A szöveg időállapota: 2016.V.3. - 2016.VI.30.
Időállapot váltás: 2016.II.13. - 2016.V.2.
2016.V.3. - 2016.VI.30.
2016.VII.1. - 2016.X.6.
2016.X.7. - 2016.XII.19.
2016.XII.20. - 2017.II.24.
2017.II.25. -


2/2016 (II. 12.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.524.145 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.524.145 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 1.933.547 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 43.502 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 129.156 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 417.940 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.019.170 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 603.522 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 121.592 ezer forint,

c) dologi kiadás 476.998 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 521.218 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 178.423 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 66.612 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 50.805 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Diáksport 500 ezer forint
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.

7. § (1)4 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 471.987 ezer forint.

(2)5 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 25.250 ezer forint,
b) beruházási kiadás 181.597 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 265.140 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(3a)6 A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege7

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 98 973 98 973
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 554 255
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 818
4 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 933 547
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 43 502
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 524 145
15 Személyi juttatás 601 989 603 522
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 121 592
17 Dologi kiadás 474 903 476 998
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 178 423
20 Működési céltartalék 91 632 66 612
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 019 170
23 Felújítás 25 250 25 250
24 Beruházás 177 452 181 597
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 471 987
27 Finanszírozási kiadások 0 32 988
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 524 145

2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 79 592 79 592
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 396 722
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 818
5 Közhatalmi bevételek 381 000 381 000
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241
7 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 756 373
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 000
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 41 902
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 294 517 2 345 371
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 264
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 150
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 260
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 524 674
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 1 600
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 600
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 524 2 274
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 350
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 350
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 350
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 600 0
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 600 0
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 600 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 3 400 3 400
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 3 400 3 400
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 3 400 3 400
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Intézményi működési bevétel 7 000 7 600
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 7 000 7 600
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 7 000 7 600
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 7 767 7 767
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 383 157 383
94 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 165 150 165 150
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
99 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
100 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
105 Tárgyévi bevételek összesen 165 150 165 150
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 98 973 98 973
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 554 255
109 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 818
110 Közhatalmi bevételek 381 260 381 260
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 894 241
112 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 933 547
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 13 600
114 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 26 802
115 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 3 100
116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 43 502
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 129 156
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 417 940
120 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 524 145

3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése9

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 2 026 2 026
3 Földhaszonbér 4 410 4 410
4 Bérleti díj 16 710 16 710
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 561
7 Egyéb bevételek 2 084 2 084
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 1 000 1 000
10 Kamatbevétel kötvény 4 000 4 000
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 490 4 490
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 341 13 341
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383 2 486 2 486
14 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 0 0
15 Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés 0 0
16 Temető üzemeltetésből származó bevétel 6 000 6 000
17 Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel 400 400
18 Saját bevétel összesen: 79 592 79 592
19 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
20 Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz 12 961 12 961
21 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014. 4 541 4 541
22 Mezőőri járulék átvett pénz 5 400 5 400
23 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő 3 645 3 645
24 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő 24 967 24 967
25 Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz. 25 391 25 391
26 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló 247 827 247 827
27 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló 49 883 49 883
28 Földalapú támogatás 10 000 10 000
29 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 7 024 7 024
30 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez 5 083 5 083
31 IKSZT pályázat bér támogatás 0 0
32 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 396 722 396 722
33 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
34 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0
35 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése 1 175 1 175
36 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
37 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
38 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése 1 943 1 943
39 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 4 818 4 818
40 Közhatalmi bevételek 0 0
41 Iparűzési adó 255 000 255 000
42 Építményadó 32 000 32 000
43 Telekadó 0 0
44 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 42 000
45 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000
46 Pótlékok, bírságok bevétele 4 000 4 000
47 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000
48 Gépjármű adó 30 000 30 000
52 Mezőőri járulék bevétele 8 000 8 000
53 Közhatalmi bevételek összesen 381 000 381 000
54 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
55 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 780 181 780
56 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
57 Közvilágítás támogatása 64 440 64 440
58 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
59 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
60 Beszámítás összege -47 273 -47 273
61 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 665 37 665
62 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 535 2 535
64 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 242 1 242
65 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 103 884 103 884
66 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 15 600
67 A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás 7 592 7 592
68 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 95 153 95 153
69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 83 778 83 778
70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 160 228 160 228
71 Szociális ágazati pótlék 0 12 001
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 87 250 87 250
73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 617 1 617
74 Támogató szolgálat működési támogatása 9 208 9 208
75 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 15 903 15 903
76 Egyéb központi támogatás-kompenzáció 0 4 241
77 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 877 999 894 241
78 Működési bevétel összesen 1 740 131 1 756 373
79 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
80 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
81 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
82 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
83 Koncesszióból származó bevételek 0 0
84 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 12 000
85 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 12 000
86 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
87 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 0 0
88 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 0 0
89 Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP 0 0
90 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat 2 000 2 000
91 Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló 24 802 24 802
92 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 26 802 26 802
93 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
94 Lakáskölcsön visszafizetés 2 000 2 000
95 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
96 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 000 1 000
97 Egyéb kölcsön visszafizetés 0 0
98 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 3 100 3 100
99 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
100 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 41 902

4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány10

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 94 544 129 156
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 0
5 Szent Antal Népház 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 94 544 129 156
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 417 940 417 940
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Szent Antal Népház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 417 940 417 940
19 Maradvány mindösszesen 512 484 547 096

5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben11

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 361 911 361 996
3 Munkaadókat terhelő járulék 53 888 53 911
4 Dologi kiadás 332 125 332 125
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 173 851
7 Működési céltartalék 91 632 66 612
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655
9 Működési kiadás összesen 1 556 965 1 560 368
10 Felújítás 25 250 25 250
11 Beruházás 177 252 178 002
12 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140
13 Felhalmozási kiadás összesen 459 642 468 392
14 Finanszírozási kiadások 0 32 988
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 016 607 2 061 748
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 139 031 139 831
18 Munkaadókat terhelő járulék 39 972 40 189
19 Dologi kiadás 41 752 39 852
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 150
24 Működési kiadás összesen 225 327 224 594
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 2 750
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 2 750
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 225 327 227 344
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 656 8 891
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 270 2 317
34 Dologi kiadás 8 254 8 194
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 19 180 19 402
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 200
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 200
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 19 380 19 602
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 2 409 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 650 0
49 Dologi kiadás 1 245 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 4 304 0
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 0
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 4 304 0
61 Szent Antal Népház 0 0
62 Személyi juttatás 9 457 9 460
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 553 2 553
64 Dologi kiadás 3 800 3 673
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 15 810 15 686
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 127
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 127
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 15 810 15 813
76 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0
77 Személyi juttatás 9 374 11 807
78 Munkaadókat terhelő járulék 2 531 3 188
79 Dologi kiadás 11 058 16 685
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 22 963 31 680
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 0 318
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 0 318
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 22 963 31 998
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 71 151 71 537
93 Munkaadókat terhelő járulék 19 330 19 434
94 Dologi kiadás 76 669 76 469
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 167 150 167 440
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 0 200
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 0 200
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 167 150 167 640
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 601 989 603 522
108 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 121 592
109 Dologi kiadás 474 903 476 998
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 178 423
112 Működési célú tartalék 91 632 66 612
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 805
114 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 019 170
115 Felújítás 25 250 25 250
116 Beruházás 177 452 181 597
117 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 265 140
118 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 471 987
119 Finanszírozási kiadások 0 32 988
120 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 524 145

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben12

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
2. Személyi juttatás 0 0
3. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4. Dologi kiadás 5 814 5 814
5. Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549
6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7. Működési célú tartalék 0 0
8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9. Működési kiadás összesen 6 363 6 363
10. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11. Személyi juttatás 0 0
12. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13. Dologi kiadás 0 0
14. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16. Működési célú tartalék 0 0
17. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18. Működési kiadás összesen 0 0
19. 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
20. Személyi juttatás 0 0
21. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22. Dologi kiadás 11 876 11 876
23. Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 14 089
24. Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre 14 632 14 632
25. Működési célú tartalék 0 0
26. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27. Működési kiadás összesen 40 597 40 597
28. 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29. Személyi juttatás 0 0
30. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31. Dologi kiadás 31 795 31 795
32. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34. Működési célú tartalék 0 0
35. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36. Működési kiadás összesen 31 795 31 795
37. 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38. Személyi juttatás 0 0
39. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40. Dologi kiadás 0 0
41. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43. Működési célú tartalék 0 0
44. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45. Működési kiadás összesen 0 0
46. 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
47. Személyi juttatás 0 0
48. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49. Dologi kiadás 13 341 13 341
50. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52. Működési célú tartalék 0 0
53. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54. Működési kiadás összesen 13 341 13 341
55. 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56. Személyi juttatás 0 0
57. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58. Dologi kiadás 8 002 8 002
59. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000
61. Működési célú tartalék 0 0
62. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63. Működési kiadás összesen 27 002 27 002
64. 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65. Személyi juttatás 17 203 17 203
66. Munkaadókat terhelő járulék 4 650 4 650
67. Dologi kiadás 0 0
68. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70. Működési célú tartalék 0 0
71. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72. Működési kiadás összesen 21 853 21 853
73. 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
74. Személyi juttatás 0 0
75. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76. Dologi kiadás 0 0
77. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79. Működési célú tartalék 0 0
80. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81. Működési kiadás összesen 0 0
82. 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83. Személyi juttatás 0 0
84. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85. Dologi kiadás 0 0
86. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88. Működési célú tartalék 0 0
89. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90. Működési kiadás összesen 0 0
91. 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
92. Személyi juttatás 0 0
93. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94. Dologi kiadás 0 0
95. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97. Működési célú tartalék 0 0
98. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99. Működési kiadás összesen 0 0
100. 018010 Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel 0 0
101. Személyi juttatás 0 0
102. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103. Dologi kiadás 0 0
104. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 176
105. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106. Működési célú tartalék 0 0
107. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108. Működési kiadás összesen 0 176
109. 064010 Közvilágítás 0 0
110. Személyi juttatás 0 0
111. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112. Dologi kiadás 33 594 33 594
113. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115. Működési célú tartalék 0 0
116. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117. Működési kiadás összesen 33 594 33 594
118. 066020 Városgazdálkodás 0 0
119. Személyi juttatás 0 0
120. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121. Dologi kiadás 53 950 53 930
122. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 1 500
123. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 18 840
124. Működési célú tartalék 0 0
125. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126. Működési kiadás összesen 74 290 74 270
127. 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128. Személyi juttatás 0 0
129. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130. Dologi kiadás 0 0
131. Működési célú támogatásértékű kiadás 486 546 502 159
132. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133. Működési célú tartalék 0 0
134. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135. Működési kiadás összesen 486 546 502 159
136. 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137. Személyi juttatás 11 123 11 208
138. Munkaadókat terhelő járulék 2 762 2 785
139. Dologi kiadás 2 276 2 276
140. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142. Működési célú tartalék 0 0
143. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144. Működési kiadás összesen 16 161 16 269
145. 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
146. Személyi juttatás 0 0
147. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148. Dologi kiadás 0 0
149. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151. Működési célú tartalék 0 0
152. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153. Működési kiadás összesen 0 0
154. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155. Személyi juttatás 0 0
156. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157. Dologi kiadás 0 0
158. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
160. Működési célú tartalék 0 0
161. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162. Működési kiadás összesen 5 000 5 000
163. 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164. Személyi juttatás 216 216
165. Munkaadókat terhelő járulék 58 58
166. Dologi kiadás 935 935
167. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169. Működési célú tartalék 0 0
170. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171. Működési kiadás összesen 1 209 1 209
172. 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173. Személyi juttatás 0 0
174. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175. Dologi kiadás 10 870 10 870
176. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
178. Működési célú tartalék 0 0
179. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180. Működési kiadás összesen 12 870 12 870
181. 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182. Személyi juttatás 0 0
183. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184. Dologi kiadás 0 0
185. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 690 690
187. Működési célú tartalék 0 0
188. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189. Működési kiadás összesen 690 690
190. 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
191. Személyi juttatás 0 0
192. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193. Dologi kiadás 60 000 60 000
194. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 30 188
196. Működési célú tartalék 0 0
197. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198. Működési kiadás összesen 90 188 90 188
199. 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
200. Személyi juttatás 0 0
201. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202. Dologi kiadás 0 0
203. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205. Működési célú tartalék 0 0
206. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207. Működési kiadás összesen 0 0
208. 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
209. Személyi juttatás 0 0
210. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211. Dologi kiadás 0 0
212. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214. Működési célú tartalék 0 0
215. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216. Működési kiadás összesen 0 0
217. 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
218. Személyi juttatás 0 0
219. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220. Dologi kiadás 0 0
221. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223. Működési célú tartalék 0 0
224. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225. Működési kiadás összesen 0 0
226. 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
227. Személyi juttatás 0 0
228. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229. Dologi kiadás 0 0
230. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232. Működési célú tartalék 0 0
233. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234. Működési kiadás összesen 0 0
235. 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
236. Személyi juttatás 0 0
237. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238. Dologi kiadás 0 0
239. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241. Működési célú tartalék 0 0
242. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243. Működési kiadás összesen 0 0
244. 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
245. Személyi juttatás 0 0
246. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247. Dologi kiadás 0 0
248. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250. Működési célú tartalék 0 0
251. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252. Összesen: 0 0
253. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254. Személyi juttatás 0 0
255. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256. Dologi kiadás 0 0
257. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 11 988
259. Működési célú tartalék 0 0
260. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261. Működési kiadás összesen 11 988 11 988
262. 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
263. Személyi juttatás 0 0
264. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265. Dologi kiadás 9 309 9 309
266. Működési célú támogatásértékű kiadás 1 802 1 802
267. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268. Működési célú tartalék 0 0
269. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270. Működési kiadás összesen 11 111 11 111
271. 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0
272. Személyi juttatás 0 0
273. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274. Dologi kiadás 0 0
275. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277. Működési célú tartalék 0 0
278. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279. Működési kiadás összesen 0 0
280. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281. Személyi juttatás 0 0
282. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283. Dologi kiadás 0 0
284. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286. Működési célú tartalék 0 0
287. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288. Működési kiadás összesen 4 420 4 420
289. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
290. Személyi juttatás 0 0
291. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292. Dologi kiadás 0 0
293. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295. Működési célú tartalék 0 0
296. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000
297. Működési kiadás összesen 2 000 2 000
298. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
299. Személyi juttatás 0 0
300. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301. Dologi kiadás 0 0
302. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304. Működési célú tartalék 0 0
305. Ellátottak pénzbeli juttatása 28 080 28 080
306. Működési kiadás összesen 28 080 28 080
307. 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély) 0 0
308. Személyi juttatás 0 0
309. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310. Dologi kiadás 0 0
311. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313. Működési célú tartalék 0 0
314. Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
315. Működési kiadás összesen 4 000 4 000
316. 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317. Személyi juttatás 0 0
318. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319. Dologi kiadás 0 0
320. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322. Működési célú tartalék 0 0
323. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 800 5 800
324. Működési kiadás összesen 5 800 5 800
325. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
326. Személyi juttatás 0 0
327. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328. Dologi kiadás 0 0
329. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331. Működési célú tartalék 0 0
332. Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 5 000
333. Működési kiadás összesen 5 000 5 000
334. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés 0 0
335. Személyi juttatás 0 0
336. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337. Dologi kiadás 0 0
338. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340. Működési célú tartalék 0 0
341. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000
342. Működési kiadás összesen 3 000 3 000
343. 107060 Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy 0 0
344. Személyi juttatás 0 0
345. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346. Dologi kiadás 0 0
347. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349. Működési célú tartalék 0 0
350. Ellátottak pénzbeli juttatása 75 75
351. Működési kiadás összesen 75 75
352. 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek 0 0
353. Személyi juttatás 0 0
354. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355. Dologi kiadás 0 0
356. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358. Működési célú tartalék 0 0
359. Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
360. Működési kiadás összesen 2 700 2 700
361. 061030 Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
362. Személyi juttatás 0 0
363. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364. Dologi kiadás 0 0
365. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367. Működési célú tartalék 0 0
368. Ellátottak pénzbeli juttatása 8 000 0
369. Működési kiadás összesen 8 000 0
370. 107054 Családsegítés 0 0
371. Személyi juttatás 0 0
372. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373. Dologi kiadás 0 0
374. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376. Működési célú tartalék 0 0
377. Ellátottak pénzbeli juttatása
378. Működési kiadás összesen 0 0
379. 101222 Támogató Szolgálat 0 0
380. Személyi juttatás 0 0
381. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382. Dologi kiadás 0 0
383. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385. Működési célú tartalék 0 0
386. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387. Működési kiadás összesen 0 0
388. 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389. Személyi juttatás 10 772 10 772
390. Munkaadókat terhelő járulék 2 866 2 866
391. Dologi kiadás 13 774 13 774
392. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394. Működési célú tartalék 0 0
395. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396. Működési kiadás összesen 27 412 27 412
397. 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0
398. Személyi juttatás 0 0
399. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400. Dologi kiadás 0 0
401. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403. Működési célú tartalék 0 0
404. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405. Működési kiadás összesen 0 0
406. 041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
407. Személyi juttatás 0 0
408. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409. Dologi kiadás 0 0
410. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412. Működési célú tartalék 0 0
413. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414. Működési kiadás összesen 0 0
415. 041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
416. Személyi juttatás 0 0
417. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418. Dologi kiadás 0 0
419. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421. Működési célú tartalék 0 0
422. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423. Működési kiadás összesen 0 0
424. 041233 Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.) 0 0
425. Személyi juttatás 37 135 37 135
426. Munkaadókat terhelő járulék 5 014 5 014
427. Dologi kiadás 2 156 2 156
428. Működési célú támogatásértékű kiadás 943 943
429. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430. Működési célú tartalék 0 0
431. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432. Működési kiadás összesen 45 248 45 248
433. 041237 Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó 0 0
434. Személyi juttatás 67 113 67 113
435. Munkaadókat terhelő járulék 9 060 9 060
436. Dologi kiadás 0 0
437. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439. Működési célú tartalék 0 0
440. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441. Működési kiadás összesen 76 173 76 173
442. 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
443. Személyi juttatás 0 0
444. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445. Dologi kiadás 0 0
446. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
448. Működési célú tartalék 0 0
449. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450. Működési kiadás összesen 0 0
451. 041237 Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr) 0 0
452. Személyi juttatás 218 349 218 349
453. Munkaadókat terhelő járulék 29 478 29 478
454. Dologi kiadás 57 815 57 815
455. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457. Működési célú tartalék 0 0
458. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459. Működési kiadás összesen 305 642 305 642
460. 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461. Személyi juttatás 0 0
462. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463. Dologi kiadás 0 0
464. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6 000
466. Működési célú tartalék 0 0
467. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468. Működési kiadás összesen 6 000 6 000
469. 081061 Fürdő 0 0
470. Személyi juttatás 0 0
471. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472. Dologi kiadás 9 890 9 890
473. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 36 367 36 367
475. Működési célú tartalék 0 0
476. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477. Működési kiadás összesen 46 257 46 257
478. 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0
479. Személyi juttatás 0 0
480. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481. Dologi kiadás 0 0
482. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
484. Működési célú tartalék 0 0
485. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486. Működési kiadás összesen 0 13 000
487. 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
488. Személyi juttatás 0 0
489. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490. Dologi kiadás 0 0
491. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 7 320
493. Működési célú tartalék 0 0
494. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495. Működési kiadás összesen 0 7 320
496. 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
497. Személyi juttatás 0 0
498. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499. Dologi kiadás 2 000 2 020
500. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 206
502. Működési célú tartalék 0 0
503. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504. Működési kiadás összesen 2 000 2 226
505. 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506. Személyi juttatás 0 0
507. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508. Dologi kiadás 4 728 4 728
509. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 200 4 200
511. Működési célú tartalék 0 0
512. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513. Működési kiadás összesen 8 928 8 928
514. Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység 0 0
515. Személyi juttatás 0 0
516. Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517. Dologi kiadás 0 0
518. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520. Működési célú tartalék 0 0
521. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522. Működési kiadás összesen 0 0
523. Összesen: 0 0
524. Személyi juttatás 361 911 361 996
525. Munkaadókat terhelő járulék 53 888 53 911
526. Dologi kiadás 332 125 332 125
527. Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 521 218
528. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 153 325 173 851
529. Működési célú tartalék 0 0
530. Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 50 655
531. Működési kiadás összesen 1 465 333 1 493 756

7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben13

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 600 600
2 Kitüntetési alap 400 400
3 Civil alap 4 990 550
4 Sport alap 13 000 0
5 Idegenforgalmi alap 3 200 320
6 Idegenforgalmi alap tartalék 0 0
7 Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb) 6 200 1 500
8 Közműv. Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 0 0
9 Sajt és túrófesztivál megrendezése 0 0
10 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 0 0
11 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 240 240
12 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 047 4 047
13 GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás 1 500 1 500
14 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás GYÜSZ-TE 0 0
15 Talajterhelési díj 500 500
16 Kállai adomány 10 000 10 000
17 Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184) 660 660
18 Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 625 1 625
19 Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa) 6 476 6 476
20 IKSZT (bér) 0 0
21 IKSZT működési plusz igény 4 600 4 600
22 Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék 10 000 10 000
23 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 0 0
24 Belső ellenőri feladatok 2 700 2 700
25 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 0 0
26 Óvoda létszámleépítés többletktg. 0 0
27 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
28 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
29 Veszélyes fák kivágása, zöldhulladék gyűjtés 0 0
30 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 0 0
31 Nyomda Múzeum tám. 900 900
32 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 460 2 460
33 2015. évi közfoglalkoztatás bér+járulék önerő 0 0
34 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681) 1 521 1 521
35 Labor működésének támogatása 5 400 5 400
36 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés 1 371 1 371
37 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1 242 1 242
38 Működési céltartalék összesen 91 632 66 612

8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése14

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2016. eredeti ei. 2016.I.mód.ei.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 25 250 25 250
3 Járda felújítás 8 000 8 000
4 Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500 1 500
5 Vízmű rekonstrukciós munkák 12 000 12 000
6 Mirhóháti 11. felújítása 3 400 3 400
7 Kner téri szökőkút felújítása 350 350
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
9 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
10 Informatikai eszközök felújítása 0 0
11 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 0
12 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
13 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0
14 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
15 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 25 250 25 250
16 Beruházások 0 0
17 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
18 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
19 Parkosítás 1 500 1 500
20 Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500 2 500
21 Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 500 500
22 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000
23 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 5 000
24 Köztemetők körbekerítése 5 000 5 000
25 Ünnepi díszvilágítás 2 500 2 500
26 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000 2 000
27 Ipartelep úton kerékpárút építés 500 500
28 Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080 11 080
29 Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600 3 600
30 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 15 000
31 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 30 000
32 Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000 12 000
33 Játszótér építése 5 000 5 000
34 Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000 5 000
35 Közbeszerzési díjak 500 500
36 Bánomkerti záportározó rendezése 0 0
37 E-közmű nyilvántartás készítés 1 000 1 000
38 Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000 1 000
39 Gyomai szabadstrand rendezése 1 900 1 900
40 Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600 600
41 Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0 0
42 Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000 18 000
43 Gépkocsi beszerzés 3 500 5 100
44 Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300 2 300
45 Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése 935 935
46 Autóbusz pályaudvar tervezése 1 778 1 778
47 Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv 331 331
48 Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése 3 000 3 000
49 Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000 6 000
50 Rózsahegyi energetikai tervdok. 2 496 2 496
51 Zöldpark Kft. tőkeemelés 2 500 2 500
52 Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő) 1 080 1 080
53 Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás 24 802 24 802
54 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés 850 2 750
55 Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.) 200 200
56 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 318
57 Szent Antal Népház 0 127
58 Városi Egészségügyi Intézmény 0 200
59 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 177 452 181 597
60 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
61 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
62 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12 268 12 268
63 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 4 137 4 137
64 Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás 1 282 1 282
65 KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése 2 595 2 595
66 Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése 32 32
67 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére 2 222 2 222
68 Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére 2 000 2 000
69 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 993 11 493
70 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 500
71 TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén) 3 659 3 659
72 Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére 2 334 2 334
73 Környezetvédelmi alap 4 000 4 000
74 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra 0 6500
75 Felhalmozási céltartalék 234 879 234 879
76 Fürdő pályázat saját erő 10 000 10 000
77 TOP és egyéb pályázati saját erő 224 879 224 879
78 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 257 140 265 140
79 Finanszírozási kiadások 0 0
80 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 32 988

9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2016. évi terv
1. Járda felújítás 8 000
2. Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy) 1 500
3. Mirhóháti 11. felújítása 3 400
4. Kner téri szökőkút felújítása 350
5. Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése 400
6. Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő) 2 500
7. Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000
8. Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
9. Köztemetők körbekerítése 5 000
10. Ünnepi díszvilágítás 2 500
11. Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 2 000
12. Ipartelep úton kerékpárút építés 500
13. Informatikai fejlesztés, szerver csere 11 080
14. Térfigyelő kamerarendszer beszerzése 3 600
15. Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000
16. TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000
17. Gyepmesteri telep fejlesztése 12 000
18. Zöldterület kezelés fejlesztése 5 000
19. Játszótér építése 5 000
20. Közbeszerzési díjak 500
21. Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés 200
22. Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése 3 000
23. Öregszőlői útalap építés vagy saját erő 6 000
24. Környezetvédelmi alap 4 000
25. Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282
26. Fürdő pályázat 10 000
27. TDM pályázat önkormányzati önerő 3 659
28. Zöldpark Kft. Tőkeemelés 2 500
29. Bánomkerti záportározó rendezése 0
30. E-közmű nyilvántartás készítés 1 000
31. Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program 1 000
32. Gyomai szabadstrand rendezése 1 900
33. Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása 600
34. Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása 0
35. Hatház utcai átjáró védőkorlát csere 2 300
36. Irodabútor beszerzés 850
37. Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés 18 000
38. Gépkocsi beszerzés 3 500
39. Összesen 175 121

10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben
A B C
sorszám megnevezés 2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 329
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9 -köztisztviselői létszám Gye. 43
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott 1
16 5. Szent Antal Népház-közalkalmazott 4
17 6. Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott 5
18 7. Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott 27
19 8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 434

11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 182 880 44 305 227 185 181 780 43 023 224 803
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 0 7 729 0 0 12 107 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 36 576 0 0 30 916 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 400 10 074 17 474 7 400 11 630 19 030
5 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8 652 12 623 21 275 708 2 996 3 704
6 Szent Antal Népház 0 0 0 3 118 9 292 12 410
7 Kállai Ferenc Kulturális Központ 0 0 0 4 677 11 286 15 963
8 Városi Egészségügyi Intézmény 162 534 4 017 166 551 157 383 2 000 159 383
9 Önkormányzat összesen 361 466 115 324 432 485 355 066 123 250 435 293
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása
11 megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen
12 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0
13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 106 700 3 781 110 481 121 101 175 121 276
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 541 16 402 340 943 340 464 26 306 366 770
15 Önkormányzati Társulás összesen 431 241 20 183 451 424 461 565 26 481 486 546

12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2015.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 181 780 0 524 12 107 194 411 225 327 -30 916
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 181 780 0 524 12 107 194 411 225 327 -30 916
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 27 002 -1 500
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 33 594 33 594 33 594 0
12 Köztemető fenntartás 100 2 828 6 383 9 311 8 928 383
13 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
14 Településüzemeltetés összesen 90 991 2 828 6 383 0 100 202 101 319 -1 117
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 0 0 0
16 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 30 846 30 846 30 846
17 -polgármester bér 0 9 327 -9 327
18 -mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 16 161 -2 761
19 -víz-szennyvíz 0 0
20 -települési hulladékkezelés 5 000 20 000 25 000 40 597 -15 597
21 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám 40 200 40 200 53 125 -12 925
22 -buszközl.tám 0 18 840 -18 840
23 -nem lakóing.bérbeadása 13 341 13 341 13 341 0
24 -polgárvédelem 0 1 209 -1 209
25 -ár-és belvízvédelem 2 026 2 026 12 870 -10 844
26 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 1 802 1 802 11 111 -9 309
27 -sportlétesítmények műk. 0 6 000 -6 000
28 -orvosi ügyelet 0 11 988 -11 988
29 -oktatási vagyon műk. 7 592 400 7 992 100 188 -92 196
30 -oktatási vagyon műk. tartalék 0 0 0
31 -bölcsőde 0 4 420 -4 420
32 -óvodai feladatellátás kieg.tám 690 690 690 0
33 -közmunka pályázat 2016. 10 192 307 710 317 902 321 876 -3 974
34 -közmunka pályázat 2015. 67 418 54 003 121 421 121 421 0
35 -közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 13 638 -13 638
36 -Városi Egészségügyi Intézmény 7 767 157 383 165 150 167 150 -2 000
37 -belső ellenőr 0 2 700 -2 700
38 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák 4 490 4 490 6 363 -1 873
39 -önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása 406 406 8 000 -7 594
40
41 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 88 830 75 316 56 024 524 496 744 666 941 015 -196 349
42 Beszámítás -47 273 -47 273 -47 273
43 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog. 0 0
44 2015.évről áthúzódó bérkomp. 1 242 1 242 1 242 0
45 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 103 884 107 039
46 Óvodaműködtetési támogatás 15 600 4 261 18 589
47 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 617 91 175
48 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 121 101 0 91 4 436 125 628 125 628 0
49 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása 0
50 Közgyógyellátás méltányossági 75 75 75 0
51 települési tám.lakásfenntartásra 28 080 28 080 28 080 0
52 települési tám.gyógyszerkiadásra 5 800 5 800 5 800 0
53 rendkívüli települési támogatás 11 000 11 000 11 000 0
54 Köztemetés 3 000 3 000 3 000 0
55 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása 8 000 8 000 8 000 0
56 A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen 55 955 0 0 55 955 55 955 0
57 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
58 Szociális ellátás összesen: (340464+26306) 366 770 0 243 454 0 610 224 610 224 0
59 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
60 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
61 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 15 903
62 - Könyvtár 7 400 0 350 19 180
63 - KKSZI és Kállai- Műv.ház 5 385 0 5 600 19 865
64 Kötelező feladat - közművelődés összesen 12 785 0 5 950 0 18 735 39 045 -20 310
65 Önként vállalt feladatok 0
66 labor működtetése 5 400 5 400 5 400 0
67 -képviselők tiszteletdíja 0 14 047 -14 047
68 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 1 000 13 367 12 961 27 328 46 257 -18 929
69 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 2 000 -2 000
70 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 0 22 190 -22 190
71 Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 -5 000
72 rendezvényekre elkülönített keret 6 200 -6 200
73 -TDM támog. 5 547 5 547 5 547 0
74 -IKSZT működtetése 1 175 1 175 4 600 -3 425
75 -Szent Antal Népház 3 118 3 400 6 518 15 810 -9 292
76 Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás 2 000 2 000 7 402 -5 402
77 -Kállai ad. 10 000 10 000 10 000 0
78 -Bursa H.tám. 0 1 500 -1 500
79 -Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft. 6 241 6 241 8 761 -2 520
80 -idősek karácsonyi csomag 2 700 2 700 2 700 0
81 -Nyomda Múzeum tám. 0 900 -900
82 -Rádió Sun 0 240 -240
83 Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés 1 943 1 943 1 371 572
84 önként vállalt feladatok összesen 5 818 16 400 24 314 22 320 68 852 159 925 -91 073
85 Önkormányzati egyéb saját bevételek 19 585 19 585 19 585
86 Helyi adó bevételek 367 453 367 453 0 367 453
87 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 387 038 0 387 038 0 387 038
88 Összesen: 877 999 94 544 723 778 563 359 2 259 680 2 259 680 0
89 877 999 94 544 723 778 563 359 2 259 680
90 TSZGK és Óvoda 243 545 4 436 247 981 247 981
91 877 999 94 544 480 233 558 923 2 011 699 2 011 699

13. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 11 547 12 014 139 031
4 Munkaadói járulékok 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 339 3 338 3 244 39 972
5 Dologi kiadás 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 483 41 752
6 Műk.c.peszk.átadás 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 4 572
7 Kiadások összesen: 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 745 19 122 225 327
8 Bevételek:
9 Saját bevételek 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 524
10 Átvett peszk. 0
11 Önkormányzati tám. 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 702 18 701 19 082 224 803
12 Bevételek összesen: 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 746 18 745 19 122 225 327

14. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 512 484 488 334 453 924 564 704 565 565 416 264 273 790 149 126 91 023 109 317 38 267 0 512 484
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 5 725 8 725 9 485 9 485 8 000 9 485 16 909 98 973
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 60 717 60 967 52 588 39 627 39 474 40 627 40 627 40 627 40 627 40 642 41 433 558 923
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 147 452 25 000 0 0 0 147 542 30 000 31 266 381 260
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 61 286 74 247 74 247 74 247 74 247 74 247 74 243 877 999
8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 500 2 000 8 267 8 267 8 268 1 600 29 902
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 140 939 140 689 288 391 167 594 121 599 114 752 131 866 138 627 271 901 152 874 125 974 163 851 1 959 057
11 8. Finanszírozási művelet 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 653 423 629 023 742 315 732 298 687 164 531 016 405 656 287 753 362 924 262 191 164 241 163 851 2 471 541
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 53 952 53 952 53 952 53 613 51 402 51 402 47 287 47 287 47 287 47 287 47 287 47 281 601 989
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 922 10 932 10 932 10 642 10 287 10 287 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 9 532 121 194
16 12. Dologi kiadás 43 737 43 737 42 409 36 000 36 883 36 883 36 883 33 737 41 552 40 737 38 184 44 161 474 903
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 56 590 56 590 56 590 51 636 63 580 57 990 56 000 57 990 663 326
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 888 4 887 58 655
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 165 089 165 099 163 771 156 733 160 050 160 050 155 180 147 080 166 839 160 434 155 891 163 851 1 920 067
20 16. Működési c. tartalék 10 000 10 440 10 000 13 350 9 176 9 350 8 000 4 616 8 350 8 350 91 632
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 165 089 175 099 174 211 166 733 173 400 169 226 164 530 155 080 171 455 168 784 164 241 163 851 2 011 699
22 18. Felújítás 0 3 400 9 500 0 4 000 4 000 4 350 0 25 250
23 19. Beruházás 0 35 000 35 000 35 000 37 650 24 802 167 452
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 53 000 53 000 53 000 53 000 55 140 267 140
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 3 400 0 97 500 88 000 92 000 41 650 82 152 55 140 0 0 459 842
26 20.Finanszírozási kiadások 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 165 089 175 099 177 611 166 733 270 900 257 226 256 530 196 730 253 607 223 924 164 241 163 851 2 471 541
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 488 334 453 924 564 704 565 565 416 264 273 790 149 126 91 023 109 317 38 267 0 0

15. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv
1 Intézményi működési bevétel 98 973 101 744 104 797 107 940
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 554 105 569 620 565 177 582 132
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 4 818 4 953 5 101 5 255
4 Közhatalmi bevételek 381 260 391 935 398 723 410 685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 877 999 902 583 929 660 957 550
6 Működési bevétel összesen 1 917 155 1 970 835 2 003 459 2 063 562
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 336 12 706 13 087
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 26 802 284 418 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 3 100 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 41 902 318 754 185 366 190 927
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 94 544 78 047 87 623 89 051
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 417 940 237 664 137 294 36 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 2 471 541 2 605 300 2 413 742 2 380 453
15 Személyi juttatás 601 989 618 845 637 410 656 532
16 Munkaadókat terhelő járulék 121 194 124 587 128 325 132 175
17 Dologi kiadás 474 903 488 200 502 846 517 932
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 505 429 519 581 535 168 551 223
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 157 897 162 318 167 188 172 203
20 Működési célú tartalék 91 632 75 350 58 345 58 894
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 58 655 60 000 61 800 63 654
22 Működési kiadás összesen 2 011 699 2 048 882 2 091 082 2 152 613
23 Felújítás 25 250 22 000 20 000 20 000
24 Beruházás 177 452 305 377 200 000 107 840
25 Egyéb felhalmozási kiadás 257 140 229 041 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 459 842 556 418 322 660 227 840
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 2 471 541 2 605 300 2 413 742 2 380 453

16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett tám.
1 Építményadó 32 000 32 000 0
2 Telekadó 0 0 0
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 134 42 000 134
4 Iparűzési adó 255 000 255 000 0
5 Idegenforgalmi adó 8 000 8 000 0
6 Összesen 337 134 337 000 134

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.

17. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 337 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 54 597
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 5 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 4 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 400 597
8 Össes saját bevétel 50%-a 200 299
9 Adósságot keletkeztető ügylet 0

18. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1. Kötelezettség váll.össz. 2017.
2. Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29) 81 617 81 617
3. Forrásai
4. Támogatás 81 617 81 617
5. Saját erő 0 0
6.
7. Kötelezettség váll.össz. 2017.
8. TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése) 1 008 1 008
9. Forrásai
10. Önkormányzati saját erő 1 008 1 008


1
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
2
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
3
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
4
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.
5
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.
6
Beiktatta: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.
7
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
8
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
9
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
10
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
11
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
12
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
13
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.
14
Módosította: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. május 3-ától.