10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 2.885.767 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.551.209 ezer forintban

állapítja meg.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése 1.469.262 ezer forint,

b) a saját bevételek teljesítése 188.206 ezer forint,

c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése 616.237 ezer forint,

d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 299.791 ezer forint,

e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása 257.841 ezer forint,

f) a kölcsönök visszatérülése 38.615 ezer forint,

g) az egyéb finanszírozási bevételek 15.815 ezer forint

az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat finanszírozási bevételek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 1.946.448 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 506.189 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 102.706 ezer forint,

c) dologi kiadás 550.049 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás 787.504 ezer forint,

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 7.867 ezer forint a 6. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az önkormányzat felhalmozási kiadása 578.676 ezer forint, egyéb finanszírozási kiadása 18.218 ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Azönkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományát a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását és az adósságot keletkeztető ügyletének összegét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat intézményenkénti jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyona 11.942.092 ezer forint a 16. mellékletben részletezettek szerint.

16. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 17. melléklet tartalmazza.

17. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

18. § A közvetett támogatások mérlegét a 19. melléklet tartalmazza.

19. § Az Önkormányzat és az önálló költségvetési szervek pénzmaradványát 20. melléklet tartalmazza.

20. § Az Önkormányzat 2013. évi eszközállományának bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

21. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 22. melléklet mutatja be.

22. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. Neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. 1. Költségvetési támogatások 691 296 789 171 787 171
Önk. Hiv.műk.ált tám. 158 605 168 425 168 425
Zöldter. Gazd.tám. 25 455 25 455 25 455
Közvil. Tám. 33 238 33 238 33 238
Köztemető fennt. Tám. 100 100 100
Közutak fennt. Tám. 6 934 6 934 6 934
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -62 485 -62 485 -62 485
Egyéb köt. Önk. Fel.tám. 38 694 38 694 38 694
Óvodaped. Bértám. 76 336 79 991 79 991
Óvodaműk. Tám. 12 582 12 186 12 186
Egyes jöv.pótló tám-ok kieg. 0 101 088 101 088
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 64 661 64 661 64 661
Egyes szoc.és gyermekjóléti alapell.tám. Térségi Humáns.Sz. 21 538 21 538 21 538
Egyes szoc.alapell.tám. Térségi Szoc. Gond.Kp. 204 594 196 508 196 508
Étkezés állami tám. 79 356 68 544 68 544
Bentlakásos üzemeltetési tám. 15 351 15 957 15 957
Kulturális fel. Tám. 16 337 18 337 16 337
2. Normatív kötött felhasználású tám. 0 0 0
3. Központosított támogatás műk.célú 0 12 476 11 604
3. Központosított támogatás felhalm.célú 14 487 16 709
4. Szerkezetátalakítási tartalékból 0 83 184 33 184
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Kötvény adósságátvállalás.felhalmozási célú 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 27 204 82 842
Működési célú költségvetési támogatás összesen: 912 035 914 801
Felhalmozási célú költségvetési támogatás össz. 14 487 16 709
1. 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 691 296 926 522 931 510
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
1. Iparűzési adó 260 000 262 100 321 894
2. Építményadó 29 000 29 000 28 525
3. Telekadó 5 000 5 000 4 408
4. Magánszemélyek kommunális adója 35 000 35 000 38 144
5. Idegenforgalmi adó 6 000 6 000 5 359
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 4 906
7. Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 000 1 000 2 837
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
Igazgatási szolgáltatási díj, felügy.jellegű tev. 0
8. Gépjármű adó 70 000 28 000 28 919
9. Termőföld bérbeadása 0 36
10. Különféle bírságok 0 219
11. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 6 527
12. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 9 747
1. 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 421 000 387 627 444 994
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése, ÁFA visszatér.89827 9 000 9 000 92 488
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0
3. Pénzügyi befektetések bevételei 0 270
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0
1. 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 000 9 000 92 758
1. 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 121 296 1 323 149 1 469 262
1. 4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
1. Saját bevétel 96 251 195 567 173 412
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 541 989 441 556 428 269
3. Felhalmozási célú bevétel 537 885 566 747 299 791
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
Összesen 1 176 125 1 203 870 901 472
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900 39 853 38 615
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
1. 1.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 319 321 2 566 872 2 409 349
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 300 649 653
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 300 649 653
3. Közművelődési-Közgyűjt és Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 6 800 5 715 5 746
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0 2 931
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
Közművelődési, Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 6 800 5 715 8 677
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Saját bevétel 183 0 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 2 101 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2 284 0 0
5. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 145 6 328
2. Átvett pénzeszköz műk c. 145 879 155 955 161 099
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 150 019 160 100 167 427
6. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 238 545 0 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 10 294 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 248 839 0 0
7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1. Saját bevétel 395 1 684 2 067
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 726 11 643 23 938
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 2 121 13 327 26 005
Költségvetési bevételek összesen: 1 121 296 1 323 149 1 469 262
Saját bevétel összesen 346 614 207 760 188 206
Műk.c.pe.átvét.összesen 701 989 609 154 616 237
Felhalm.célú bevétel összesen 537 885 566 747 299 791
Előző évi pénzmaradvány összesen 708 551 782 532 257 841
Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900 39 853 38 615
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Összes bevétel 3 438 235 3 529 195 2 869 952

2. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 37 861 63 409 63 409
Határ Győző Városi Könyvtár 1 1
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2 900 2 933 2 933
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 26 232 21 711
Térségi Szociális Gondozási Központ 7 339 0 0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 10 000 12 295 12 295
4. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 58 100 104 870 100 349
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 650 451 671 688 157 492
Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 5 974 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 650 451 677 662 157 492
13. 4. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 708 551 782 532 257 841

3. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140 13 043
Bérleti díj 20 575 52 531 57 265
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele 6 527
Közterületfoglalás 393 393 210
Egyéb bevételek 2 084 2 084 3 047
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 7217
Kamatbevétel 3 000 3 000 7 949
Készlet értékesítés-varroda 99
Terményértékesítés mezőgazd.közmunka 3 008
Mezőgazdasági közmunka kártérítés 693
Polgárvédelem bevétele 203 203
Kis Bálint Iskola műk.bevétele 1 470 1 470
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei 2 630 2 630
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele 1 396 1 396
Kner Imre Gimnázium műk.bev. 2 848 2 848
Ped.szakszolgálat műk.bevétele 16 16
Kamatbevétel kötvény 25 000 45 396 40 533
Árfolyam nyereség 9
ÁFA bevétel-befizetendő 13 861 22 529 21 754
ÁFA visszatérülés működéshez 2 700 3 495
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 47 033
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 0 0
Saját bevétel összesen: 96 251 195 567 173 412
1. 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 190 115 10 945 381
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 18 408 18 408 6 755
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 286 309 715 715
Nyári diákmunka támogatása 1 215 1 101
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 16 808 18 052 18 052
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. 27 165 27 165
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. 922 922
Beton, varroda közmunkapr.tám. 0 64 136 76 330
Belvíz közmunkapr.támogatása 142 023 137 176
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása 103 674 103 674
Téli közfoglalkoztatás új 7 348 14 057
Támogató Szolgálat támogatása 8 553 8 552
NFÜ-ÁROP pály.előleg 650
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám. 2 025
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 340 339
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 7 061 7 061
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 214 12 214 9 663
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 935 12 935 10 504
Építéshat.szla átvez. 40
Magyarország szeretlek pályázati pe. 650
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 200 2 200 0
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 541 989 441 556 428 162
R.K. Diákjaiért A. civil alapból kapott tám.vfiz 6
Váll.tól átvett pe. 101
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0 107
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz. 0
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 541 989 441 556 428 269
1. 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 319 844 319 844 116 925
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 32 529 32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. 32 545 32 545
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 49 538 49 538 45 875
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét 28 862 37 440
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 91 929 91 929 93 457
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 526 385 555 247 293 697
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj. 412
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500 5 682
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 10 000 10 000 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 11 500 11 500 6 094
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 537 885 566 747 299 791
1. 5. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 3 399
Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 105
Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 1 516
Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 400 400 0
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése 2 367 2 367
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. 15 306 15 306
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.-Tulipános óvoda 33
Közköltséges temetés visszatér.,segély vtér. 1 000 1 280 1 939
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000 6 950
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000 7 000
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900 39 853 38 615
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

4. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 274 662 315 372 277 097
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 52 469 44 129
3. Dologi kiadás 198 392 411 440 398 656
4. Pénzeszköz átadás 277 794 669 337 649 944
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 791 187 1 448 618 1 369 826
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 5 775 7 987 7 987
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 559 2 023 2 023
3. Dologi kiadás 5 622 7 619 7 619
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 12 956 17 629 17 629
3. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 11 528 10 361 10 361
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 112 2 646 2 646
3. Dologi kiadás 10 886 11 197 11 197
4. Pénzeszköz átadás 0 0
5. Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 25 526 24 204 24 204
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Személyi juttatás 55 754 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 054 0 0
3. Dologi kiadás 15 596 0 0
4. Pénzeszköz átadás 0 0
5. Ellátottak juttatása 0 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 86 404 0 0
5. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 70 323 78 905 78 904
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 19 025 20 848 20 838
3. Dologi kiadás 62 671 80 416 80 415
4. Pénzeszköz átadás 5 5
5. Ellátottak juttatása 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 152 019 180 174 180 162
6. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 250 044 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 67 161 0 0
3. Dologi kiadás 262 815 0 0
4. Pénzeszköz átadás 0 0
5. Ellátottak juttatása 0 0
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 580 020 0 0
7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1. Személyi juttatás 132 143 131 840 131 840
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 33 619 33 070 33 070
3. Dologi kiadás 56 516 52 162 52 162
4. Pénzeszköz átadás 226 274 137 555 137 555
5. Ellátottak juttatása 0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 448 552 354 627 354 627
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 800 229 544 465 506 189
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 179 869 111 056 102 706
3. Dologi kiadás 612 498 562 834 550 049
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 504 068 806 897 787 504
5. Ellátottak juttatása 0 0 0
Működési kiadások mindösszesen: 2 096 664 2 025 252 1 946 448

5. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

adatok ezer forintban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V. Teljesítés
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 0 18 171 18 180
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 18 171 18 180
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 10 000 10 000 8 353
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 807 20 374 18 796
Összesen: 23 807 30 374 27 149
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 6 934 26 046 25 787
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 6 934 26 046 25 787
8560050 Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 31 715 23 900
Összesen: 0 31 715 23 900
84140317 Okt.vagyon önkormányzati költségek
1. Személyi juttatás 10 917 10 917 10 647
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 948 2 948 2 529
3. Dologi kiadás 14 000 14 000 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 93 715 0 0
Összesen: 121 580 27 865 13 176
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 4 360 3 304
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 4 360 3 304
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 13 861 21 435 21 435
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 13 861 21 435 21 435
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 455 7 165 7 164
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 22 000 22 000 21 996
Összesen: 25 455 29 165 29 160
85601110 Ped.szakszolgálat
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 218 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen 0 218 0
84111410 Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
85202111 Kis Bálint Iskola Működtetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 22 012 22 012
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 902 1 392
Összesen: 0 23 914 23 404
85202112 Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 27 404 26 905
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 360
Összesen: 0 27 404 27 265
85311110 Kner Imre Gimnázium működtetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 17 011 16 994
4. Pénze. átad., egyéb tám 0 0
Összesen: 0 17 011 16 994
85202110 Okt.int. működtetése
1. Személyi juttatás 5
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 635
Pénze. átad., egyéb tám. 2 379 1 138
Összesen: 0 2 379 1 778
85203110 Zeneiskola működtetése
1. Személyi juttatás 35 42
2. Munkaadót terhelő jár. 1 1
3. Dologi kiadás 4 130 4 120
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 4 166 4 163
84113310 Helyi adókkal kapcsolatos
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pe.átadás 42 000 0 0
Összesen: 42 000 0 0
85600010 Okt.kieg tev.
1. Személyi juttatás 2 035 2 122
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 984
3. Dologi kiadás 251 250
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 2 286 3 356
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 33 238 33 238 29536
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 33 238 33 238 29 536
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 42 500 88 313 105 524
4. Pénze. átad., egyéb tám. 18 960 464 330 464 553
Összesen: 61 460 552 643 570 077
84140311 Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza
1. Személyi juttatás 1 173 1 173
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 42 42
3. Dologi kiadás 750 750 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 750 1 965 1 215
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 1 780 1 865
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 169
Összesen: 0 1 780 2 034
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 9 029 10 032 10 026
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 962 2 108 1 911
3. Dologi kiadás 2 100 2 100 1 810
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 13 091 14 240 13 747
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216 198
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58 48
3. Dologi kiadás 850 1 350 1 345
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 400 400 400
Összesen: 1 524 2 024 1 991
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 9 910 38 772 38 854
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 090 2 090 2 094
Összesen: 12 000 40 862 40 948
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 510 16 249 16 249
Összesen: 15 510 16 249 16 249
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 180 7 180
Összesen: 7 180 7 180 7 180
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 6 000 6 905 6 905
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 6 000 6 905 6 905
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 125 125 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 125 125 0
89044215 Téli közfoglalkoztatás 8 fő
1. Személyi juttatás 0 1 326 1 326
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 204 204
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 1 530 1 530
89044214 Mezőgazd.közfogl. 60 fő
1. Személyi juttatás 0 21 460 21 415
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 4 704 4 645
3. Dologi kiadás 0 1 001 240
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 27 165 26 300
88992410 Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
1. Személyi juttatás 0 1 079 1 080
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 287 292
3. Dologi kiadás 0 17 17
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 1 383 1 389
88211410 Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 0
Összesen: 4 000 4 000 0
89044216 Beton, kerítés, varroda közmunka
1. Személyi juttatás 0 41 563 35 807
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 6 400 4 846
3. Dologi kiadás 8 756 8 755
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 56 719 49 408
89044217 Belvíz közmunka
1. Személyi juttatás 0 114 000 103 506
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 17 023 14 175
3. Dologi kiadás 0 8 500 8 416
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 139 523 126 097
89044218 Mg.közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 58 000 55 867
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 9 424 7 613
3. Dologi kiadás 22 000 20 107
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 89 424 83 587
89044219 42 fő 6 órában foglalk. Közmunka
1. Személyi juttatás 0 1 897 1 898
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 539 538
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 2 436 2 436
88211410 Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 16
Összesen: 0 0 16
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 4 300 3 258
Összesen: 4 300 4 300 3 258
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 500 4 500 4 013
Összesen: 4 500 4 500 4 013
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 8 203 11 612
Összesen: 3 000 8 203 11 612
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 700 2 700 2 413
Összesen: 2 700 2 700 2 413
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 1 292
Összesen: 4 000 4 000 1 292
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 2 000 0
Összesen: 2 000 2 000 0
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 084 4 084 3 911
Összesen: 4 084 4 084 3 911
87301118 Mirhóháti u. TIOP
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 0
88100010 DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
1. Személyi juttatás 0 0 329
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 80
3. Dologi kiadás 0 0 1 253
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 1 662
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 3 849 2 827
Összesen: 0 3 849 2 827
84140310 Közcélú támogatás (menedzsment)
1. Személyi juttatás 7 505 10 718 10 697
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 027 3 109 3 104
3. Dologi kiadás 3 543 527 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 13 075 14 354 13 801
89044210 Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
1. Személyi juttatás 20 217 20 217 1 591
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 729 2 729 430
3. Dologi kiadás 2 346 2 346 232
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 25 292 25 292 2 253
89044310 Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
1. Személyi juttatás 211 969 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 28 616 0
3. Dologi kiadás 45 724 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 286 309 0 0
89044311 Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
1. Személyi juttatás 14 809 16 555 16 555
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 999 2 281 2 281
3. Dologi kiadás 0 0 527
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 16 808 18 836 19 363
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 1 750 1 750
Összesen: 0 1 750 1 750
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 800 800
Összesen: 0 800 800
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 910 1 460 1 320
Összesen: 910 1 460 1 320
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 120 67
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 32 18
3. Dologi kiadás 348 346
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 500 431
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 10 737 11 026
Összesen: 0 10 737 11 026
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 12 700 12 577
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 20 663 30 210 30 210
Összesen: 20 663 42 910 42 787
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 2 252 2 349
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 290 1 290
Összesen: 0 3 542 3 639
89044410 Téli közfoglalkoztatás új
1. Személyi juttatás 3 700 2 746
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 500 388
3. Dologi kiadás 3 148 2 394
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 7 348 5 528
96090050 Tourinform Iroda tám.
1. Személyi juttatás 329 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 80 0
3. Dologi kiadás 1 253 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 1 662 0
9609005 M.n.s.egyéb szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000
Összesen: 0 4 000 4 000
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 100 100 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 100 100 0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 2 956 2 956 465
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 475 6 975 6 975
Összesen: 9 431 9 931 7 440
84251050 Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 500 5 500 5 004
Összesen: 5 500 5 500 5 004
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 274 662 315 372 277 097
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 52 469 44 129
3. Dologi kiadás 198 392 411 440 398 656
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 277 794 668 977 649 944
7. Önkormányzat összesen 791 187 1 448 258 1 369 826

6. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás 20 000 0 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000 0 0
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák 0 4 277 4 276
Költségalapú bérlakások felújítása 0 291 291
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 42 000 4 568 4 567
2. 6. Határ Győző Városi Könyvtár
Selyem u. épület felújítása 3 300 3 300
Határ Győző Városi Könyvtár 0 3 300 3 300
3. 6. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 0
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény 0 0 0
4. 6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
5. 6. Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 0 0 0
6. 6. Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
Adományból felújítás 0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
7. 6. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0
Felújítási kiadás mindösszesen: 42 000 7 868 7 867

7. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) 392 421 392 421 136 123
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) 17 834 17 834
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 51 505 49 843 37 008
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 102 143 102 143 75 734
Belvíz fordított ÁFA 28 862 28861
Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500 0
Parkosítás 900 900 0
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás 2969 2969
Gye Város vízvédelmi fejlesztés 524 524
Új városháza költsége 3476 3476
Komposztáló karám építése 102 102
Telekparti csatorna állapotterve 127 127
Vízpótlás végrehajtása 2969 0
Fegyvernek utca záportározó 318 318
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301 301
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. 24167 24166
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap 1735 1735
Magtárlaposi lakások befejezése 22292 22292
Okt.6. játszótér mászóka 842 842
Csepel dízel motor vás. 460 460
Dacia Duster gépkocsi vásárlása 3486 3486
Belvíz III. ütem 34474 34474
Óvodai épület felúj. 1450 0
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás 159 159
Selyem u. óvoda ép. 1389 1389
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124. 246 246
Játszótéri játékok vás. 420 0
Esze T. u. vízelvezetés 419 409
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés 200 200
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása 600 420
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. 1000 0
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján 2100 0
Corini és Vidovszky festmények vásárlása 200 200
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 566 303 699 928 376 021
2. 7. Határ Győző Városi Könyvtár
Riasztó beszerelése könyvtárba 149 148
Határ Győző Városi Könyvtár 0 149 148
3. 7. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása 0 0
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 0 0 0
4. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Pályázati pénzből játék beszerzése 0 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 0
5. 7. Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. 5974 7010
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. 695 695
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. 11532
Városi Egészségügyi Intézmény 0 18 201 7 705
6. 7. Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés 0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 0
7. 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. 1 604 1 604
Irattári polc 175 175
Klíma beszerelése 4 900 4 900
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0 6 679 6 679
Fejlesztési kiadás összesen: 566 303 724 957 390 553
1. 8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 354 2 880 0
Települési hulladék pály. KEOP 1.1.1. 1 578
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe. 1 871 1 871
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 354 4 751 3 449
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000 314
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800 1 662
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra 4 572 4 572 4 572
Környezetvédelmi alapból pály.tám. 3 922 3 922
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 7 372 11 294 10 470
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 44 726 16 045 13 919
1. 9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 2 000 667
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 11
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. 5 000 5 049
Körös Kajak részére sólyapálya tervhez kölcsön 1 572
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön 15 306 15 306
IKSZT műk.kölcsön 2 176 670
Körösök Völgye Közh.Egy. 873 873 873
Liget Fürdőnek műk.kölcsön 15 000 15 000
Közköltséges temetésre kölcsön 471 470
Kölcsönök nyújtása összesen: 3 873 41 826 39 618
1. 10. Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) 210 513 134 586 134 586
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 513 134 586 134 586
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 825 415 917 414 578 676

8. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai

adatok ezer forintban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 400 0
Kitüntetési alap 200 0
Ifjúsági alap 0 0
Civil alap 2 100 0
Sport alap 13 000 0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
Talajterhelési díj 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 0 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 0 0
Rendezvények alapja 4 400 0
TDM részére peszk.átad működés 4 000 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 0 0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 10 000 0
Kállai adomány, és a kamata 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás 0 0
Beszámítás 0
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból 56 720
Sportcsarnok felújítására-központosított tám. 14 000
Közművelődési int.támogatása-pályázati pe. 2 000
Közfogl.saját erő 0 0
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. 507 0
Könyvtár pm 475
Műv.ház pm. 797
Közös hivatal pm. 17 930
Segély elszámolás 17 024
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 0 0
IKSZT beruházás 2 200 0
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 1 026
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 0 0
Központosított támogatás 0
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 0 0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 420 0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 20 000
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 0
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. 0
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 843 0
Belső ellenőri feladatok 3 000 0
Nyomda Múzeum tám-a 0
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 7 962 0
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. 1 500 0
0
segély elszámolás 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 87 335 143 049
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 0 0
Környezetvédelmi alap 4 358 436
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 1 898
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 0 0
HURO 1001 pályázat önerő 1 981 1 981
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 35 285 35 285
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 0 0
Kötvény fel nem használt része 0 0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653 30 653
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 17 223 17 223
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. 4 053 4 053
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 21 041 21 041
Szennyvíztisztító telep állami támogatása 351
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 0 0
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 49 539 44 107
Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék 75 927
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. 1 257
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. 4 214
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 0 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 55 000
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 0 0
Fürdő hitelfelvét 15 000 0
Új Városháza kial. Maradvány költsége 4 197 0
Új városháza kial. Többletköltségei 3 000 0
Könyvtár kial.Selyem út 124. 5 000 0
Gépjármű beszerzés 3 500 0
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) 72 197 71 460
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 21 758
Játszóterek kialakítása saját erő 5 000 5 000
Nyomda Múzeum tám-a 900 0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 376 302 430 423
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472
11. Céltartalék összesen: 463 637 573 472
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 10 519 5189
12. Általános tartalék 10 519 5 189
Tartalék mindösszesen 474 156 578 661

9. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban
Megnevezés 2013. évi terv Módosított előirányzat V. Teljesítés
Költségvetési bevétel összesen 2 729 684 2 746 663 2 612 111
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 708 551 782 532 257 841
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 15 815
Bevétel mindösszesen 3 438 235 3 529 195 2 885 767
Működési kiadás összesen 2 096 664 2 025 252 1 946 448
Felújítás összesen 42 000 7 868 7 867
Fejlesztés összesen 825 415 917 414 578 676
Tartalék 474 156 578 661 0
Egyéb finanszírozás kiadásai 18 218
Kiadás mindösszesen 3 438 235 3 529 195 2 551 209

10. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

adatok ezer forintban
Megnevezés 2014 2015 2016 2017
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó állam által átvállalt kötelezettség 1080708,06 CHF 261 683 0 0 0
Összes kötelezettségvállalás: 261 683 0 0 0

11. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

adatok ezer forintban
Megnevezés összeg
Helyi adóból származó bevétel 401 167
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 84 783
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 270
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 2 661
Bírság, pótlék és díjbevétel 5 125
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
Összes saját bevétel 494 006
Lehetséges adósságvállalás felső határa 247 003
Adósságot keletkeztető ügylet 134 586

12. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2013. évi nyitó létszám (fő) Változás V. rend mód. engedélyezett létszám (fő) Tényleges statisztikai létszám (fő)
Határ Győző Városi könyvtár 3 4 3
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény 6 5 5
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 32 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 31 29 28
Térségi Szociális Gondozási Központ 160 0 0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester 1 0 0
-köztisztviselői létszám Gye. 38 39 38
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 3 3 0
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2 2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 4 3 3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 4 3 3
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester 1 1
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5 5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5 5
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám 28 6 7
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: 322 105 100
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 295 295 266
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 15 15
Összesen: 632 415 366

13. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

adatok ezer forintban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Mód. terv Tényl. telj. Eltérés %-os telj. Megnevezés
Nyitó egyenleg 708 551 696 540 681 069 645 573 594 276 463 250 317 052 211 855 156 157 126 460 91 659 36 862 708 551 782 532 257 841 -524 691 32,95% Nyitó egyenleg
Bevételek: Bevételek:
1. Helyi adó 8 000 12 000 98 000 25 000 8 000 7 000 5 000 8 500 95 500 24 000 8 000 42 000 341 000 338 100 401 167 63 067 118,65% 1. Helyi adó
2. Átengedett központi adók 0 1 000 30 000 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000 28 000 2 000 1 000 1 000 70 000 28 000 28 919 919 103,28% 2. Átengedett központi adók
3. Önkormányzati sajátos bevétel 0 0 0 0 0 2 000 0 0 10000 2 000 5 000 0 19 000 21 527 14 908 -6 619 69,25% 3. Önkormányzati sajátos bevétel
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 57 608 691 296 931 510 931 510 0 100,00% 4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám.
5. Saját bevétel 28 885 28 885 28 884 28 885 28 884 28 884 28 885 28 884 28 885 28 884 28 885 28 884 346 614 166 302 187 345 21 043 112,65% 5. Saját bevétel
6. Átvett pénzeszköz 58 000 62 000 95 000 93 000 108 000 139 000 150 000 83 000 102 000 140 000 123 000 108 774 1 261 774 1 261 224 1 048 262 -212 962 83,11% 6. Átvett pénzeszköz
7. Bevételek (1.+…+6.) 152 493 161 493 309 492 206 493 203 492 235 492 242 493 179 992 321 993 254 492 223 493 238 266 2 729 684 3 529 195 2 869 952 -659 243 7. Bevételek (1.+…+6.)
8. Finanszírozási művelet 0 0 15 815 15 815 8. Finanszírozási művelet
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 861 044 858 033 990 561 852 066 797 768 698 742 559 545 391 847 478 150 380 952 315 152 275 128 3 438 235 3 529 195 2 885 767 -643 428 81,77% 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)
Kiadások: 0 0 Kiadások:
10. Személyi juttatás 66 600 66 600 66 800 66 800 66 529 66 700 66 700 66 700 66 700 66 700 66 700 66 700 800 229 544 465 506 189 -38 276 92,97% 10. Személyi juttatás
11. Munkaadót terhelő járulékok 14 986 14 986 14 988 14 990 14 989 14 990 14 990 14 990 14 990 14 990 14 990 14 990 179 869 111 056 102 706 -8 350 92,48% 11. Munkaadót terhelő járulékok
12. Dologi kiadás 61 918 61 080 60 000 55 000 48 000 41 000 40 000 39 000 44 000 48 000 55 000 61 000 613 998 562 834 550 049 -12 785 97,73% 12. Dologi kiadás
13. Egyéb pénzeszk.átadás 21 000 28 298 48 000 42 000 39 000 46 000 53 000 42 000 48 000 46 000 42 000 48 770 504 068 677 476 664 548 -12 928 98,09% 13. Egyéb pénzeszk.átadás
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 374 155 275 -7 099 95,63% 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 164 504 170 964 189 788 178 790 168 518 168 690 174 690 162 690 173 690 174 190 178 690 191 460 2 096 664 2 058 205 1 978 767 -79 438 96,14% 15. Működési kiadás (10.+…+14.)
16. Felújítás 0 0 0 12 000 13 000 13 000 4 000 0 42 000 7 868 7 867 -1 99,99% 16. Felújítás
17. Beruházás 0 6000 125200 46 000 120 000 150 000 102 000 22 000 86 000 76 603 58 600 33 012 825 415 1 180 298 411 771 -768 527 34,89% 17. Beruházás
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 0 6000 125200 46 000 120 000 162 000 115 000 35 000 90 000 76 603 58 600 33 012 867 415 1 188 166 419 638 -768 528 35,32% 18. Felhalmozási kiadás (16.+17.)
19. Kiadások együttesen (15.+18.) 164 504 176 964 314 988 224 790 288 518 330 690 289 690 197 690 263 690 250 793 237 290 224 472 2 964 079 3 246 371 2 398 405 -847 966 73,88% 19. Kiadások együttesen (15.+18.)
20. Finanszírozási művelet 0 134586 152804 18 218 20. Finanszírozási művelet
21. Összes kiadás (19.+20.) 164 504 176 964 314 988 224 790 288 518 330 690 289 690 197 690 263 690 250 793 237 290 224 472 2 964 079 3 380 957 2 551 209 -829 748 75,46% 21. Összes kiadás (19.+20.)
22. Tartalék 30 000 33 000 46 000 51 000 58 000 38 000 88 000 38 500 41 000 50 656 474 156 148 238 0 -148 238 0,00% 22. Tartalék
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 164 504 176 964 344 988 257 790 334 518 381 690 347 690 235 690 351 690 289 293 278 290 275 128 3 438 235 3 529 195 2 551 209 -977 986 72,29% 23. Kiadás mindösszesen (21.+22.)
24. Bevétel, kiadás egyenlege 696 540 681 069 645 573 594 276 463 250 317 052 211 855 156 157 126 460 91 659 36 862 0 0 334 558 334 558 24. Bevétel, kiadás egyenlege

14. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

adatok ezer forintban
Kötelezettség váll.össz. 2014. 2015.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0/09-11-2012. saját erő szükséglete 166 229 58 282 107 947
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból) 0
Saját erő 166 229 58 282 107 947
EU Önerő Alapba a saját erő összegére pályázat lesz benyújtva
Kötelezettség váll.össz. 2014. 2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 720 173 514 796 205 377
Forrásai
Támogatás 646 958 462 540 184 418
Saját erő 73 215 52 256 20 959
Kötelezettség váll.össz. 2014.
IKSZT beruházás (Öregszőlő-bér és járulék költség) 2 510 2 510
Forrásai
Támogatás 2 510 2 510
Saját erő 0
Kötelezettség váll.össz. 2014.
Kistérségi START mintaprogram (2014. o2.28-ig tartó programelemek) 53 871 53 871
Forrásai
Támogatás 53 871 53 871
Saját erő 0 0
Kötelezettség váll.össz. 2014.
Komplex belvízrend.pr. DAOP-5.2.1/D-2008 229 673 229 673
Forrásai
Támogatás 194 531 194 531
Saját erő 35 142 35 142

15. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A) 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

adatok ezer forintban
MEGNEVEZÉS Előző év auditált Tárgyévi ktgv. Tárgyévi auditált
Előző évi. ktgv. Auditálási egyszerűsített beszámoló záró Auditálási egyszerűsített
besz. záró adatai eltérések besz. záró adatai adatai eltérések besz. záró
(+,-) (+,-) adatai
ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök össz. 10 753 024 0 10 753 024 10 887 661 0 10 887 661
I. Immateriális javak 5 360 0 5 360 2 538 0 2 538
II. Tárgyi eszközök 7 221 736 0 7 221 736 7 375 526 0 7 375 526
III. Befektetett pénzügyi eszk. 334 211 0 334 211 330 052 0 330 052
IV. Üzemeltetésre átad. eszk 3 191 717 0 3 191 717 3 179 545 0 3 179 545
B. Forgó eszközök össz. 957 526 0 957 526 1 054 431 0 1 054 431
I. Készletek 0 0 0 94 0 94
II. Követelések 153 553 0 153 553 155 598 0 155 598
III. Értékpapirok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 788 568 0 788 568 865 116 0 865 116
V. Egyéb aktív pü. eszk. 15 405 0 15 405 33 623 0 33 623
Eszközök összesen 11 710 550 0 11 710 550 11 942 092 0 11 942 092
FORRÁSOK
D. Saját tőke össz. 9 694 101 0 9 694 101 10 717 209 0 10 717 209
1.Tartós tőke 9 469 177 0 9 469 177 9 469 177 0 9 469 177
2. Tőkeváltozások 224 924 0 224 924 1 248 032 0 1 248 032
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0
E. Tartalék össz. 794 825 0 794 825 873 945 0 873 945
I. Költségvetési tartalék 794 825 0 794 825 873 945 0 873 945
II. Vállalkozási tartalék 0 0 0 0 0 0
F. Kötelezettségek össz. 1 221 624 0 1 221 624 350 938 0 350 938
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 913 612 0 913 612 0 0 0
II. Rövid lejáratú kötelezettség 298 864 0 298 864 326 144 0 326 144
III. Egyéb passzív pü. elsz. 9 148 0 9 148 24 794 0 24 794
Források összsen 11 710 550 0 11 710 550 11 942 092 0 11 942 092

B) 2013. éves beszámoló Gyomaendrőd Város Ökormányzatának egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

adatok ezer forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés
1 Személyi juttatások 494 431 544 465 506 189
2 Munkaadót terhelő járulékok 97 654 111 056 102 706
3 Dologi kiadások 334 087 562 834 550 049
4 Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. 59 033 467 205 462 925
5 Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás 287 894 325 556 169 304
6 Ellátottak juttatásai 244476 162374 155275
7 Felújítások 42 000 7 868 7 867
8 Felhalmozási kiadások 566 303 724 957 390 553
9 Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t. 424 175 435 174 3 449
10 Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás 7372 11294 10470
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 3873 8873 7299
12 Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása 0 32953 32319
13 Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen 2 561 298 3 394 609 2 398 405
14 Hosszú lejáratú hitelek 210 513 0 0
15 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16 -15-ből likvid hitelek kiadása 0 0 0
17 Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír 0 134 586 134586
18 Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír 0 0 0
19 Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiad. 0 0 0
20 Finanszírozási kiadások összesen: 210 513 134 586 134 586
21 Pénzforgalmi kiadások: 2 771 811 3 529 195 2 532 991
22 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 18 218
24 Kiadások összesen 2 771 811 3 529 195 2 551 209
25 Működési bevételek 107 626 166 302 187 345
26 Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t. 680 360 604 166 599 708
27 Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel 0 0 107
28 Felhalmozási és tőke jell. bev. 430 260 438 085 538 613
29 - Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev 421 260 382 052 445 855
30 Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t. 526 385 555 247 293 697
31 Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel 33 400 31 700 25 064
32 Támogatások kiegészítések 700 530 931 510 947 932
33 -Önk.költségvet.támogatása 700 530 931 510 931 510
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
35 Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 19 653 19 645
36 Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen 2 478 561 2 746 663 2 612 111
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39 -likvid hitelek felvétele 0 0 0
40 Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev. 0 0 0
41 Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev. 0 0 0
42 Finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0
43 Pénzforgalmi bevételek: 2 478 561 2 746 663 2 612 111
44 Pénzforgalom nélküli bevételek 701 212 782 532 257 841
45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 0 0 15 815
46 Bevételek összesen 3 179 773 3 529 195 2 885 767
47 Pénzforgalmi költségvetési bev.és kiad.különbsége -82 737 -647 946 213 706
48 Igénybe vett tart-kal korr.ktsgvetbev és kiad kül 618 475 134 586 471 547
49 Finanszírozási műveletek eredménye -210 513 -134 586 -134 586
50 Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege 0 0 -2 403
51 Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás kiadások összesen 666 424
52 Eredeti előirányzat kiadások mindösszesen (24+51) 3 438 235
53 Gyomaendrőd,Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás bevételek összesen 258 462
54 Eredeti előirányzat bevételek mindösszesen (46+53) 3 438 235

16. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról
Eszközök adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmény Befektetett eszközök Jármű Beruházás Befektetett pü-i eszközök Tart. adott kölcsönök, részesedések Üzemelt. átadott eszközök Befekt.eszközök összesen
Tárgyi e. és imm. jav. Nettó értékből
Bruttó é. Nettó é. Imm.jav. Ingatlan Gépek
Határ Győző Városi Könyvtár 9 311 217 22 0 195 0 0 0 0 0 217
Közműv.Közgyűjt Intézm. 5 403 362 13 0 349 0 0 0 0 0 362
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal 432 526 16 371 1 993 14 378 2 837 858 20 066
Eü. Intézmény 170 858 62 932 0 52 459 10 473 3 488 0 0 0 0 66 420
Gy.V.Önkormányzata 13 446 544 10 470 544 510 6 474 900 71 239 30 308 714 900 313 987 16 065 3 178 687 10 800 596
Mindösszesen 14 064 642 10 550 426 2 538 6 527 359 96 634 36 633 714 900 313 987 16 065 3 179 545 10 887 661

B) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról
Eszközök adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmény neve Forgóeszközök Eszközök összesen
Készletek Követelések Rövid lejár.betét Pénzeszközök Aktív pü. elsz. Forgóeszközök
Határ Győző Városi Könyvtár 0 271 0 5 0 276 493
Közműv.Közgyűjt Intézm. 0 523 0 31 0 554 916
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal 0 4 0 94 309 407 20 473
Eü. Intézmény 94 92 0 17807 4 019 22 012 88 432
Gy.V.Önkormányzata 0 154 708 0 847 179 29 295 1 031 182 11 831 778
Mindösszesen 94 155 598 0 865 116 33 623 1 054 431 11 942 092

C) Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról
Források adatok ezer forintban
Önállóan gazdálkodó intézmények Saját tőke Saját tőke összesen Tartalék Kötelezettségek Passz.elsz. Kötelezettség összesen Források összesen
Tartós tőke Tőke vált. Ktv. Tart. Váll.tart. Rövid lejár. Hosszú lejár.
Határ Győző Városi Könyvtár 436 39 475 5 0 13 0 0 13 493
Közműv.Közgyűjt Intézm. 782 48 830 31 0 55 0 0 55 916
Gyomaendrődi Közös Önk.Hivatal 136 675 -117 346 19 329 383 0 741 0 20 761 20 473
Eü. Intézmény 77 634 -16 474 61 160 16 638 0 5446 0 5 188 10 634 88 432
Gy.V.Önkormányzata 9 253 650 1 381 778 10 635 428 856 888 0 319 876 0 19 586 339 462 11 831 778
Mindösszesen 9 469 177 1 248 045 10 717 222 873 945 0 326 131 0 24 794 350 925 11 942 092

D) Kimutatás az önkormányzat vagyonáról forgalomképesség szerint
Ingatlanok
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
121111 Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT 62 112164796 0 112164796
12112 Ing:Földterületek,Korl.fkép. 59 116337237 0 116337237
12113 Ing:Földterületek,F.képes 87 41256228 0 41256228
1212111 Ing:Lakótelkek,FképTelen, KNVT 3 1030000 0 1030000
121212 Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. 16 27617000 0 27617000
121213 Ing:Lakótelkek,F.képes 8 3908667 0 3908667
1212911 Ing:Egyéb telkek,FképTelen, KNVT 12 8329600 0 8329600
121292 Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. 44 96822400 0 96822400
121293 Ing:Egyéb telkek,F.képes 33 60044200 0 60044200
1213111 Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT 3 127411439 31463394 95948045
121312 Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. 66 897630204 230533261 667096943
121313 Ing:Egyéb épületek,F.képes 4 18493007 4841314 13651693
1213311 Ing:Lakóép.(lakás),FképTelen, KNVT 3 6523506 1494449 5029057
121332 Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. 18 146628162 32040287 114587875
121333 Ing:Lakóép.(lakás),F.képes 8 81646742 16088997 65557745
121412 Ing:Építmény:Ültetvény,Korl.fkép. 128 203667421 0 203667421
121413 Ing:Építmény:Ültetvény,F.képes 5 6034000 0 6034000
1214211 Ing:Építmény:Erdők,FképTelen, KNVT 4 283710000 283710000
121422 Ing:Építmény:Erdők,Korl.fkép. 4 36294600 0 36294600
1214911 Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT 1561 6031766729 1622652362 4409114367
121492 Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 46 128313063 23955233 104357830
121493 Ing:Építmény:Egyéb,F.képes 10 3260614 920137 2340477
1219312 Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,Korl.fkép. 4 5959792 5959792 0
1219313 Ing:Egyéb épületek,Nullára leírt,F.képes 3 143134 143134 0
1219332 Ing:Lakóép.(lakás),Nullára leírt,Korl.fkép. 3 1320036 1320036 0
12194911 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképTelen, KNVT 9 1094758 1094758 0
1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. 14 846621 846621 0
1219493 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,F.képes 1 15980 15980 0
1612111 Üz:Ing:Földterületek,FképTelen, KNVT 4 12753438 0 12753438
161212 Üz:Ing:Földterületek,Korl.fkép. 1 162114000 0 162114000
1612292 Üz:Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. 5 7015462 0 7015462
16123111 Üz:Ing:Egyéb épületek,FképTelen, KNVT 7 72876090 10117066 62759024
1612312 Üz:Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. 9 894691374 177052175 717639199
16124911 Üz:Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen, KNVT 25 3240214570 1084864865 2155349705
1612492 Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 13 88096886 30457409 57639477
16192492 Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. 1 414472 414472 0
Kataszter önkormányzat összesen: 2283 12926446228 3276275742 9650170486
eszközök
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes 2 10342639 10061014 281625
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes 4 334175 105669 228506
111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes 1 110000 110000 0
111942 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,Korl.fkép. 5 948000 948000 0
111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes 6 1862863 1862863 0
12713 Ing:Földterületek,Beruházás,F.képes 1 2372664 0 2372664
127312 Ing:Épületek,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. 13 40751027 0 40751027
127313 Ing:Épületek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. 2 14941980 0 14941980
1274111 Ing:Építmény,Beruházás,FképTelen,Idegen kivitelez., KNVT 37 640554320 0 640554320
127412 Ing:Építmény,Beruházás,Korl.fkép.,Idegen kivitelez. 1 2776900 0 2776900
127413 Ing:Építmény,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. 2 9591054 0 9591054
131112 Gép:Ügyvitel és szám.,Korl.fkép. 22 1518500 1456609 61891
131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes 233 46249642 34982581 11267061
1311211 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT 1 1965767 453254 1512513
1311212 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, NgSzKJ 20 9109263 295122 8814141
131122 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép. 60 5608518 3494837 2113681
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 66 42420071 6929924 35490147
131133 Gép:Képzőművészeti a.,F.képes 137 11361136 0 11361136
131142 Gép:Hangszerek,Korl.fkép. 1 184900 167622 17278
131143 Gép:Hangszerek,F.képes 7 1672000 1070670 601330
1311912 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl.fkép. 84 28714870 28714870 0
1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes 142 28057367 28057367 0
13119212 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,FképTelen, NgSzKJ 11 1114908 1114908 0
1311922 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. 104 32299343 32299343 0
1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes 52 8955975 8955975 0
1311942 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,Korl.fkép. 1 133355 133355 0
1311943 Gép:Hangszerek,Nullára leírt,F.képes 23 3768940 3768940 0
132112 Gép:Járművek,Korl.fkép. 2 10300979 2541714 7759265
132113 Gép:Járművek,F.képes 7 28372486 5823631 22548855
132713 Gép:Járművek,Beruházás,F.képes,Idegen kivitelez. 1 3911811 0 3911811
161311 Üz:Gépek,ber.,felsz.,FképTelen, KNVT 3 1040739 45904 994835
16133 Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes 3 3971524 1550598 2420926
17111 Részvények, részes.,Nem pénzügyi váll 9 313987000 0 313987000
Önkormányzat összesen: 1063 1309304716 174944770 1134359946
Közös Önkormányzati Hivatal
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes 6 3890596 3033218 857378
11143 Imm:Szellemi termékék,F.képes 7 2399089 1263573 1135516
111933 Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.képes 27 22001153 22001153 0
111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes 21 41383535 41383535 0
131113 Gép:Ügyvitel és szám.,F.képes 33 4582926 3874017 708909
1311211 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,FképTelen, KNVT 1 691544 277196 414348
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 77 22304286 9049461 13254825
1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes 158 68544106 68544106 0
1311922 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Korl.fkép. 1 3549309 3549309 0
1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes 152 37679563 37679563 0
132113 Gép:Járművek,F.képes 4 13013550 10176653 2836897
132193 Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes 7 46393430 46393430 0
16133 Üz:Gépek,ber.,felsz.,F.képes 4 1499085 641018 858067
161932 Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,Korl.fkép. 7 81401153 81401153 0
161933 Üz:Gépek,ber.,felsz.,Nullára leírt,F.képes 18 45472423 45472423 0
161943 Üz:Járművek,Nullára leírt,F.képes 6 37720397 37720397 0
Összesen: 529 432526145 412460205 20065940
Közgyűjtemény, Közművalődési Alapítvány
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes 2 83333 70241 13092
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 2 693801 344795 349006
1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes 12 2254837 2254837 0
1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes 16 2371164 2371164 0
Összesen. 32 5403135 5041037 362098
Határ Győző Városi Könyvtár
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
11133 Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes 1 400000 377534 22466
111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes 1 112500 112500 0
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 3 291292 95875 195417
1311913 Gép:Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.képes 60 8184467 8184467 0
1311923 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes 4 293440 293440 0
Összesen: 70 9281699 9063816 217883
Szakrendelő
Főkönyvi szám Főkönyvi szám megnevezés Db Bruttó ÉCS Nettó
121212 Ing:Lakótelkek,Korl.fkép. 1 487000 0 487000
121292 Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép. 2 4828000 0 4828000
121312 Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép. 3 75030282 29265798 45764484
121332 Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép. 1 708762 161321 547441
121492 Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép. 3 1111479 279871 831608
1219492 Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.fkép. 1 29875 29875 0
111943 Imm:Szellemi termékék,Nullára leírt,F.képes 1 919000 919000 0
131123 Gép:Egyéb gépek,ber,f.,F.képes 3 83649000 73176000 10473000
132113 Gép:Járművek,F.képes 4 4094000 606000 3488000
összesen: 11 170857398 104437865 66419533
Önkormányzat összesen: 14853819321 3982223435 10871595886
Adott kölcsönök állománya 16064511
Befektetett eszközök mindösszesen: 10887660397

17. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása (működési oldal)

Műk.több."+"

adatok ezer forintban
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám. 0 0
Képviselők 0 0
polgármester 0
-igazgatás-Gyomaendrőd 171 892 12 295 2 059 186 246 170670 15 576
-igazgatás -Hunya 5 10 504 10 509 10532 -23
-igazgatás -Csárdaszállás 9 663 9 663 9747 -84
Önk.hivatal műk.összesen 171 892 12 295 2 064 20 167 206 418 190 949 15 469
168 425
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 455 25 455 29 160 -3 705
Közvilágítás fenntartásának támog. 33 238 33 238 29536 3 702
Köztemető fenntartás 100 100 0 100
Közutak fenntartásának támogatása 6 934 6 934 25 787 -18 853
Beszámítás összege 0 0
Településüzemeltetés összesen 65 727 0 0 0 65 727 84 483 -18 756
-62 485 -62 485 -62 485
15 621 15 621 15 621
62 497
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38 694 55 486 94 180 94 180
-polgármester bér 0 9365 -9 365
-mezőőri feladatok 715 9 747 3 000 13 462 13 747 -285
-víz-szennyvíz 0 18 180 -18 180
-települési hulladékkezelés 32000 32 000 22 069 9 931
-állati hulla ártalm. 0 5080 -5 080
-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat 10 083 843 10 926 105 524 -94 598
-buszközl.tám 0 17700 -17 700
-lakó és nem lakóing.bérbeadása 21435 21 435 24 739 -3 304
-önk.ellátó szolg. 8 8 11987 -11 979
-Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés 0 0 0
-polgárvédelem 0 1 991 -1 991
-tűzoltás 0 5 004 -5 004
-ár-és belvízvédelem 28862 28 862 40 948 -12 086
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 6 905 -6 905
-sportlétesítmények műk-2956, 6465 sportcsarnok 0 7 440 -7 440
-orvosi ügyelet 0 7 180 -7 180
-oktatási vagyon műk. 56 720 7673 7 748 72 141 114 031 -41 890
-oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről 0 0
-oktatási vagyon műk. tartalék 0 0
-óvodai nevelés 0 16 249 -16 249
-bölcsőde 0 3 911 -3 911
-gyermekotthoni ell. 0 0 0
-közcélú pályázat 2013. 360 039 360 039 294 886 65 153
-Közcélú menedzsment-segélyeknél 0 0
-közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-segélyeknél 0 0
-2012-ről áthúzódó közfoglalkoztatás 18 052 18 052 19 363 -1 311
-Városi Egészségügyi Intézmény 21 711 6 328 161 099 189 138 180 162 8 976
Családsegítő Szolg. Dec-i ktgei 0 1394 -1 394
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 106 212 78 040 106 053 549 938 840 243 927 855 -87 612
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.
Óvodaműködtetési támogatás 86 404
Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 7 962
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 94 872 0
92 963 94 872 94 872
1 909
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0
rendszeres szoc segély 0 0
lakásfenntartási támog. 0 0
adósságcsökkentési támogatás 0 0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a 0 0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 0 0
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 0 0
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 0 0
óvodáztatási támogatás 100%-a 0 0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen 111 279 0 111 279 155 275 -43 996
Erzsébet utalvány 0 0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 43 996 43 996 43 996
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 0
közfoglalkoztatás önrészéhez 20 665 20 665 16 054 4 611
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 0 0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 64 661 0 0 64 661 16 054 48 607
Egyes jöv.pótló tám.összesen: 175 940 0 0 0 175 940 171 329 4 611
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
329 322 -6 210
Szociális ellátás összesen: 302 547 329 322 346 158 -16 836
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 775
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 337
- Könyvtár 473 653 17 629
- KKSZT - Műv.ház, népház 240 2 933 5 746 2 931 24 204
Kötelező feladat - közművelődés összesen 17 050 2 933 6 399 2 931 29 313 41 833 -12 520
Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja 9 655 -9 655
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények, testvérvárosi kapcs. 650 650 4 584 -3 934
-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 9 570 9 570 42 787 -33 217
-fürdőhasználat tám. 0 0 0
-alapok:sport, civil,ifj,pm, kitünt.alap 0 18 629 -18 629
-TDM támog. 0 4 000 -4 000
-IKSZT működtetése+bér 2 200 2 200 2 432 -232
-KKSZT- tájház 800 800 800
-képtár PM 70 70 1 390 -1 320
-vállalkozói iroda 0 1 215 -1 215
Bursa 0 915 -915
-Lejárt életbizt. PM 0 0
-Talajterh.díj PM 0 0
-TV közvetítés 2012-ről áthúzódó PM 0 0
-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. 0 0
-idősek ajándéka 0 0
Daop pály.idősek bent.nélk.szoc.ell. 0 1 662 -1 662
Műk.kölcsön nyújtása(IKSZT, Gyüszte,Fürdő, közktg-es tem.) 19 645 19 645 32 319 -12 674
Árvíz sújtotta telep.tám. 1 500 -1 500
Szoc.szöv.alapítása 200 -200
önként vállalt feladatok összesen 650 70 10 370 21 845 32 935 121 288 -88 353
Önkormányzati egyéb saját bevételek 62 459 41 001 103 460 103 460
Helyi adó bevételek 445 855 445 855 445 855
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 508 314 41 001 549 315 0 549 315
összesen: 914 801 93 338 633 200 635 882 2 277 221 1 978 767 298 454

18. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2013. év

adatok ezer forintban
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209
Ebből: Ebből:
Intézményi ellátás díja 192 382 193 518 198 428 208 193 219 187 0 Személyi juttatás 1 121 051 1 127 329 1 193 772 1 013 603 1 114 919 506 189
Alkalmazottak térítése 9 826 14 374 17 049 3 212 238 0 Munkaadót terhelő jár. 355 274 324 997 296 267 264 024 273 313 102 706
Alaptev.összefüggő áru és k. 2 814 2 652 2 707 2 588 7 629 3 876 Dologi kiadás 825 439 856 955 891 826 808 124 759 255 550 049
Alaptev szolg .díjbev. 25 365 29 994 22 922 20 868 28 812 15 039 Pénzeszköz átadások
Váll.tev. bev 0 0 0 0 0 Műk.c.támogértékű kiad,egyéb támog. 34 498 21 780 45 778 20 874 22 771 462 925
Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. 2 823 2 827 3 663 3 623 3 912 0 Áh-n kívülre végleges műk.pe.átad 174 666 140 695 153 632 140 895 139 989 169 304
Bérleti díj bev. 79 479 95 118 102 655 117 182 73 004 84 783 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 6 186 4 705 6 192 6 324 155 275
Befolyt ÁFA 96 107 66 308 63 526 57 182 43 929 26 699 Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás 222 883 240 106 258 099 273 300 251 076
Egyéb saját bevételek 6 265 5 903 13 256 10 172 6 499 7 735 Műk.c.kölcsönök nyújtása 32 319
Kamat bevétel 107 554 168 970 99 418 65 575 46 993 49 213
187 345
Előző évi költségvet.visszatérülés 16422
Műk. Célú pe.átvét.áh-n kívülről 16 256 11 477 23 370 14 978 2 230 19 749
Int.és Önk. Saját folyó bev.össz. 538 871 591 141 546 994 503 573 432 433 207 094
Támog.ért.TB től átvett pénz eszköz 142 451 134 537 140 606 142 951 155 963
Támog.ért.működési bev. 168 982 147 720 200 524 170 232 335 830 599 708
Műk.c.tám..kölcs.visszatér.áh-n kívülről 0 4 245 4 778 3
Működési célú hitel 0 0 0
Előző évi pénzmaradv.igénybevét. 38 224 9 836 55 984 51 862 93 338
Normatív államihozzájár össz. 1 074 636 1 116 212 1 060 866 932 492 943 241 787 171
SZJA bevétel 476 573 464 992 448 597 416 374 441 991 0
Vis-maior tám 0 0 6 325 0
Központosított állami tám. 61 353 71 706 76 500 11 590 6 858 11 604
Egyéb közp.állami tám. 61 996 0 15 642 51 449 116 026
Állami hozzájár. És tám. össz. 1 674 558 1 652 910 1 585 963 1 382 423 1 443 539 914 801
Egyéb bevétel 437 243 586 830 423 601 410 753 399 257 445 855 Függő átfutó kiegy tételek 10 711 -10 673 -46 414 1 891 1 621 18 218
ebből helyi adó 323 266 386 746 309 116 278 011 278 915 401 167
Kiegyenlitő függő átfutó 1 851 -79 662 -1 723 6 497 15 815
2. Működési célú bevétel összesen 3 002 180 3 113 138 2 832 107 2 664 193 2 830 159 2 293 036 2. Működési célú kiadás össz. 2 751 156 2 707 375 2 797 665 2 528 903 2 569 268 1 996 985
2.pont aránya az 1.ponthoz % 65,26% 71,91% 80,25% 70,25% 89,29% 79,46% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 66,74% 86,44% 81,39% 68,62% 85,62% 78,28%
Felhalmozási és tőkebevételek - kiadások részletezése 2013. év
adatok ezer forintban
Bevételek Teljesítés összege év Kiadások Teljesítés összege év
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.Költségvetési bevételek össz. 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 1.Költségvetési kiadások össz 4 122 285 3 131 977 3 437 543 3 685 422 3 000 864 2 551 209
Ebből: Ebből:
Támogatás 69 157 102 153 55 897 79 290 1 022 16 709 Felújítás 46 408 132 078 166 062 70 522 35 833 7 867
Felhal.c.támog.értékű kiad. 6 388 626 2 726 9 858 3 449
Áh-n kívülre végleges felh.pe.átad. 13 164 13 332 7 976 24 492 14 738 10 470
- Céltámogatás 0 0 0 0 Felhalmozási célra átadott pénz.
-Vis-maior 6 300 0 0 0 Fejlesztési kiadások 461 772 240 070 305 681 412 537 128 827 390 553
- Céljellegű decent. 0 0 0 0 Felhalm célú hitelek törl 223 500
- TEKI 0 0 0 0 Kötvény törlesztés 200 250
- Központosított állami 62 857 82 846 30 368 79 290 1 022 16 709 Rövid lejár.kölcsön kiadása 45 401 38 496 13 700 26 890
- Egyéb közp. Állami 19 307 25 529 0 0 Felh.c.kölcsönök nyújtása 7 299
Felhalm.-ra átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kamatkiadás 20 543 56 740
Normatív állami tám-ból: Befektetési célú részesedések vás. 123 190 15 200
Társadalmilag elmaradott települések t. 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír beváltása 186 760
Lakáshoz jutás feladatainak t. 0 0 0 0 0 Befekt.c.ért.papír vásárlása 181 968
Magánszemélyek kommun.adó 100% 21 876 23 015 28 236 29 060 29 059 0 Tartós hitelvisz.értékpapírok kiadásai 134 586
Telekadó 20%-a 675 996 1 029 903 0 0
Önkorm felhalm. és tőke jell bev 134 690 155 058 227 681 294 192 126 561 411 519
ebből:
Privatizációból szárm bev. 0 0 0 0 0
Egyéb pénzügyi befektetések 0 4 000 2 008 6 770 270
Sajátos tőke befekt. Bev.-tárgyi eszk.é. 35 876 4 813 3 306 4 478 14 074 2 661
Felhalm.és tőke jellegű bev.
Felh.c.pe átvét áh-n kívülről 38 729 26 358 18 984 16 392 7 650 6 094
Támog.ért.felhalm.bev. 10 544 104 150 127 087 189 550 37 322 293 697
Felhalm célú tám.kölcsönök visszatér. 47 981 17 263 22 591 17 648 53 502 18 970
Befolyt ÁFA (felhalm) 1 560 2 474 51 713 64 116 7 243 89 827
Hitel Függő átfutó kiegy tételek 797 996
Befekt.c.értékpapír ért. 186 453
Finanszírozási bevételek 1 000 000 785 263 0
Előző Évi pénzmaradvány felhalm 371 887 149 741 384 168 538 412 182 706 164 503
2. Felhalm.és tőkebevételek össz. 1 598 285 1 216 226 697 011 1 128 310 339 348 592 731 2. Felhalm.és tőkekiadás.össz. 1 371 129 424 602 639 878 1 156 519 431 596 554 224
2.pont aránya az 1.ponthoz % 34,74% 28,09% 19,75% 29,75% 10,71% 20,54% 2. Pont aránya az 1.ponthoz 33,26% 13,56% 18,61% 31,38% 14,38% 21,72%
Összesen % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Működés és felhalmozás összesen: 4 600 465 4 329 364 3 529 118 3 792 503 3 169 507 2 885 767 4 122 285 3 131 977 3 437 543 1 156 519 3 000 864 2 551 209

19. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)
Megnevezés Alapadó Kivetett adó Közvetett tám.
Telekadó 4 999 4 844 155
Magánszemélyek kommunális adója 42 723 39 658 3 065
Összesen 47 722 44 502 3 220

20. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2013. évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvány alakulása

Előző években képzett tartalékok (E Ft-ban)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 542 911

Városi Egészségügyi Intézmény 10 495

Összesen553 406

adatok ezer forintban
Megnevezés Összes pénzmaradvány Feladattal terhelt pm. Szabad pénzmaradvány
ebból műk.célú köt.terhelt pm. felhalm.célú köt.terhelt pm. ebból műk.célú szabad pm. ebból felh.célú szabad pm.
Intézmények pénzmaradványa
-Városi Egészségügyi Int 6 143 6 143 6 143 0 0 0 0
-Határ Győző Városi Könyvtár 5 5 5 0 0 0 0
-Közműv.Közgyűjt Intézm. 31 31 31 0 0 0 0
-Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 383 383 383 0 0 0 0
Intézmények összesen 6 562 6 562 6 562 0 0 0 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 302 237 203 064 168 620 34 444 99 173 35 000 64 173
2013. év Önkormányzat összevont pénzmaradvány 308 799 209 626 175 182 34 444 99 173 35 000 64 173

21. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2013. évi beszámolóhoz
Bruttó érték adatok ezer forintban
Megnevezés 2012. évi záró 2013. évi záró Különbség (+; -)
Immateriális javak 83788 88130 4342
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8440820 8635754 194934
Gépek, berendezések és felszerelések 428422 587239 158817
Járművek 84832 102174 17342
Üzemeltetésre átadott eszközök 4543859 4651345 107486
Összesen: 13581721 14064642 482921
Értékcsökkenés Adatok: ezer forintban
Megnevezés 2012. évi záró 2013. évi záró Különbség (+; -)
Immateriális javak 78428 85592 7164
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 1783186 2108395 325209
Gépek, berendezések és felszerelések 337025 490605 153580
Járművek 56207 65541 9334
Üzemeltetésre átadott eszközök 1352142 1471800 119658
Összesen: 3606988 4221933 614945
Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés 2013. évi záró bruttó érték 2013. évi záró nettó érték Százalék
Immateriális javak 88130 2538 2,88
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8635754 6527359 75,59
Gépek, berendezések és felszerelések 587239 96634 16,46
Járművek 102174 36633 35,85
Üzemeltetésre átadott eszközök 4651345 3179545 68,36
Összesen: 14064642 9842709 69,98
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés 2013. évi záró bruttó érték 2013. évi záró 0-ra írt érték Százalék
Immateriális javak 88130 67338 76,41
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 8635754 9570 0,11
Gépek, berendezések és felszerelések 587239 284989 48,53
Járművek 102174 46393 45,41
Üzemeltetésre átadott eszközök 4651345 165008 3,55
Összesen: 14064642 573298 4,08

22. melléklet a 10/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben

adatok ezer forintban
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 100% 139630 42581 291919 14,59%
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 100% 500 6226 2644 235,48%
Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. 100% 3200 34884 11086 314,67%
Gyomaendrőd Város Önkormányzata résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2013. évben
adatok: ezer forintban
Gazdálkodó szervezet megnevezése Önkormányzat részesedése Kötelezettség állománya* Saját tőke Kötelezettség aránya a
%ban forintban saját tőkéhez
viszonyítva, %-ban
Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 71% 17750 46384 29027 159,80%
Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104. 33,85% 0 0 0 0,00%
* Éves beszámoló források F.Kötelezettségek sor
A kötelezettségek sor tartalma
hátrasorolt
hosszú lejáratú
rövid lejáratú
0** A beszámoló készítésének időpontjában még nem álltak rendelkezésre adatok a Regionális Hulladékkezelő Kft. esetében