A szöveg időállapota: 2016.II.27. -
Időállapot váltás: 2015.II.16. - 2015.V.5.
2015.V.6. - 2015.VI.30.
2015.VII.1. - 2015.IX.28.
2015.IX.29. - 2015.XII.7.
2015.XII.8. - 2016.II.26.
2016.II.27. -


1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.190.114 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.190.114 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.311.089 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 977.070 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 410.905 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 491.050 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1)3 Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.871.525 ezer forint.

(2)4 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 635.621 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 130.576 ezer forint,

c) dologi kiadás 920.274 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 533.318 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 196.519 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 355.329 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 99.888 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 104.872 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A kitüntetési alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 500 ezer forint
b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.150 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 700 ezer forint
b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint
c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

7. § (1)5 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.257.058 ezer forint.

(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 164.711 ezer forint,
b) beruházási kiadás 871.350 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 220.997 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

(5)7 A finanszírozási kiadások összege 61.531 ezer forint.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

8/A. §8 (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015-2018. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952
4 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983
6 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083
11 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114
15 Személyi juttatás 553 422 635 621
16 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576
17 Dologi kiadás 504 081 920 274
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519
20 Működési célú tartalék 104 872 355 329
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888
22 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525
23 Felújítás 72 707 164 711
24 Beruházás 814 540 871 350
25 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058
27 Finanszírozási kiadások 0 61 531
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 116 016 254 089
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952
5 Közhatalmi bevételek 377 000 443 402
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983
7 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 5 920
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083
12 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 398 450
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 487 392
15 Tárgyévi bevételek összesen 3 056 634 3 981 532
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 577
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 048 4 570
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 927
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 1 572 6 074
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 184
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 184
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 275
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 1 572 6 533
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 350 645
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 350 645
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 17
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 350 662
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 8 550 6 552
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 8 550 6 552
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 163
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 8 550 6 715
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
62 Intézményi működési bevétel 9 328 10 339
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 162 534 168 675
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 171 862 179 014
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 000
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 3 658
75 Tárgyévi bevételek összesen 171 862 194 672
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
77 Intézményi működési bevétel 134 508 272 202
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 679 623
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 7 952
80 Közhatalmi bevételek 377 260 444 329
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 906 983
82 Működési bevétel összesen 1 888 789 2 311 089
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 6 104
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 930 251
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 7 632
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083
87 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 977 070
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 410 905
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 491 050
90 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 4 190 114

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek részletezése

ezer forintban
A B C
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 3 719 3 719
3 Földhaszonbér 5 512 5 512
4 Bérleti díj 16 777 48 491
5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 561 561
7 Egyéb bevételek 2 084 11 504
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 844
9 Temetkezési szolgáltatás bevételei 0 2 329
10 Kamatbevétel 3 000 8 662
11 Kamatbevétel kötvény 6 000 6 000
12 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 4 608 4 608
13 ÁFA bevétel-befizetendő 12 574 23 756
14 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő1890, Kö-békési ivóv.237 2 127 2 397
15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290
16 Fordított ÁFA 0 90 500
17 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 0
18 Start mintaprogram terményértékesítés 0 13 516
19 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 400 400
20 Saját bevétel összesen: 116 016 254 089
21 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
22 Rendszeres segély átvett pénz 32 050 8 415
23 Gyermektartásdíj kieg. 0 0
24 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750
25 Földalapú támogatás 11 687
26 Mezőőri jár. átvett pénz 5 400 6 750
27 Klik-Alapfokú művészetoktatásra átvett pe. 484
28 Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a14.12.01-jén induló 20 fő, 45 fő, 1 fő 13 497 13 497
29 Közcélú munkavégzők támog.2014-ről áthúz. 21 473 21 473
30 Közcélú munkavégzők bér és járulék támog.2015.-ben induló 228 518 228 518
31 Közcélú munkavégzők dologi támog.2015.-ben induló 56 005 56 005
32 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG 0 67 874
33 Közmunkaprogram támogatása 2015. -041233 KOFOG-59,61,63,57 0 29 933
34 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP- 23 projekt 0 17 459
35 Támogató szolgálatra átvett pe. 0 8 799
36 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 4 398 4 398
37 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 331 3 331
38 IKSZT pályázat bér támogatás 600 0
39 Erzsébet utalványra-Fejezeti kezelésű előirányzatból 0 7 517
40 Nyári diákmunka támogatása 0 4 488
41 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 381 022 506 378
42 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
43 GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása 0 0
44 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
45 Szúnyoggyérítés 2014. évi és 2015. évi támogatása Turisztikai Zrt-től 0 4 365
46 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
47 IKSZT pályázat bér támogatás 995
48 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 1 592
49 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1 700 7 952
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Iparűzési adó 250 000 301 939
52 Építményadó 32 000 39 790
53 Telekadó 4 000 4 680
54 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 493
55 Idegenforgalmi adó 10 000 7 306
56 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
57 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 4 959
58 Gépjármű adó 28 000 33 078
59 Termőföld bérbeadása 0 112
60 Különféle bírságok 0 1 038
61 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
62 Mezőőri járulék bevétele 8 000 6 007
63 Közhatalmi bevételek összesen 377 000 443 402
64 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
65 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 182 880 182 880
66 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 502 25 502
67 Közvilágítás támogatása 68 400 68 400
68 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
69 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
70 Lakott külterületi feladatok támogatása 2519 EFt, üdülőhelyi feladatok támogatása 8307 EFt 10 826 10 826
71 Beszámítás összege -44 220 -44 220
72 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 019 38 019
73 2014. évi bérkompenzáció 0 1 467
74 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 92 342 95 798
75 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 13 207
76 Köznevelési intézmények működési támogatása 7 592
77 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 77 807 73 250
78 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 2 047 1 045
79 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 23 635
80 Szoc.ágazati pótlék 0 21 098
81 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 69 623 69 623
82 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 89 197 86 422
83 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 157 537 157 537
84 Kulturális feladatok támogatása 1140*14081 16 052 16 720
85 2015. évi kompenzáció 0 14 995
86 Egyéb központi támogatás 0 11 292
87 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 830 717 906 983
88 Működési bevétel összesen 1 706 455 2 118 804
89 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 5 670
90 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
91 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
92 Pénzügyi befektetések bevételei -gyomaközszolg üzletrész értékesítés 0 250
93 Koncesszióból származó bevételek 0 0
94 Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó) 12 000 0
95 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 12 000 5 920
96 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
97 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 178 813 235 425
98 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0
99 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 0 0
100 Körös-szögi Kistérség KEOP1.1/2F/09 pe.visszautalása 0 4 296
101 Kerékpárút építés az olajosok útjáig pályázati támogatás 0 197 297
102 Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása 422 763 367 437
103 Közép-Békési Térségi Ivóvízmin.jav.pr.KEOP 158 716 0
104 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 0 68 569
105 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 274
106 Kondoros- DAOP 5.2.1 fordított ÁFA visszautalása 0 52 963
107 Társulástól átvett pe-hulladékgazd. 0 2 990
108 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 0 0
109 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 760 292 930 251
110 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
111 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0
112 Vállalkozástól átvett pe.felhalmozási célra- Alföldvíz Zrt. 0 2 334
113 Lakáskölcsön visszafizetés 3 000 3 000
114 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
115 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
116 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 0 0
117 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0
118 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 0 67
119 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 0 0
120 Közköltséges temetés visszatér. 0 0
121 Óvodáktól épület felúj-ra átvett pe.-Csemetekert,Gyermekliget,Tulipános ovi 0 631
122 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0
123 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 4 600 7 632
124 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 33 083
125 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
126 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
127 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 33 083
128 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 976 886

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 104 076 365 462
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 17
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 163
5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 000
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 275
9 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 104 076 377 917
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 469 211 487 392
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3 658
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 469 211 491 050
19 Pénzmaradvány mindösszesen 573 287 868 967
20 Áht-n belüli megelőlegezések 32 988

5. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 316 263 386 216
3 Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554
4 Dologi kiadás 364 464 734 049
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947
7 Működési célú tartalék 104 872 355 329
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897
9 Működési kiadás összesen 1 501 907 2 316 262
10 Felújítás 72 507 164 711
11 Beruházás 814 540 857 815
12 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 245 903 1 243 523
14 Finanszírozási kiadások 0 61 531
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 747 810 3 621 316
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 140 934 153 155
18 Munkaadókat terhelő járulék 40 451 43 831
19 Dologi kiadás 41 752 67 607
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 048 1 048
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 38 873 40 991
24 Működési kiadás összesen 267 630 311 204
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 0 8 370
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 370
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 267 630 319 574
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 466 9 133
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 286 2 389
34 Dologi kiadás 6 872 8 129
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 17 624 19 651
40 Felújítás 200 0
41 Beruházás 0 736
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 736
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 17 824 20 387
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 12 008 12 183
48 Munkaadókat terhelő járulék 3 242 3 313
49 Dologi kiadás 14 575 15 108
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 29 825 30 604
55 Felújítás 0 0
56 Beruházás 0 601
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 0 601
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 29 825 31 205
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
62 Személyi juttatás 75 751 74 934
63 Munkaadókat terhelő járulék 23 262 23 489
64 Dologi kiadás 76 418 95 381
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 448 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 175 879 193 804
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 3 828
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 3 828
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 175 879 197 632
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
77 Személyi juttatás 553 422 635 621
78 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 130 576
79 Dologi kiadás 504 081 920 274
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 533 318
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 196 519
82 Működési célú tartalék 104 872 355 329
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 99 888
84 Működési kiadás összesen 1 992 865 2 871 525
85 Felújítás 72 707 164 711
86 Beruházás 814 540 871 350
87 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 220 997
88 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 1 257 058
89 Finanszírozási kiadások 0 61 531
90 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 4 190 114

6. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2015.eredeti 2015. V.mód.ei.
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 5 722 7 656
Működési célú támogatásértékű kiadás 549 549
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 6 271 8 205
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 93 465
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 93 465
051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 10 689 10 689
Működési célú támogatásértékű kiadás 14 089 15 615
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 632 16 032
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 34 410 42 336
045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 31 795 62 513
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 31 795 62 513
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 12 574 49 447
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 12 574 49 447
066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 6 502 6 502
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19 000 19 000
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 25 502 25 502
011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
Személyi juttatás 17 786 20 350
Munkaadókat terhelő járulék 4 351 4 948
Dologi kiadás 0 20 450
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 22 137 45 748
016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 4 450
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 4 450
064010 Közvilágítás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 33 594 33 594
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 33 594 33 594
066020 Városgazdálkodás 0 0
Személyi juttatás 0 4 163
Munkaadókat terhelő járulék 0 971
Dologi kiadás 68 600 120 260
Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 514 327
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 840 26 077
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 88 940 665 798
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 451 324 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 451 324 0
031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
Személyi juttatás 11104 11775
Munkaadókat terhelő járulék 2688 2825
Dologi kiadás 2240 2086
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 16 032 16 686
031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 5 000
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 5 000 5 000
032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás 216 216
Munkaadókat terhelő járulék 58 58
Dologi kiadás 920 920
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 150
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 1 344 1 344
047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 10 700 24 890
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 12 700 26 890
091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 997 2 344
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 3 997 2 344
092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 60 000 67 472
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 188 27 988
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 90 188 95 460
092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 280
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 1 280
091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 477
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 000
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 1 477
092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Összesen: 0 0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11 988 12 088
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 11 988 12 088
076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 9 162 9 162
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 779
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 9 162 10 941
102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
106020 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 9 000 9 000
Működési kiadás összesen 9 000 9 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.) 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 20 430 20 430
Működési kiadás összesen 20 430 20 430
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély (önkorm-i segély) 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 300
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 4 250
Működési kiadás összesen 5 000 4 550
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra) 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000
Működési kiadás összesen 6 000 6 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán) 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
Működési kiadás összesen 4 000 4 000
Egyéb szoc.természetbeni ellátás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
Működési kiadás összesen 2 700 2 700
106020 Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-Erzsébet utalvány 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 7 517
Működési kiadás összesen 0 7 517
107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 3 000
Működési kiadás összesen 3 000 3 000
104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 4 420 4 420
107054 Családsegítés 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
101222 Támogató Szolgálat 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 5 220
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 300 5 220
041233 FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.01-15.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő) 0 0
Személyi juttatás 18 585 68 029
Munkaadókat terhelő járulék 2 509 9 135
Dologi kiadás 0 5 277
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 21 094 82 441
041237 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó 0 0
Személyi juttatás 19 966 19 966
Munkaadókat terhelő járulék 2 695 2 695
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 22 661 22 661
041237 Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
Személyi juttatás 4 896 4 896
Munkaadókat terhelő járulék 661 661
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 5 557 5 557
041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 0
041237 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 2014-ről áthúzódó 0 0
Személyi juttatás 32 445 32 445
Munkaadókat terhelő járulék 4 380 4 380
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 36 825 36 825
041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 34 290 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 34 290 0
041237 Közfoglalkoztatás 2015-ben induló(mg., közút, hulladék, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz) 0 0
Személyi juttatás 201 338 211 624
Munkaadókat terhelő járulék 27 180 28 682
Dologi kiadás 61 686 43 568
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 290 204 283 874
041237-21 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
Személyi juttatás 9 927 10 645
Munkaadókat terhelő járulék 2 639 2 714
Dologi kiadás 5 000 5 000
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 17 566 18 359
084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár, stb 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 1 490
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 840 1 490
081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 4 471
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 6 000 4 471
086020 Helyi közösségi tér működtetése - IKSZT 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 112
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 5 112
081045 Szabadidősport tev.támogatása 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 13 000
081061 Fürdő 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 8 890 12 050
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 33 200 39 100
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 42 090 51 150
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
Személyi juttatás 0 2 107
Munkaadókat terhelő járulék 0 485
Dologi kiadás 2 000 95 956
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 425
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 2 000 99 973
045120 Útépítés 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 54 015
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 0 54 015
013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 100 8 600
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
Működési kiadás összesen 100 8 600
Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár 0 0
Személyi juttatás 0 0
Munkaadókat terhelő járulék 0 0
Dologi kiadás 0 0
Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 2 000
Működési kiadás összesen 6 000 2 000
Összesen: 0 0
Személyi juttatás 316 263 386 216
Munkaadókat terhelő járulék 47 161 57 554
Dologi kiadás 364 464 734 049
Működési célú támogatásértékű kiadás 467 462 532 270
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 145 555 191 947
Működési célú tartalék 0 0
Ellátottak pénzbeli juttatása 56 130 58 897
Működési kiadás összesen 1 397 035 1 960 933

7. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2015. évben

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015.eredeti ei. 2015. V.mód.ei.
1 Polgármesteri alap 400 0
2 Kitüntetési alap 400 0
3 Ifjúsági alap 0 0
4 Civil alap 4 150 0
5 Sport alap 13 000 0
6 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
7 Talajterhelési díj 500 500
8 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0
9 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0
10 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt.) 3 000 0
11 Tartalék Sajt és Túrófesztiválra GYÜSZ-TE 1 000 0
12 Városi rendezvényekre elkülönített keret 1 200 0
13 Idegenforgalmi alap tartalék 1 000 800
14 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0
15 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM 4 200 0
16 Turisztikai pályázat fenntartására peszk.átadás Liget Fürdő 4 700 0
17 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 0 0
18 Kállai adomány 10 000 10 000
19 TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat peszk.átadás ÖNO 0 0
20 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 0 0
21 Körös szögi Kistérség 2015. évi hj.(627+130) 757 0
22 Körös szögi Kistérség 2015. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer 1 622 0
23 IKSZT beruházás (bér) 2 789 0
24 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 323 0
25 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0
26 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 10 000 9 842
27 Vidra Mentőcsoport Egyesület működési támogatása 133 0
28 Belső ellenőri feladatok 4 000 0
29 Óvoda étkezés.állami tám.elsz. 499 0
30 Óvodaped. 2015. szept.1-től béremelésre póttám. 0 0
31 Óvoda létszámleépítés többletktg.(elméletileg pályázható 11357) 13 698 8 835
32 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 0 0
33 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 5 000
34 Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e 3 000 3 000
35 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000
36 Október 6.ltp.szennyvízkiv.cső javítási ktg.471/2014 Kt.hat. 193 0
37 Nyomda Múzeum tám. 900 0
38 Adótúlfizetések összege előző évről áthozott 0 0
39 Pályázati biztosíték, óvadék visszafiz.kötelezettség 0 19 075
40 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 700 0
41 2015. évi közfogl. Bér+járulék önerő 10 000 8 592
42 Vízmű bérleti díj előző évi maradvány 0 18 404
43 Adóbevételekből származó plusz bevétel 0 63 826
44 Kondoros Önkormányzattól DAOP 5.2.1. pály.fordított áfa visszatérülése 0 52 963
45 Földalapú támogatás bevétele 0 11 687
46 Közmunka előleg 2016. évre 0 22 414
47 Kerékpárút támogatás - visszafizetési kötelezettség 0 2 595
48 Család és gyermekjóléti központ kialakítására támogatás 0 2 000
49 Bérlakás számla előző évi maradványa 0 3 089
50 2015.évi kormányzati funkciók -kiadásmegtakarítás és bevételtöbblet alakulása 0 56 993
51 Csárdaszállástól pe.maradvány 0 259
52 2014. évi szabad maradvány 0 53 447
53 2014. évi szúnyoggyérítés támogatása-Turizmus Zrt.-től 0 0
54 Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László13,5hó+előző ciklus 71) 1 008 1 008
55 Működési céltartalék összesen 104 872 355 329

8. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése

adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2015. évi terv 2015. V. mód. ei.
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 72 507 164 711
3 Járda felújítás 6 000 6 000
4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500
5 Buszmegállók felújítása (Besenyszegi, Ifj.ltp., Napkeleti,Fő út-Apponyi) 2014. évi köt.váll. 3 417 3 417
6 Útfelújítás és kátyúzás 30 000 0
7 Vasútállomás előtti térburkolat kiviteli terve 0 406
8 Szerver felújítása 1 500 1 500
9 Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) 4 000 4 000
10 Luther utca 2. felújítás II. ütem 1 500 1 500
11 Vízmű rekonstrukciós munkák (nettó) 14 280 14 280
12 Rév zugi szivattyútelep szivattyú felújítása 0 978
13 Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 310 1 425
14 Óvoda épületek felújítása-Csemetekert, Gyermekliget mosdó, Tulipános ovi mosdó(92,93,94.KT.hat.) 0 5 675
15 Fő u.3. Dr. Pikó Béla u.3. orvosi rendelők felújítása 0 1 960
16 Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona 0 19 000
17 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 101 070
18 Köztemetők felújítása 8 000 0
19 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
20 Határ Győző Városi Könyvtár 200 0
21 Informatikai eszközök felújítása 0 0
22 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 200 0
23 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
24 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 0 0
25 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
26 0 0
27 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 72 707 164 711
28 Beruházások 0 0
29 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
30 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
31 Parkosítás 1 500 1 500
32 Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése 4 500 4 500
33 Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000
34 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Selyem út) 2014.évi köt.váll. 3 533 3 533
35 Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000 2 000
36 Közvilágítási hálózat bővítése 5 000 6 904
37 Közvilágítási hálózat bővítése 2014. évi köt.váll.(2398+7221) 9 619 9 619
38 Új utak építése 13 000 12 832
39 Kerékpárút építése olajosok útjáig 142 478
40 Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) 1 500 1 500
41 Belvíz III. utómunkálatok 18 315 72 740
42 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000
43 Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 1 000 1 000
44 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 182 077 229 882
45 Lélekkel a Körösök mentén projekt 422 763 164 826
46 Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása 1 588 1 588
47 Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka 1 825 1 825
48 Optikai kábel kiépítése 3 000 3 000
49 Szerver csere 0 0
50 PC munkaállomások és Projektor csere 4 400 4 400
51 Tájékoztató eszközök beszerzése 250 250
52 DSLR fényképezőgép beszerzése 320 320
53 Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés 350 350
54 Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) 15 000 15 000
55 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 1 499
56 Belvíz IX. előkészítése 9 000 9 906
57 Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) 400 400
58 Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000 13 996
59 Műfüves kispálya kialakítása az Erzsébet ligetben 10 004
60 Kistérségi Sart közfoglalkoztatási programhoz területvásárlás 380
61 TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000 26 224
62 Tervezési költség a Fő u.3. és a Pikó B.u.3. épületekkel kapcsolatosan 0 1 162
63 Gyepmesteri telep fejlesztése 3 500 3 080
64 2015. évi Sart Közmunkaprogram tárgyi eszöz beszerzése 0 25 634
65 2015. évben indult közmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 876
66 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 242
67 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 894
68 Részesedés vásárlás 2 900
69 Takarítógép vásárlása a Sportcsarnokba 0 1 529
70 Selyem 124. mosdók fejlesztése (melegvíz ellátás) 250 250
71 Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 500 500
72 Hivatali parkoló kialakítása 350 350
73 Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése 1 000 1 000
74 Zöldterület kezelés fejlesztése 10 000 10 000
75 Közbeszerzési díjak 500 500
76 Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház 3 000 3 000
77 Katona J.Műv.ház átalakítás tervek 1 000 1 000
78 Fogorvosi rendelő kialakítása 15 000 15 000
79 Könyvtár kialakítása 10 000 10 000
80 MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása 15 000 15 000
81 Templom zugi szabadstrand 13 102
82 Közművelődés-fénytechnika vásárlása 840
83
84 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 8 370
85 Határ Győző Városi Könyvtár 0 736
86 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 601
87 Városi Egészségügyi Intézmény 0 3828
88 0 0
89 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 540 871 350
90 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
91 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
92 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
93 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 23 089 23 089
94 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 17 284
95 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás saját erő 6 191 6 191
96 Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás 0 4 137
97 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 1 957
98 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
99 Első lakáshozjutók támogatása 0 1 000
100 Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat.+2014. évi 1 270 1 270
101 Környezetvédelmi alap felhasználása 0 3 600
102 Szülőföld Baráti Körnek - Kállai Ferenc szobor felállításához hozzájárulás 0 1 500
103 GYFC támogatás 0 3 000
104 Közép-Békési Térségi Ivóvíz min.jav.program önerő átadása Önkorm.Társ. 158 716 0
105 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
106 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 3 000
107 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0 0
108 Önkormányzati Társulásnak tanyagondnoki szolgálatra gépkocsi vásárlásra pe.átad. 0 7 334
109 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 26 357 26 357
110 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 48 656
111 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 pályázatírás áfa megelőlegezés(27%) 1 672 1 672
112 Felhalmozási célú céltartalék 0 0
113 Környezetvédelmi alap 4 000 400
114 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0
115 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 0
116 Gépkocsi vásárlás 4 000 2 043
117 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 0 0
118 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282
119 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 1 000 1 000
120 Fürdő pályázat saját erő 10 500 10 500
121 Útalap stabilizálás Öregszőlő 4 500 1 500
122 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803
123 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 0
124 Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő 9 000 0
125 Szociális intézmények fejlesztése pályázat saját erő-Rózsakert idősek otthona 0 0
126 Értékeink megismerése a Körösök mentén pályázat saját erő-Családsegítő pály. 0 100
127 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Hivatal épület felújítása 0 1 490
128 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Utak, járdák felújítása 0 2 253
129 Önkormányzati fejlesztések 2015.pályázathoz önerő - Központi konyha fejlesztése 0 1 655
130 Falfestés pályázat önerő 0 127
131 Előző évi beruházások elszámolása 0 0
132 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pály.saját erő 0 1 080
133 Pályázati saját erő 20 914 11 797
134 Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pály.-Önkorm.Társulás- TP-1-15 saját erő 0 2 000
135 Ingatlan értékesítésből befolyt bevétel 5 920
136 0 0
137 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 358 856 220 997
138 Finanszírozási kiadások 0 0
139 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 61 531
140 Finanszírozási kiadások összesen 0 61 531

9. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2015. évi terv
1. Járda felújítás 6 000
2. Buszmegállók felújítása 3 500
3. Belterületi útfelújítás és kátyúzás 30 000
4. Külterületi útfelújítás és kátyúzás 0
5. Csókási kerékpáros átjáró felújítása (burkolat és közvilágítás) 4 000
6. Luther utca 2. felújítás II. ütem 1 500
7. Informatikai eszközök felújítása 0
8. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 200
9. Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 1 000
10. Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500
11. Parkosítás 1 500
12. Hatház utcai közúti védőkorlát átépítése 4 500
13. Gyalogátkelőhely építés(Hősök tere, Öregszőlő) 5 000
14. Köztemetők felújítása 8 000
15. Közlekedés biztonsági felmérés, javítás 2 000
16. Közvilágítási hálózat bővítése 5 000
17. Új utak építése 13 000
18. Közterületeken tereprendezés (volt Mirhói iskola területe) 1 500
19. Belvíz III. utómunkálatok 18 315
20. Ünnepi díszvilágítás 2 000
21. Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása 1 000
22. Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) 3 264
23. Optikai kábel kiépítése 3 000
24. Szerver felújítása 1 500
25. PC munkaállomások és Projektor csere 4 400
26. Tájékoztató eszközök beszerzése 250
27. DSLR fényképezőgép beszerzése 320
28. Hardver pótlás, kisebb szoftver beszerzés 350
29. Energetikai pályázatok előkészítése (tervezés, audit) 15 000
30. Belvíz IX. előkészítése 9 000
31. Utcanév táblák kihelyezése (Endrőd) 400
32. Sport infrasturktúra fejlesztése 15 000
33. TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés 30 000
34. Gyepmesteri telep fejlesztése 3 500
35. Hulladékgazdálkodási terv készítése 2015-2020 500
36. Önkormányzati gyümölcsös fejlesztése 1 000
37. Zöldterület kezelés fejlesztése 10 000
38. Közbeszerzési díjak 500
39. Gyomaközszolg Kft. Részére peszk.átadás műanyagzsák besz. 406/2014 (VIII.28.) KT hat. 908
40. HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427
41. Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 23 089
42. Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 26 357
43. Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 14 337
44. Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 45 661
45. Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282
46. Fürdő pályázat 10 500
47. Útalap stabilizálás Öregszőlő 4500
48. Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803
49. GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000
50. Kis Bálint Fő út udvar fejlesztés önerő 9 000
51. Ivóvízhálózat fejlesztése Sóczó-zugi gátőrház 3 000
52. Lélekkel a Körösök mentén projekt erősáramú kábel kiváltása 1 588
53. Lélekkel a Körösök mentén projekt Szent Antal zarándokház pótmunka 1 825
54. Katona J.Műv.ház átalakítás tervek 1 000
55. Gépkocsi vásárlás 4 000
56. Gyógyszertár tetőszerkezet felújítása 310
57. Fogorvosi rendelő kialakítása 15 000
58. Könyvtár kialakítása 10 000
59. MÁV parkoló, kerékpártároló kialakítása 15 000
60. Összesen 429 086

10. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2015. évben
A B C
sorszám megnevezés 2015. engedélyezett létszám (fő)
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 331
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 0
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9 -köztisztviselői létszám Gye. 44
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 1
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8
16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 30
17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 438

A Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézménynél a 8 főből 3 fő a Lélekkel a Körösök mentén projekthez kapcsolódóan kerül alkalmazásra, 2015. június 1. napjától (ténylegesen 2 fő teljes munkaidőben és 2 fő 4 órában kerül foglalkoztatásra).

11. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi finanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G
megnevezés 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 183 933 35 994 219 927 182 880 44 305 227 185
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 9 119 7 729
3 Gyomaendrőd kiegészítése 26 875 36 576
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 500 9 451 16 951 7 400 10 074 17 474
5 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 8 696 9 305 18 001 8 652 12 623 21 275
6 Városi Egészségügyi Intézmény 157 394 6 502 163 896 162 534 4 017 166 551
7 Önkormányzat összesen 357 523 97 246 418 775 361 466 115 324 432 485
8 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2015. évi önkormányzati támogatása
9 megnevezés 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
11 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 105 269 790 106 059 106 700 3 781 110 481
12 Térségi Szociális Gondozási Központ 299 404 24 801 324 205 324 541 16 402 340 943
13 Intézményi Társulás összesen 404 673 25 591 430 264 431 241 20 183 451 424

12. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása

adatok ezer forintban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2015.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 182 880 0 524 7 729 191 133 228 757 -37 624
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 182 880 0 524 7 729 191 133 228 757 -37 624
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 502 25 502 25 502 0
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 33 594 33 594 33 594 0
12 Köztemető fenntartás 100 100 100 0
13 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
14 Településüzemeltetés összesen 90 991 0 0 0 90 991 90 991 0
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38 019 0 38 019 38 019
16 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 34 806 34 806 34 806
17 -polgármester bér 0 9 167 -9 167
18 -mezőőri feladatok 8 000 5 400 13 400 16 032 -2 632
19 -víz-szennyvíz 0 0
20 -települési hulladékkezelés 601 20 000 20 601 27 910 -7 309
21 -állati hulla ártalm. 0 6 500 -6 500
22 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat 2 519 40 591 17 450 60 560 68 600 -8 040
23 -buszközl.tám 0 18 840 -18 840
24 -nem lakóing.bérbeadása 12 574 12 574 12 574 0
25 -polgárvédelem 150 150 1 344 -1 194
26 -ár-és belvízvédelem 0 12 700 -12 700
27 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 9 162 -9 162
28 -sportlétesítmények műk. 0 6 000 -6 000
29 -orvosi ügyelet 0 11 988 -11 988
30 -oktatási vagyon műk. 0 600 400 1 000 100 188 -99 188
31 -oktatási vagyon műk. tartalék 0 0 0
32 -bölcsőde 0 4 420 -4 420
-óvodai feladatellátás kieg.tám 1 104 1 104 3 997 -2 893
33 -közcélú pályázat 2015. 284 523 284 523 290 204 -5 681
-közcélú pályázat 2015.bér és jár.önerő és el nem számolható dologi 7 718 7 718 15 000 -7 282
34 -közcélú pályázat 2014. 50 362 34 970 85 332 86 137 -805
36 -egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er. 0 2 700 -2 700
-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége 12 566 -12 566
37 -Városi Egészségügyi Intézmény 9 328 162 534 171 862 175 879 -4 017
38 -belső ellenőr 0 4 000 -4 000
39 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák 4 608 4 608 6 271 -1 663
40 -gyermekétkezt.kieg.önk.tám. 499 499 499 0
41 -önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág. 9 000 -9 000
42 -Óvodai létszámleépítés költsége 13 698 -13 698
43 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 83 561 93 408 54 910 504 877 736 756 925 376 -188 620
44 Beszámítás -44 220 -44 220 -44 220
45 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
46 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 92 342
47 Óvodaműködtetési támogatás 12 810 110 846
48 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 548 365 100
49 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 106 700 0 365 100 107 165 110 846 -3 681
50 Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
51 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0
52 rendszeres szoc segély 4 549 4 549 5 055 -506
53 lakásfenntartási támog. 15 957 15 957 17 730 -1 773
55 foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 10 944 10 944 13 680 -2 736
56 Kistelepülések segély önereje 1 048 1 048 1 048 0
57 Közgyógy méltányossági 0 760 -760
58 óvodáztatási támogatás 100%-a 600 600 600 0
59 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 0 0 33 098 33 098 38 873 -5 775
60 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0
61 az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 5 775 5 775 5 775
települési támogatások (gyógyszer, lakhatás) 29 430 29 430 29 430 0
62 az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 20 700 20 700 20 700 0
63 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 0 0
64 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 6 000 6 000 6 000 0
65 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 61 905 0 0 0 61 905 56 130 5 775
66 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 61 905 0 0 33 098 95 003 95 003 0
67 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
68 Szociális ellátás összesen: 324 541 0 238 258 26 686 589 485 605 887 -16 402
69 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
71 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 052
72 - Könyvtár 0 350 17 624
73 - KKSZT - Műv.ház, népház 0 6 000 15 389
74 Kötelező feladat - közművelődés összesen 16 052 0 6 350 0 22 402 33 013 -10 611
75 Önként vállalt feladatok 0
76 -képviselők tiszteletdíja 175 175 13 978 -13 803
77 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 4 107 15 090 19 197 42 090 -22 893
78 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 2 000 -2 000
79 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 300 300 20 250 -19 950
Önkormányzati Tűzoltóság tám. 5 000 -5 000
rendezvényekre elkülönített keret 5 700 -5 700
80 -TDM támog. 4 200 4 200 4 200 0
-TDM Turisztikai pályázat fenntartása 4 700 -4 700
81 -IKSZT működtetése+bér 600 600 5 112 -4 512
82 -KKSZT- tájház, lapkiadás, Szent A.zarándokház 2 550 2 550 14 436 -11 886
83 -képtár PM 0 0 840 -840
84 -Dr. Card egészségkártya program 0 0
85 -Kállai ad. PM 10 000 10 000 10 000 0
86 -Bursa H.tám. PM 0 1 500 -1 500
87 -Talajterh.díj PM 0 500 -500
88 -Körös-szögi kistérség 2015. évi hj. 0 2 379 -2 379
90 -Sportcs.felúj. Közfogl. 0 0
91 -Önkorm.tul.földek műv. 36 570 36 570 34 290 2 280
92 -Nyomda Múzeum tám. 0 900 -900
93 -Okt.6.ltp szennyvízcső jav. 193 193 193 0
94 -Rádió Sun és Vidra Mentőcsop.tám. 0 333 -333
95 önként vállalt feladatok összesen 8 307 10 668 54 210 600 73 785 168 401 -94 616
96 Önkormányzati egyéb saját bevételek 26 774 26 774 26 774
97 Helyi adó bevételek 369 000 369 000 0 369 000
98 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 395 774 0 395 774 0 395 774
99 összesen: 830 717 104 076 750 391 573 090 2 258 274 2 258 274 0

13. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2015.

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 11 426 11 426 11 426 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 11 754 12 624 140 934
4 Munkaadói járulékok 3 285 3 285 3 285 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 374 3 604 40 451
5 Dologi kiadás 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 479 3 483 41 752
6 Műk.c.peszk.átadás 13 688 13 688 13 688 381 381 381 381 381 381 381 381 381 44 493
7 Kiadások összesen: 31 878 31 878 31 878 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 20 092 267 630
8 Bevételek:
9 Saját bevételek 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 524
10 Átvett peszk. 349 349 350 1 048
11 Önkormányzati tám. 31 485 31 485 31 484 18 944 18 944 18 944 18 944 18 944 18 944 18 944 18 944 20 052 266 058
12 Bevételek összesen: 31 878 31 878 31 878 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 18 988 20 092 267 630
14 Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2015.
15
16 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
17 Kiadások:
18 Személyi juttatások 6205 6205 7504 6205 6204 6204 6204 6204 6204 6204 6204 6204 75751
19 Munkaadói járulékok 2143 1792 2144 2143 1792 1792 2143 1792 1792 2143 1793 1793 23262
20 Dologi kiadás 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6368 6369,6 76417,6
21 Munkahelyvéd.a.t. 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,4 37,4 37,4 37,4 448
22 Kiadások összesen: 14753 14365 16016 14716 14364 14364 14715 14364 14364 14715 14365 14366,6 175878,6
23 Bevételek: 0
24 OEP finanszírozás 13544,5 13544,5 13544,5 13544,5 13544,5 13544,5 13544,5 13544,5 13544,4 13544,4 13544,4 13544,4 162533,6
25 Saját bevételek 777 777 777 777 777 777 777 777 778 778 778 778 9328
26 Önkormányzati tám. 335 335 335 335 335 335 335 335 335 334 334 334 4017
27 Bevételek összesen: 14656,5 14656,5 14656,5 14656,5 14656,5 14656,5 14656,5 14656,5 14657,4 14656,4 14656,4 14656,4 175878,6
28
30 Likviditás helyzete: -97 292 -1360 -60 293 293 -59 293 293 -59 291 290 0

14. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 573 287 544 859 513 370 847 713 675 037 279 033 161 223 217 316 5 629 177 263 136 226 23 634 573 287
3 Bevételek:
4 1. Intézményi működési bevétel 5 725 5 725 5 725 8 259 5 725 13 725 8 725 15 485 20 485 15 485 8 000 21 444 134 508
5 2.Műk.célú tám., átvett peszk. 60 967 76 717 60 967 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 627 38 637 546 304
6 3.Közhatalmi bevételek 0 0 145 452 25 000 0 0 0 145542 30 000 31266 377 260
7 4.Önkorm.műk.ktgvetési tám. 69 231 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 69 226 830 717
8 5. Felhalmozási bevétel 6 000 6 000 12 000
9 6. Felh.célú tám., átvett peszk. 1 000 322 763 500 500 78 813 200 000 1 000 158 716 1 000 600 764 892
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 135 923 152 668 604 133 147 612 114 078 200 391 316 578 130 338 432 596 154 338 116 453 160 573 2 665 681
11 8. Finanszírozási művelet 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 709 210 697 527 1 117 503 995 325 789 115 479 424 477 801 347 654 438 225 331 601 252 679 184 207 3 238 968
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 48 313 48 313 48 313 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 386 45 395 553 422
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 9 929 9 929 9 929 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 634 9 543 116 402
16 12. Dologi kiadás 36 883 36 883 36 883 36 000 43 737 43 737 43 737 43 737 51 473 43 737 43 737 43 537 504 081
17 13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 590 51 595 619 085
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17636 17635 17635 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4678 4673 95 003
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 164 351 164 350 164 350 147 288 155 025 155 025 155 025 155 025 162 761 155 025 155 025 154 743 1 887 993
20 16. Működési c. tartalék 10 000 10 440 10 000 13 350 9 176 9 350 8 000 10 392 8 350 8 350 7 464 104 872
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 164 351 174 350 174 790 157 288 168 375 164 201 164 375 163 025 173 153 163 375 163 375 162 207 1 992 865
22 18. Felújítás 0 0 19 707 0 11 000 17 000 25 000 0 72 707
23 19. Beruházás 0 9807 95000 115 000 260 000 102 000 29 063 120 000 10 000 10 000 53 670 10 000 814 540
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 48 000 62 000 52 000 56 047 42 000 52 809 22 000 12 000 12 000 358 856
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 9 807 95 000 163 000 341 707 154 000 96 110 179 000 87 809 32 000 65 670 22 000 1 246 103
26 20.Finanszírozási kiadások 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 164 351 184 157 269 790 320 288 510 082 318 201 260 485 342 025 260 962 195 375 229 045 184 207 3 238 968
28 22.Bevétel,kiadás egyenlege 544 859 513 370 847 713 675 037 279 033 161 223 217 316 5 629 177 263 136 226 23 634 0

15. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015 - 2018. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2017. terv 2018. terv
1 Intézményi működési bevétel 134 508 138 274 142 422 146 695
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 544 604 559 853 565 177 582 132
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 1 748 1 800 1 854
4 Közhatalmi bevételek 377 260 387 823 385 000 396 550
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 830 717 853 977 879 596 905 984
6 Működési bevétel összesen 1 888 789 1 941 675 1 973 996 2 033 216
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 12 000 12 336 12 706 13 087
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 760 292 284 418 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 4 600 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 776 892 318 754 185 366 190 927
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 104 076 50 000 40 000 40 000
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 469 211 237 664 137 294 36 913
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 238 968 2 548 093 2 336 656 2 301 056
15 Személyi juttatás 553 422 568 918 585 985 603 565
16 Munkaadókat terhelő járulék 116 402 119 661 123 251 126 949
17 Dologi kiadás 504 081 518 195 533 741 549 753
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 468 958 482 089 496 551 511 448
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 127 154 331 158 960 163 729
20 Működési célú tartalék 104 872 75 350 40 182 40 187
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 95 003 73 131 75 325 77 585
22 Működési kiadás összesen 1 992 865 1 991 675 2 013 996 2 073 216
23 Felújítás 72 707 22 000 20 000 20 000
24 Beruházás 814 540 305 377 200 000 107 840
25 Egyéb felhalmozási kiadás 358 856 229 041 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 246 103 556 418 322 660 227 840
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 238 968 2 548 093 2 336 656 2 301 056

16. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

adatok ezer forintban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett tám.
1 Építményadó 32 000 32 000 0
2 Telekadó 4 128 4 000 128
3 Magánszemélyek kommunális adója 38 192 38 000 192
4 Iparűzési adó 250 000 250 000 0
5 Idegenforgalmi adó 10 000 10 000 0
6 Összesen 334 320 334 000 320

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel

összesen 334.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek

jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás

összege 128 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól.

Ennek az összege 2015-ben 192 E Ft.

17. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2015. év

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 334 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 66 278
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 9 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 5 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 414 278
8 Össes saját bevétel 50%-a 207 139
9 Adósságot keletkeztető ügylet

18. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2015. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
A B C
1. Kötelezettség váll.össz. 2016.
2. TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat 2 317 2 317
3. Forrásai
4. Önkormányzati saját erő 2 317 2 317
5.
6. Kötelezettség váll.össz. 2016.
7. Kistérségi start mintaprogram (2015.03.hó-2016.02.29) 76 173 76 173
8. Forrásai
9. Támogatás 76 173 76 173
10. Saját erő 0 0

19. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

adatok ezer forintban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 IKSZT 600 2 789 2 189 2011. évről áthúzódó pályázat
3 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 178 813 182 077 3 264
4 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 15 750 15 750 0
5 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Közép-békési térségi Ivóvízminőségjavító program 158 716 158 716 0
6 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 49 446 Ebből 26.357 E Ft áfa megelőlegezés
7 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 59 998 Ebből 45.661 E Ft áfa megelőlegezés
8 DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 Lélekkel a Körösök mentén projekt 422 763 426 176 3 413


1
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
2
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
3
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
4
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
5
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
6
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
7
Beiktatta: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
8
Beiktatta: 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos 2015. július 1-től.
9
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
10
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
11
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
12
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
13
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
14
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
15
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2016. február 27-étől.
16
Módosította: 3/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2016. február 27-étől.