A szöveg időállapota: 2015.XI.15. - 2015.XI.15.
Időállapot váltás: 2015.XI.15. - 2015.XI.15.
2015.XI.16. -


18/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.”

2. § Az ÖR. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható

a) részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában,

b) az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával,

c) az intézményi térítési díj közvetlen megfizetésével.

(2) Az Önkormányzat természetben nyújtott támogatásként tartós élelmiszercsomagot biztosíthat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő családok részére.”

3. § Ez a rendelet 2015. november 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.