11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 5.471.629 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.602.661 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 303.086 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 548.489 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 616.237 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 493.284 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 871.785 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 501 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 672.152 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 19.795 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 26.921 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 278.070 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 2.248.054 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.092.995 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 539.317 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 112.779 ezer forint,

c) dologi kiadás 600.131 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 529.745 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 186.977 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 124.046 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 117.374 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az önkormányzat beruházási kiadása 725.571 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 24.721 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 1.642.000 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat hitel állományát a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2014. december 31-én a 14. melléklet tartalmazza.

14. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

16. § A közvetett támogatások mérlegét a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek maradványát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat 2014. évi eszközállományának bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 20. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód.ei. 2014. teljesítés
1 Intézményi működési bevétel 130 891 323 071 303 086
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 620 822 548 489
3 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 9 493 9 492
4 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576 493 284
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785
6 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747 2 226 136
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 501 501
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 678 855 768 808 672 152
9 Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 39 031 56 062 19 795
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921
11 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292 719 369
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070 278 070
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389 2 248 054
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498 5 471 629
15 Személyi juttatás 419 737 553 290 539 317
16 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329 112 779
17 Dologi kiadás 461 021 818 318 600 131
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704 529 745
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628 186 977
20 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411 124 046
22 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276 2 092 995
23 Felújítás 45 478 123 656 117 374
24 Beruházás 814 015 884 877 725 571
25 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679 867 666
27 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498 4 602 661
29 Összes hiány/többlet: 0 0 868 968
30 Működési hiány: 0 0 0
31 Fejlesztési hiány: 0 0 0

2. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód ei 2014. teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Intézményi működési bevétel 118 863 307 104 287 208
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 9 388 9 387
5 Közhatalmi bevételek 402 000 493 668 492 376
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785
7 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 466 466
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808 672 152
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 031 56 062 19 795
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921
12 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 265 133 265 133
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 244 389 2 244 389
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 992 322 5 484 420 5 258 267
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 1 446 1 436
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 476 17 957 17 957
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 908 908
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
22 Működési bevétel összesen 2 000 20 311 20 301
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 35 35
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 35 35
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 94 94
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 2 000 20 440 20 430
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Intézményi működési bevétel 300 1414 1414
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
37 Működési bevétel összesen 300 1 414 1 414
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 5 5
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 300 1 419 1 419
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Intézményi működési bevétel 6 800 6800 6722
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 105 105
50 Közhatalmi bevételek 0 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
52 Működési bevétel összesen 6 800 6 905 6 827
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 31 31
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 6 800 6 936 6 858
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
62 Intézményi működési bevétel 4 664 6 307 6 306
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 394 162 169 161 877
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
67 Működési bevétel összesen 162 058 168 476 168 183
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 807 12 807
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 000 3 665
75 Tárgyévi bevételek összesen 162 058 186 283 184 655
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
77 Intézményi működési bevétel 130 891 323 071 303 086
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 620 822 548 489
79 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 9 493 9 492
80 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576 493 284
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785 871 785
82 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747 2 226 136
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 501 501
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 678 855 768 808 672 152
85 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 39 031 56 062 19 795
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921 26 921
87 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292 719 369
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070 278 070
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389 2 248 054
90 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498 5 471 629

3. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés
1 Intézményi működési bevételek 0 0 0
2 Lakbérbevétel 0 0 5 103
3 Földhaszonbér 5 860 5 860 7 744
4 Bérleti díj 19 310 58 545 92 913
5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 33 807 0
6 Közterületfoglalás 393 393 0
7 Egyéb bevételek 2 084 6 950 4 923
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 493 4 493
9 Kamatbevétel 3 000 5 440 5 440
10 Kamatbevétel kötvény 3 000 7 650 7 649
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 6 631 6 631 0
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 188 30 303 30 122
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1 890 1 890 945
14 Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. 0 101 570 106 716
15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290 3 270
16 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés, állatértékesítés 29 280 29 280 10 886
17 Start mintaprogram terményértékesítés 2 853 2 853 2 853
18 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 2 000 4 149 4 151
19 Saját bevétel összesen: 118 863 307 104 287 208
20 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
21 Rendszeres segély átvett pénz 163 712 84 944 0
22 KLIK térítési díj átadása- Művészetoktatási Intézmény 0 0 406
23 Erzsébet utalvány 0 9 309 9 401
24 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 4 196 4 200
25 Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) 52 284 52 284 3 342
26 Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló 86 113 86 113 216 293
27 Hosszabb időtartamú közfogl. 0 51 776 78 760
28 Kistérségi startmunka mintaprogram 0 78 957 0
29 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. 15 468 15 468 28 903
30 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 0 5 706 5 706
31 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 31 927 0
32 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 5 910 5 910 4 010
33 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 209 3 209 3 067
34 Települési önkormányzatoktól szúnyoggyérítésre átvett pe. 0 0 561
35 Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása 0 8 294 8 294
36 Mezőgazdasági Minisztérium területalapú támogatás 0 0 5 483
37 TÁMOP 5.2.5. önerő visszautalása 0 0 36
38 Nemzeti Fejlesztési Min. - Autómentes napra pe.átadás 0 0 100
39 Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. 0 93 93
40 IKSZT pályázat bér támogatás 2 510 2 510 0
41 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696 368 655
42 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0 0
43 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz- Magyar Turizmus Zrt-től átvett pe. 0 3500 3500
44 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
45 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése, segélyvisszafiz. 1 000 2 446 3 146
46 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 3 442 2 741
47 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1700 9 388 9 387
48 Közhatalmi bevételek 0 0 0
49 Iparűzési adó 280 000 364 848 364 848
50 Építményadó 29 000 29 000 28 903
51 Telekadó 4 000 4 655 4 655
52 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 640 39 640
53 Idegenforgalmi adó 6 000 8 632 8 362
54 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 0
55 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 726 2 987
56 Gépjármű adó 28 000 29 167 29 167
57 Termőföld bérbeadása 0 0 0
58 Különféle bírságok 0 0 1 237
59 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
60 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 12 577
61 Közhatalmi bevételek összesen 402 000 493 668 492 376
62 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 0
63 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 183 933 183 933 183 933
64 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 500 25 500 25 500
65 Közvilágítás támogatása 63 314 63 314 63 314
66 Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
67 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795
68 Beszámítás összege -89 949 -89 949 -89 949
69 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 359 38 359 38 359
70 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 93 780 94 765 94 765
71 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 11 126 11 126
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 61 588 60 557 60 557
73 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 058 0 0
74 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 76 770 76 770
75 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 48 101 48 101 48 101
76 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 88 791 91 429 91 429
77 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 149 025 161 453 161 453
78 Kulturális feladatok támogatása 16 196 16 196 16 196
79 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft 16 534 20 801 20 801
80 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
81 Egyéb központi támogatás 0 0 0
82 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. 0 17 569 17 569
83 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány 0 0 0
84 Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" 0 845 845
85 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0 19 121 19 121
86 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 739120 871 785 871 785
87 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641 2 029 411
88 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 152
89 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 466 314
90 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
91 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
92 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
93 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 466 466
94 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
95 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 419 841 419 841 456 530
96 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 34 373 0
97 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 42 699 42 699 0
98 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 14 051 0
99 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 0 0 0
100 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 0 0
101 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 194 531 194 531 120 418
102 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 58 786 90 713
103 Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. 0 1 991 1 991
104 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36 0
105 Határ Győző mellszobor pályázat 0 2 500 2 500
106 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 678 855 768 808 672 152
107 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
108 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0 1 377
109 Út érdekeltségi hozzájárulás 0 0 764
110 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 16 105 16 105 0
111 Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 2 956
112 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 324
113 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 814
114 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 5 126 5 126 2 968
115 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0 0
116 Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. 0 428 426
117 Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér.-út érdekeltségi hj. 0 7 854 298
118 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 5 000 5 000 4 982
119 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 7 000 7 000 0
120 Közköltséges temetés visszatér. 0 0 0
121 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. 0 8 749 4 886
122 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0 0
123 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39031 56 062 19 795
124 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0
125 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 26 921 26 921
126 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
127 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 26 921 26 921
128 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257 719 334

4. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód ei. 2014. teljesítés
1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 134 131 236 590 236 590
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 5 5
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 31 31
5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 807 12 807
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 94 94
9 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 134 131 249 527 249 527
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 546 416 610 589 610 589
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
14 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 000 3 665
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 546 416 615 589 614 254
19 Pénzmaradvány mindösszesen 680 547 865 116 863 781
20 Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 28 543 28 543
21 Betétek megszűntetésének teljesítése 0 1 633 800 1 633 800

5. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód. 2014. teljesítés
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
2 Személyi juttatás 203 416 322 955 310 980
3 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 47 393
4 Dologi kiadás 312 427 640 484 471 494
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 529 367
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 182 405
7 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 24 203
9 Működési kiadás összesen 1 269 279 1 912 821 1 565 842
10 Felújítás 43 478 121 656 116 873
11 Beruházás 811 859 867 055 712 662
12 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 260 146 1 410 857 854 256
14 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 529 425 4 994 221 4 062 098
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
17 Személyi juttatás 126 143 136 529 134 531
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 306 39 276 37 603
19 Dologi kiadás 53 430 68 898 36 153
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 476 1 476 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 197 360 203 779 99 843
24 Működési kiadás összesen 419 287 454 530 312 702
25 Felújítás 0 0 0
26 Beruházás 2 156 6 602 6 542
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 2 156 6 602 6 542
29 Finanszírozási kiadások 0 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 421 443 461 132 319 244
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
32 Személyi juttatás 8 706 9 323 9 323
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 351 2 473 2 451
34 Dologi kiadás 6 194 7 117 5 030
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
39 Működési kiadás összesen 17 251 18 913 16 804
40 Felújítás 0 0 0
41 Beruházás 0 1 226 1 226
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 226 1 226
44 Finanszírozási kiadások 0 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 17 251 20 139 18 030
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
47 Személyi juttatás 9 686 9 991 9 991
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 615 2 715 2 715
49 Dologi kiadás 12 500 15 263 14 069
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 801 27 969 26 775
55 Felújítás 2 000 2 000 501
56 Beruházás 0 1 821 1 084
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 3 821 1 585
59 Finanszírozási kiadások 0 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 26 801 31 790 28 360
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
62 Személyi juttatás 71 786 74 492 74 492
63 Munkaadókat terhelő járulék 20 304 22 617 22 617
64 Dologi kiadás 76 470 86 556 73 385
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 378 378
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
69 Működési kiadás összesen 168 560 184 043 170 872
70 Felújítás 0 0 0
71 Beruházás 0 8 173 4 057
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 173 4 057
74 Finanszírozási kiadások 0 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 168 560 192 216 174 929
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0 0
77 Személyi juttatás 419 737 553 290 539 317
78 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329 112 779
79 Dologi kiadás 461 021 818 318 600 131
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704 529 745
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628 186 977
82 Működési célú tartalék 128 380 158 596 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411 124 046
84 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276 2 092 995
85 Felújítás 45 478 123 656 117 374
86 Beruházás 814 015 884 877 725 571
87 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146 24 721
88 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679 867 666
89 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000
90 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498 4 602 661

6. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben

adatok ezer forintban
A B C D E
Szakfeladat megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei. 2014. teljesítés
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 6 631 1 298 1 299
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 6 631 1 298 1 299
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 83 977 83 977
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 83 977 83 977
051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 10 500 21 744 19 595
Működési célú támogatásértékű kiadás 13 807 27 614 26 468
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 14 213 14 213
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 24 307 63 571 60 276
045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 31 795 52 920 36 639
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 31 795 52 920 36 639
045120 Utak építése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 17 555 7 495
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 17 555 7 495
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 13 188 37 688 25 039
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 13 188 37 688 25 039
066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 3 500 4 962 4 960
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22 000 22 000 20 391
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 25 500 26 962 25 351
011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 0
Személyi juttatás 19 847 25 363 20 000
Munkaadókat terhelő járulék 4 829 5 667 5 247
Dologi kiadás 0 9 500 7 492
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 24 676 40 530 32 739
016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
016020 Országos és helyi népszavazás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0 0
Személyi juttatás 0 267 267
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 578 732
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 050 4 000
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 1 895 4 999
064010 Közvilágítás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 33 000 33 000 27 361
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 33 000 33 000 27 361
066020 Városgazdálkodás 0 0 0
Személyi juttatás 0 6 134 10 002
Munkaadókat terhelő járulék 0 1 628 2 047
Dologi kiadás 49 950 113 088 56 655
Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 58 262 499 848
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 360 20 895 26 252
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 69 810 200 007 594 804
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 429 474 429 474
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 429 474 429 474 0
031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0 0
Személyi juttatás 9555 10702 11 279
Munkaadókat terhelő járulék 2339 2693 2 682
Dologi kiadás 2200 2200 1282
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 14 094 15 595 15 243
031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 5 000
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 5 000
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0 0
Személyi juttatás 216 216 200
Munkaadókat terhelő járulék 58 58 48
Dologi kiadás 900 1 484 1 416
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 1 174 1 758 1 664
047410 Ár- és belvízvédelem 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 10 500 53 155 53 913
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 142
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000 2 004
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 12 500 55 155 56 059
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 79 751 46 286 15 749
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 276 35 276 31 971
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 115 027 81 562 47 720
092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 483 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 483 0
091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 15 236 17 434
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 30
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 178 1 147
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 16 414 18 611
091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 3 517 3 716
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 3 517 3 716
092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 25
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 13 556 14 158
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 30
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 000 400
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 14 556 14 613
092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 292 292
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Összesen: 0 292 292
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 2 260 2 221
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 180 8 646 6 456
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 7 180 10 906 8 677
076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 9 000 9 000 7 739
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 3 500 2 849
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 598
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 9 000 12 500 11 186
102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 190 190
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 190 190
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 14 14 1 460
Működési kiadás összesen 14 14 1 460
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 5 300 5 300
Működési kiadás összesen 5 300 5 300 0
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 4 500 4 500 11 783
Működési kiadás összesen 4 500 4 500 11 783
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 289
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 12 309 10 960
Működési kiadás összesen 3 000 12 309 11 249
Lélekkel a Kőrösök mentén projekt 0 0 0
086090 Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 31 927 22 978
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 31 927 22 978
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 500
Működési kiadás összesen 2 700 2 500 0
106020 Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 9 9
Működési kiadás összesen 9 9 0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 120
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000 0
Működési kiadás összesen 4 000 4 000 120
104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 084 4 084 3 744
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 4 084 4 084 3 744
107054 Családsegítés 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
101222 Támogató Szolgálat 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
84031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 16 714 5 681
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 16 714 5 681
041233 FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás 0 0 0
Személyi juttatás 57 308 23 908 19 110
Munkaadókat terhelő járulék 7 994 3 004 1 849
Dologi kiadás 2 993 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 68 295 26 912 20 959
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0 0
Személyi juttatás 0 28 912 29 719
Munkaadókat terhelő járulék 0 3 903 4 103
Dologi kiadás 0 750 3 033
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 33 565 36 855
041232 Téli közfoglalkoztatás (100 fő és 36 fő) 0 0 0
Személyi juttatás 0 34 094 35 390
Munkaadókat terhelő járulék 0 4 990 5 455
Dologi kiadás 0 291 291
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 39 375 41 136
041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0 0
Személyi juttatás 12 845 12 845 12 029
Munkaadókat terhelő járulék 1 734 1 734 1 616
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 14 579 14 579 13 645
041233 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 0 0 0
Személyi juttatás 15 725 15 725 15 554
Munkaadókat terhelő járulék 2 122 2 122 2 240
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 17 847 17 847 17 794
041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0 0
Személyi juttatás 18 894 18 894 24 972
Munkaadókat terhelő járulék 2 551 2 551 3 407
Dologi kiadás 34 290 32 427 68
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 55 735 53 872 28 447
041237 Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. 0 0 0
Személyi juttatás 59 897 119 170 108 026
Munkaadókat terhelő járulék 8 087 16 192 14 708
Dologi kiadás 18 129 33 589 42 611
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 86 113 168 951 165 345
Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0 0
Személyi juttatás 9 129 9 129 7 377
Munkaadókat terhelő járulék 2 331 2 331 1 679
Dologi kiadás 4 000 4 000
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 15 460 15 460 9 056
084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 840 560
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 840 840 560
081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0 0
Személyi juttatás 0 1 551 1 551
Munkaadókat terhelő járulék 0 209 209
Dologi kiadás 0 1 341 1 341
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6000 5 500
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 6 000 9 101 8 601
081043 Diáksport támogatása 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 0 0
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása, 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 116 116
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000 12 751
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 13 116 12 867
081061 Fürdő 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 9 907 9 903
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32 967 41 950 37 550
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 32 967 51 857 47 453
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 44
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 2 000 1 150 592
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 2 000 1 150 636
041232 Téli közfoglalkoztatás (127 fő) 0 0 0
Személyi juttatás 0 16 045 15 435
Munkaadókat terhelő járulék 0 2 166 2 103
Dologi kiadás 0 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 18 211 17 538
013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 100 100
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 100 100 0
86020 Helyi közösségi tér biztosítása 0 0 0
Személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
Dologi kiadás 0 917 918
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 210 4 067
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
Működési kiadás összesen 0 6 127 4 985
Összesen: 0 0 0
Személyi juttatás 203 416 322 955 310 980
Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248 47 393
Dologi kiadás 312 427 640 484 471 494
Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850 529 367
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056 182 405
Működési célú tartalék 0 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632 24 203
Működési kiadás összesen 1 140 899 1 754 225 1 565 842

7. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés
1 Polgármesteri alap 400 0
2 Kitüntetési alap 1 000 245
3 Ifjúsági alap 0 0
4 Civil alap 9 150 75
5 Sport alap 13 000 0
6 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
7 Talajterhelési díj 500 500
8 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0
9 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0
10 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) 4 000 0
11 Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) 1 000 1 000
12 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0
13 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés 4 000 0
14 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 8 890 0
15 Kállai adomány 10 000 10 000
16 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 0 0
17 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 2 000 75
18 Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. 507 507
19 IKSZT beruházás (bér) 2 510 0
20 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 700 0
21 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0
22 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 18 168
23 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 0 0
24 Belső ellenőri feladatok 4 000 0
25 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 0 0
26 Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. 564 0
27 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 5 853 5 853
28 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 1 173
29 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000
30 Nyomda Múzeum tám. 900 0
31 Gye-i Hírmondó 0 0
32 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 18 338 0
33 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 940
34 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 700 0
35 Start mintaprogram működési tartalék 5 370 5 370
36 Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön 0 0
37 Műv.Központ karbantartása 610 0
38 Dr. Card Egészségkártya 1 067 1 067
39 Intézményfinanszírozás elszámolása 0 1 811
40 2014. évben realizálódott többlet adóbevétel 0 83 496
41 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása 0 26 910
42 Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) 1 621 271
43 Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt 0 135
44 Működési céltartalék összesen 128 380 158 596 0

8. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C D
megnevezés 2014. évi terv 2014. V. mód.ei 2014. teljesítés
1 Felújítások 0 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
3 Járda felújítás 6 000 6 000 5 988
4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500 0
5 Útfelújítás és kátyúzás 0 6 659 4 897
6 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000 8 000 9 774
7 Kner téri filagória felújítása 0 0 0
8 Játszóterek felújítása 0 0 0
9 Németzugi szivattyútelep felújítása 0 0 0
10 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 25 978 25 978 25 892
11 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) 0 29 583 29 583
12 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 37 471 37 471
13 Erzsébet Liget járda térburkolat 0 1 500 1 500
14 Szennyvízcsatorna felújítás 0 1 014 928
15 Rekonstrukció szennyvízháló 0 712 0
16 Rekonstrukció ivóvízháló 0 1 239 840
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
18 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0 0
19 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0 0
20 Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás 550 550 279
21 Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. 200 200 0
22 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 1000 1000 0
23 Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere 250 250 222
24 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
25 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 45 478 123 656 117 374
26 Beruházások 0 0 0
27 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
28 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0
29 Parkosítás 1 500 1 500 0
30 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748 0
31 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000 522
32 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 21 672 21 672
33 Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) 1 500 702 620
34 Garázs építés 0 798 482
35 Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. 0 1 077 0
36 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) 10 000 10 000 0
37 Új utak építése 13 000 9 461 13 110
38 Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. 3 000 4 262 4 406
39 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500 3 500
40 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000 623
41 Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás 480 480 0
42 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) 514 796 549 169 510 883
43 Szennyvíztelepen szivattyú rekonstrukciója 798
44 Ivóvíz hálózat fejlesztése 0 10 276 10 276
45 Optikai kábel kiépítése 3 632 3 632 0
46 Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) 930 930 930
47 Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) 2 100 2 100 2 070
48 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0 0 0
49 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000 2 000 0
50 Magtárlapos utómunkálatok 500 500 500
51 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 224 673 182 018 109 801
52 Területvásárlás csónakkikötőhöz 0 2 000 0
53 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 541 774
54 Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh 0 1 924 1 924
55 Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás 0 3 900 3 800
56 Gye.-Hunya összekötő út terv 0 12 000 11 548
57 TSZGK pályázat-konyha fejlesztése 0 0 6 034
58 Közfoglalkoztatás fejl.kiad. 0 6 965 6 965
59 Határ Győző mellszobor pályázat 0 5 000 4 924
60 Ügyeleti gépjármű beszerzés 0 400 0
61
62 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 782 6 542
63 Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) 1 830 1 831
64 NOD 32 szoftver 326 326
65 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése 0 243
66 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 76
67 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 330
68 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 14
69 Határ Győző Városi Könyvtár 0 1226 1226
70 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 1821 1084
71 Városi Egészségügyi Intézmény 0 8173 4057
72 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 015 884 877 725 571
73 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
74 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0 0
75 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
76 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 0 1263 1263
77 Belvíz III. pénzeszköz átadás 0 0 0
78 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
79 Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 595 595
80 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. 613 2 128 2 128
81 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás 0 3 600 1 600
82 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. 0 3 669 3 199
83 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 662 1 662 0
84 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0 0
85 Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 500 1 265
86 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 521
87 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület 873 623 0
88 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E 4138 7126 4968
89 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. 2988 0 0
90 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 0 4296 4296
91 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. 0 8749 4886
92 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36 0
93 Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0
94 Környezetvédelmi alap 4 000 400 0
95 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0 0
96 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 3 427 0
97 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 0 0 0
98 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki 0 0 0
99 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352 0
100 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653 25 094 0
101 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 8 146 0
102 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 43 989 0
103 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282 106 265 0
104 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. 0 0 0
105 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra 20 959 20 959 0
106 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 0 0 0
107 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282 0
108 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150 1 150 0
109 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 5 000 5 000 0
110 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás 0 0 0
111 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet 0 0 0
112 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300 6 300 0
113 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000 15 000 0
114 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) 27 955 27 955 0
115 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803 0
116 Következő évek pályázati saját erő biztosítása 0 34 173 0
117 Egyéb általános tartalék 0 0 0
118 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) 0 0 0
119 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) 7 200 3 537 0
120 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés 0 0 0
121 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500 0 0
122 Gyepmesteri telep rendezés 3 000 3 000 0
123 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021 1 429 0
124 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 3 000 0
125 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125 125 0
126 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000 0 0
127 Felhalmozási általános tartalék 80 355 23 513 0
128 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 404 809 422 146 24 721
129 Finanszírozási kiadások 0 0 0
130 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 28 543 0
131 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1 642 000 1 642 000
132 Finanszírozási kiadások összesen 0 1 670 543 1 642 000

9. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. december 31.-én meglévő hitel állományának alakulása

adatok ezer forintban
Megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, majd az állam által átvállalt kötelezettség 210 497 210 513 0 0 0 0
Összes kötelezettségvállalás: 210 497 210 513 0 0 0 0 0

10. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban
Megnevezés összeg
Helyi adóból származó bevétel 475 575
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 109 386
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 13 089
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 466
Bírság, pótlék és díjbevétel 1 237
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
Összes saját bevétel 599 753
Lehetséges adósságvállalás felső határa 299 877
Adósságot keletkeztető ügylet 0

11. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben
A B C D E F
sorszám megnevezés 2014. nyitó létszám (fő) Változás Vált.utáni 2014. eng.létszám Átlagos statisztikai állományi létszám
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 83 130 282
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 47
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9 -köztisztviselői létszám Gye. 37 1 38 40
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 5 5 1
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4 4 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5 5 5
16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 29 29 26
17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 230 1 231 378

12. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Módosított ei. Teljesítés
2 Nyitó egyenleg 680 547 693 661 668 710 666 938 680 501 369 550 317 599 336 648 141 594 204 814 238 863 72 243 680 547
3 Bevételek:
4 1. Helyi adó 40 000 12 000 98 000 25 000 8 000 7 000 5 000 8 500 95 500 24 000 8 000 31 000 362 000 446 775 446 408
5 2.Egyéb közhatalmi bev. 0 2 000 14 260 3 000 2 000 16 000 2 000 1 000 40 260 47 801 46 876
6 3.Önkormányzati felh.bev-te.értékesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 501
7 4.Önkorm.ktgvetési tám. 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 597 739 120 898 706 898 706
8 5. Saját bevétel 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 9 891 130 891 323 071 303 086
9 6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.) 63 978 67 978 70 978 194 000 108 000 100 000 150 000 83 000 102 000 120 000 110 000 40 728 1 210 662 1 455 185 1 249 928
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 176 571 154 571 255 831 294 593 188 593 179 593 227 593 166 093 286 093 218 593 191 593 143 216 2 482 933 3 172 039 2 945 505
11 8. Finanszírozási művelet 0 2 527 459 2 526 124
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 857 118 848 232 924 541 961 531 869 094 549 143 545 192 502 741 427 687 423 407 430 456 215 459 3 163 480 5 699 498 5 471 629
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 38 924 36 746 36 746 35 640 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 34 206 419 737 553 290 539 317
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 746 9 600 9 600 8 400 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 975 93 621 116 329 112 779
16 12. Dologi kiadás 47 418 47 000 46 000 36 000 33 000 32 000 31 000 30 603 35 000 35 000 45 000 43 000 461 021 818 318 600 131
17 13. Műk.c. pénzeszk.átadás 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 291 579 536 719 332 716 722
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18073 18070 216 883 232 411 124 046
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 163 457 159 715 158 715 146 409 140 194 139 194 138 194 137 797 142 194 142 194 152 193 150 542 1 770 798 2 439 680 2 092 995
20 16. Működési c. tartalék 10 000 13 350 11 621 11 350 10 350 10 350 12 350 15 392 10 350 10 350 12 917 128 380 158 596 0
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 163 457 169 715 172 065 158 030 151 544 149 544 148 544 150 147 157 586 152 544 162 543 163 459 1 899 178 2 598 276 2 092 995
22 18. Felújítás 0 0 26 000 0 8 000 9 000 2 478 0 45 478 123 656 117 374
23 19. Beruházás 0 9807 85538 75 000 260 000 30 000 10 000 160 000 10 000 10 000 153 670 10 000 814 015 884 877 725 571
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 48 000 62 000 52 000 42 000 42 000 52 809 22 000 42 000 42 000 404 809 422 146 24 721
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 9 807 85 538 123 000 348 000 82 000 60 000 211 000 65 287 32 000 195 670 52 000 1 264 302 1 430 679 867 666
26 20.Finanszírozási kiadások 0 1 670 543 1 642 000
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 163 457 179 522 257 603 281 030 499 544 231 544 208 544 361 147 222 873 184 544 358 213 215 459 3 163 480 5 699 498 4 602 661
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 693 661 668 710 666 938 680 501 369 550 317 599 336 648 141 594 204 814 238 863 72 243 0 0 868 968

13. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2014. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
Kötelezettség váll.össz. 2015.
1 Buszmegállók felújítása 3 417 3 417
2 Forrásai
3 Támogatás 0 0
4 Önkormányzati saját erő 3 417 3 417
5
6 EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni
7 Kötelezettség váll.össz. 2015.
8 Gyalogátkelőhely építése 3 533 3 533
9 Forrásai
10 Támogatás
11 Önkormányzati saját erő 3 533 3 533
12
13 Kötelezettség váll.össz. 2015.
14 Közvilágítási hálózat bővítése 9 619 9 619
15 Forrásai
16 Támogatás
17 Önkormányzati saját erő 9 619 9 619
18
19 Kötelezettség váll.össz. 2015.
20 Gyomaközszolg Kft.részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 1 270 1 270
21 Forrásai
22 Támogatás
23 Önkormányzati saját erő 1 270 1 270
24
25 Kötelezettség váll.össz. 2015.
26 Gyomaendrődi Futbal Club pályázati önerő biztosítása 3 000 3 000
27 Forrásai
28 Támogatás
29 Önkormányzati saját erő 3 000 3 000
30
31 Kötelezettség váll.össz. 2015.
32 Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28.és 03.31) 86 137 86 137
33 Forrásai
34 Támogatás 86 137 86 137
35 Saját erő 0 0
36
37 Kötelezettség váll.össz. 2015.
38 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 182 077 182 077
39 Forrásai
40 Támogatás 178 813 178 813
41 Saját erő 3 264 3 264
42
43 Kötelezettség váll.össz. 2015.
44 Lélekkel a Körösök mentén projekt 426 176 426 176
45 Forrásai
46 Támogatás 422 763 422 763
47 Saját erő 3 413 3 413
48
49 Kötelezettség váll.össz. 2015.
50 Települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP 109 444 109 444
51 Forrásai
52 Támogatás 0
53 Saját erő 37 426 37 426
54 Áfa megelőlegezés 72 018 72 018
55
56 Kötelezettség váll.össz. 2015.
57 TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása 5 792 3 475
58 Forrásai
59 Támogatás 0
60 Saját erő 5 792 3 475
61
62
63 Kötelezettség váll.össz. 2015.
64 ÁROP-1.A.5-2013. Önkormányzati struktúrafejlesztés 15 750 15 750
65 Forrásai
66 Támogatás 15 750 15 750
67 Saját erő 0 0
68
69 Kötelezettség váll.össz. 2015.
70 Közép-Békési Térségi ivóvízminőség javító program 158 716 158 716
71 Forrásai
72 Támogatás 158 716 158 716
73 Saját erő 0 0

14. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonának kimutatása forgalomképesség szerint 2014. december 31-én

adatok forintban
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
1211111 Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT 115 163 852 689 - 163 852 689
121112 Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk. 48 269 838 237 - 269 838 237
121113 Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti 51 13 901 383 - 13 901 383
földterület összesen: 447 592 309 - 447 592 309
12112111 Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT 3 1 030 000 - 1 030 000
1211212 Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk. 21 39 975 462 - 39 975 462
1211213 Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti 13 7 235 167 - 7 235 167
lakótelek összesen: 48 240 629 - 48 240 629
12112211 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT 12 8 329 600 - 8 329 600
1211222 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk. 44 117 829 400 - 117 829 400
1211223 Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti 34 62 915 915 - 62 915 915
egyéb telek összesen: 189 074 915 - 189 074 915
12113111 Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT 3 6 523 506 1 624 920 4 898 586
1211312 Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk. 18 148 335 924 35 019 046 113 316 878
1211313 Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti 11 82 646 742 17 727 227 64 919 515
lakóépület összesen: 237 506 172 54 371 193 183 134 979
12192312 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk." 3 1 320 036 1 320 036 -
12113311 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT 10 200 287 529 45 586 210 154 701 319
1211332 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk. 75 2 345 006 010 559 037 602 1 785 968 408
1211333 Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti 11 28 921 443 5 265 494 23 655 949
egyéb épület összesen: 2 574 214 982 609 889 306 1 964 325 676
12192332 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk." 4 5 959 792 5 959 792 -
12192333 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti" 3 143 134 143 134 -
0-ra leírt épület összesen: 6 102 926 6 102 926 -
1211412 Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk. 129 203 649 421 - 203 649 421
1211413 Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti 5 6 034 000 - 6 034 000
ültetvény összesen: 209 683 421 - 209 683 421
12114211 Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT 6 283 977 000 283 977 000
1211422 Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk. 2 36 027 600 - 36 027 600
erdő összesen: 320 004 600 - 320 004 600
12114911 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT 1627 9 400 069 135 2 991 336 468 6 408 732 667
1211492 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk. 62 221 877 289 60 948 128 160 929 161
1211493 Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti 13 3 767 918 1 018 490 2 749 428
építmény összesen: 9 625 714 342 3 053 303 086 6 572 411 256
121924911 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT" 9 1 094 758 1 094 758 -
12192492 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk." 15 1 290 968 1 290 968 -
12192493 "Ing:""0""-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti" 1 15 980 15 980 -
0-ra leírt egyéb építmény összesen: 2 401 706 2 401 706 -
Kataszter összesen: 13 661 856 038 3 704 221 253 9 957 634 785
eszközök
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
151111 Befejezetlen vásárolt,Földterület 1 2 372 664 - 2 372 664
1511133 Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület 16 110 279 442 - 110 279 442
1512149 Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény 2 1 430 000 - 1 430 000
1511149 Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény 42 1 347 455 270 - 1 347 455 270
egyéb építmény összesen: 1 348 885 270 - 1 348 885 270
16221 Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések áll 5 161 230 000 - 161 230 000
16222 Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévő tartós részesedések á 4 152 757 000 - 152 757 000
részesedések összesen: 313 987 000 - 313 987 000
11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 1 127 000 44 698 82 302
111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 2 10 325 639 10 325 639 -
112912 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Korl.fk." 5 948 000 948 000 -
112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 6 1 923 988 1 923 988 -
0-ra leírt szellemi tremék 2 871 988 2 871 988 -
11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 4 273 050 137 476 135 574
131112 Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk. 21 107 500 107 500 -
131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 77 4 593 083 3 581 231 1 011 852
informatikai összesen: 4 700 583 3 688 731 1 011 852
1319112 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk." 85 30 233 370 30 233 370 -
1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 298 69 606 426 69 606 426 -
0-ra írt informatikai 99 839 796 99 839 796 -
131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 74 50 164 155 13 377 346 36 786 809
1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 6 6 872 074 2 055 244 4 816 830
1311212 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ 20 9 168 377 1 800 185 7 368 192
131122 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk. 59 4 810 058 3 384 713 1 425 345
egyéb gép összesen: 71 014 664 20 617 488 50 397 176
1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 105 32 414 342 32 414 342 -
13191212 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ" 11 1 114 908 1 114 908 -
1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 53 9 071 074 9 071 074 -
0-ra leírt egyéb gép összesen: 42 600 324 42 600 324
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 45 4 952 475 4 952 475 -
131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 8 215 643 215 643 -
kisértékű összesen: 5 168 118 5 168 118 -
131133 Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti 164 17 455 136 - 17 455 136
131143 Gép:Aktivált,Hangszerek,Üzleti 7 1 672 000 1 313 112 358 888
1319143 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti" 23 3 768 940 3 768 940 -
1319142 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk." 2 318 255 318 255 -
hangszerek összesen: 4 087 195 4 087 195
131162 Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk. 3 28 700 979 5 862 183 22 838 796
131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 9 32 172 486 11 887 145 20 285 341
jármű összesen: 60 873 465 17 749 328 43 124 137
Eszközök öszzesen: 2 096 425 834 231 439 393 1 864 986 441
Tenyészállatok 5 320 000 5 320 000
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.
Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 5 2 670 000 2 516 330 153 670
111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 28 23 221 749 23 221 749 -
11213 Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti 8 2 978 209 2 209 231 768 978
112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 21 41 383 535 41 383 535 0
131113 Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti 27 1 722 099 1 473 949 248 150
1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 177 71 653 019 71 653 019 0
1311211 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT 5 2 190 629 1 235 856 954 773
131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 77 22 304 286 12 136 966 10 167 320
egyéb gép., ber. Összesen: 24 494 915 13 372 822 11 122 093
1319122 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk." 1 3 549 309 3 549 309 0
1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 177 164 553 139 164 553 139 0
0-ra írt egyéb gép., ber. Összesen: 168 102 448 168 102 448 0
131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 7 2 133 079 2 133 079 0
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 11 2 125 998 2 125 998 0
kisértékű összesen: 4 259 077 4 259 077 0
131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti 4 13 013 550 12 758 567 254 983
1319163 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti" 12 46 596 327 46 596 327 0
Összesen: 400 176 928 387 629 054 12 547 874
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.
Határ Győző Városi Könyvtár
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
111913 "Imm:Vagy.jog,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 400 000 400 000 -
112913 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Üzleti" 1 112 500 112 500 -
112914 "Imm:Szellemi,""0""-ra,Aktivált,Kisértékű" 1 71 402 71 402 -
1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 61 8 214 003 8 214 003 -
131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű 1 13 551 13 551 -
131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 291 292 138 111 153 181
1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 4 293 440 293 440 -
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 5 880 457 880 457 -
Összesen: 10 276 645 10 123 464 153 181
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
1521133 Befej.len felúj.,vásárolt,Egyéb épület 1 500 620 - 500 620
11113 Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti 2 83 333 83 333 -
131114 Gép:Aktivált, informatikai,Kisértékű 1 26 772 26 772 -
1319113 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti" 12 2 254 837 2 254 837 -
131123 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti 3 1 024 510 486 780 537 730
1319123 "Gép:""0""-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti" 16 2 371 164 2 371 164 -
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű 8 516 213 516 213 -
Összesen: 6 777 449 5 739 099 1 038 350
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2014.12.31.
Városi Egészségügyi Intézmény
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés db Bruttó Halmozott écs Nettó
11291 0-ra leírt szellemi termék 3 919 104 919 104
131111 Informatikai gép, berendezés 7 2 333 806 819 028 1 514 778
13911 Kisértékű informatikai gép, berendezés 2 63 614 63 614
1319111 0-ra leírt informatikai gép, berendezés 21 5 872 578 5 872 578
13116 Jármű 1 4 093 501 1 424 312 2 669 189
13112 Egyéb gép, berendezés, felszerelés 31 20 318 247 14 427 293 5 890 954
131912 0-ra leírt egyéb gép, berendezés 146 57 668 165 57 668 165
13912 Kisértékű egyéb gép, berendezés 8 631 601 631 601
Összesen: 91 900 616 81 825 695 10 074 921
Mindösszesen: 16 272 733 510 4 420 977 958 11 851 755 552

15. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2014.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 183933, bérkomp.3587 187 520 94 1 436 17 957 207 007 212 859 -5 852
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 187 520 94 1 436 17 957 207 007 212 859 -5 852
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 500 25 500 25 351 149
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 63 314 63 314 27 361 35 953
12 Köztemető fenntartás 100 100 100
13 Közutak fenntartásának támogatása 31795, e útdíj 1828 31 795 31 795 44 134 -12 339
14 Településüzemeltetés összesen 120 709 0 0 0 120 709 96 846 23 863
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38359, közp.4419 42 778 108 591 8 211 21 067 180 647 583 146 -402 499
16 -polgármester bér 2 577 2 577 10 428 -7 851
17 -mezőőri feladatok 284 12 577 4 200 17 061 15 243 1 818
18 -víz-szennyvíz 106 716 106 716 85 276 21 440
19 -települési hulladékkezelés 40 000 40 000 60 276 -20 276
20 -állati hulla ártalm. 0 0
21 -buszközl.tám 735 735 19 050 -18 315
22 -polgárvédelem, tűz és katasztrófavédelem 38 38 6 664 -6 626
23 -ár-és belvízvédelem 0 56 059 -56 059
24 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 657 4 012 4 669 11 186 -6 517
25 -sportlétesítmények műk. 0 8 601 -8 601
26 -orvosi ügyelet 85 85 8 677 -8 592
27 -oktatási vagyon műk. 4 200 57 027 5 850 406 67 483 84 952 -17 469
28 -bölcsőde 0 3 744 -3 744
29 -közmunkafoglalkoztatás 52 628 18 058 323 955 394 641 350 775 43 866
30 -Városi Egészségügyi Intézmény 1 688 12 807 6 306 161 877 182 678 170 872 11 806
31 -önk.vagyonnal való gazdálkodás 80 418 5 483 85 901 25 039 60 862
32 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 49 685 233 630 278 916 521 000 1 083 231 1 499 988 -416 757
33 Beszámítás -89 949 -89 949 -89 949
34 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
35 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.94765, bérkomp 524 95 289
36 Óvodaműködtetési támogatás 11 126
37 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 700
38 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 107 115 2 948 607 108 672 111 460 -2 788
39 Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0 0
40 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0
41 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 76 770 9 401 86 171 92 717 -6 546
42 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
43 az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 0 0
44 az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 0
45 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 0
46 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0
47 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 48 101 0 48 101 31 329 16 772
48 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 124 871 0 0 9 401 134 272 124 046 10 226
49 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
50 Szociális ellátás összesen: 344 234 3 663 224 218 37 442 609 557 627 224 -17 667
51 Gye-Csárdaszállás-Hunya Telep.Társulás 204 193 485 737 486 134 486 134
52 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
53 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
54 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 196
55 - Könyvtár 622 5 1 414 0 2 041 16 804
56 - KKSZT - Műv.ház, népház 194 31 5 879 105 6 209 14 951
57 Kötelező feladat - közművelődés összesen 17 012 36 7 293 105 24 446 31 755 -7 309
58 Önként vállalt feladatok
59 -képviselők tiszteletdíja 14 818 -14 818
60 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 5 743 13 912 19 655 47 453 -27 798
61 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 845 686 1 531 24 852 -23 321
62 kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázható alapok, TDM műk. 4 000 2 567 100 6 667 24 107 -17 440
63 -IKSZT működtetése+bér 1 124 1 124 3 747 -2 623
64 -KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. 2 000 843 2 843 11 824 -8 981
65 -Kállai ad. PM 10 000 10 000 0 10 000
66 -Talajterh.díj PM 500 500 0 500
67 -Sportcs.felúj. Közfogl. 700 700 700 0
68 0
69 0
70 önként vállalt feladatok összesen 10 588 15 767 15 441 1 224 43 020 127 501 -84 481
71 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
72 Helyi adó bevételek 493 284 493 284 0 493 284
73 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 0 493 284 0 493 284
74 összesen: 1 365 069 253 396 528 445 1 073 473 3 220 383 2 831 679 388 704

16. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2014.év

adatok ezer forintban
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2014
1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 5 471 629 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 4 602 661
Ebből: Ebből:
Intézményi ellátás díja 192 382 193 518 198 428 208 193 219 187 0 0 Személyi juttatás 1 121 051 1 127 329 1 193 772 1 013 603 1 114 919 539 317
Alkalmazottak térítése 9 826 14 374 17 049 3 212 238 0 0 Munkaadót terhelő jár. 355 274 324 997 296 267 264 024 273 313 112 779
Alaptev.összefüggő áru és k. 2 814 2 652 2 707 2 588 7 629 3 876 13 936 Dologi kiadás 825 439 856 955 891 826 808 124 759 255 600 131
Alaptev szolg .díjbev. 25 365 29 994 22 922 20 868 28 812 15 039 8 724 Pénzeszköz átadások
Közvetített szolgáltatások 0 0 0 0 0 7 415 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 34 498 21 780 45 778 20 874 22 771 529 745
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 2 823 2 827 3 663 3 623 3 912 0 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 174 666 140 695 153 632 140 895 139 989 186 977
Bérleti díj bev. 79 479 95 118 102 655 117 182 73 004 84 783 109 385 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 186 4 705 6 192 6 324 124 046
Befolyt ÁFA 96 107 66 308 63 526 57 182 43 929 26 699 141 616 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás 222 883 240 106 258 099 273 300 251 076 0
Egyéb saját bevételek 6 265 5 903 13 256 10 172 6 499 7 735 8 700
Kamat bevétel 107 554 168 970 99 418 65 575 46 993 49 213 13 310
187 345 303 086
Előző évi költségvet.visszatérülés 16422
Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről 16 256 11 477 23 370 14 978 2 230 19 749 9 492
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. 538 871 591 141 546 994 503 573 432 433 207 094 312 578
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz 142 451 134 537 140 606 142 951 155 963
Támog.ért.működési bev. 168 982 147 720 200 524 170 232 335 830 599 708 548 489
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről 0 4 245 4 778 3 0
Működési célú hitel 0 0 0 0
Előző évi pénzmaradv.igénybevét. 38 224 9 836 55 984 51 862 93 338 249 527
Állami támogatás: 1 074 636 1 116 212 1 060 866 932 492 943 241 787 171 813 449
SZJA bevétel 476 573 464 992 448 597 416 374 441 991 0 0
Vis-maior tám 0 0 6 325 0 0
Központosított állami tám. 61 353 71 706 76 500 11 590 6 858 11 604 20 801
Egyéb közp.állami tám. 61 996 0 15 642 51 449 116 026 37 535
Állami hozzájár. És tám. össz. 1 674 558 1 652 910 1 585 963 1 382 423 1 443 539 914 801 871 785 Működési célú finansz. kiad. 0
Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel 437 243 586 830 423 601 410 753 399 257 445 855 493 284 Függő átfutó kiegy tételek 10 711 -10 673 -46 414 1 891 1 621
ebből helyi adó 323 266 386 746 309 116 278 011 278 915 401 167 446 408
Kiegyenlitő függő átfutó- finansz.bevételek 1 851 -79 662 -1 723 6 497 15 815 28 543
2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 3 113 138 2 832 107 2 664 193 2 830 159 2 293 036 2 504 206 2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2 707 375 2 797 665 2 528 903 2 569 268 2 092 995
2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26% 71,91% 80,25% 70,25% 89,29% 79,46% 45,77% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74% 86,44% 81,39% 68,62% 85,62% 45,47%

17. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
Adómnem Alapadó Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás) Kivetett adó Ténylegesen beszedett adó Ha a közvetett támogatást az önk.nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna
1
2 Telekadó 4 992 128 4 864 4 636 4 764
3 Magánszemélyek kommunális adója 42 203 258 41 945 39 640 39 898
4 Összesen 47 195 386 46 809 44 276 44 662

18. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi maradványának alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J
Megnevezés Összes maradvány 2014.12.31 korrekció korrekció jóváhagyott maradvány jóváhagyott maradványból
Összes kiadás Összes bevétel pénzeszközök előző és azt megelőző években fel nem használt maradvány, finansz.kiadások egyéb sajátos elszámolás 36-os főkönyvi számlák H = D + F; H = E + G kötelezettséggel terhelt maradvány szabad maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 4 405 413 5 258 267 852 854 857 456 35 709 31 107 888 563 811 196 77 367
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 319 244 319 519 275 50 0 225 275 275 0
Határ Győző Városi Könyvtár 18 030 18 047 17 15 -2 0 15 15 0
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató I. 28 360 28 523 163 49 0 114 163 163 0
Városi Egészségügyi Intézmény 174 930 190 588 15 658 16 955 170 -1 127 15 828 15 828 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 4 945 977 5 814 944 868 967 874 525 35 877 30 319 904 844 827 477 77 367

19. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2014. évi beszámolóhoz

Bruttó érték

adatok ezer forintban
Megnevezés 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -)
Immateriális javak 84 787 85 520 733
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 13 466 546 13 685 022 218 476
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 731 534 744 229 12 695
Tenyészállatok 0 5 320 5 320
Beruházások 739 698 1 438 827 699 129
Összesen: 15 022 565 15 958 918 936 353
Értékcsökkenés Adatok: ezer forintban
Megnevezés 2013. évi záró 2014. évi záró Különbség (+; -)
Immateriális javak 82 248 84 379 2 131
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 3 389 852 3 727 388 337 536
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 593 992 609 383 15 391
Tenyészállatok 0 0 0
Beruházások 0 0 0
Összesen: 4 066 092 4 421 150 355 058
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés 2014. évi záró bruttó érték 2014. évi záró nettó érték Százalék
Immateriális javak 85 520 1 141 1,33
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 13 685 022 9 957 634 72,76
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 744 229 134 846 18,12
Tenyészállatok 5 320 5 320 100,00
Beruházások 1 438 827 1 438 827 100,00
Összesen: 15 958 918 11 537 768 72,30
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés 2014. évi záró bruttó érték 2014. évi záró 0-ra írt érték Százalék
Immateriális javak 85 520 79 472 92,93
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 13 685 022 9 825 0,07
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 744 229 525 049 70,55
Tenyészállatok 5 320 0 0,00
Beruházások 1 438 827 0 0,00
Összesen: 15 958 918 614 346 3,85

20. melléklet a 11/2015. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

adatok ezer forintban
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139630 38165 272200 14,02%
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 100% 500 5171 4227 122,33%
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3100 35496 11997 295,87%

Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2014. évben

adatok: ezer forintban
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 71% 17750 29104 29038 100,23%
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 2790 33350 101674 32,80%

* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor

A kötelezettségek sor tartalma

hátrasorolt

hosszú lejáratú

rövid lejáratú