A szöveg időállapota: 2015.II.27. -
Időállapot váltás: 2014.III.1. - 2014.IV.30.
2014.V.1. - 2014.VI.30.
2014.VII.1. - 2014.IX.30.
2014.X.1. - 2014.XII.22.
2014.XII.23. - 2015.II.26.
2015.II.27. -


2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 5.699.498 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 5.699.498 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.319.747 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 852.292 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 278.070 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 2.249.389 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 1.899.178 ezer forint.

(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 553.290 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 116.329 ezer forint,

c) dologi kiadás 818.318 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 520.704 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 198.628 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 158.596 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 232.411 ezer forint

a 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1)4 A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 158.596 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A kitüntetési alap keretösszege 1.000 ezer Ft.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:

a) Diáksport 500 ezer Ft

b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása 500 ezer Ft

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.

(9) A Civil Alap előirányzata 9.150 ezer Ft.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért működési támogatása 700 ezer Ft

b) Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület működési támogatása 400 ezer Ft

c) Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása 5.000 ezer Ft

d)5 Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány működési támogatási alapja 500 ezer Ft.

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 1.000 ezer forint.

7. § (1)6 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.430.679 ezer forint.
(2)7 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 123.656 ezer forint,
b) beruházási kiadás 884.877 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 422.146 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt felhalmozási célú céltartalékból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

(5)8 A finanszírozási kiadások összege 1.670.543 ezer forint.

8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat és előirányzataik részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

18. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek.

19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 130 891 323 071
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 620 927
3 Működési célú átvett pénzeszköz 1 700 9 388
4 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785
6 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 501
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 39 031 56 062
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921
11 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498
15 Személyi juttatás 419 737 553 290
16 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329
17 Dologi kiadás 461 021 818 318
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628
20 Működési célú tartalék 128 380 158 596
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411
22 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276
23 Felújítás 45 478 123 656
24 Beruházás 814 015 884 877
25 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679
27 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498
29 Összes hiány: 0 0
30 Működési hiány: 0 0
31 Fejlesztési hiány: 0 0

2. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. V.mód ei
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 118 863 307 104
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696
4 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 9 388
5 Közhatalmi bevételek 402 000 493 668
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785
7 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 466
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39 031 56 062
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921
12 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 265 133
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 244 389
15 Tárgyévi bevételek összesen 2 992 322 5 484 420
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 264 1 446
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 1 476 17 957
19 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
20 Közhatalmi bevételek 260 908
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 2 000 20 311
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 35
24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 35
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 94
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 2 000 20 440
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 300 1414
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 300 1 414
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 5
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 300 1 419
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Intézményi működési bevétel 6 800 6800
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 105
49 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 6 800 6 905
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 31
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 6 800 6 936
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
62 Intézményi működési bevétel 4 664 6 307
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 157 394 162 169
64 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 162 058 168 476
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
69 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
70 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 12 807
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 5 000
75 Tárgyévi bevételek összesen 162 058 186 283
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
77 Intézményi működési bevétel 130 891 323 071
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 620 927
79 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 9 388
80 Közhatalmi bevételek 402 260 494 576
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 871 785
82 Működési bevétel összesen 1 765 047 2 319 747
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 501
84 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 768 808
85 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 39 031 56 062
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 26 921
87 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 292
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 278 070
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 2 249 389
90 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 5 699 498

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód.
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 0 0
3 Földhaszonbér 5 860 5 860
4 Bérleti díj 19 310 58 545
5 Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 33 807
6 Közterületfoglalás 393 393
7 Egyéb bevételek 2 084 6 950
8 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 4 493
9 Kamatbevétel 3 000 5 440
10 Kamatbevétel kötvény 3 000 7 650
11 Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra) 6 631 6 631
12 ÁFA bevétel-befizetendő 13 188 30 303
13 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1 890 1 890
14 Áfa visszatérülés -szennyvízberuh. 0 101 570
15 ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből 7 290 7 290
16 Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés 29 280 29 280
17 Start mintaprogram terményértékesítés 2 853 2 853
18 Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel 2 000 4 149
19 Saját bevétel összesen: 118 863 307 104
20 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
21 Rendszeres segély átvett pénz 163 712 84 944
22 Gyermektartásdíj kieg. 0 0
23 Erzsébet utalvány 0 9 309
24 Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 4 196
25 Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 100 fő +2 fő hivatal, ÖNO) 52 284 52 284
26 Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló 86 113 86 113
27 Hosszabb időtartamú közfogl. 0 51 776
28 Kistérségi startmunka mintaprogram 0 78 957
29 2013.évi START progr.2013-ról áthúzódó tám. 15 468 15 468
30 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 0 5 706
31 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 31 927
32 Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 5 910 5 910
33 Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 3 209 3 209
34 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0 0
35 Térségi Szoc.Gondozási Központ-támogató szolgálat támogatása 0 8 294
36 Roma Kisebbségi Önkormányzattól műk.c.k.vtér. 0 93
37 IKSZT pályázat bér támogatás 2 510 2 510
38 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 332 206 440 696
39 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
40 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 3500
41 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
42 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 2 446
43 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 3 442
44 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 1700 9 388
45 Közhatalmi bevételek 0 0
46 Iparűzési adó 280 000 364 848
47 Építményadó 29 000 29 000
48 Telekadó 4 000 4 655
49 Magánszemélyek kommunális adója 38 000 39 640
50 Idegenforgalmi adó 6 000 8 632
51 Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000
52 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 2 000 2 726
53 Gépjármű adó 28 000 29 167
54 Termőföld bérbeadása 0 0
55 Különféle bírságok 0 0
56 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
57 Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000
58 Közhatalmi bevételek összesen 402 000 493 668
59 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
60 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 183 933 183 933
61 Zöldterület gazdálkodás támogatása 25 500 25 500
62 Közvilágítás támogatása 63 314 63 314
63 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
64 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795
65 Beszámítás összege -89 949 -89 949
66 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 38 359 38 359
67 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 93 780 94 765
68 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 11 126
69 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 61 588 61 588
70 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 1 058 1 058
71 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 76 770
72 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 48 101 48 101
73 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 88 791 89 340
74 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 149 025 161 453
75 Kulturális feladatok támogatása 16 196 16 196
76 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591 EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft 16 534 20 801
77 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
78 Egyéb központi támogatás 0 0
79 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.bérkomp. 0 17 569
80 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.Erzsébet utalvány 0 0
81 Helyi önkorm.kieg.tám.-"Itthon vagy-Magyaro. Szeretlek" 0 845
82 Térségi Szoc.Gondozási Központ-ágazati pótlék 0 19 121
83 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 739120 871 785
84 Működési bevétel összesen 1 593 889 2 122 641
85 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
86 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 466
87 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
88 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
89 Koncesszióból származó bevételek 0 0
90 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 466
91 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
92 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 419 841 419 841
93 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 0 34 373
94 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő 42 699 42 699
95 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 14 051
96 Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 0 0
97 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 0 0
98 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 194 531 194 531
99 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 58 786
100 Közfoglalkoztatáshoz pály.pe. Fejl. 0 1 991
101 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36
102 Határ Győző mellszobor pályázat 0 2 500
103 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 678 855 768 808
104 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
105 Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 0 0
106 Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű 16 105 16 105
107 Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
108 Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
109 Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
110 Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin.) 5 126 5 126
111 Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 0 0
112 Háztartásoktól felh.c.pe.átvét- KB udvar fejl. 0 428
113 Áh-n kívülről felh.c.kölcsön vtér. 0 7 854
114 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér. 5 000 5 000
115 Kamatbevétel kötvénytörlesztésre 7 000 7 000
116 Közköltséges temetés visszatér. 0 0
117 Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése-DAOP 5.1.3. kajakkal,kenuval…. 0 8 749
118 Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 0 0
119 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 39031 56 062
120 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
121 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 26 921
122 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
123 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 26 921
124 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 852 257

4. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok ezer forintban
A C B C
megnevezés 2014. terv 2014. eredeti 2014. V.mód ei.
1 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 134 131 236 590
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 5
4 Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0 31
5 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 12 807
7 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 94
9 Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 134 131 249 527
10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 546 416 610 589
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
14 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 5 000
16 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 546 416 615 589
19 Pénzmaradvány mindösszesen 680 547 865 116
20 Finanszírozási bevételek-Államháztartáson belüli megelőlegezés 0 28 543
21 Betétek megszűntetésének teljesítése 0 1 633 800

5. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014.V.mód.
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 203 416 322 955
3 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248
4 Dologi kiadás 312 427 640 484
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056
7 Működési célú tartalék 128 380 158 596
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632
9 Működési kiadás összesen 1 269 279 1 912 821
10 Felújítás 43 478 121 656
11 Beruházás 811 859 867 055
12 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 260 146 1 410 857
14 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543
15 Tárgyévi kiadás összesen 2 529 425 4 994 221
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 126 143 136 529
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 306 39 276
19 Dologi kiadás 53 430 68 898
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 476 1 476
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 572 4 572
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 197 360 203 779
24 Működési kiadás összesen 419 287 454 530
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 2 156 6 602
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 2 156 6 602
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 421 443 461 132
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 8 706 9 323
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 351 2 473
34 Dologi kiadás 6 194 7 117
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 17 251 18 913
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 0 1 226
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 226
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 17 251 20 139
46 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
47 Személyi juttatás 9 686 9 991
48 Munkaadókat terhelő járulék 2 615 2 715
49 Dologi kiadás 12 500 15 263
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 24 801 27 969
55 Felújítás 2 000 2 000
56 Beruházás 0 1 821
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 2 000 3 821
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 26 801 31 790
61 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
62 Személyi juttatás 71 786 74 492
63 Munkaadókat terhelő járulék 20 304 22 617
64 Dologi kiadás 76 470 86 556
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 378
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 168 560 184 043
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 0 8 173
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 0 8 173
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 168 560 192 216
76 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
77 Személyi juttatás 419 737 553 290
78 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 116 329
79 Dologi kiadás 461 021 818 318
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 520 704
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 198 628
82 Működési célú tartalék 128 380 158 596
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 232 411
84 Működési kiadás összesen 1 899 178 2 598 276
85 Felújítás 45 478 123 656
86 Beruházás 814 015 884 877
87 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 422 146
88 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 1 430 679
89 Finanszírozási kiadások 0 1 670 543
90 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 5 699 498

6. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C D
Szakfeladat megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei.
10 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 6 631 1 298
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 6 631 1 298
19 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 0 83 977
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 0 83 977
28 051040 Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 10 500 21 744
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 13 807 27 614
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 14 213
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 24 307 63 571
37 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 31 795 52 920
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 31 795 52 920
46 045120 Utak építése 0 0
47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 0 17 555
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 17 555
55 013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt. 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 13 188 37 688
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 13 188 37 688
64 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 3 500 4 962
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22 000 22 000
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 25 500 26 962
73 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
74 Személyi juttatás 19 847 25 363
75 Munkaadókat terhelő járulék 4 829 5 667
76 Dologi kiadás 0 9 500
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 24 676 40 530
82 016010 Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 0
109 011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 0 0
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 0 0
118 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
119 Személyi juttatás 0 267
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 0 578
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 050
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 0 1 895
136 064010 Közvilágítás 0 0
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 33 000 33 000
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 33 000 33 000
145 066020 Városgazdálkodás 0 0
146 Személyi juttatás 0 6 134
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 628
148 Dologi kiadás 49 950 113 088
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 1 500 58 262
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18 360 20 895
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 69 810 200 007
154 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 429 474 429 474
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 429 474 429 474
181 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
182 Személyi juttatás 9555 10702
183 Munkaadókat terhelő járulék 2339 2693
184 Dologi kiadás 2200 2200
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 14 094 15 595
190 031030 Közterület rendjének fenntartása-Településőrök 0 0
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 0 0
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 0
199 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0
208 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
209 Személyi juttatás 216 216
210 Munkaadókat terhelő járulék 58 58
211 Dologi kiadás 900 1 484
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 1 174 1 758
217 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 10 500 53 155
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 000
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 12 500 55 155
226 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0
235 092120 Köznevelési intézmény működtetése 0 0
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 79 751 46 286
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 35 276 35 276
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 115 027 81 562
244 092120 Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 483
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Működési kiadás összesen 0 483
253 091220 Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 0 15 236
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 178
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 0 16 414
262 091250 Alapfokú művészetoktatás működtetése 0 0
263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 0 3 517
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 0 3 517
271 092260 Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
274 Dologi kiadás 0 13 556
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 1 000
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 14 556
280 092260 Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 0 0
289 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése 0 0
290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 292
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
297 Összesen: 0 292
298 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 2 260
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 180 8 646
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
306 Működési kiadás összesen 7 180 10 906
307 076062 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás 0 0
308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 9 000 9 000
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 3 500
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
315 Működési kiadás összesen 9 000 12 500
316 102021 Időskorúak bentlakásos szoc.tám. 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
324 Működési kiadás összesen 0 0
325 104011 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
333 Működési kiadás összesen 0 0
334 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
342 Működési kiadás összesen 0 0
343 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 0 0
344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 190
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 190
352 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 14 14
360 Működési kiadás összesen 14 14
361 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0
362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
369 Működési kiadás összesen 0 0
370 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 300 5 300
378 Működési kiadás összesen 5 300 5 300
379 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 500 4 500
387 Működési kiadás összesen 4 500 4 500
388 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások 0 0
389 Személyi juttatás 0 0
390 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
391 Dologi kiadás 0 0
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 000 12 309
396 Működési kiadás összesen 3 000 12 309
397 Lélekkel a Kőrösök mentén projekt 0 0
398 086090 Személyi juttatás 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400 Dologi kiadás 0 31 927
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 31 927
406 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek 0 0
407 Személyi juttatás 0 0
408 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
409 Dologi kiadás 0 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 700 2 500
414 Működési kiadás összesen 2 700 2 500
415 106020 Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 9
423 Működési kiadás összesen 9 9
424 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege. 0 0
425 Személyi juttatás 0 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
427 Dologi kiadás 0 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 0
433 107060 Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés 0 0
434 Személyi juttatás 0 0
435 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
436 Dologi kiadás 0 0
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 4 000
441 Működési kiadás összesen 4 000 4 000
442 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 084 4 084
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 4 084 4 084
451 107054 Családsegítés 0 0
452 Személyi juttatás 0 0
453 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
454 Dologi kiadás 0 0
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 0 0
460 101222 Támogató Szolgálat 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 0 0
478 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 0
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 0
487 84031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 0
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 16 714
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 16 714
496 041233 FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás 0 0
497 Személyi juttatás 57 308 23 908
498 Munkaadókat terhelő járulék 7 994 3 004
499 Dologi kiadás 2 993 0
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 68 295 26 912
505 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0
506 Személyi juttatás 0 28 912
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 3 903
508 Dologi kiadás 0 750
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 0 33 565
514 041232 Téli közfoglalkoztatás 0 0
515 Személyi juttatás 0 34 094
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 4 990
517 Dologi kiadás 0 291
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 0 39 375
523 041233 Beton,- kerítés, varroda közmunka 0 0
524 Személyi juttatás 12 845 12 845
525 Munkaadókat terhelő járulék 1 734 1 734
526 Dologi kiadás 0 0
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
531 Működési kiadás összesen 14 579 14 579
532 041233 Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka 0 0
533 Személyi juttatás 15 725 15 725
534 Munkaadókat terhelő járulék 2 122 2 122
535 Dologi kiadás 0 0
536 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
537 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
538 Működési célú tartalék 0 0
539 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
540 Működési kiadás összesen 17 847 17 847
541 041233 Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi) 0 0
542 Személyi juttatás 18 894 18 894
543 Munkaadókat terhelő járulék 2 551 2 551
544 Dologi kiadás 34 290 32 427
545 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
546 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
547 Működési célú tartalék 0 0
548 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
549 Működési kiadás összesen 55 735 53 872
550 041237 Közfoglalkoztatás-Kistérségi startmunka mintapr. 0 0
551 Személyi juttatás 59 897 119 170
552 Munkaadókat terhelő járulék 8 087 16 192
553 Dologi kiadás 18 129 33 589
554 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
555 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
556 Működési célú tartalék 0 0
557 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
558 Működési kiadás összesen 86 113 168 951
559 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
560 Személyi juttatás 9 129 9 129
561 Munkaadókat terhelő járulék 2 331 2 331
562 Dologi kiadás 4 000 4 000
563 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
564 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
565 Működési célú tartalék 0 0
566 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
567 Működési kiadás összesen 15 460 15 460
568 084031 Civil szervezetek támogatása- Képtár 0 0
569 Személyi juttatás 0 0
570 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
571 Dologi kiadás 0 0
572 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
573 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 840 840
574 Működési célú tartalék 0 0
575 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
576 Működési kiadás összesen 840 840
577 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
578 Személyi juttatás 0 1 551
579 Munkaadókat terhelő járulék 0 209
580 Dologi kiadás 0 1 341
581 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
582 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 000 6000
583 Működési célú tartalék 0 0
584 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
585 Működési kiadás összesen 6 000 9 101
586 081043 Diáksport támogatása 0 0
587 Személyi juttatás 0 0
588 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
589 Dologi kiadás 0 0
590 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
591 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
592 Működési célú tartalék 0 0
593 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
594 Működési kiadás összesen 0 0
595 081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása, 0 0
596 Személyi juttatás 0 0
597 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
598 Dologi kiadás 0 116
599 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
600 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 13 000
601 Működési célú tartalék 0 0
602 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
603 Működési kiadás összesen 0 13 116
604 081061 Fürdő 0 0
605 Személyi juttatás 0 0
606 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
607 Dologi kiadás 0 9 907
608 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
609 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32 967 41 950
610 Működési célú tartalék 0 0
611 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
612 Működési kiadás összesen 32 967 51 857
613 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.) 0 0
614 Személyi juttatás 0 0
615 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
616 Dologi kiadás 2 000 1 150
617 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
618 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
619 Működési célú tartalék 0 0
620 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
621 Működési kiadás összesen 2 000 1 150
622 041232 Téli közfoglalkoztatás 0 0
623 Személyi juttatás 0 16 045
624 Munkaadókat terhelő járulék 0 2 166
625 Dologi kiadás 0 0
626 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
627 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
628 Működési célú tartalék 0 0
629 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
630 Működési kiadás összesen 0 18 211
631 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
632 Személyi juttatás 0 0
633 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
634 Dologi kiadás 100 100
635 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
636 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
637 Működési célú tartalék 0 0
638 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
639 Működési kiadás összesen 100 100
640 86020 Helyi közösségi tér biztosítása 0 0
641 Személyi juttatás 0 0
642 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
643 Dologi kiadás 0 917
644 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
645 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 5 210
646 Működési célú tartalék 0 0
647 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
648 Működési kiadás összesen 0 6 127
649 Összesen: 0 0
650 Személyi juttatás 203 416 322 955
651 Munkaadókat terhelő járulék 32 045 49 248
652 Dologi kiadás 312 427 640 484
653 Működési célú támogatásértékű kiadás 444 781 518 850
654 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 128 707 194 056
655 Működési célú tartalék 0 0
656 Ellátottak pénzbeli juttatása 19 523 28 632
657 Működési kiadás összesen 1 140 899 1 754 225

7. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. eredeti 2014. V. mód.ei
1 Polgármesteri alap 400 0
2 Kitüntetési alap 1 000 245
3 Ifjúsági alap 0 0
4 Civil alap 9 150 75
5 Sport alap 13 000 0
6 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
7 Talajterhelési díj 500 500
8 Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekre) 1 000 0
9 Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyereknap 500 0
10 GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.) 4 000 0
11 Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város, Határ Győző szoboravatás és évforduló, Kállai Ferenc emlékünnepség,) 1 000 1 000
12 Rádió Sun részére pénzeszközátadás 200 0
13 GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés 4 000 0
14 Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 8 890 0
15 Kállai adomány 10 000 10 000
16 Lejárt életbiztosítás (polgármester) 0 0
17 Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat 2 000 75
18 Körös szögi Kistérség 2014. évi hj. 507 507
19 IKSZT beruházás (bér) 2 510 0
20 IKSZT beruházás működési plusz igény 2 700 0
21 Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 0 0
22 Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 18 168
23 TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 0 0
24 Belső ellenőri feladatok 4 000 0
25 Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 0 0
26 Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám. 564 0
27 Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása 5 853 5 853
28 Önkormányzati ingatlanok karbantartására 5 000 1 173
29 Veszélyes fák kivágása 1 000 1 000
30 Nyomda Múzeum tám. 900 0
31 Gye-i Hírmondó 0 0
32 Hulladéklerakói díj díjkompenzáció 18 338 0
33 Egyéb közfoglalkoztatás önerő 2 000 940
34 Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm. 700 0
35 Start mintaprogram működési tartalék 5 370 5 370
36 Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön 0 0
37 Műv.Központ karbantartása 610 0
38 Dr. Card Egészségkártya 1 067 1 067
39 Intézményfinanszírozás elszámolása 0 1 811
40 2014. évben realizálódott többlet adóbevétel 0 83 496
41 2013. évi pénzmaradvány 2014. évi előre nem tervezett kiadások forrása 0 26 910
42 Képviselői tiszteletdíj (Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László) 1 621 271
43 Eü.Int-től sportorvosi megbízási díj módosítása miatt 0 135
44 Működési céltartalék összesen 128 380 158 596

8. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése

Adatok ezer forintban
A B C
megnevezés 2014. évi terv 2014. V. mód.ei
1 Felújítások 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
3 Járda felújítás 6 000 6 000
4 Buszmegállók felújítása 3 500 3 500
5 Útfelújítás és kátyúzás 0 6 659
6 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000 8 000
7 Kner téri filagória felújítása 0 0
8 Játszóterek felújítása 0 0
9 Németzugi szivattyútelep felújítása 0 0
10 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 25 978 25 978
11 4/2014 (I.31.) BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(ép.felúj.) 0 29 583
12 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 37 471
13 Erzsébet Liget járda térburkolat 0 1 500
14 Szennyvízcsatorna felújítás 0 1 014
15 Rekonstrukció szennyvízháló 0 712
16 Rekonstrukció ivóvízháló 0 1 239
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
19 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 0
20 Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás 550 550
21 Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép. 200 200
22 Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás 1000 1000
23 Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere 250 250
24 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
25 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 45 478 123 656
26 Beruházások 0 0
27 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
28 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
29 Parkosítás 1 500 1 500
30 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748
31 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000 5 000
32 Lélekkel a Körösök mentén projekt 0 21 672
33 Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén) 1 500 702
34 Garázs építés 0 798
35 Kerékpárút ép.feltételes közbesz.elj.lebony. 0 1 077
36 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) 10 000 10 000
37 Új utak építése 13 000 9 461
38 Játszótér építése, játszótéri elemek besz., Képviselői tiszt.díjból játszótér ép. 3 000 4 262
39 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500 3 500
40 Ünnepi díszvilágítás 2 000 2 000
41 Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás 480 480
42 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem számolható ktg) 514 796 549 169
43 Ivóvíz hálózat fejlesztése 0 10 276
44 Optikai kábel kiépítése 3 632 3 632
45 Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.) 930 930
46 Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.) 2 100 2 100
47 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0 0
48 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000 2 000
49 Magtárlapos utómunkálatok 500 500
50 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 224 673 182 018
51 Területvásárlás csónakkikötőhöz 0 2 000
52 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 541
53 Oktatási Intézmények eszközbeszerzés, beruh 0 1 924
54 Ingatlan vás.Mirhóháti 6.,bérlakás 0 3 900
55 Gye.-Hunya összekötő út terv 0 12 000
56 Közfoglalkoztatás fejl.kiad. 0 6 965
57 Határ Győző mellszobor pályázat 0 5 000
58 Ügyeleti gépjármű beszerzés 0 400
59 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 3 452
60 Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon) 1 830 1 831
61 NOD 32 szoftver 326 326
62 4 db tel.készülék és szünetmentes beszerzése 0 243
63 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 76
64 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 330
65 kisétékű tárgyi eszköz besz. 0 14
66 Határ Győző Városi Könyvtár 0 1208
67 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 0 1821
68 Városi Egészségügyi Intézmény 0 8173
69 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 814 015 884 529
70 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
71 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
72 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
73 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 0 1263
74 Belvíz III. pénzeszköz átadás 0 0
75 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
76 Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 595
77 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése, csónakkölcs.felmerült ktg. 613 2 128
78 Környezetvédelmi Alapból Egyesületeknek felhalmozási célú pe.átadás 0 3 600
79 Gyomaközszolg Kft.r.felh.c.peszk.átad.gépjármű és zsákbesz. 0 3 669
80 Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 662 1 662
81 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
82 Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 500
83 Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000
84 Körösök Völgye Közhasznű Egyesület 873 623
85 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.) 2.138E és kölcsön DAOP-2.1.3-12 2.000E 4138 4138
86 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin. 2988 2988
87 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 0 4296
88 Körös Kajak SE-DAOP 5.1.3.pály.megelőlegezése-Kajakkal kenuval ….. 0 8749
89 Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0042 tám.megelől. 36 36
90 Felhalmozási célú céltartalék 0 0
91 Környezetvédelmi alap 4 000 400
92 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 0
93 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427 3 427
94 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 0 0
95 Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki 0 0
96 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352
97 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653 25 094
98 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő 8 146 8 146
99 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa megelőlegezés(27%) 43 989 43 989
100 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014. 58 282 106 265
101 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015. 0 0
102 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra 20 959 20 959
103 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 0 0
104 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj. 1 282 1 282
105 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150 1 150
106 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 5 000 5 000
107 Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás 0 0
108 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet 0 0
109 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300 6 300
110 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000 15 000
111 Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%) 27 955 27 955
112 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 27 803
113 Következő évek pályázati saját erő biztosítása 0 34 173
114 Egyéb általános tartalék 0 0
115 ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.döntés alapján) 0 0
116 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) 7 200 3 537
117 Központosított támogatásból TSZGK konyha fejlesztés 0 0
118 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500 0
119 Gyepmesteri telep rendezés 3 000 3 000
120 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021 1 429
121 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000 3 000
122 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125 125
123 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000 0
124 Felhalmozási általános tartalék 80 355 23 513
125 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 404 809 422 146
126 Finanszírozási kiadások 0 0
127 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0 28 543
128 Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 1 642 000
129 Finanszírozási kiadások összesen 0 1 670 543

9. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása

Adatok E Ft-ban
A B
Megnevezés 2014. évi terv
1 Fejlesztési hiányunk 361 445
2 Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés 361 445
3 Törlesztés kötvényből 0
4 Tartalékba hely. 0
5 Megnevezés
6 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352
7 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653
8 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. 58 282
9 KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2015. 0
10 Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp., Előhalmi tanyák) 10 000
Új utak építése 13 000
11 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadáshoz 20 959
12 Belvíz III. 35 142
13 Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 282
14 HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata 3 427
15 Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő 1 150
16 Járda felújítás 6 000
17 Buszmegállók felújítása 3 500
18 Öregszőlői kerékpárút felújítás 8 000
19 Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat 12 678
20 Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500
21 Parkosítás 1 500
22 Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő) 5 000
23 Parkoló építés 1 500
24 Játszótér építése 3 000
25 Belvíz rendezési tervek készítése 3 500
26 Ünnepi díszvilágítás 2 000
27 Optikai kábel kiépítése 1 003
28 Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés 0
29 Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv. 2 000
30 Magtárlapos utómunkálatok 500
31 4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.és ép.felúj.) 7 200
32 Határ Győző mellszobor pályázat önerő 2 500
33 Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva 6 300
34 Gyepmesteri telep rendezés 3 000
35 Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon 4 021
36 GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő 3 000
37 Várépítő pályázat 2013-2014. önerő 125
38 Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége 12 000
39 Épületek energetikai felújítása KEOP önerő 27 955
40 Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803
41 Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 15 000
42 Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály. Kölcsön nyújtása 2 000
43 Liget Fürdőnek fejl.célú pénzeszközátadás-hátúszó, kapaszkodó, fordítópanel beszerzése 613
44 Egyéb általános tartalék 0
45 Összesen 361 445

10. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben
A B C D E
sorszám megnevezés 2014. nyitó létszám (fő) Változás Vált.utáni 2014. eng.létszám
1 1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2 -Polgármester 1 1
3 -mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5
4 -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5
5 -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en) 1 1
6 START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 83 83
7 Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 47 47
8 2. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
9 -köztisztviselői létszám Gye. 37 1 38
10 -Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 5 5
11 -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2
12 -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
13 -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 3 3
14 3. Határ Győző Városi Könyvtár 4 4
15 4. Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5 5
16 5. Városi Egészségügyi Intézmény 29 29
17 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 230 1 231

11. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2014. évi finanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G
megnevezés 2013. állami tám. 2013. önk.kieg. 2013. intézmény finanszírozás összesen 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen
1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 158 605 57 850 216 455 183 933 35 994 219 927
2 le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg. 21 138 9 119
3 Gyomaendrőd kiegészítése 36 712 26 875
4 Határ Győző Városi Könyvtár 7 260 5 396 12 656 7 500 9 451 16 951
5 Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 9 077 6 749 15 826 8 696 9 305 18 001
6 Városi Egészségügyi Intézmény 145 879 2 000 147 879 157 394 6 502 163 896
7 Önkormányzat összesen 320 821 129 845 392 816 357 523 97 246 418 775
8 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2014. évi önkormányzati támogatása
9 megnevezés 2013. állami tám. 2013. önk.kieg. 2013. intézmény finanszírozás összesen 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen
10 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
11 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 82 078 2 042 84 120 105 269 790 106 059
12 Térségi Szociális Gondozási Központ 319 717 4 125 323 842 299 404 24 801 324 205
13 Intézményi Társulás összesen 401 795 6 167 407 962 404 673 25 591 430 264

12. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2014.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
2 Települési Önk.műk.ált.tám
3 Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 183 933 0 524 9 119 193 576 220 451 -26 875
4 -építéshatóság 0 0
5 -közterületfelügyelők 0 0
6 -igazgatás -Hunya 0 0
7 -igazgatás-Csárdaszállás 0 0
8 Önk.hivatal műk.összesen 183 933 0 524 9 119 193 576 220 451 -26 875
9 Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
10 Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 25 500 25 500 25 500 0
11 Közvilágítás fenntartásának támog. 33 000 33 000 33 000 0
12 Köztemető fenntartás 100 100 100 0
13 Közutak fenntartásának támogatása 31 795 31 795 31 795 0
14 Településüzemeltetés összesen 90 395 0 0 0 90 395 90 395 0
15 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 38 359 0 38 359 38 359
16 Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része 30 314 30 314 30 314
17 -polgármester bér 2 577 2 577 14 565 -11 988
18 -mezőőri feladatok 10 000 3 000 13 000 14 094 -1 094
19 -víz-szennyvíz 0 0
20 -települési hulladékkezelés 20 000 20 000 17 807 2 193
21 -állati hulla ártalm. 0 6 500 -6 500
22 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, kötvény kamat 2 591 1 114 1 700 5 405 49 950 -44 545
23 -buszközl.tám 0 18 360 -18 360
24 -nem lakóing.bérbeadása 13 188 13 188 13 188 0
25 -polgárvédelem 0 1 174 -1 174
26 -ár-és belvízvédelem 0 12 500 -12 500
27 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 9 000 -9 000
28 -sportlétesítmények műk. 0 6 000 -6 000
29 -orvosi ügyelet 0 7 180 -7 180
30 -oktatási vagyon műk. 4 200 57 027 2 000 63 227 115 027 -51 800
31 -oktatási vagyon műk. tartalék 0 20 000 -20 000
32 -bölcsőde 0 4 084 -4 084
33 -közcélú pályázat 2014. 86 113 86 113 86 113 0
34 -közcélú pályázat 2013. 38 403 15 468 53 871 53 871 0
35 -közfoglalkoztatás-kézbesítők, 36 fő, 100 fő, ÖNO 14 225 52 284 66 509 68 295 -1 786
36 -egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er. 0 2 000 -2 000
37 -Városi Egészségügyi Intézmény 4 664 157 394 162 058 168 560 -6 502
38 -belső ellenőr 0 4 000 -4 000
39 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák 6 631 6 631 6 631 0
40 -gyermekétkezt.kieg.önk.tám. 5 853 -5 853
41 -önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág. 6 000 -6 000
42 -Műv.Kp.karbantart. 610 -610
43 Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 75 464 113 346 56 483 315 959 561 252 711 362 -150 110
44 Beszámítás -89 949 -89 949 -89 949
45 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
46 Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. 93 780
47 Óvodaműködtetési támogatás 10 995 106 198
48 Óvodai, iskolai étkeztetés támog. 1 058 790
49 Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen 105 833 0 365 0 106 198 106 198 0
50 Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
51 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0
52 rendszeres szoc segély 21 600 21 600 24 000 -2 400
53 lakásfenntartási támog. 41 796 41 796 46 440 -4 644
54 adósságcsökkentési támogatás 20 20 23 -3
55 foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 98 496 98 496 123 120 -24 624
56 Kistelepülések segély önereje 1 476 1 476 1 476 0
57 2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 0 0 0
58 óvodáztatási támogatás 100%-a 1 800 1 800 1 800 0
59 Egyes jöv.pótló tám. Összesen 0 0 165 188 165 188 196 859 -31 671
60 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0
61 az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 31 671 31 671 31 671
62 az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 16 430 16 430 18 800 -2 370
63 közfoglalkoztatás önrészéhez 0 4 667 2 853 7 520 21 980 -14 460
64 állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 0
65 Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 48 101 4 667 2 853 0 55 621 40 780 14 841
66 Egyes jöv.pótló tám.összesen: 48 101 4 667 2 853 165 188 220 809 237 639 -16 830
67 Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
68 Szociális ellátás összesen: 299 404 0 243 269 20 994 563 667 588 468 -24 801
69 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
70 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
71 Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 16 196
72 - Könyvtár 351 300 17 251
73 - KKSZT - Műv.ház, népház 0 6 000 15 000
74 Kötelező feladat - közművelődés összesen 16 196 351 6 300 0 22 847 32 251 -9 404
75 Önként vállalt feladatok
76 -képviselők tiszteletdíja 11 732 -11 732
77 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás 5 743 14 857 20 600 41 857 -21 257
78 -testvérvárosi és egyéb sport fel. 0 2 000 -2 000
79 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap 1 500 1 500 29 100 -27 600
80 -TDM támog. 4 000 4 000 4 000 0
81 -IKSZT működtetése+bér 2 510 2 510 5 210 -2 700
82 -KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály. 2 000 800 2 800 11 801 -9 001
83 -képtár PM 0 0 840 -840
84 -Dr. Card egészségkártya program 1 067 1 067 1 067 0
85 -Kállai ad. PM 10 000 10 000 10 000 0
86 -Bursa H.tám. PM 0 1 500 -1 500
87 -Talajterh.díj PM 500 500 500 0
88 -Körös-szögi kistérség 2013. évi hj. 0 507 -507
89 -idősek ajándéka 0 2 700 -2 700
90 -Sportcs.felúj. Közfogl. 700 700 700 0
91 -Önkorm.tul.földek műv. 36 570 36 570 34 290 2 280
92 -Nyomda Múzeum tám. 900 -900
93 -Szoc.Szöv.bolt műk.kölcsön 0 0
94 -Hulladéklerakói díj díjkomp. 18 338 -18 338
95 önként vállalt feladatok összesen 9 743 15 767 52 227 2 510 80 247 177 042 -96 795
96 Önkormányzati egyéb saját bevételek 22 764 22 764 22 764
97 Helyi adó bevételek 392 000 392 000 0 392 000
98 Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 414 764 0 414 764 0 414 764
99 összesen: 739 120 134 131 776 785 513 770 2 163 806 2 163 806 0

13. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2014.

Adatok:E Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
2 Kiadások:
3 Személyi juttatások 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10512 10511 126143
4 Munkaadói járulékok 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3026 3020 36306
5 Dologi kiadás 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4453 4450 4450 53430
6 Műk.c.peszk.átadás 16951 16951 16951 16951 16951 16951 16951 16951 16950 16950 16950 16950 203408
7 Kiadások összesen: 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34941 34941 34938 34931 419287
8 Bevételek:
9 Saját bevételek 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 524
10 Átvett peszk. 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 1476
11 Önkormányzati tám. 34775 34775 34775 34775 34775 34775 34775 34775 34774 34774 34771 34768 417287
12 Bevételek összesen: 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34942 34941 34941 34938 34931 419287
13 Városi Egészségügyi Intézmény havonkénti likviditás 2014.
14 Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
15 Kiadások:
16 Személyi juttatások 5816 5816 5816 5816 5816 5816 5816 5816 7810 5816 5816 5816 71786
17 Munkaadói járulékok 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 1647 2187 1647 1647 1647 20304
18 Dologi kiadás 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6373 6367 76470
19 Kiadások összesen: 13836 13836 13836 13836 13836 13836 13836 13836 16370 13836 13836 13830 168560
20 Bevételek:
21 OEP finanszírozás 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12874 12878 154492
22 Saját bevételek 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 385 4664
23 TÁMOP pályázat 1779 0 0 0 0 0 0 0 1123 0 0 0 2902
24 Önkormányzati tám. 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 542 540 6502
25 Bevételek összesen: 15584 13805 13805 13805 13805 13805 13805 13805 14928 13805 13805 13803 168560
26 Likviditás helyzete: 1748 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -1442 -31 -31 -27 0

14. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E F G H I J K L M N
1 Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
2 Nyitó egyenleg 680 547 693 661 668 710 666 938 680 501 369 550 317 599 336 648 141 594 204 814 238 863 72 243 680 547
3 Bevételek:
4 1. Helyi adó 40 000 12 000 98 000 25 000 8 000 7 000 5 000 8 500 95 500 24 000 8 000 31 000 362 000
5 2.Egyéb közhatalmi bev. 0 2 000 14 260 3 000 2 000 16 000 2 000 1 000 40 260
6 3.Önkormányzati sajátos bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4.Önkorm. műk. ktgvetési tám. 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 593 61 597 739 120
8 5. Saját bevétel 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 9 891 130 891
9 6. Átvett pénzeszközök (műk.és felh.) 63 978 67 978 70 978 194 000 108 000 100 000 150 000 83 000 102 000 120 000 110 000 40 728 1 210 662
10 7. Bevételek (1.+…+6.) 176 571 154 571 255 831 294 593 188 593 179 593 227 593 166 093 286 093 218 593 191 593 143 216 2 482 933
11 8. Finanszírozási művelet 0
12 9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 857 118 848 232 924 541 961 531 869 094 549 143 545 192 502 741 427 687 423 407 430 456 215 459 3 163 480
13 Kiadások: 0
14 10. Személyi juttatás 38 924 36 746 36 746 35 640 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 33 925 34 206 419 737
15 11. Munkaadót terhelő járulékok 10 746 9 600 9 600 8 400 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 975 93 621
16 12. Dologi kiadás 47 418 47 000 46 000 36 000 33 000 32 000 31 000 30 603 35 000 35 000 45 000 43 000 461 021
17 13. Műk.c. pénzeszk.átadás 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 295 48 291 579 536
18 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18074 18073 18070 216 883
19 15. Működési kiadás (10.+…+14.) 163 457 159 715 158 715 146 409 140 194 139 194 138 194 137 797 142 194 142 194 152 193 150 542 1 770 798
20 16. Működési c. tartalék 10 000 13 350 11 621 11 350 10 350 10 350 12 350 15 392 10 350 10 350 12 917 128 380
21 17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 163 457 169 715 172 065 158 030 151 544 149 544 148 544 150 147 157 586 152 544 162 543 163 459 1 899 178
22 18. Felújítás 0 0 26 000 0 8 000 9 000 2 478 0 45 478
23 19. Beruházás 0 9807 85538 75 000 260 000 30 000 10 000 160 000 10 000 10 000 153 670 10 000 814 015
24 20. Egyéb felhalmozási kiadás 48 000 62 000 52 000 42 000 42 000 52 809 22 000 42 000 42 000 404 809
25 19. Felh. kiadás mindössz. 0 9 807 85 538 123 000 348 000 82 000 60 000 211 000 65 287 32 000 195 670 52 000 1 264 302
26 20.Finanszírozási kiadások 0
27 21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 163 457 179 522 257 603 281 030 499 544 231 544 208 544 361 147 222 873 184 544 358 213 215 459 3 163 480
28 22. Bevétel, kiadás egyenlege 693 661 668 710 666 938 680 501 369 550 317 599 336 648 141 594 204 814 238 863 72 243 0

15. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2014 - 2017. évi alakulása

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 130 891 134 556 138 593 142 750
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 076 504 826 519 971 535 570
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 1 700 1 748 1 800 1 854
4 Közhatalmi bevételek 402 260 413 523 400 000 412 000
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 739 120 759 815 782 610 806 088
6 Működési bevétel összesen 1 765 047 1 814 468 1 842 973 1 898 263
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 678 855 284 418 150 000 154 500
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 39 031 22 000 22 660 23 340
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 717 886 306 418 172 660 177 840
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 134 131 50 000 40 000 40 000
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 546 416 250 000 150 000 50 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 163 480 2 420 886 2 205 633 2 166 102
15 Személyi juttatás 419 737 431 490 444 434 457 767
16 Munkaadókat terhelő járulék 93 621 96 242 99 130 102 104
17 Dologi kiadás 461 021 473 930 488 147 502 792
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 446 257 458 752 472 515 486 690
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 133 279 137 011 141 121 145 355
20 Működési célú tartalék 128 380 75 350 40 182 40 187
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 216 883 222 956 229 644 236 534
22 Működési kiadás összesen 1 899 178 1 895 730 1 915 174 1 971 429
23 Felújítás 45 478 22 000 20 000 20 000
24 Beruházás 814 015 305 377 200 000 107 840
25 Egyéb felhalmozási kiadás 404 809 229 041 102 660 100 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 264 302 556 418 322 660 227 840
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 163 480 2 452 148 2 237 834 2 199 269

16. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett tám.
1 Építményadó 29 000 29 000 0
2 Telekadó 4 150 4 000 150
3 Magánszemélyek kommunális adója 38 650 38 000 650
4 Iparűzési adó 280 000 280 000 0
5 Idegenforgalmi adó 6 000 6 000 0
6 Összesen 357 800 357 000 800

17. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

E Ft-ban
A B
Megnevezés összeg
1 Helyi adóból származó bevétel 357 000
2 Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev. 69 272
3 Osztalék, konc. Díj és hozambevétel 6 000
4 Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev. 0
5 Bírság, pótlék és díjbevétel 5 000
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
7 Összes saját bevétel 437 272
8 Összes saját bevétel 50%-a 218 636
9 Adósságot keletkeztető ügylet

2013.12. 31-én fennálló kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összege: 1.080.708,06 CHF

A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 67. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és járulékait 2014. február 28. napjáig átvállalja.

18. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2014. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok ezer Ft-ban
A B C
Kötelezettség váll. össz. 2015.
1 Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete 107 947 107 947
2 Forrásai
3 Támogatás (EU Önerő Alapból) 0 0
4 Saját erő 107 947 107 947
5
6 EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni
7 Kötelezettség váll.össz. 2015.
8 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 205 377 205 377
9 Forrásai
10 Támogatás 167 394 167 394
11 EU Önerő 0 0
12 BM Önerő 17 024 17 024
13 Önkormányzati saját erő 20 959 20 959
14
15 Kötelezettség váll.össz. 2015.
16 TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szociális gyermekj.rendszerben pályázat 3 475 3 475
17 Forrásai
18 Önkormányzati saját erő 3 475 3 475
19
20 Kötelezettség váll.össz. 2015.
21 Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő) 22 661 22 661
22 Forrásai
23 Támogatás 22 661 22 661
24 Saját erő 0 0

19. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

Adatok ezer Ft-ban
A B C D E
1 Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
2 IKSZT 2 510 5 210 2 700 2011. évről áthúzódó pályázat
3 Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002) 233 331 285 549 52 218 Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft
4 Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 780 463 859 171 78 708 Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti a tényleges önerőt.
5 Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013. 21 748 21 748 0
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program 166 229 EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási igény
7 Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 55 005 Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés


1
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. február 27-től.
2
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. február 27-től.
3
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2015. február 27-től.
4
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
5
Módosította: 11/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. május 1-től.
6
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2015. február 27-től.
7
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2015. február 27-től.
8
Beiktatta: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés. Hatályos 2015. február 27-től.
9
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
10
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
11
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
12
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
13
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
14
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
15
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. február 27-től.
16
Módosította: 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2015. február 27-től.
17
Módosította: 21/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2014. október 1-től