A szöveg időállapota: 2014.X.1. - 2014.X.1.
Időállapot váltás: 2014.X.1. - 2014.X.1.
2014.X.2. -


21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.635.302 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.635.302 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az ÖR. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.017.122 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 753.064 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 249.527 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 615.589 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

4. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

5. § Az ÖR. 3. mellélete helyébe a 3. melléklet lép.

6. § Az ÖR. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 533.641 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 112.325 ezer forint,

c) dologi kiadás 631.204 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 497.031 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 166.587 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 119.799 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 225.651 ezer forint

a 5. mellékletben részletezettek szerint.”

7. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

8. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

9. § (1) Az ÖR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 119.799 ezer forint.”

(2) Az ÖR. 7. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

10. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.349.064 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 837.552 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 466.034 ezer forint.”

11. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

12. § Az ÖR. 10. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

13. § Ez a rendelet a 2014. október 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. III.mód.ei
1 Intézményi működési bevétel 130 891 178 361
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 581 229
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 6 381
4 Közhatalmi bevételek 402 260 401 955
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 849 196
6 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 017 122
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 156
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 678 855
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 39 031 47 780
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 273
11 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 753 064
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 249 527
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 615 589
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 3 635 302
15 Személyi juttatás 419 737 533 641
16 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 112 325
17 Dologi kiadás 461 021 631 204
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 497 031
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 166 587
20 Működési célú tartalék 128 380 119 799
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 225 651
22 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 286 238
23 Felújítás 45 478 45 478
24 Beruházás 814 015 837 552
25 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 466 034
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 349 064
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 3 635 302

2. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. III.mód ei
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 Intézményi működési bevétel 118 863 164 711
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 408 723
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 6 381
5 Közhatalmi bevételek 402 000 401 467
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 849 196
7 Működési bevétel összesen 1 593 889 1 830 478
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 151
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 678 855
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 031 47 780
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 273
12 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 753 059
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 236 590
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 610 589
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 992 322 3 430 716
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17 Intézményi működési bevétel 264 1 153
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 476 11 666
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 488
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 2 000 13 307
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 5
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 5
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 94
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 2 000 13 312
31 Határ Győző Városi Könyvtár
32 Intézményi működési bevétel 300 1033
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 300 1 033
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 5
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 300 1 038
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47 Intézményi működési bevétel 6 800 6800
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 105
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 6 800 6 905
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 31
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 6 800 6 936
61 Városi Egészségügyi Intézmény
62 Intézményi működési bevétel 4 664 4 664
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 394 160 735
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 162 058 165 399
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 807
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 000
75 Tárgyévi bevételek összesen 162 058 183 206
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
77 Intézményi működési bevétel 130 891 178 361
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 581 229
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 6 381
80 Közhatalmi bevételek 402 260 401 955
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 849 196
82 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 017 122
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 156
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 678 855
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 39 031 47 780
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 273
87 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 753 064
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 249 527
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 615 589
90 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 3 635 302

3. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014.III.mód.
1 Intézményi működési bevételek
2 Holtágak haszonbére 0 0
3 Földhaszonbér 5 860 5 860
4 Bérleti díj 19 310 19 310
5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000
6 Közterületfoglalás 393 393
7 Egyéb bevételek 2 084 3 386
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
9 Kamatbevétel 3 000 3 000
10 Kamatbevétel kötvény 3 000 7 650
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 6 631 6 631
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 188 13 188
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1 890 1 890
14 ÁFA visszatérülés szennyvízberuházás 39 896
15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290
16 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 29 280
17 Start mintaprogram terményértékesítés 2 853 2 853
18 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 2 000 2 000
19 Saját bevétel összesen: 118 863 164 711
20 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
21 Rendszeres segély átvett pénz 163 712 100 006
22 Gyermektartásdíj kieg. 0 0
23 Mozgáskorl.tám. 0 0
24 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 4 196
25 Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) 52 284 52 284
26 Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló 86 113 86 113
27 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2014. évközben induló 51 776
28 Kistérségi startmunka mintaprogram 2014. évközben induló 78 957
29 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. 15 468 15 468
30 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 5 910 5 910
31 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 209 3 209
32 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0
33 Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása 8 294
34 IKSZT pályázat bér támogatás 2 510 2 510
35 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 408 723
36 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
37 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 3500
38 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
39 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
40 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 1 881
41 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1700 6 381
42 Közhatalmi bevételek
43 Iparűzési adó 280 000 280 000
44 Építményadó 29 000 29 000
45 Telekadó 4 000 4 000
46 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 38 000
47 Idegenforgalmi adó 6 000 6 000
48 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
49 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 000
50 Gépjármű adó 28 000 27 467
51 Termőföld bérbeadása 0 0
52 Különféle bírságok 0 0
53 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
54 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000
55 Közhatalmi bevételek összesen 402 000 401 467
56 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
57 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 183 933 183 933
58 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 500 25 500
59 Közvilágítás támogatása 63 314 63 314
60 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
61 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
62 Beszámítás összege -89 949 -89 949
63 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 359 38 359
64 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 93 780 95 863
65 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 11 313
66 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 61 588 61 588
67 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 058 1 058
68 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 61 706
69 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 48 101 48 101
70 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 88 791 89 066
71 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 149 025 161 453
72 Kulturális feladatok támogatása 16 196 16 729
73 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft 16 534 18 887
74 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
75 Egyéb központi támogatás 0 6 663
76 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. 4 844
77 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány 4 715
78 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 14 158
79 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 739120 849 196
80 Működési bevétel összesen 1 593 889 1 830 478
81 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
82 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 151
83 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
84 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
85 Koncesszióból származó bevételek 0 0
86 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 151
87 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
88 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 419 841 419 841
89 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 0
90 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 42 699 42 699
91 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748
92 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 0 0
93 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 0
94 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 194 531 194 531
95 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36
96 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 678 855 678 855
97 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
98 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0
99 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 16 105 16 105
100 Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
101 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
102 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
103 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 5 126 5 126
104 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0
105 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 5 000 5 000
106 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 7 000 7 000
107 Közköltséges temetés visszatér. 0 0
108 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. 0 8 749
109 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0
110 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39031 47 780
111 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
112 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 26 273
113 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
114 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 26 273
115 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 753 059

4. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. III.mód ei.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 Személyi juttatás 203 416 309 433
3 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 46 504
4 Dologi kiadás 312 427 452 759
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 495 555
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 162 015
7 Működési célú tartalék 128 380 119 799
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 24 238
9 Működési kiadás összesen 1 269 279 1 610 303
10 Felújítás 43 478 43 478
11 Beruházás 811 859 820 639
12 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 466 034
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 260 146 1 330 151
14 Finanszírozási kiadások 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 529 425 2 940 454
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
17 Személyi juttatás 126 143 132 677
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 306 38 185
19 Dologi kiadás 53 430 69 072
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 476 1 476
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 197 360 201 413
24 Működési kiadás összesen 419 287 447 395
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 2 156 5 852
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 2 156 5 852
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 421 443 453 247
31 Határ Győző Városi Könyvtár
32 Személyi juttatás 8 706 9 035
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 351 2 440
34 Dologi kiadás 6 194 7 063
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 17 251 18 538
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 0 1 067
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 067
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 17 251 19 605
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
47 Személyi juttatás 9 686 9 788
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 615 2 642
49 Dologi kiadás 12 500 15 000
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 801 27 430
55 Felújítás 2 000 2 000
56 Beruházás 0 1 821
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 3 821
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 26 801 31 251
61 Városi Egészségügyi Intézmény
62 Személyi juttatás 71 786 72 708
63 Munkaadókat terhelő járulék 20 304 22 554
64 Dologi kiadás 76 470 87 310
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 168 560 182 572
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 8 173
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 173
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 168 560 190 745
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
77 Személyi juttatás 419 737 533 641
78 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 112 325
79 Dologi kiadás 461 021 631 204
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 497 031
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 166 587
82 Működési célú tartalék 128 380 119 799
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 225 651
84 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 286 238
85 Felújítás 45 478 45 478
86 Beruházás 814 015 837 552
87 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 466 034
88 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 349 064
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 3 635 302

5. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
A B C D
Szakfeladat megnevezés 2014. eredeti 2014. III. mód.ei.
10 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 6 631 6 631
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 6 631 6 631
19 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 0 39 896
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 0 39 896
28 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 10 500 10 500
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 807 13 807
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 24 307 24 307
37 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 31 795 61 795
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 31 795 61 795
46 106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 0 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 0
55 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 13 188 17 688
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 13 188 17 688
64 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 3 500 4 500
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22 000 22 000
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 25 500 26 500
73 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
74 Személyi juttatás 19 847 19 847
75 Munkaadókat terhelő járulék 4 829 4 829
76 Dologi kiadás 0 9 500
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 24 676 34 176
82 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 016020 Országos és helyi népszavazás
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
109 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 0
118 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 0
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 0 0
136 064010 Közvilágítás
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 33 000 33 000
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 33 000 33 000
145 066020 Városgazdálkodás
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 49 950 93 344
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 47 774
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 360 20 160
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 69 810 161 278
154 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 429 474 429 474
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 429 474 429 474
181 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
182 Személyi juttatás 9555 10648
183 Munkaadókat terhelő járulék 2339 2634
184 Dologi kiadás 2200 2200
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 14 094 15 482
190 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 0 0
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 0
199 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
209 Személyi juttatás 216 216
210 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
211 Dologi kiadás 900 900
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 1 174 1 174
217 047410 Ár- és belvízvédelem
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 10 500 10 500
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 12 500 12 500
226 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 092120 Köznevelési intézmény működtetése
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 79 751 80 065
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 276 35 276
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 115 027 115 341
244 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 483
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 483
253 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 0
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 0 0
262 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 0 0
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 0 0
271 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 0
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 1 000
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 1 000
280 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 0 0
289 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
297 Összesen: 0 0
298 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 150
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 180 8 783
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
306 Működési kiadás összesen 7 180 8 933
307 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 9 000 9 000
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 3 500
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
315 Működési kiadás összesen 9 000 12 500
316 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
324 Működési kiadás összesen 0 0
325 104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
333 Működési kiadás összesen 0 0
334
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
342 Működési kiadás összesen 0 0
343 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 0
352 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 14
360 Működési kiadás összesen 14 14
361 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
369 Működési kiadás összesen 0 0
370 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 300 5 300
378 Működési kiadás összesen 5 300 5 300
379 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 500 4 500
387 Működési kiadás összesen 4 500 4 500
388 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
389 Személyi juttatás 0 0
390 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
391 Dologi kiadás 0 0
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 7 715
396 Működési kiadás összesen 3 000 7 715
397
398 Személyi juttatás 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400 Dologi kiadás 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 0
406 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 700
414 Működési kiadás összesen 2 700 2 700
415 106020 Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 9
423 Működési kiadás összesen 9 9
424 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
425 Személyi juttatás 0 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
427 Dologi kiadás 0 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 0
433 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
434 Személyi juttatás 0 0
435 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
441 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
442 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 084 4 084
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 4 084 4 084
451 107054 Családsegítés
452 Személyi juttatás 0 0
453 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
454 Dologi kiadás 0 0
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 0 0
460 101222 Támogató Szolgálat
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 0 0
478 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 0
487 84031 Civil szervezetek működési támogatása
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 16 905
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 16 905
496 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
497 Személyi juttatás 57 308 57 308
498 Munkaadókat terhelő járulék 7 994 7 994
499 Dologi kiadás 2 993 2 993
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 68 295 68 295
505 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
506 Személyi juttatás 0 28 912
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 3 903
508 Dologi kiadás 0 750
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 0 33 565
514 041233 Téli közfoglalkoztatás
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 0 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 0
523 041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka
524 Személyi juttatás 12 845 12 845
525 Munkaadókat terhelő járulék 1 734 1 734
526 Dologi kiadás 0 0
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
531 Működési kiadás összesen 14 579 14 579
532 041233 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
533 Személyi juttatás 15 725 15 725
534 Munkaadókat terhelő járulék 2 122 2 122
535 Dologi kiadás 0 0
536 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
537 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
538 Működési célú tartalék 0 0
539 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
540 Működési kiadás összesen 17 847 17 847
541 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)
542 Személyi juttatás 18 894 18 894
543 Munkaadókat terhelő járulék 2 551 2 551
544 Dologi kiadás 34 290 34 290
545 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
546 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
547 Működési célú tartalék 0 0
548 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
549 Működési kiadás összesen 55 735 55 735
550 041237 Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintaprogram
551 Személyi juttatás 59 897 119 864
552 Munkaadókat terhelő járulék 8 087 16 182
553 Dologi kiadás 18 129 29 024
554 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
555 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
556 Működési célú tartalék 0 0
557 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
558 Működési kiadás összesen 86 113 165 070
559 Közfoglalkoztatás-menedzsment
560 Személyi juttatás 9 129 9 129
561 Munkaadókat terhelő járulék 2 331 2 331
562 Dologi kiadás 4 000 4 000
563 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
564 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
565 Működési célú tartalék 0 0
566 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
567 Működési kiadás összesen 15 460 15 460
568 084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár
569 Személyi juttatás 0 0
570 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
571 Dologi kiadás 0 0
572 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
573 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 840
574 Működési célú tartalék 0 0
575 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
576 Működési kiadás összesen 840 840
577 081030 Sportlétesítmények működtetése
578 Személyi juttatás 0 0
579 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
580 Dologi kiadás 0 0
581 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
582 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6000
583 Működési célú tartalék 0 0
584 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
585 Működési kiadás összesen 6 000 6 000
586 081043 Diáksport támogatása
587 Személyi juttatás 0 0
588 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
589 Dologi kiadás 0 0
590 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
591 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
592 Működési célú tartalék 0 0
593 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
594 Működési kiadás összesen 0 0
595 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása,
596 Személyi juttatás 0 0
597 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
598 Dologi kiadás 0 0
599 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
600 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
601 Működési célú tartalék 0 0
602 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
603 Működési kiadás összesen 0 13 000
604 081061 Fürdő
605 Személyi juttatás 0 0
606 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
607 Dologi kiadás 0 0
608 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
609 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32 967 32 967
610 Működési célú tartalék 0 0
611 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
612 Működési kiadás összesen 32 967 32 967
613 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
614 Személyi juttatás 0 0
615 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
616 Dologi kiadás 2 000 1 450
617 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
618 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
619 Működési célú tartalék 0 0
620 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
621 Működési kiadás összesen 2 000 1 450
622 041232 Téli közfoglalkoztatás
623 Személyi juttatás 0 16 045
624 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 166
625 Dologi kiadás 0 0
626 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
627 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
628 Működési célú tartalék 0 0
629 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
630 Működési kiadás összesen 0 18 211
631 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
632 Személyi juttatás 0 0
633 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
634 Dologi kiadás 100 100
635 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
636 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
637 Működési célú tartalék 0 0
638 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
639 Működési kiadás összesen 100 100
640
641 Személyi juttatás 0 0
642 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
643 Dologi kiadás 0 0
644 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
645 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
646 Működési célú tartalék 0 0
647 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
648 Működési kiadás összesen 0 0
649 Összesen:
650 Személyi juttatás 203 416 309 433
651 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 46 504
652 Dologi kiadás 312 427 452 759
653 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 495 555
654 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 162 015
655 Működési célú tartalék 0 0
656 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 24 238
657 Működési kiadás összesen 1 140 899 1 490 504

6. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. III. mód.ei
1 Polgármesteri alap 400 400
2 Kitüntetési alap 1 000 245
3 Ifjúsági alap 0 0
4 Civil alap 9 150 75
5 Sport alap 13 000 0
6 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
7 Talajterhelési díj 500 500
8 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0
9 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0
10 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) 4 000 1 050
11 Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) 1 000 1 000
12 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0
13 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés 4 000 0
14 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 8 890 8 890
15 Kállai adomány 10 000 10 000
16 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 0 0
17 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 2 000 75
18 Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. 507 507
19 IKSZT beruházás (bér) 2 510 2 510
20 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 700 2 700
21 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0
22 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 18 168
23 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 0 0
24 Belső ellenőri feladatok 4 000 4 000
25 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 0 0
26 Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. 564 564
27 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 5 853 5 853
28 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 4 000
29 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000
30 Nyomda Múzeum tám. 900 900
31 Gye-i Hírmondó 0 0
32 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 18 338 18 338
33 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 2 000
34 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 700 700
35 Start mintaprogram működési tartalék 5 370 5 370
36 Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön 0 0
37 Műv.Központ karbantartása 610 0
38 Dr. Card Egészségkártya 1 067 1 067
39 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása 29 481
40 Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) 1 621 271
41 Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt 135
42 Működési céltartalék összesen 128 380 119 799

7. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. évi terv 2014. III. mód.ei
1 Felújítások
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
3 Járda felújítás 6 000 6 000
4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500
5 Útfelújítás és kátyúzás 0 0
6 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000 8 000
7 Kner téri filagória felújítása 0 0
8 Játszóterek felújítása 0 0
9 Németzugi szivattyútelep felújítása 0 0
10 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 25 978 25 978
11 Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái 0 0
12 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
13 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
14 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
15 Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás 550 550
16 Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. 200 200
17 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 1000 1000
18 Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere 250 250
19 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
20 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 45 478 45 478
21 Beruházások
22 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
23 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
24 Parkosítás 1 500 1 500
25 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748
26 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000
27 Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) 1 500 1 500
28 Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. 0 1 077
29 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) 10 000 10 000
30 Új utak építése 13 000 13 000
31 Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. 3 000 4 262
32 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500 3 500
33 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000
34 Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás 480 480
35 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) 514 796 514 796
36 Optikai kábel kiépítése 3 632 3 632
37 Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) 930 930
38 Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) 2 100 2 100
39 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0 0
40 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000 2 000
41 Magtárlapos utómunkálatok 500 500
42 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 224 673 224 673
43 Területvásárlás csónakkikötőhöz 2 000
44 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 541
45 Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás 3 900
46 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 452
47 Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) 1 830 1 831
48 NOD 32 szoftver 326 326
49 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése 243
50 Határ Győző Városi Könyvtár 0 1067
51 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 1821
52 Városi Egészségügyi Intézmény 0 8173
53 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 015 837 552
54 Egyéb felhalmozási kiadások
55 Gyomaendrőd Város Önkormányzata
56 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
57 Belvíz III. pénzeszköz átadás 0 0
58 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
59 Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000
60 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. 613 2 128
61 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás 3 600
62 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. 3 669
63 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 662 1 662
64 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
65 Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 500
66 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000
67 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület 873 623
68 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E 4138 4138
69 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. 2988 2988
70 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. 8749
71 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36
72 Felhalmozási célú céltartalék
73 Környezetvédelmi alap 4 000 400
74 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0
75 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 3 427
76 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 0 0
77 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki 0 0
78 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352
79 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653 30 653
80 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 8 146
81 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 43 989
82 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282 106 265
83 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. 0 0
84 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra 20 959 20 959
85 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 0 0
86 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282
87 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150 1 150
88 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 5 000 5 000
89 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás 0 0
90 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
91 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300 6 300
92 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000 15 000
93 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) 27 955 27 955
94 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803
95 Következő évek pályázati saját erő biztosítása 34 173
96 Egyéb általános tartalék 0 0
97 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) 0 0
98 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) 7 200 7 200
99 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés 25 920
100 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500 2 500
101 Gyepmesteri telep rendezés 3 000 3 000
102 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021 1 429
103 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 3 000
104 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125 125
105 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000 12 000
106 Felhalmozási általános tartalék 80 355 23 913
107 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 404 809 466 034
108 Finanszírozási kiadások
109 "Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250) 0 0
110 Finanszírozási kiadások összesen 0 0

8. melléklet a 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben
A B C D E
sorszám megnevezés 2014. nyitó létszám (fő) Változás Vált.utáni 2014. eng.létszám
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 83 83
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 47 47
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9 -köztisztviselői létszám Gye. 37 1 38
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 5 5
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5 5
16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 29 29
17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 230 1 231