 5 294 401

6. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D E
Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 5 722 7 656 4 132
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 6 271 8 205 4 132
10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 0 93 465 91 084
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 93 465 91 084
19 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 0
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 10 689 10 689 9 299
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 15 615 15 615
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 16 032 10 228
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 34 410 42 336 35 142
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
29 Személyi juttatás 0 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
31 Dologi kiadás 31 795 62 513 63 090
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 31 795 62 513 63 090
37 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0 0
38 Személyi juttatás 0 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
40 Dologi kiadás 0 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 0 0 0
46 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 0
47 Személyi juttatás 0 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
49 Dologi kiadás 12 574 49 447 22 845
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 12 574 49 447 22 845
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 0
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 6 502 6 502 4 646
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000 19 000
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 25 502 25 502 23 646
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 0
65 Személyi juttatás 17 786 20 350 19 561
66 Munkaadókat terhelő járulék 4 351 4 948 5 066
67 Dologi kiadás 0 20 450 20 211
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 22 137 45 748 44 838
73 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0 0
74 Személyi juttatás 0 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
76 Dologi kiadás 0 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0 0
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 0
91 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0 0
92 Személyi juttatás 0 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
94 Dologi kiadás 0 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0 0
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 0
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 0 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 4 450 4 450
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 4 450 4 450
109 064010 Közvilágítás 0 0 0
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 33 594 33 594 28 627
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 33 594 33 594 28 627
118 066020 Városgazdálkodás 0 0 0
119 Személyi juttatás 0 4 163 3 994
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 971 1 135
121 Dologi kiadás 68 600 120 260 64 561
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 514 327 513 471
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 26 077 26 381
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 88 940 665 798 609 542
127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
135 Működési kiadás összesen 451 324 0 0
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0 0
137 Személyi juttatás 11104 11775 11740
138 Munkaadókat terhelő járulék 2688 2825 2822
139 Dologi kiadás 2240 2086 1390
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
144 Működési kiadás összesen 16 032 16 686 15 952
145 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0 0
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
153 Működési kiadás összesen 0 0 0
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 0
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 0 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000 5 000
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 5 000 5 000
163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
164 Személyi juttatás 216 216 839
165 Munkaadókat terhelő járulék 58 58 52
166 Dologi kiadás 920 920 1 112
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 150 150
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 344 1 344 2 153
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 10 700 24 890 33 702
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000 2 004
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 12 700 26 890 35 706
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 0
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 0 0 260
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 997 2 344 1 160
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 3 997 2 344 1 420
190 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 0
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 60 000 67 472 43 419
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 27 988 27 603
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 90 188 95 460 71 022
199 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 0
200 Személyi juttatás 0 0 30
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0 30
208 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 0
209 Személyi juttatás 0 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
211 Dologi kiadás 0 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 280 1 280
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 1 280 1 280
217 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 0
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 0 0 0
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 0 0 0
226 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0 0
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 0 477 1 070
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 000 1 000
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 1 477 2 070
235 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0 0
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 0 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0 0
244 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 0
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 0 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Összesen: 0 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0
254 Személyi juttatás 0 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
256 Dologi kiadás 0 0 0
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 12 088 12 088
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
261 Működési kiadás összesen 11 988 12 088 12 088
262 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 0
263 Személyi juttatás 0 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
265 Dologi kiadás 9 162 9 162 4 478
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 779 1 779
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
270 Működési kiadás összesen 9 162 10 941 6 257
271 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0 0
272 Személyi juttatás 0 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
274 Dologi kiadás 0 0 250
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 0 250
280 104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 0 0
281 Személyi juttatás 0 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
283 Dologi kiadás 0 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
286 Működési célú tartalék 0 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
288 Működési kiadás összesen 0 0 0
289 106020 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0 0
290 Személyi juttatás 0 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
292 Dologi kiadás 0 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 9 000 0
297 Működési kiadás összesen 9 000 9 000 0
298 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0 0
299 Személyi juttatás 0 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
301 Dologi kiadás 0 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
306 Működési kiadás összesen 0 0 0
307 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0 0
308 Személyi juttatás 0 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
310 Dologi kiadás 0 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 430 20 430 0
315 Működési kiadás összesen 20 430 20 430 0
316 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 0
317 Személyi juttatás 0 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
319 Dologi kiadás 0 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
324 Működési kiadás összesen 0 0 0
325 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0 0
326 Személyi juttatás 0 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
328 Dologi kiadás 0 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300 0
331 Működési célú tartalék 0 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 250 1 860
333 Működési kiadás összesen 5 000 4 550 1 860
334 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0 0
335 Személyi juttatás 0 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
337 Dologi kiadás 0 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 386
342 Működési kiadás összesen 6 000 6 000 386
343 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0 0
344 Személyi juttatás 0 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
346 Dologi kiadás 0 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 0
351 Működési kiadás összesen 4 000 4 000 0
352 Egyéb szoc.természetbeni ellátás 0 0 0
353 Személyi juttatás 0 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
355 Dologi kiadás 0 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
360 Működési kiadás összesen 0 0 0
361 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0 0
362 Személyi juttatás 0 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
364 Dologi kiadás 0 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700 0
369 Működési kiadás összesen 2 700 2 700 0
370 107060 Települési támogatás 0 0 0
371 Személyi juttatás 0 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
373 Dologi kiadás 0 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 27 509
378 Működési kiadás összesen 0 0 27 509
379 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány 0 0 0
380 Személyi juttatás 0 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
382 Dologi kiadás 0 0 250
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 7 517 7 517
387 Működési kiadás összesen 0 7 517 7 767
388 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 0 0
389 Személyi juttatás 0 0 0
390 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
391 Dologi kiadás 0 0 0
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000 899
396 Működési kiadás összesen 3 000 3 000 899
397 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0 0
398 Személyi juttatás 0 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
400 Dologi kiadás 0 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420 4 636
403 Működési célú tartalék 0 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
405 Működési kiadás összesen 4 420 4 420 4 636
406 107054 Családsegítés 0 0 0
407 Személyi juttatás 0 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
409 Dologi kiadás 0 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
414 Működési kiadás összesen 0 0 0
415 101222 Támogató Szolgálat 0 0 0
416 Személyi juttatás 0 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
418 Dologi kiadás 0 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0 0
424 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0
425 Személyi juttatás 0 0 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
427 Dologi kiadás 0 0 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 0 0
433 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
434 Személyi juttatás 0 0 0
435 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
436 Dologi kiadás 0 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 4 760 4 543
439 Működési célú tartalék 0 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
441 Működési kiadás összesen 300 4 760 4 543
442 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0 0
443 Személyi juttatás 18 585 68 029 49 584
444 Munkaadókat terhelő járulék 2 509 9 135 6 973
445 Dologi kiadás 0 5 277 5 296
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
448 Működési célú tartalék 0 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
450 Működési kiadás összesen 21 094 82 441 61 853
451 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0 0
452 Személyi juttatás 19 966 19 966 19 714
453 Munkaadókat terhelő járulék 2 695 2 695 2 704
454 Dologi kiadás 0 0 237
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
459 Működési kiadás összesen 22 661 22 661 22 655
460 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0
461 Személyi juttatás 4 896 4 896 4 860
462 Munkaadókat terhelő járulék 661 661 685
463 Dologi kiadás 0 0 2
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
466 Működési célú tartalék 0 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
468 Működési kiadás összesen 5 557 5 557 5 547
469 041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0 0
470 Személyi juttatás 0 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
472 Dologi kiadás 0 0 0
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
475 Működési célú tartalék 0 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
477 Működési kiadás összesen 0 0 0
478 041237 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0 0
479 Személyi juttatás 32 445 32 445 32 337
480 Munkaadókat terhelő járulék 4 380 4 380 4 677
481 Dologi kiadás 0 0 647
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
486 Működési kiadás összesen 36 825 36 825 37 661
487 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0
488 Személyi juttatás 0 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
490 Dologi kiadás 34 290 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
495 Működési kiadás összesen 34 290 0 0
496 041237 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz) 0 0 0
497 Személyi juttatás 201 338 211 624 187 786
498 Munkaadókat terhelő járulék 27 180 28 682 26 338
499 Dologi kiadás 61 686 43 568 55 980
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
504 Működési kiadás összesen 290 204 283 874 270 104
505 041237-21 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 0
506 Személyi juttatás 9 927 10 645 10 324
507 Munkaadókat terhelő járulék 2 639 2 714 2 677
508 Dologi kiadás 5 000 5 000 1 717
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
511 Működési célú tartalék 0 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
513 Működési kiadás összesen 17 566 18 359 14 718
514 084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb 0 0 0
515 Személyi juttatás 0 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
517 Dologi kiadás 0 0 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 1 950 1 950
520 Működési célú tartalék 0 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
522 Működési kiadás összesen 840 1 950 1 950
523 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0
524 Személyi juttatás 0 0 0
525 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
526 Dologi kiadás 0 0 0
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 4 471 4 464
529 Működési célú tartalék 0 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
531 Működési kiadás összesen 6 000 4 471 4 464
532 086020 Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT 0 0 0
533 Személyi juttatás 0 0 0
534 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
535 Dologi kiadás 0 0 209
536 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
537 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 112 3 577
538 Működési célú tartalék 0 0 0
539 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
540 Működési kiadás összesen 0 5 112 3 786
541 081045 Szabadidősport tev.támogatása 0 0 0
542 Személyi juttatás 0 0 0
543 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
544 Dologi kiadás 0 0 0
545 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
546 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 13 800
547 Működési célú tartalék 0 0 0
548 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
549 Működési kiadás összesen 0 13 000 13 800
550 081061 Fürdő 0 0 0
551 Személyi juttatás 0 0 0
552 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
553 Dologi kiadás 8 890 12 050 8 890
554 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
555 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 33 200 39 100 36 930
556 Működési célú tartalék 0 0 0
557 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
558 Működési kiadás összesen 42 090 51 150 45 820
559 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0 0
560 Személyi juttatás 0 2 107 2 262
561 Munkaadókat terhelő járulék 0 485 512
562 Dologi kiadás 2 000 95 956 96 779
563 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
564 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 425 826
565 Működési célú tartalék 0 0 0
566 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
567 Működési kiadás összesen 2 000 99 973 100 379
568 045120 Útépítés 0 0 0
569 Személyi juttatás 0 0 0
570 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
571 Dologi kiadás 0 54 015 57 068
572 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
573 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
574 Működési célú tartalék 0 0 0
575 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
576 Működési kiadás összesen 0 54 015 57 068
577 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0
578 Személyi juttatás 0 0 0
579 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
580 Dologi kiadás 100 8 600 6 486
581 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
582 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 700
583 Működési célú tartalék 0 0 0
584 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
585 Működési kiadás összesen 100 8 600 7 186
586 Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0 0
587 Személyi juttatás 0 0 0
588 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
589 Dologi kiadás 0 0 0
590 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
591 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
592 Működési célú tartalék 0 0 0
593 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 2 000 0
594 Működési kiadás összesen 6 000 2 000 0
595 Összesen: 0 0 0
596 Személyi juttatás 316 263 386 216 343 031
597 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554 53 641
598 Dologi kiadás 364 464 734 049 627 737
599 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270 530 865
600 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947 181 770
601 Működési célú tartalék 0 0 0
602 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897 38 171
603 Működési kiadás összesen 1 397 035 1 960 933 1 775 215

7. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési tartaléka 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Polgármesteri alap 400 0 0
2 Kitüntetési alap 400 0 0
3 Civil alap 4 150 0 0
4 Sport alap 13 000 0 0
5 Talajterhelési díj 500 500 0
6 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0 0
7 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0 0
8 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) 3 000 0 0
9 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 1 000 0 0
10 Városi rendezvényekre elkülönített keret 1 200 0 0
11 Idegenforgalmi alap tartalék 1 000 800 0
12 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0 0
13 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 200 0 0
14 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő 4 700 0 0
15 Kállai adomány 10 000 10 000 0
16 Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) 757 0 0
17 Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 0 0
18 IKSZT beruházás (bér) 2 789 0 0
19 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 323 0 0
20 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 10 000 9 842 0
21 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 133 0 0
22 Belső ellenőri feladatok 4 000 0 0
23 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 499 0 0
24 Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) 13 698 8 835 0
25 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000 0
26 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000 0
27 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000 0
28 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 193 0 0
29 Nyomda Múzeum tám. 900 0 0
30 Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség 0 19 075 0
31 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 700 0 0
32 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő 10 000 8 592 0
33 Vízmű bérleti díj előző évi maradvány 0 18 404 0
34 Adóbevételekből származó plusz bevétel 0 63 826 0
35 Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése 0 52 963 0
36 Földalapú támogatás bevétele 0 11 687 0
37 Közmunka előleg 2016. évre 0 22 414 0
38 Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség 0 2 595 0
39 Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás 0 2 000 0
40 Bérlakás számla előző évi maradványa 0 3 089 0
41 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása 0 56 993 0
42 Csárdaszállástól pe.maradvány 0 259 0
43 2014. évi szabad maradvány 0 53 447 0
44 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) 1 008 1 008 0
45 Működési tartalék összesen 104 872 355 329 0

8. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2015. évi terv 2015. V.mód.ei. 2015. teljesítés
1 Felújítások 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 72 507 164 711 129 920
3 Járda felújítás 6 000 6 000 0
4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 0
5 Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 3 417 3 417 0
6 Útfelújítás és kátyúzás 30 000 0 0
7 Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve 0 406 406
8 Szerver felújítása 1 500 1 500 0
9 Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) 4 000 4 000 0
10 Luther utca 2. felújítás II. ütem 1 500 1 500 0
11 Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) 14 280 14 280 0
12 Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása 0 978 978
13 Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 310 1 425 1 115
14 Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó 0 5 675 5 675
15 Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása 0 1 960 1 960
16 Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona 0 19 000 18 716
17 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 101 070 101 070
18 Köztemetők felújítása 8 000 0 0
19 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
20 Határ Győző Városi Könyvtár 200 0 0
21 Informatikai eszközök felújítása 0 0 0
22 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 200 0 0
23 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
25 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
26 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 72 707 164 711 129 920
27 Beruházások 0 0 0
28 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
29 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0
30 Parkosítás, buszmegállók utasváró beszerzése 1 500 1 500 1 503
31 Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése 4 500 4 500 0
32 Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő), buszmegállók, utasváró vásárlása 5 000 5 000 4 845
33 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. 3 533 3 533 2 782
34 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000 0
35 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 6 904 6 847
36 Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) 9 619 9 619 9 618
37 Új utak építése 13 000 12 832 11 793
38 Kerékpárút építése olajosok útjáig 0 142 478 142 478
39 Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) 1 500 1 500 0
40 Belvíz III. utómunkálatok 18 315 72 740 69 052
41 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 381
42 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 1 000 1 000 0
43 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 182 077 229 882 229 882
44 Lélekkel a Körösök mentén projekt 422 763 164 826 164 825
45 Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása 1 588 1 588 1 588
46 Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka 1 825 1 825 1 825
47 Optikai kábel kiépítése 3 000 3 000 0
49 PC munkaállomások és Projektor csere 4 400 4 400 4400
50 Tájékoztató eszközök beszerzése 250 250 55
51 DSLR fényképezőgép beszerzése 320 320 403
52 Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés 350 350 340
53 Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) 15 000 15 000 0
54 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 499 1 499
55 Belvíz IX. előkészítése 9 000 9 906 9 906
56 Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) 400 400 0
57 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 13 996 0
58 Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben 0 10 004 250
59 Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás 0 380 380
60 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 26 224 0
61 Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan 0 1 162 0
62 Gyepmesteri telep fejlesztése 3 500 3 080 0
63 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése 0 25 634 25 634
64 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 876 876
65 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 242 171
66 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 0 894 894
67 Részesedés vásárlás 0 2 900 2 900
68 Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba 0 1 529 1 529
69 Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) 250 250 0
70 Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 500 500 0
71 Hivatali parkoló kialakítása 350 350 0
72 Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése 1 000 1 000 0
73 Zöldterület kezelés fejlesztése 10 000 10 000 1 000
74 Közbeszerzési díjak 500 500 0
75 Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház 3 000 3 000 0
76 Katona J.Műv.ház átalakítás tervek 1 000 1 000 0
77 Fogorvosi rendelő kialakítása 15 000 15 000 0
78 Könyvtár kialakítása 10 000 10 000 0
79 MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása 15 000 15 000 0
80 Templom zugi szabadstrand 0 13 102 13 102
81 Közművelődés-fénytechnika vásárlása 0 840 840
82 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 8 370 3 455
83 Határ Győző Városi Könyvtár 0 736 736
84 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 601 122
85 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3828 1 703
86 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 540 871 350 717 614
87 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
88 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
89 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
90 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 23 089 23 089 21 204
91 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 17 284 0
92 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő 6 191 6 191 6 191
93 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 0 4 137 0
94 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 1 957 0
95 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
96 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 000 550
97 Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi 1 270 1 270 362
98 Környezetvédelmi alap felhasználása 0 3 600 3 600
99 Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás 0 1 500 1 500
100 GYFC támogatás 0 3 000 3 000
101 Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. 158 716 0 0
102 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
103 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 3 000 1 020
104 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0 0 0
105 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 7 334 0
106 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 26 357 26 357 26 357
107 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 48 656 47 926
108 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) 1 672 1 672 1 672
109 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0
110 Környezetvédelmi alap 4 000 400 0
112 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 0 0
113 Gépkocsi vásárlás 4 000 2 043 0
115 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282 0
116 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 1 000 1 000 0
117 Fürdő pályázat saját erő 10 500 10 500 0
118 Útalap stabilizálás Öregszőlő 4 500 1 500 0
119 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803 0
120 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 0 0
121 Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő 9 000 0 0
123 Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. 0 100 0
124 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása 0 1 490 0
125 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása 0 2 253 0
126 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése 0 1 655 0
127 Falfestés pályázat önerő 0 127 0
129 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő 0 1 080 0
130 Pályázati saját erő 20 914 11 797 0
131 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő 0 2 000 0
132 Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel 0 5 920 0
133 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 358 856 220 997 113 382
134 Finanszírozási kiadások 0 0 0
135 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 61 531 28 543
136 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 2 044 111
137 Finanszírozási kiadások összesen 0 61 531 2 072 654

9. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

adatok ezer forintban
1 Megnevezés összeg
2 Helyi adóból származó bevétel 429 245
3 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 67 696
4 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 250
5 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 466
6 Bírság, pótlék és díjbevétel 6 037
7 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
8 Összes saját bevétel 503 694
9 Lehetséges adósságvállalás felső határa

251 847
10 Adósságot keletkeztető ügylet 0
11 Adósságállomány alakulása 2015. december 31.-én 0

10. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben
A B C D E F
sorszám megnevezés 2015. engedélyezett létszám (fő) változás Mód. I. 2015. átlagos állományi létszám
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0 0
2 -Polgármester 1 0 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 0 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 0 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 0 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 331 0 331 331
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0 0 0 0
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0
9 -köztisztviselői létszám Gye. 44 1 45 44
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1 0 1 0
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 0 2 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 0 3 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 0 3 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4 0 4 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8 0 8 7
16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 30 -3 27 23
17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 438 -2 436 429

11. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés
2 Nyitó egyenleg 874 525 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 874 525
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 13 725 8 725 15 485 20 485 15 485 8 000 21 444 134 508 272 202 268 390
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 76 717 60 967 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 637 546 304 687 575 665 663
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 145 452 25 000 0 0 0 145542 30 000 31266 377 260 444 329 444 327
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 69 231 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 830 717 906 983 906 983
8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000 6 104 6 104
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 000 322 763 500 500 78 813 200 000 1 000 158 716 1 000 600 764 892 970 966 969 717
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 135 923 152 668 604 133 147 612 114 078 200 391 316 578 130 338 432 596 154 338 116 453 160 573 2 665 681 3 288 159 3 261 184
11 8. Finanszírozási művelet 0 901 955 2 546 066
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 1 010 448 998 765 1 428 741 1 317 003 1 133 793 851 452 869 005 771 255 869 826 778 973 719 401 666 279 3 540 206 4 190 114 5 807 250
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 48 313 48 313 48 313 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 395 553 422 635 621 579 041
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 9 929 9 929 9 929 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 543 116 402 130 576 119 253
16 12. Dologi kiadás 36 883 36 883 36 883 36 000 43 737 43 737 43 737 43 737 51 473 43 737 43 737 43 537 504 081 920 274 776 820
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 595 619 085 729 837 717 207
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17636 17635 17635 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4673 95 003 99 888 68 510
19 15. Működési kiadás (10.+.+14.) 164 351 164 350 164 350 147 288 155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 154 743 1 887 993 2 516 196 2 260 831
20 16. Működési c. tartalék 355 329 0
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 164 351 164 350 164 350 147 288 155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 154 743 1 887 993 2 871 525 2 260 831
22 18. Felújítás 0 0 19 707 0 11 000 17 000 25 000 0 72 707 164 711 129 920
23 19. Beruházás 0 9807 95000 115 000 260 000 102 000 29 063 120 000 10 000 10 000 53 670 10 000 814 540 871 350 717 614
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 35 000 48 000 42 000 33 000 42 000 47 430 11 000 5 000 6 000 269 430 220 997 113 382
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 9 807 95 000 150 000 327 707 144 000 73 063 179 000 82 430 21 000 58 670 16 000 1 156 677 1 257 058 960 916
26 20.Finanszírozási kiadások 0 61 531 2 072 654
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 164 351 174 157 259 350 297 288 482 732 299 025 228 088 334 025 245 191 176 025 213 695 170 743 3 044 670 4 190 114 5 294 401
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 846 097 824 608 1 169 391 1 019 715 651 061 552 427 640 917 437 230 624 635 602 948 505 706 495 536 495 536 0 512 849

12. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2015. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1 megnevezés Kötelezettség váll.össz. 2016.
2 Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) 67 418 67 418
3 Forrásai
4 Támogatás 67 418 67 418
5 Saját erő 0 0
6
7 Kötelezettség váll.össz. 2016.
8 Nagyvárad-Gyomaendrőd vasútvonal terv 4 137 4 137
9 Forrásai
10 Támogatás 0
11 Saját erő 4 137 4 137
12
13 Kötelezettség váll.össz. 2016.
14 Kapcsolószekrény kialakítása szivattyútelep üzemeltetése 935 935
15 Forrásai
16 Támogatás 0 0
17 Saját erő 935 935
18
19 Kötelezettség váll.össz. 2016.
20 Autóbusz-pályaudvar kialakítás terv 1 778 1 778
21 Forrásai
22 Támogatás 0 0
23 Saját erő 1 778 1 778
24
25 Kötelezettség váll.össz. 2016.
26 Kodálytól a Hídfőig kerékpárút építéshez kapcs.terv 331 331
27 Forrásai
28 Támogatás 0 0
29 Saját erő 331 331
30
31 Kötelezettség váll.össz. 2016.
32 Rózsahegyi épület energetikai terv dokumentáció 2 496 2 496
33 Forrásai
34 Támogatás 0 0
35 Saját erő 2 496 2 496
36
37 Kötelezettség váll.össz. 2016.
38 Közművelődési érdekeltségnövelő tám. Önerő 1 080 1 080
39 Forrásai
40 Támogatás 0 0
41 Saját erő 1 080 1 080
42
43 Kötelezettség váll.össz. 2016.
44 Tanyagondnoki Szolgálat eszközbesz.pályázat önerő 2 222 2 222
45 Forrásai
46 Támogatás 2 000 2 000
47 Saját erő 222 222
48
49 Kötelezettség váll.össz. 2016.
50 Család-és Gyermekjóléti Központ kialakítása támogatás 2 000 2 000
51 Forrásai
52 Támogatás 2 000 2 000
53 Saját erő 0 0
54
55 Kötelezettség váll.össz. 2016.
56 Pályázati forrás lakossági szennyvízcsatlakozás 2 334 2 334
57 Forrásai
58 Támogatás 0 0
59 Saját erő 2 334 2 334

13. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

A forgalomképesség szerinti vagyon kimutatása

Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál 2015.12.31.

adatok forintban
A B C D E F
1 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-ingatlanok db Bruttó Halmozott écs Nettó
2 1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 115 163 863 689 - 163 863 689
3 121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 48 269 838 237 - 269 838 237
4 121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 51 11 225 383 - 11 225 383
5 földterület összesen: 444 927 309 - 444 927 309
6
7 12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 3 1 030 000 - 1 030 000
8 1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 21 39 975 462 - 39 975 462
9 1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 13 7 235 167 - 7 235 167
10 lakótelek összesen: 48 240 629 - 48 240 629
11
12 12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 12 8 329 600 - 8 329 600
13 1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 44 117 829 400 - 117 829 400
14 1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti 34 65 926 915 - 65 926 915
15 egyéb telek összesen: 192 085 915 - 192 085 915
16
17 12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 3 6 523 506 1 755 391 4 768 115
18 1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 18 171 269 534 38 216 988 133 052 546
19 1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 11 84 413 409 19 365 121 65 048 288
20 lakóépület összesen: 262 206 449 59 337 500 202 868 949
21
22 12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 3 1 320 036 1 320 036 -
23
24 12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 10 200 287 529 49 591 960 150 695 569
25 1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 75 2 465 702 485 608 658 749 1 857 043 736
26 1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti 11 99 315 873 6 555 553 92 760 320
27 egyéb épület összesen: 2 765 305 887 664 806 262 2 100 499 625
28
29 12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 4 4 326 528 4 326 528 -
30 12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 3 143 134 143 134 -
31 0-ra leírt épület összesen: 4 469 662 4 469 662 -
32
33 1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 129 203 604 421 - 203 604 421
34 1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti 5 6 034 000 - 6 034 000
35 ültetvény összesen: 209 638 421 - 209 638 421
36
37 12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 6 283 977 000 - 283 977 000
38 1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. 2 36 027 600 - 36 027 600
39 erdő összesen: 320 004 600 - 320 004 600
40
41 12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1627 9 733 536 622 3 278 485 720 6 455 050 902
42 1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 62 242 284 472 66 265 139 176 019 333
43 1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti 13 3 767 918 1 131 527 2 658 022
44 építmény összesen: 9 979 589 012 3 345 882 386 6 633 728 257
45
46 121924911 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT" 9 1 076 758 1 076 758 -
47 12192492 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk." 15 2 091 968 2 091 968 -
48 12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 1 15 980 15 980 -
49 0-ra leírt egyéb építmény összesen: 3 184 706 3 184 706 -
50 Kataszter összesen: 14 230 972 626 4 079 000 552 10 151 993 705
51
52
53
54 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés-eszközök db Bruttó Halmozott écs Nettó
55 151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület 1 2 372 664 0 2 372 664
56
57 1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 16 52 417 647 - 52 417 647
58
59 1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 2 1 430 000 - 1 430 000
60 1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény 42 1 433 450 128 - 1 433 450 128
61 egyéb építmény összesen: 1 434 880 128 - 1 434 880 128
62
63 16221 Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll 5 163 880 000 - 163 880 000
64 16222 Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á 4 152 757 000 - 152 757 000
65 részesedések összesen: 316 637 000 - 316 637 000
66
67 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 127 000 65 018 61 982
68
69 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 2 10 325 639 10 325 639 -
70
71 112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 5 948 000 948 000 -
72 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 6 1 923 988 1 923 988 -
73 0-ra leírt szellemi tremék 2 871 988 2 871 988 -
74
75 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 4 287 750 225 469 62 281
76
77 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 77 4 371 657 2 720 112 1 651 545
78 informatikai összesen: 4 371 657 2 720 112 1 651 545
79
80 1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 85 30 233 370 30 233 370 -
81 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 298 71 858 252 71 858 252 -
82 0-ra írt informatikai 102 091 622 102 091 622 -
83
84 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 74 90 832 002 22 888 445 67 943 557
85 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 6 6 872 074 3 051 697 3 820 377
86 1311212 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ 20 9 168 377 2 997 032 5 257 166
87 131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 59 4 205 258,0 3 405 182,0 800 076,0
88 egyéb gép összesen: 111 077 711 32 342 356 77 821 176
89
90 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 105 33 019 142 33 019 142 -
91 13191212 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ" 11 1 114 908 1 114 908 -
92 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 53 9 484 552 9 484 552 -
93 0-ra leírt egyéb gép összesen: 43 618 602 43 618 602
94
95 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 45 42 122 921 42 122 921 -
96 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 8 4 282 599 4 282 599 -
97 kisértékű összesen: 46 405 520 46 405 520 -
98
99 131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 164 18 455 136 - 18 455 136
100
101 131134 Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű 2 150 000 150 000
102
103 131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 7 906 500 699 629 206 871
104
105 1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 23 4 534 440 4 534 440 -
106 1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." 2 318 255 318 255 -
107 hangszerek összesen: 4 852 695 4 852 695
108
109 131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 28 700 979 11 602 378 17 098 601
110 131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 9 33 492 486 18 394 698 15 097 788
111 jármű összesen: 62 193 465 29 997 076 32 196 389
112 Eszközök öszzesen: 2 209 671 067 273 645 614 1 935 111 274
113
114 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
115 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
116
117 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
118 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 2 526 000 526 000 -
119 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 31 25 365 749 25 365 749 -
120 11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 6 2 821 456 2 377 189 444 267
121 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 23 42 105 410 42 105 410 -
122 131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 11 299 443 12 401 287 042
123 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 173 69 204 884 69 204 884 -
124
125 1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 5 2 190 629 1 553 498 637 131
126 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 69 20 073 260 12 832 705 7 240 555
127 egyéb gép., ber. Összesen: 22 263 889 14 386 203 7 877 686
128
129 1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1 3 549 309 3 549 309 -
130 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 186 166 784 165 166 784 165 -
131 0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 170 333 474 170 333 474 0
132
133 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 34 2 365 811 2 365 811 -
134 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 64 3 815 313 3 815 313
135 kisértékű összesen: 6 181 124 6 181 124 0
136
137 1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" 15 56 959 877 56 959 877 -
138 Összesen: 396 061 306 387 629 054 12 547 874
139
140 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
141 Határ Győző Városi Könyvtár
142
143 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
144 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 400 000 400 000 -
145 112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 112 500 112 500 -
146 112914 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" 3 170 536 170 536 -
147 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 61 8 214 003 8 214 003 -
148 131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 25 367 221 367 221 -
149 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 291 292 180 347 110 945
150 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 4 293 440 293 440 -
151 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 6 1 007 221 1 007 221 -
152 Összesen: 10 856 213 10 745 268 110 945
153
154 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
155 Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
156
157 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
158 1521133 Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület 1 500 620 - 500 620
159 11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 - - -
160 111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 83 333 83 333 -
161 131114 Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű 1 26 772 26 772 -
162 1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 12 2 254 837 2 254 837 -
163 131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 1 024 510 635 334 389 176
164 1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 16 2 371 164 2 371 164 -
165 131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 10 612 560 612 560 -
166 Összesen: 6 873 796 5 984 000 889 796
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
167
168 Tenyészállatok 6 931 000 6 931 000
169
170 Forgalomképesség szerinti kimutatás 2015.12.31.
171 Városi Egészségügyi Intézmény
172
173 Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
174 11291 0-ra leírt szellemi termék 3 919 104 919 104
175 131111 Informatikai gép, berendezés 7 2 785 490 1 106 054 1 679 436
176 13911 Kisértékű informatikai gép, berendezés 2 91 370 91 370
177 1319111 0-ra leírt informatikai gép, berendezés 21 4 633 999 4 633 999
178 13116 Jármű 1 4 093 501 2 243 011 1 850 490
179 13112 Egyéb gép, berendezés, felszerelés 31 5 846 955 3 413 810 2 433 145
180 131912 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 146 72 679 470 72 679 470
181
182 Összesen: 91 049 889 85 086 818 5 963 071
183
184 Mindösszesen: 16 952 415 897 4 840 262 432 12 112 153 465

14. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás maradvány saját bevétel átvett pe. bevételek össz. 2015. műk.kiad. Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám 578+3500+1181
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182880, bérkomp.3100, segélyre 30339 216 319 275 5 259 11 886 233 739 260 739 -27 000
4 Önk.hivatal műk.összesen 216 319 275 5 259 11 886 233 739 260 739 -27 000
5 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
6 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 23 646 1 856
7 Közvilágítás fenntartásának támog. 68 400 68 400 28 627 39 773
8 Köztemető fenntartás 100 2 328 2 428 7 186 -4 758
9 Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828 31 795 57 000 88 795 120 158 -31 363
10 Településüzemeltetés összesen 125 797 57 000 2 328 0 185 125 179 617 5 508
11 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38019, külter.2519, társ.455949 512 572 62 088 80 592 51 121 706 373 643 552 62 821
12 -polgármester bér 0 9 327 -9 327
13 -mezőőri feladatok 8 006 6 750 14 756 15 952 -1 196
14 -víz-szennyvíz 96 554 96 554 95 216 1 338
15 -települési hulladékkezelés 20 000 20 000 35 142 -15 142
16 -buszközl.tám 977 977 19 817 -18 840
17 -polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem 0 7 153 -7 153
18 -ár-és belvízvédelem 35 000 35 000 35 706 -706
19 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 4 365 4 365 6 257 -1 892
20 -sportlétesítmények műk. 0 4 464 -4 464
21 -orvosi ügyelet 0 12 088 -12 088
22 -oktatási vagyon műk. 7 592 50 000 484 58 076 74 372 -16 296
23 -bölcsőde, óvoda 0 6 056 -6 056
24 -közmunkafoglalkoztatás 50 362 13 435 416 231 480 028 412 538 67 490
25 -Városi Egészségügyi Intézmény 12 000 10 339 168 675 191 014 175 514 15 500
26 -önk.vagyonnal való gazdálkodás 24 002 5 483 29 485 22 845 6 640
27 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 521 141 209 450 252 928 653 109 1 636 628 1 575 999 60 629
28 Beszámítás 44 220 44 220 44 220
29 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 23 635 23 635 38 171 -14 536
30 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 39 284 39 284 39 284
31 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 62 919 0 0 0 62 919 38 171 24 748
32 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 720
33 - Könyvtár 17 645 668 1 330 19 524
34 - KKSZT -kötelező és önként vállalt fel. 163 6 550 0 6 713 29 839
35 Közművelődés összesen 16 720 180 7 195 668 24 763 49 363 -24 600
36 Önként vállalt feladatok
37 -képviselők tiszteletdíja 15 300 -15 300
38 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 8 307 20 000 13 367 41 674 45 820 -4 146
39 kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, Lélekkel a Körösök mentén projekt 124 000 124 000 124 365 -365
40 önként vállalt feladatok összesen 8 307 144 000 13 367 0 165 674 185 485 -19 811
41 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
42 Helyi adó bevételek 431 640 431 640 0 431 640
43 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 431 640 431 640 0 431 640
44 Mindösszesen: 906 983 410 905 281 077 1 097 303 2 696 268 2 289 374 495 334

15. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év

adatok ezer forintban
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401
Ebből: Ebből:
Intézményi ellátás díja 192 382 193 518 198 428 208 193 219 187 0 0 0 Személyi juttatás 1 121 051 1 127 329 1 193 772 1 013 603 1 114 919 506 189 539 317 579 041
Alkalmazottak térítése 9 826 14 374 17 049 3 212 238 0 0 0 Munkaadót terhelő járulék 355 274 324 997 296 267 264 024 273 313 102 706 112 779 119 253
Alaptevékenység-áru és készletértékesítés 2 814 2 652 2 707 2 588 7 629 3 876 13 936 13 839 Dologi kiadás 825 439 856 955 891 826 808 124 759 255 550 049 600 131 776 820
Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek 25 365 29 994 22 922 20 868 28 812 15 039 8 724 9 870 Pénzeszköz átadások
Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 0 7 415 10 461 Műk.c.támog értékű kiadás 34 498 21 780 45 778 20 874 22 771 462 925 529 745 530 865
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bevétel 2 823 2 827 3 663 3 623 3 912 0 0 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átadás 174 666 140 695 153 632 140 895 139 989 169 304 186 977 186 342
Bérleti díj bev. 79 479 95 118 102 655 117 182 73 004 84 783 109 385 83 053 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 186 4 705 6 192 6 324 155 275 124 046 68 510
Befolyt ÁFA 96 107 66 308 63 526 57 182 43 929 26 699 141 616 30 509 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás 222 883 240 106 258 099 273 300 251 076 0 0
Egyéb saját bevételek 6 265 5 903 13 256 10 172 6 499 7 735 8 700 15 352 Működési célú kölcsönök 32 319
Kamat bevétel 107 554 168 970 99 418 65 575 46 993 49 213 13 310 14 741
Működési bevétel összesen 187 345 303 086 177 825
Előző évi költségvet.visszatérülés 16422
Műk.célú pénzátvétel áh-n kívülről 16 256 11 477 23 370 14 978 2 230 19 749 9 492 7 462
Saját bevétel összesen 538 871 591 141 546 994 503 573 432 433 207 094 312 578 185 287
OEP-től átvett pénzeszköz 142 451 134 537 140 606 142 951 155 963
Támogatás értékű működési bevétel 168 982 147 720 200 524 170 232 335 830 599 708 548 489 658 201
Kölcsön visszatérülés áh-n kívülről 0 4 245 4 778 3 0 0
Működési célú hitel 0 0 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 38 224 9 836 55 984 51 862 93 338 249 527 377 917
Állami támogatás: 1 074 636 1 116 212 1 060 866 932 492 943 241 787 171 813 449 880 696
SZJA bevétel 476 573 464 992 448 597 416 374 441 991 0 0 0
Vis-maior támogatás 0 0 6 325 0 0 0
Központosított állami támogatás 61 353 71 706 76 500 11 590 6 858 11 604 20 801 0
Egyéb állami támogatás 61 996 0 15 642 51 449 116 026 37 535 26 287
Állami támogatás összesen 1 674 558 1 652 910 1 585 963 1 382 423 1 443 539 914 801 871 785 906 983 Működési célú finansz. kiad. 0 28 543
Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 437 243 586 830 423 601 410 753 399 257 445 855 493 284 444 327 Függő átfutó kiegy tételek 10 711 -10 673 -46 414 1 891 1 621 18 218
ebből helyi adó 323 266 386 746 309 116 278 011 278 915 401 167 446 408 429 245
Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 1 851 -79 662 -1 723 6 497 15 815 28 543 32 988
2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 3 113 138 2 832 107 2 664 193 2 830 159 2 293 036 2 504 206 2 605 703 2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2 707 375 2 797 665 2 528 903 2 569 268 1 996 985 2 092 995 2 289 374
2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26% 71,91% 80,25% 70,25% 89,29% 79,46% 45,77% 44,87% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74% 86,44% 81,39% 68,62% 85,62% 78,28% 45,47% 43,24%

Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése közgazdasági tagolásban 2015. év

adatok ezer forintban
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401
Ebből: Ebből:
Támogatás 69 157 102 153 55 897 79 290 1 022 16 709 26 921 33 083 Felújítás 46 408 132 078 166 062 70 522 35 833 7 867 117 374 129 920
Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 626 2 726 9 858 3 449 1 263 27 395
Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 13 332 7 976 24 492 14 738 10 470 7 522 9 012
- Céltámogatás 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz.
-Vis-maior 6 300 0 0 0 0 0 Fejlesztési kiadások 461 772 240 070 305 681 412 537 128 827 390 553 725 571 717 614
- Céljellegű decent. 0 0 0 0 0 0 Felhalm célú hitelek törl 223 500
- TEKI 0 0 0 0 0 0 Kötvény törlesztés 200 250
- Központosított állami 62 857 82 846 30 368 79 290 1 022 16 709 26 921 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 38 496 13 700 26 890 15 936 76 975
- Egyéb közp. Állami 19 307 25 529 0 0 0 33 083 Felh.c.kölcsönök nyújtása 7 299
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kamatkiadás 20 543 56 740
Normatív állami tám-ból: Befektetési célú részesedések vás. 123 190 15 200
Társadalmilag elmaradott települések t. 0 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 186 760
Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 0 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 181 968
Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 23 015 28 236 29 060 29 059 0 0 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 134 586
Telekadó 20%-a 675 996 1 029 903 0 0 0 0
Önkorm felhalm. és tőke jell bev 134 690 155 058 227 681 294 192 126 561 411 519 692 448 1 033 303
ebből:
Privatizációból szárm bev. 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb pénzügyi befektetések 0 4 000 2 008 6 770 270 0 250
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 35 876 4 813 3 306 4 478 14 074 2 661 501 5 854
Felhalm.és tőke jellegű bev.
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 26 358 18 984 16 392 7 650 6 094 19 795 7 313
Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 104 150 127 087 189 550 37 322 293 697 666 265 929 321
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 17 263 22 591 17 648 53 502 18 970 5 887
Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 2 474 51 713 64 116 7 243 89 827 90 565 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1 642 000 2 044 111
Hitel Függő átfutó kiegy tételek 797 996
Befekt.c.értékpapír ért. 186 453
Finanszírozási bevételek 1 000 000 785 263 0 1 633 800 1 644 111
Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 149 741 384 168 538 412 182 706 164 503 614 254 491 050
2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 598 285 1 216 226 697 011 1 128 310 339 348 592 731 2 967 423 3 201 547 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 424 602 639 878 1 156 519 431 596 554 224 2 509 666 3 005 027
2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% 28,09% 19,75% 29,75% 10,71% 20,54% 54,23% 55,13% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 13,56% 18,61% 31,38% 14,38% 21,72% 54,53% 56,76%
Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 5 807 250 4 122 285 3 131 977 3 437 543 1 156 519 3 000 864 2 551 209 4 602 661 5 294 401

16. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó Ha a közvetett támogatást az önkorányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt adó az alábbi volna
1 Telekadó 4 852 128 4 724 4 679 4 807
2 Magánszemélyek kommunális adója 42 180 248 41 932 39 517 39 765
3 Összesen 47 032 376 46 656 44 196 44 572

17. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás 2015.

adatok ezer forintban
A B C D E F
1 Megnevezés Összes maradvány Jóváhagyott maradványból
2 Összes kiadás Összes bevétel kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
3 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5 106 332 5 598 669 492 337 380 337 112 000
4 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 264 194 264 253 59 59 0
5 Határ Győző Városi Könyvtár 20 260 20 270 10 10 0
6 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. 29 961 29 989 28 28 0
7 Városi Egészségügyi Intézmény 177 214 197 629 20 415 0 20 415
8 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 5 597 961 6 110 810 512 849 380 434 132 415

18. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása
1 Bruttó érték adatok ezer forintban
2 Megnevezés 2014. évi záró 2015. évi záró Különbség (+; -)
3 Immateriális javak 85 520 86 198 678
4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 13 685 022 14 230 972 545 950
5 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 744 229 825 962 81 733
6 Tenyészállatok 5 320 6 931 1 611
7 Beruházások 1 438 827 1 490 171 51 344
8 Összesen: 15 958 918 16 640 234 681 316
9
10 Értékcsökkenés Adatok: ezer forintban
11 Megnevezés 2014. évi záró 2015. évi záró Különbség (+; -)
12 Immateriális javak 84 379 85 630 1 251
13 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 3 727 388 4 079 000 351 612
14 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 609 383 680 088 70 705
15 Tenyészállatok 0 0 0
16 Beruházások 0 0 0
17 Összesen: 4 421 150 4 844 718 423 568
18
19 Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
20 Megnevezés 2015. évi záró bruttó érték 2015. évi záró nettó érték Százalék
21 Immateriális javak 86 198 568 0,66
22 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 14 230 972 10 151 972 71,34
23 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 825 962 145 874 17,66
24 Tenyészállatok 6 931 6 931 100,00
25 Beruházások 1 490 171 1 490 171 100,00
26 Összesen: 16 640 234 11 795 516 70,89
27
28 A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
29 Megnevezés 2015. évi záró bruttó érték 2015. évi záró 0-ra írt érték Százalék
30 Immateriális javak 86 198 83 232 96,56
31 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 14 230 972 8 974 0,06
32 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 825 962 593 313 71,83
33 Tenyészállatok 6 931 0 0,00
34 Beruházások 1 490 171 0 0,00
35 Összesen: 16 640 234 685 519 4,12

19. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben

adatok ezer forintban
1 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a
2 %-ban forintban saját tőkéhez
3 viszonyítva
4 Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139 630 33 180 226 837 14,63%
5 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 500 4 859 3 567 136,22%
6 Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3 200 39 681 14 432 274,95%
7
8
9 Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
10 működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2015. évben
11
12 adatok ezer forintban
13 Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya Saját tőke Kötelezettség aránya a
14 %-ban forintban saját tőkéhez
15 viszonyítva
16 Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 70% 17 750 32 403 25 547 126,84%
17 Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 2 790 27 345 109 235 25,03%
18 Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 97,00% 2 900 0 3 000 0,00%

20. melléklet a 11/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből

adatok forintban
1 Befektetés megnevezése Összege (forintban) Társaság megnevezése
2 Fürdő üzletrész 3 100 000 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
3 Gyomaszolg üzletrész 139 630 000 Gyomaszolg Ipari Park Kft.
4 Magyar Cukor részvény 67 000 Magyar Cukor Zrt.
5 OTP törzsrészvény 2 000 OTP Bank Nyrt.
6 Vízművek részesedés 149 898 000 Alföldvíz Zrt.
7 Gyomaközszolg üzletrész 17 750 000 Gyomaközszolg Nonprofit Kft.
8 Zöldpark Kft.üzletrész 500 000 Zöldpark Nonprofit Kft.
9 Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész 2 790 000 Regionális Hulladékkezelő Kft.
10 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét 2 900 000 Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
11 Összesen: 316 637 000