A szöveg időállapota: 2018.III.1. -
Időállapot váltás: 2013.X.15. - 2014.II.28.
2014.III.1. - 2014.XII.31.
2015.I.1. - 2015.III.27.
2015.III.28. - 2017.II.28.
2017.III.1. - 2018.II.28.
2018.III.1. -


26/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és a 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyháján keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezéssel, étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő betegsége, a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(4) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 15 órájáig kell telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

2. § (1) Intézményi térítési díj napi összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A tárgyhóra eső étkezési térítési díjat tárgyhónap első hetében kell megfizetni.

3. § Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 26 /2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez1

Gyermekétkeztetés térítési díjai
A B C D E F
1 Teljes árú térítési díjak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora
2 Óvoda - 95 216 66 -
3 Óvoda - Csárdaszállási telephely - vásárolt szolgáltatás - 180 365 155 -
Csárdaszállás Község által biztosított önkormányzati kompenzáció - 67 136 50 -
Intézményi térítési díj - 113 229 105 -
4 Általános iskola 99 120 267 95 165
5 Középiskola 165 - 298 - 222
6 50 %-os térítési díjak Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora
7 Óvoda - 47 108 33 -
8 Óvoda - Csárdaszállási telephely- vásárolt szolgáltatás - 90 182 77 -
9 Csárdaszállás Község által biztosított önkormányzati kompenzáció - 34 68 25 -
10 Intézményi térítési díj - 60 114 52 -
11 Általános iskola 49 54 133 47 82
12 Középiskola 82 - 149 - 111
13 A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.


1
Módosította: 5/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. március 1-étől.