4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.729.870 E Ft. Ezen belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 864.539 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 495.696 E Ft, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 60.154 E Ft, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 4.676 E Ft részletezve az 2., 2/a., 2/b., 2/c. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.626.030 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 1.123.502 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 279.930 E Ft, dologi kiadás 784.364 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 431.910 E Ft, az ellátottak pénzbeli juttatása 6.324 E Ft, melyet a 3., 3/a., 3/b melléklet tartalmaz.

3. § Az ÖR. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 55.067 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

4. § Az ÖR. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 479.081 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 181.761 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 57.599 E Ft (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 42.052 E Ft, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 15.547 E Ft), a kölcsönök nyújtása 29.224 E Ft, hiteltörlesztés összege 210.497 E Ft önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 5. melléklet mutatja be.

5. § Az ÖR. 6. § (1) bek. első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 569.692 E Ft.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 700 746 701 264
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 180 943 242 999
3. Központosított támogatás 0 4 360 7 880
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 27 933 45 719
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 913 982 997 862
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 200 000 251 433
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 902
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 805 992 858 327
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 21 111 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 741 085 1 877 300
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 121 704 131 751
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 423 076 321 278
Felhalmozási célú bevétel 74 518 61 216 64 730
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 684 211 605 996 517 759
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 377 996 2 425 974
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 5
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 448 764
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 448 769
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 500 550
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 500 550
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 4 074 3 635
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 2 892 2 775
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 6 966 6 410
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 6 905 6 905
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 6 905 6 905
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
1. Saját bevétel 31 67
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 389 36
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 420 103
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 4 656 5 384
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 2 696 4 291
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 7 352 9 675
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 100 767
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 8 882 9 636
3. Felhalm.célú bevétel 7
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 8 982 10 410
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 942
2. Átvett pénzeszköz műk c. 719 905
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 6 546 6 847
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 22 880 26 932
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 144 206 146 102
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 148 346 150 242
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 233 865 234 349
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 9 909 9 909
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 243 774 244 258
12. 1. Polgármesteri Hivatal
1. Saját bevétel 2 395 2 455 3 095
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 93 93
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 548 3 188
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 741 085 1 877 300
Saját bevétel összesen 368 391 384 257 396 590
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 593 217 495 696
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 61 309 64 830
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 864 539 864 539
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 675 322 3 729 870

2/a. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
13. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 14 712 19 886 19 886
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2 177 2 177
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3 761 3 761
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2 449 2 449
Városi Egészségügyi Intézmény 28 202 28 202
Térségi Szociális Gondozási Központ 1 361 1 361
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 14 712 57 836 57 836
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 806 703 806 703 806 703
Térségi Humánsegítő Szolgálat 0
Határ Győző Városi Könyvtár 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 0
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 0
Városi Egészségügyi Intézmény 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal 0
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 806 703 806 703 806 703
13. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 821 415 864 539 864 539

2/c. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek részletezése
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. 1. 1. Önkormányzat saját bevétel
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére 1 114 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140 8 140
Bérleti díj 22 364 36 010 36 010
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 536 536 536
Egyéb bevételek 2 084 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000 3 000
Váll.fejl.alap (Ignácz Kft.) kamat 965 965 965
Kamatbevétel kötvény 30 000 30 000 30 000
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 14 081 17 771 22 988
ÁFA visszatérülés működéshez
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 4 830
Vízművek bérleti díj bev. (szennyvíz és ivóvíz) nettó
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 20 000 20 000
Saját bevétel összesen: 104 368 121 704 131 751
4. 2. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 225
Rendszeres segély átvett pénz 237 720 122 673 10 134
Gyermektartásdíj kieg. 2 725
Mozgáskorl.tám. 1 981
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.2011. évi 8 390 8 390 8 390
Közcélú munkavégzők támog.2012.-ben induló 245 470 245 470 248 067
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs. 3 849 3 849
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) 633
Kistérségi normatíva (családsegítő) 12 449 12 449
Kistérségi normatíva szociális 7 960 7 960
Tanyagondnoki szolgálat norm.
Támogató szolgálat támog. 8 835 8 835
Képviselő választásra átvett pe. 535 535
Kis B. TÁMOP pály.megel.összeg átvét 1 110 1 110 1 110
Kis B. óvodai feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 750 750 750
Rózsahegyi oktatási feladat ellátás Cssz. Kieg.megel.visszavét. 3 026 3 026 3 026
Térségi Szoc.Gond.K. pe. Megelőlegezés visszaut.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 450
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 724 2 724 2 724
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 502 190 420 771 316 843
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele 3 135 2 135 2 135
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól 330
Kötelezettségváll-ÖNO 170 170
Szúnyoggyérítés támogatása 1 800
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 3 135 2 305 4 435
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 505 325 423 076 321 278
4. 2. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám. 24 865 25 843 25 843
Kis B.I.eszközbesz.NFÜ tám.előző évről áth.
TIOP 1.1.1 Inform.infrastruktúra fejl.előző évről áth
DAOP pály.szoc.infrastruktúra fejl. 3 514
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám. 4 538 4 538 4 538
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő MÁK pályázatból 2012.évi 3 351 3 351 3 351
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100% 15 652 15 652 15 652
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100% 7 256 7 256 7 256
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 55 662 56 640 60 154
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felajánlás köztéri óra vás-ra 2 000 2 000
Út érdekeltségi hj. 1 076 1 076
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500 1 500
Rek.alaptöbblet bérleti díj bev. Vízmű 17 356 0 0
Körny.véd.alapból visszafiz.köt.
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 18 856 4 576 4 576
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 74 518 61 216 64 730
5. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000 4 000
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300 300
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500 1 500
4. Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700 700
5. Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 1 000 1 000 1 000
6. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 3 265 3 265 3 265
7. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 1 750 1 750 1 750
8. Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid) 3 400 3 400 3 400
9. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 1 000
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
10. Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000 7 000
11. Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000 7 000
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 173 237 173 623 176 723
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 251 29 752
3. Dologi kiadás 234 286 207 945 261 563
4. Pénzeszköz átadás 150 134 188 735 192 010
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 586 804 599 554 660 048
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 437 27 502 27 581
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 100 7 326 7 266
3. Dologi kiadás 5 584 5 356 4 396
4. Pénzeszköz átadás 38
5. Ellátottak juttatása
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 121 40 184 39 281
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 12 202 13 569 13 904
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 620 3 713
3. Dologi kiadás 5 634 5 776 5 766
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 22 965 23 383
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 29 011 29 596 30 260
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 634 7 600
3. Dologi kiadás 7 584 9 957 8 751
4. Pénzeszköz átadás 44
5. Ellátottak juttatása
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 070 47 187 46 655
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 14 906 13 511 13 511
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 706 3 706
3. Dologi kiadás 12 386 13 211 13 211
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 31 268 30 428 30 428
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Személyi juttatás 13 490 13 274
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 630 3 440
3. Dologi kiadás 4 040 3 586
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 21 160 20 300
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9. Oktatási ágazat
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 147 643 150 519 154 006
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 40 456 41 443
3. Dologi kiadás 27 162 31 114 29 993
4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 864 2 814
5. Ellátottak juttatása 3 540 3 311 3 311
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 219 380 227 264 231 567
8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 137 166 138 713 143 669
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 37 577 38 405
3. Dologi kiadás 35 403 39 143 45 894
4. Pénzeszköz átadás 3 026 4 293
5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660 2 698
8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 213 542 222 119 234 959
9. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 85 676 86 524 89 444
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 117 23 724
3. Dologi kiadás 25 513 26 646 26 919
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 248 315
9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 136 535 140 402
7.-9. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 370 485 375 756 387 119
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 100 367 101 150 103 572
3. Dologi kiadás 88 078 96 903 102 806
4. Pénzeszköz átadás 7 107
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 219 6 324
6. Oktatási ágazat összesen: 566 130 581 028 606 928
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 62 283 74 035 75 540
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 18 871 19 828
3. Dologi kiadás 60 145 79 645 78 367
4. Pénzeszköz átadás 1 278
5. Ellátottak juttatása 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 157 172 551 175 013
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 214 558 226 226 231 226
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 580 60 087 61 439
3. Dologi kiadás 250 836 251 155 251 639
4. Pénzeszköz átadás 918 918
5. Ellátottak juttatása 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 522 974 538 386 545 222
12. Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 154 364
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 39 614
3. Dologi kiadás 67 047 61 830 54 279
4. Pénzeszköz átadás 262 284 266 331 230 515
5. Ellátottak juttatása 0
12. Polgármesteri Hivatal 532 237 533 792 478 772
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Német Kisebbség
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0 0
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 1 057 860 1 104 197 1 123 502
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 272 834 284 017 279 930
3. Dologi kiadás 731 580 735 818 784 364
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 413 532 460 874 431 910
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 219 6 324
Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 592 125 2 626 030

3/a. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 1 800
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0 1 800
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 0 0 50
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 50
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 500 16 204 16 204
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 974 13 234 13 234
Összesen: 17 474 29 438 29 438
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 5 000 8 583 10 135
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 5 000 8 583 10 135
66190210 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68100010 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 522 2 603
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 1 522 2 603
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 14 081 17 081 21 909
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 14 081 17 081 21 909
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 23 221 8 712 10 122
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 14 747 16 272
Összesen: 23 221 23 459 26 394
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 0 0 0
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénze. átad., egyéb tám
Összesen: 0 0 0
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás
2. Munkaadót terhelő jár.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 32 000 32 000 32 000
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 32 000 32 000 32 000
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 2 387 2 387
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 55 085 59 767 94 550
4. Pénze. átad., egyéb tám. 16 591 18 320 19 483
Összesen: 71 676 80 474 116 420
84140311 Vállalkozói iroda
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 750 750 750
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 750 750 750
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 100
Összesen: 0 100 100
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 8 833 8 833 9 713
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 909 1 909 2 114
3. Dologi kiadás 2 100 2 100 2 100
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 12 842 12 842 13 927
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 282 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 76 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 358 0 0
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216 256
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58 58
3. Dologi kiadás 850 850 1 872
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 900 900 900
Összesen: 2 024 2 024 3 086
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 12 000 11 980 11 478
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 502
Összesen: 12 000 11 980 11 980
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 2 321
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 28 666 25 179 25 179
Összesen: 28 666 25 179 27 500
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 500 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 680 7 680
Összesen: 7 680 7 680 7 680
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 7 000 7 000 8 052
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 154 3 352
Összesen: 7 000 9 154 11 404
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 125 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 125 0 0
8520211 Általános Iskola
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 3 848
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 3 848
86210110 Háziorvosi alapellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 580
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 580
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211410 Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 000 8 000 8 000
Összesen: 8 000 8 000 8 000
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211710 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 400 2 400 2 400
Összesen: 2 400 2 400 2 400
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 4 300 4 300
Összesen: 4 300 4 300 4 300
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000 4 000
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 3 000 3 000
Összesen: 3 000 3 000 3 000
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 400 3 400 3 400
Összesen: 3 400 3 400 3 400
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 9 000 9 000 9 000
Összesen: 9 000 9 000 9 000
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 500 2 500 2 500
Összesen: 2 500 2 500 2 500
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 030 7 030 7 030
Összesen: 7 030 7 030 7 030
87301118 Mirhóháti u. TIOP
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 432
88100010 DAOP.szoc.infratruktúra fejl.
1. Személyi juttatás 0 0 137
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 33
3. Dologi kiadás 0 0 9
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 179
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 100 3 050 3 050
Összesen: 100 3 050 3 050
89044313 Közcélú támogatás (2011. évről áthúzódó+menedzsment)
1. Személyi juttatás 12 750 12 750 12 750
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 442 3 442 3 442
3. Dologi kiadás 3 200 3 200 3 200
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 19 392 19 392 19 392
89044210 Közhasznú foglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
89044310 Közcélú támogatás (2012.-ben induló)
1. Személyi juttatás 150 533 148 372 148 372
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 494 23 556 23 556
3. Dologi kiadás 71 443 30 025 26 672
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 245 470 201 953 198 600
89044311 Közmunka
1. Személyi juttatás 0 282 2 282
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 76 326
3. Dologi kiadás 0 0 347
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 358 2 955
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 2 800 2 800
Összesen: 0 2 800 2 800
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 200 1 200
Összesen: 0 1 200 1 200
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 840 840 1 390
Összesen: 840 840 1 390
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 160 203
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 42 55
3. Dologi kiadás 298 284
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 500 542
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 440 11 440
Összesen: 0 11 440 11 440
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 3 526 5 231
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 30 153 30 427 34 744
Összesen: 30 153 33 953 39 975
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 916 1 583
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 465 1 485
Összesen: 0 2 381 3 068
8520211 Ált.iskola 5-8 évfolyam okt.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
96090050 Tourinform Iroda tám.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 3 140 3 140
Összesen: 0 3 140 3 140
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1. Személyi juttatás 623 623 623
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 168 168 168
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 791 791 791
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 431 3 431 3 431
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 329 329
Összesen: 3 431 3 760 3 760
84251050 Önkéntes Tűzoltóság
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 8 100 8 100 2 100
Összesen: 8 100 8 100 2 100
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 173 237 173 623 176 723
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 251 29 752
3. Dologi kiadás 234 286 207 945 261 563
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 150 134 188 735 192 010
7. Önkormányzat összesen 586 804 599 554 660 048

3/b. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV.
84111210 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 8 095 8 095 8 095
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 106 2 106 2 106
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 10 201 10 201 10 201
84111410 OGY képviselőválasztás
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 308 308
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 79 79
3. Dologi kiadás 148 148
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 535 535
84112411 Gyámhivatal
1. Személyi juttatás 5 989 5 989 5 989
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 535 1 535 1 535
3. Dologi kiadás 880 880 880
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 8 404 8 404 8 404
84112412 Építéshatóság
1. Személyi juttatás 4 420 4 420 4 420
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 111 1 111 1 111
3. Dologi kiadás 330 330 330
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 5 861 5 861 5 861
84112610 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 121 957 123 853 123 853
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 30 666 31 296 31 296
3. Dologi kiadás 54 457 53 863 53 863
4. Pénze. átad., egyéb tám 1 620 1 095 1 095
Összesen: 208 700 210 107 210 107
84112611 Okmányiroda
1. Személyi juttatás 8 009 8 009 8 009
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 997 1 997 1 997
3. Dologi kiadás 3 060 3 060 3 060
Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 13 066 13 066 13 066
84112612 Önkorm.ellátó szolg.
1. Személyi juttatás 3 382 3 326 3 326
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 919 787 787
3. Dologi kiadás 7 890 3 318 3 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 572 4 572
Összesen: 12 191 12 003 12 003
84112613 Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 0
Összesen: 0 0 0
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 2 889 2 889 2 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 698 698 698
3. Dologi kiadás 430 430 430
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 4 017 4 017 4 017
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0 0
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 0
88211110 Rendszeres szociális segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 153 289 153 289 153 289
Összesen: 153 289 153 289 153 289
88211210 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000 4 000
88211310 Lakásfenntartási tám.normatív alapon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 49 920 49 920 49 920
Összesen: 49 920 49 920 49 920
88211510 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 133 9 133 9 133
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 38 055 38 055 38 055
Összesen: 47 188 47 188 47 188
88211810 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 600 11 600 11 600
Összesen: 11 600 11 600 11 600
88211910 Óvodáztatási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 800 1 800 1 800
Összesen: 1 800 1 800 1 800
88220210 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 2 000 2 000
Összesen: 2 000 2 000 2 000
87901210 Gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 125 125
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 125 125
88220110 Adósságkezelés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
88996710 Mozgáskorlátozott támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 0 0
Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 154 741 156 889 156 889
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 742 48 742
3. Dologi kiadás 67 047 62 154 62 154
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 262 284 266 331 266 331
Polgármesteri Hivatal összesen 532 237 534 116 534 116
Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I. Módosított előirányzat V.
4. 1. 1. Önkormányzati Hivatal saját bevétel
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d. 2000 2000 2000
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő 105 105 165
Adatszolgáltatás 30 30 30
Gondozási díj
Egyéb bevétel (továbbszámlázott bev, kamat, ÁFA bev.) 640
Közter.felügyelői bírság 260 260 260
Saját bevétel összesen: 2 395 2 395 3 095

4. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
7.-9. Oktatási ágazat
7. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Felújítás életveszély elhárítása 1500 0
8. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
8. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 0 2 000 2 000
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000 2 000
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
12. Polgármesteri Hivatal 0 0 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 2 000 2 000
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. 0
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6. Katona J.Műv.ház tetőjav,csat,vakolat jav.pály.saját erő 2500 0
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák 2011. évi köt.váll. 20 073 20 073 24 903
Kátyúzás és útfelújítás 2 500 2 000 3 100
Kerékpárút felújítás 191 191 2 191
Temetők felújítása 1 005 0 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000 22 000
Költségalapú bérlakások felúj.-Magtárlaposi u. 170
Mirhóháti u.1-5. felújítás 420
Kis Bálint I. padlóburkolat felúj. 283 283
Ivóvíz és szvízhálózat rekonstrukciós munkák
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 23 769 44 547 53 067
9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata és önállóan gazd int. 23 769 44 547 53 067
Felújítási kiadás mindösszesen: 23 769 46 547 55 067

5. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2012. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
7.-9. Oktatási ágazat
7. Kis Bálint Általános Iskola
eszközbeszerzés 246
7. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 246
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Pályázatból tárgyi eszköz vásárlás 0 0 1 997
8. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 1 997
9. Kner Imre Gimnázium
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0
7.-9. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 2 243
10. Városi Egészségügyi Intézmény
2011. pénzmaradvány felhasználása 6 202 6 202
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 6 202 6 202
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
11. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 0 0
12. Polgármesteri Hivatal
számítógép vásárlás, szoftver vás. 477 477
12. Polgármesteri Hivatal 0 477 477
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 0 6 679 8 922
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. és közvil. 2 737 2 737 2 737
Belvíz VII. ütem pótmunka 675 675 675
Bajcsy út bokrok telepítése 200 200 200
Új buszmegállók parkosítása 500 500 500
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely sárga villogó 2 000 2 000 2 000
Gravimetriai alappont 800 800 800
Közösségi közlekedés 30 690 30 690 32 910
Köztéri óra felajánlásból 2 000 2 000
Tőkeemelés -Gyomaközszolg Kft. 15 100 15 200
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 18 414 18 414 18 414
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 8 536 8 536 8 536
Vésztői víztározó
Felhagyott hulladéklerakó 511
Játszótér kialakítása 1 517 1 817
Kondorosi u.1. zárt babakocsitároló ép. 125
Jókai úti óvoda villámhárító 197
Százszorszép óvoda fejl. 2 346
Taninform szoftver 1 054 1 054
Mirhóháti u. 5. felúj. TIOP pály. 591
START munkapr. eszközbesz. 20 894 24 247
START munkapr.-Juh hodály beruh. 4 400 4 400
START munkapr.-traktor, pótkocsi vás. 15 124 15 124
Temetők felújítása 1 005 1 005
Belvíz VII. üzemeltetési szabályzat 281
Belvíz DAOP 5.21/D-2008 pr.Kondoros 1 293
Belvíz VIII. telekátalakítás - Fürj József 100
Vbelterületi csapadékvíz vízjogi üzem.eng. 112
Fő u. -Vasút kereszteződés közvilágítás 263
Kossuth u. 28. parkoló építés 133
Turisztikai attrakciók saját erő 8 632 8 632
Polg véd.bázis bejáró építés 978 978
Kis Bálint Iskola vízellátás ber. 376 672
Háziorvosi alapellátáshoz eszközbeszerzés 820
DAOP szoc.infrastruktúra fejl. 12 221
Komposztáló karám ép. 365
Szenyvíztelep korszerűsítése 11 320
Endrődi híd járda ép. 260
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 64 552 135 632 172 839
4. Gyomaendrőd Város Önkorm. és önállóan műk.int. fejlesztési kiadásai összesen: 64 552 135 632 172 839
7. Fejlesztési kiadás összesen: 64 552 142 311 181 761
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
DAOP 3.1.2 Kerékpárhálózat fejl.visszafiz. 1 424
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 780 40 628 40 628
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 780 40 628 42 052
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800 0
15 % közmű lakosságnak 1 022 1 022
Liget Fürdőnek fel.c.pe átadás 832 7 525
Önkormányzati Tűzoltóságnak fej.c.pe.átadás 6 000
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 2 800 4 654 15 547
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 40 580 45 282 57 599
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 2 000 2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000 1 000
Körös Kajak pályázati tám.megelőlegezése (csónakház) 6 500 6 500 6 500
Közalapítvány pályázati tám. Megelőlegezése 7 000 7 000 7 000
Liget Fürdőnek forg.eszközhitel óvadék 10 000
IKSZT műk.kölcsön-Rózsahegyi Diákj.Alap. 2 724
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 16 500 16 500 29 224
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kötvény törlesztése (421025+420961CHF*250) 210 497 210 497 210 497
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 497 210 497 210 497
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 332 129 414 590 479 081

6. melléklet a 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 300 0 0
Kitüntetési alap 200 0 0
Ifjúsági alap 300 0 0
Civil alap 2 100 0 0
Sport alap 13 000 1 150 0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0 0
Talajterhelési díj 500 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 0 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 0 0
Rendezvények alapja 6 400 55 0
TDM részére peszk.átad 1 700 209 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 0 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 2 130 0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 0 0 0
Kállai adomány 10 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. 0 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás 810 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 945 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2012. 810 0 0
Közfogl.saját erő 1 500 1 500 0
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása 1 037 534 0
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 0 0
IKSZT beruházás 2 724 2 724 0
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726 0
Kis B.I.-30/2012. IPR pály.felhaszn.jun 30-ig 926
Kis B.I. ped.ill.kie.pály.decemberi bér. 858
Kis B.I.-első munkahely garancia dec.havi bér 118
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 25 546 22 624
központosított támogatás-létszámleép.258, kompenzáció:4243 4 243 0
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 54 894 37 603
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 0
Környezetvédelmi alap 0 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 0 23
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 0
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022) 8 322 8 322
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő 4 229 4 229
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő 2 310 2 310
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 7 500 366 366
Kötvény fel nem használt része 395 249 357 237 348 737
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150 24 352 24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155 30 653 30 653
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 351 3 351 3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 352 3 352 3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 14 004 14 004 14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 11 560 11 560 240
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000 16 000 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197 13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 15 100 0 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 2 632 0
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 36 793 36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 4 930 4 930 4 930
Fürdő hitelfelvét 25 000 25 000 15 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 562 166 527 089
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 617 060 564 692
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 617 060 564 692
11. Céltartalék összesen: 701 725 617 060 564 692
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 5 000 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 706 725 622 060 569 692