A szöveg időállapota: 2014.III.1. -
Időállapot váltás: 2013.II.20. - 2013.VI.14.
2013.VI.15. - 2013.VII.14.
2013.VII.15. - 2013.X.9.
2013.X.10. - 2013.XII.20.
2013.XII.21. - 2014.II.28.
2014.III.1. -


3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. §1 Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 3.529.195 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 782.532 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 609.154 ezer forint, a felhalmozási célú bevételeken belül a támogatás értékű felhalmozási bevétel összege 555.247 ezer forint, az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz összege 11.500 ezer forint részletezve az 2., 2/a., 2/b., melléklet szerint.

3. §2 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.025.252 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 544.465 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 111.056 ezer forint, dologi kiadás 562.834 ezer forint, a működési célú pénzeszköz átadás 806.897 ezer forint, melyet a 3., 3/a. melléklet tartalmaz.

4. §3 Az Önkormányzat felújítási kiadásainak értéke 7.868 ezer forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

5. §4 Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 917.414 ezer forint. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 724.957 ezer forint. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 16.045 ezer forint (ebből a felhalmozási célú támogatás értékű kiadás összege 4.751 ezer forint, államháztartáson kívülre felhalmozási céllal átadott pénzeszköz összege 11.294 ezer forint), a kölcsönök nyújtása 41.826 ezer forint, hiteltörlesztés összege 134.586 ezer forint önkormányzatunknak. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.

6. § (1)5 A 6. melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 578.661 ezer forint. A tartalék összegéből a Képviselő-testület a 400 E Ft összegű Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A kitüntetési alap keretösszege 200 E Ft.

(3) A Sport Alap előirányzata 13.000 E Ft.

(4) A (3) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport 500 E Ft
b) Gyomai és Endrődi pálya fenntartása 500 E Ft
c) Óvodai sportnap megrendezése 200 E Ft
d) Testvérvárosi és nemz. sportkapcs. és komm. 1.300 E Ft
e) Tartalék 500 E Ft

(5) A Sport Alap pályázható keretösszege 10.000 E Ft.

(6) A Civil Alap előirányzata 2.100 E Ft.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Városi Képtár működési támogatása 550 E Ft

(8) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 E Ft.

(9) A fejlesztési céltartalékban lévő pályázati saját erő összegek felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján történhet.

(10) A 2008. február 27-én lejegyzett és 2013. január 1-jén rendelkezésre álló kötvény felhasználásának részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza.

(11) A környezetvédelmi alapban elhelyezett 4.358 E Ft összeget az alapra vonatkozó önkormányzati rendelet alapján lehet felhasználni.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének mérlegét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 8., 8/a. melléklet tartalmazza.
(2)6 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozását a 9. melléklet mutatja be.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 10. melléklet mutatja be.

10. § Gyomaendrőd Város kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyletét a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

12. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 1. a) és b) pontja szerinti lakásépítési- és vásárlási támogatási keret: - Ft,

b) VI. Fejezet 4. pontja szerinti Családalapítási támogatás keret: 100.000 Ft,

c) VI. Fejezet 5. pontja szerinti Rendkívüli szociális támogatás keret: - Ft,

d) VI. Fejezet 6. pontja szerinti Szemüvegtérítés címen rendelkezésre álló keret: 500.000 Ft,

e) VII. Fejezet 2. pontja szerinti Temetési támogatási keret: 100.000 Ft,

f) VIII. Fejezet 1. pontja szerinti Nyugállományú köztisztviselők támogatási keret:- .

g) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 35,7 %. Ezen cafetéria keret vonatkozik az önkormányzati hivatalban dolgozó közalkalmazottakra (mezőőrök) és a Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatottakra is.

13. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 14., 14/a. melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

14. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételek összegét a 19. melléklet tartalmazza.

16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 20. melléklet mutatja be.

17. § A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás tagintézményeinek 2013. évi költségvetéséről szóló határozatát a 21. melléklet tartalmazza.

18. § (1) Azon Intézmények, amelyek az állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2013. évi költségvetésükből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatják. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 42. § -ban foglaltak alapján használhatja fel.

19. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

20. § A képviselők tiszteletdíjai a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, valamint a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelete alapján kerültek meghatározásra, melyet a 18. melléklet tartalmaz.

21. § A 22. melléklet tartalmazza a 2013. évi rendelet tervezetről készült könyvvizsgálói véleményezést.

22. § A Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának véleményét a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetről a 23. melléklet tartalmazza.

23. § A költségvetési szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 24. melléklet tartalmazza.

24. § A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel történt egyeztetés dokumentumait a 25. melléklet tartalmazza.

25. § Az Áht. 109. § (6) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbiak szerint állapítja meg a kiadásai kézpénzben történő teljesítésének eseteit:

(1) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

(2) olyan kis összegű beszerzések ahol a beszerzés havi szinten a bruttó 200.000 Ft-ot nem haladja meg

(3) igazgatás-szolgáltatási díjak,

(4) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj, saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

(5) lakossági túlfizetések visszafizetése,

(6) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

(7) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei a pénzügyi osztályvezető engedélyével.

26. § A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott feladatok finanszírozása (parkfenntartás, holtágak fenntartása, sportcsarnok működtetése, oktatási vagyon működtetése) előre történik, minden hónap 10. napjáig átutalásra kerül az adott hónap feladatellátásához biztosított forrás. A Zöldpark Nonprofit Kft. által utasítás alapján ellátott hivatali épület takarítási feladatainak finanszírozása utólag történik, minden hónap 10. napjáig kerül átutalásra a megelőző hónap feladatellátásához biztosított forrás összege.

Záró rendelkezések

27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. § Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai
Bevételek
Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve
1. cím Költségvetési támogatások
1. alcím Normatív állami hozzájárulás
2. alcím Normatív kötött felhasználású tám.
3. alcím Központosított támogatás
4. alcím Címzett- és céltámogatás
5. alcím TEKI támogatás
6. alcím CÉDA támogatás
7. alcím Vis Maior támogatás
8. alcím Egyéb központi támogatás
2. cím Önkormányzat sajátos műk.bevétele
1. alcím Helyi adók
1. előirányzat Iparűzési adó
2. előirányzat Építményadó
3. előirányzat Telekadó
4. előirányzat Magánszem.komm.adója
5. előirányzat Idegenforgalmi adó
6. előirányzat Pótlék, bírság
2. alcím Átengedett központi adók
1. előirányzat SZJA helyben maradó része
2. előirányzat SZJA jöv. kül. mérséklése
3. előirányzat SZJA normatív módon elosztott
4. előirányzat Gépjárműadó
5. előirányzat Termőföld bérbeadása
3. alcím Különféle bírságok
4. alcím Egyéb sajátos folyó bevétel
1. előirányzat Önkorm.lakás lakbérbevétele
2. előirányzat Mezőőri járulék
3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. alcím Tárgyi eszköz értékesítése
2. alcím Önkormányzati lakások, egyéb hely.ért.
3. alcím Pénzügyi befektetés bevétele
4. alcím Koncesszióból származó bevétel
4. cím Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. alcím Térségi Humánsegítő Szolgálat
2. alcím Határ Győző Városi Könyvtár
3. alcím Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4. alcím Katona József Műv. Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
5. alcím Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
5. cím Kölcsönök visszatérülése
1. előirányzat Működési célú
2. előirányzat Felhalmozási célú
6. cím Rövid lejáratú hitelfelvét
1. előirányzat Működési célú
2. előirányzat Felhalmozási célú
7. cím Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
8. cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
9. cím Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
10. cím Városi Egészségügyi Intézmény
11. cím Térségi Szociális Gondozási Központ
12. cím Polgármesteri Hivatal
13. cím Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
1. alcím Működési célú
2. alcím Felhalmozási célú
Intézmények bevételi előirányzatai
1. előirányzat Saját bevétel
2. előirányzat Átvett pénzeszköz működési célra
3. előirányzat Felhalmozási célú bevétel
4. előirányzat Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Kiadások
A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel.
Az intézmények kiadási előirányzatai:
1. előirányzat Személyi juttatás
2. előirányzat Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. előirányzat Dologi kiadás
4. előirányzat Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
5. előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása
6. előirányzat Felújítások
7. előirányzat Fejlesztések
8. előirányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
9. előirányzat Kölcsönök nyújtása
10. előirányzat Hitelek törlesztése
11. előirányzat Céltartalék
12. előirányzat Általános tartalék

2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
1. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140
Bérleti díj 20 575 52 531
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 393 393
Egyéb bevételek 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000
Készlet értékesítés
Polgárvédelem bevétele 203
Kis Bálint Iskola műk.bevétele 1 470
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei 2 630
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele 1 396
Kner Imre Gimnázium műk.bev. 2 848
Ped.szakszolgálat műk.bevétele 16
Kamatbevétel kötvény 25 000 45 396
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 13 861 22 529
ÁFA visszatérülés működéshez 2 700
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 47 033
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 0
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen: 96 251 195 567
1. 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 190 115 10 945
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 18 408 18 408
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 286 309 715
Nyári diákmunka támogatása 1 215
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 16 808 18 052
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. 27 165
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. 922
Beton, varroda közmunkapr.tám. 0 64 136
Belvíz közmunkapr.támogatása 142 023
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása 103 674
Téli közfoglalkoztatás új 7 348
Támogató Szolgálat támogatása 8 553
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 340
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 7 061
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 214 12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 935 12 935
Magyarország szeretlek pályázati pe. 650
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 200 2 200
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 541 989 441 556
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 541 989 441 556
1. 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 319 844 319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 32 529 32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. 32 545 32 545
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 49 538 49 538
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét 28 862
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 91 929 91 929
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 526 385 555 247
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 10 000 10 000
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 11 500 11 500
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 537 885 566 747
1. 5. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 400 400
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése 2 367
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. 15 306
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 280
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900 39 853
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

2/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 37 861 63 409
Határ Győző Városi Könyvtár 1
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 2 900 2 933
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
Városi Egészségügyi Intézmény 26 232
Térségi Szociális Gondozási Központ 7 339 0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 10 000 12 295
4. Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen 58 100 104 870
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 650 451 671 688
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0
Városi Egészségügyi Intézmény 5 974
Térségi Szociális Gondozási Központ 0
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal 0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen 650 451 677 662
13. 4. Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen 708 551 782 532

2/b. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
1. 4. 1. Önkormányzat saját bevétel
Holtágak haszonbére 1 114 1 114
Földhaszonbér 8 140 8 140
Bérleti díj 20 575 52 531
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás 393 393
Egyéb bevételek 2 084 2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 2 084
Kamatbevétel 3 000 3 000
Készlet értékesítés
Polgárvédelem bevétele 203
Kis Bálint Iskola műk.bevétele 1 470
Rózsahegyi Kálmán Iskola műk.bevételei 2 630
Városi Zene és Műv.Iskola bevétele 1 396
Kner Imre Gimnázium műk.bev. 2 848
Ped.szakszolgálat műk.bevétele 16
Kamatbevétel kötvény 25 000 45 396
Árfolyam nyereség
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
ÁFA bevétel-befizetendő 13 861 22 529
ÁFA visszatérülés működéshez 2 700
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs. 47 033
Hulladéklerakó bérleti díj bev. 20 000 0
Oktatási intézmények saját bev.
Oktatási intézmények bérl.díj bev.
Saját bevétel összesen: 96 251 195 567
1. 4. 2. Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
Rendszeres segély átvett pénz 190 115 10 945
Gyermektartásdíj kieg.
Mozgáskorl.tám.
Mezőőri jár. átvett pénz 3 000 3 000
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076) 18 408 18 408
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 286 309 715
Nyári diákmunka támogatása 1 215
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 16 808 18 052
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 60 fő támog. 27 165
Téli közfoglalkoztatás 8 fő támog. 922
Beton, varroda közmunkapr.tám. 0 64 136
Belvíz közmunkapr.támogatása 142 023
Mg. Közfoglalkoztatottak támogatása 103 674
Téli közfoglalkoztatás új 7 348
Támogató Szolgálat támogatása 8 553
Belvíz III. EU-s önerő alap s.forrás kieg.
Körös-Szögi kistérségi T-tól 2012. évi kieg.tám.
Szúnyoggyérítés településektől átvett pe. 340
Oktatási Int. műk.c.pe.átvétele 7 061
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 214 12 214
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez 12 935 12 935
Magyarország szeretlek pályázati pe. 650
Előző évi pm. átvét
IKSZT pályázat bér támogatás 2 200 2 200
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 541 989 441 556
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
R.K. Diákjaiért 2012. civil alapból vfiz.
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
Kötelezettségváll-ÖNO
Váll.tól átvett pe.
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről 0 0
Közköltséges temetés vfiz.
Szos.segély visszafiz.
Műk.c.kölcsönök visszatérülése össz.
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 541 989 441 556
1. 4. 3. Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Közösségi közlekedés pály.tám.
Kondoros DAOP5.1.2./A-11-2011-0010 előleg
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás 319 844 319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap 32 529 32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012-re járó tám. 32 545 32 545
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Köz.Békés"aradi vízátvezetés"EU Öne.alap 85%-100%
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 49 538 49 538
Belvíz fordított áfa-ra beruh.c.pe.átvét 28 862
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 91 929 91 929
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 526 385 555 247
Felh.c.pe.átvétel államháztartáson kívülről
Út érdekeltségi hj.
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 1 500 1 500
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű 10 000 10 000
Közérdekű köt.váll.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 11 500 11 500
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 537 885 566 747
1. 5. Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés 4 000 4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés 300 300
Belvíz kölcsön visszafizetés 1 500 1 500
Egyéb kölcsön visszafizetés 700 700
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert) 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.) 400 400
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex) 0 0
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
IKSZT műk.kölcsön visszatérülése 2 367
DAOP 2.1.3. Műk.kölcsön visszatér. 15 306
Egyéb műk.kölcsön visszafiz.
Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 280
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése 7 000 7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér. 7 000 7 000
1. 5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 21 900 39 853
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét
1. Működési célú
2. Felhalmozási célú
1. 6. Rövid lejáratú hitelfelvét összesen

3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 274 662 315 372
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 52 469
3. Dologi kiadás 198 392 411 440
4. Pénzeszköz átadás 277 794 669 337
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 791 187 1 448 618
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 5 775 7 987
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 559 2 023
3. Dologi kiadás 5 622 7 619
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 12 956 17 629
3. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 11 528 10 361
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 112 2 646
3. Dologi kiadás 10 886 11 197
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 25 526 24 204
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1. Személyi juttatás 55 754 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 054 0
3. Dologi kiadás 15 596 0
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 86 404 0
5. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 70 323 78 905
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 19 025 20 848
3. Dologi kiadás 62 671 80 416
4. Pénzeszköz átadás 5
5. Ellátottak juttatása 0
Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 152 019 180 174
6. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 250 044 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 67 161 0
3. Dologi kiadás 262 815 0
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 580 020 0
7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
1. Személyi juttatás 132 143 131 840
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 33 619 33 070
3. Dologi kiadás 56 516 52 162
4. Pénzeszköz átadás 226 274 137 555
5. Ellátottak juttatása 0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 448 552 354 627
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 800 229 544 465
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 179 869 111 056
3. Dologi kiadás 612 498 562 834
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 504 068 806 897
5. Ellátottak juttatása 0 0
Működési kiadások mindösszesen: 2 096 664 2 025 252

3/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Cím szám Alcím szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
02100010 Erdőgazdálkodás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
36000010 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
37000010 Szennyvíz elvezetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás (Kamat) 0 18 171
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 18 171
38210110 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 10 000 10 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 13 807 20 374
Összesen: 23 807 30 374
52200110 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 6 934 26 046
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen 6 934 26 046
8560050 Oktatási vagyon műk.-Okt.kieg.komplex tám.
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 31 715
Összesen: 0 31 715
84140317 Okt.vagyon önkormányzati költségek
1. Személyi juttatás 10 917 10 917
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 948 2 948
3. Dologi kiadás 14 000 14 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 93 715 0
Összesen: 121 580 27 865
68000110 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 4 360
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 4 360
68000210 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 13 861 21 435
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 13 861 21 435
81300010 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 3 455 7 165
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 22 000 22 000
Összesen: 25 455 29 165
85601110 Ped.szakszolgálat
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás 218
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen 0 218
84111410 Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84111510 Önkormányzati képviselőválasztás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
85202111 Kis Bálint Iskola Működtetése
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 22 012
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 902
Összesen: 0 23 914
85202112 Rózsahegyi Kálmán Iskola működtetése
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás 27 404
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 27 404
85311110 Kner Imre Gimnázium működtetése
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás 17 011
4. Pénze. átad., egyéb tám
Összesen: 0 17 011
85202110 Okt.int. működtetése
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám. 2 379
Összesen: 0 2 379
85203110 Zeneiskola működtetése
1. Személyi juttatás 35
2. Munkaadót terhelő jár. 1
3. Dologi kiadás 4 130
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen: 0 4 166
84113310 Helyi adókkal kapcsolatos
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pe.átadás 42 000 0
Összesen: 42 000 0
85600010 Okt.kieg tev.
1. Személyi juttatás 2 035
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 251
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 2 286
84140210 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 33 238 33 238
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 33 238 33 238
84140310 Városgazdálkodás
1. Személyi juttatás 2 877
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 991
3. Dologi kiadás 42 500 88 313
4. Pénze. átad., egyéb tám. 18 960 464 330
Összesen: 61 460 556 511
84140311 Városgazd:nyári diákmunka, vállalkozók háza
1. Személyi juttatás 1 173
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 42
3. Dologi kiadás 750 750
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 750 1 965
84215510 Testvérvárosi kapcsolatok
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 1 780
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 1 780
84242110 Közterület felügyelők
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84242111 Mezőőri szolgálat
1. Személyi juttatás 9 029 10 032
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 962 2 108
3. Dologi kiadás 2 100 2 100
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 13 091 14 240
84242112 Településőrök
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
84253110 Polgárvédelmi tev.
1. Személyi juttatás 216 216
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 58 58
3. Dologi kiadás 850 1 350
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 400 400
Összesen: 1 524 2 024
84254110 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 9 910 38 772
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 090 2 090
Összesen: 12 000 40 862
85101150 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 510 16 249
Összesen: 15 510 16 249
86210250 Háziorvosi ügyeleti ellátás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 7 180 7 180
Összesen: 7 180 7 180
86905210 Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 6 000 6 905
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 6 000 6 905
87301110 Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
87901210 Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 125 125
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 125 125
89044215 Téli közfoglalkoztatás 8 fő
1. Személyi juttatás 0 1 326
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 204
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 1 530
89044214 Mezőgazd.közfogl. 60 fő
1. Személyi juttatás 0 21 460
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 4 704
3. Dologi kiadás 0 1 001
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 27 165
88992410 Családsegítő Szolg.dec.havi kiad.
1. Személyi juttatás 0 1 079
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 287
3. Dologi kiadás 0 17
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 1 383
88211410 Adósságcsökk.tám.kapcs.lakásfenntart.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000
89044216 Beton, kerítés, varroda közmunka
1. Személyi juttatás 0 41 563
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 6 400
3. Dologi kiadás 8 756
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 56 719
89044217 Belvíz közmunka
1. Személyi juttatás 0 114 000
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 17 023
3. Dologi kiadás 0 8 500
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 139 523
89044218 Mg.közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 58 000
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 9 424
3. Dologi kiadás 22 000
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 89 424
89044219 42 fő 6 órában foglalk. Közmunka
1. Személyi juttatás 0 1 897
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 539
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 2 436
88212110 Helyi eseti lakásfenntartási tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
88212210 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 300 4 300
Összesen: 4 300 4 300
88212310 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 500 4 500
Összesen: 4 500 4 500
88212410 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 3 000 8 203
Összesen: 3 000 8 203
88212510 Mozgáskorlátozottak közl.tám.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88212910 Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 700 2 700
Összesen: 2 700 2 700
88220110 Adósságkezelési szolgáltatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000 4 000
Összesen: 4 000 4 000
88993610 Gyermektartásdíj megelőlegezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88220310 Köztemetés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 2 000 2 000
Összesen: 2 000 2 000
88910150 Bölcsődei ellátás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 084 4 084
Összesen: 4 084 4 084
87301118 Mirhóháti u. TIOP
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 0
88992810 Falugondnoki szolgálat
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
88100010 DAOP Idősek bent.nélk.szoc.ell.
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 0 0
89030150 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 3 849
Összesen: 0 3 849
84140310 Közcélú támogatás (menedzsment)
1. Személyi juttatás 7 505 7 841
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 027 2 118
3. Dologi kiadás 3 543 527
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0
Összesen: 13 075 10 486
89044210 Közcélú foglalkoztatás (kézbesítők, településőr, egyéb)
1. Személyi juttatás 20 217 20 217
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 729 2 729
3. Dologi kiadás 2 346 2 346
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 25 292 25 292
89044310 Közcélú támogatás (2013.-ben induló)
1. Személyi juttatás 211 969 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 28 616 0
3. Dologi kiadás 45 724 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 286 309 0
89044311 Közcélú támogatás (2012.-ről áthúzódó)
1. Személyi juttatás 14 809 16 555
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 999 2 281
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 16 808 18 836
84119250 Sajt és Túrófesztivál támogatása
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 1 750
Összesen: 0 1 750
84119150 Halászléfőző rendezvény támogatása
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 800
Összesen: 0 800
91050210 Képtár
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 910 1 460
Összesen: 910 1 460
93120410 Diáksport támogatása
1. Személyi juttatás 120
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 32
3. Dologi kiadás 348
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 500
93190350 M.N.S. egyéb sporttámogatás
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 10 737
Összesen: 0 10 737
93291110 Fürdő
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 12 700
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 20 663 30 210
Összesen: 20 663 42 910
93291910 M.N.S.egyéb szórakoztatás
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 0 2 252
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 1 290
Összesen: 0 3 542
89044410 Téli közfoglalkoztatás új
1. Személyi juttatás 3 700
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 500
3. Dologi kiadás 3 148
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 7 348
96090050 Tourinform Iroda tám.
1. Személyi juttatás 329
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 80
3. Dologi kiadás 1 253
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 0 1 662
94990010 Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 4 000
Összesen: 0 4 000
96030210 Temetkezés
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 100 100
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 100 100
93110210 Sportlétesítmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0
3. Dologi kiadás 2 956 2 956
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 6 475 6 975
Összesen: 9 431 9 931
84251050 Önkormányzati és Önkéntes Tűzoltóság
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0
3. Dologi kiadás 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 5 500 5 500
Összesen: 5 500 5 500
7. Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 274 662 315 372
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 40 339 52 469
3. Dologi kiadás 198 392 411 440
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 277 794 668 977
7. Önkormányzat összesen 791 187 1 448 258

4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V.
1. 6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út, járda és kerékpárút felújítás 20 000 0
Magtárlaposi lakások felújítása 22 000 0
Költségalapú bérlakások felújítása
Szennyvíz és ivóvíz rek.munkák 4 277
Költségalapú bérlakások felújítása 291
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 42 000 4 568
2. 6. Határ Győző Városi Könyvtár
Selyem u. épület felújítása 3 300
Határ Győző Városi Könyvtár 0 3 300
3. 6. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Közművelődési, Közgyűjt. és Szolg.Intézmény 0 0
4. 6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
5. 6. Városi Egészségügyi Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
6. 6. Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból felújítás 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
7. 6. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
Felújítási kiadás mindösszesen: 42 000 7 868

5. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
1. 7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (384902+7519pály-ban el nem számolható ktg) 392 421 392 421
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2012.évi terv és tény adatok különbözete (35550-17716) 17 834 17 834
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044 51 505 49 843
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) 102 143 102 143
Belvíz fordított ÁFA 28 862
Népliget és Erzsébet liget rendezése 1 500 1 500
Parkosítás 900 900
Külterületi környezetáll.jav.vízpótlás 2969
Gye Város vízvédelmi fejlesztés 524
Új városháza költsége 3476
Komposztáló karám építése 102
Telekparti csatorna állapotterve 127
Vízpótlás végrehajtása 2969
Fegyvernek utca záportározó 318
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 301
START pr-gyakorlókert,varroda villanysz,gépjármű, betonelem gyártó gép besz. 24167
Enci-Körgát közötti útalap kész., Esze T.utca útalap 1735
Magtárlaposi lakások befejezése 22292
Okt.6. játszótér mászóka 842
Csepel dízel motor vás. 460
Dacia Duster gépkocsi vásárlása 3486
Belvíz III. ütem 34474
Óvodai épület felúj. 1450
Háziorvosi rendeléshez szellemi termék vásárlás 159
Selyem u. óvoda ép. 1389
Akadálymentes feljáró Selyem u. 124. 246
Játszótéri játékok vás. 420
Esze T. u. vízelvezetés 419
Bánomkert szennyvízcsatorna bővítés 200
Játszótéri játékok vás-Poharelec L.tiszteletdíj felajánlása 600
Optikai kábelhál.kiép-367/2013. Gye Kt. hat. 1000
Területvásárlás-gyümölcsös KT hat.alapján 2100
Corini és Vidovszky festmények vásárlása 200
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 566 303 699 928
2. 7. Határ Győző Városi Könyvtár
Riasztó beszerelése könyvtárba 149
Határ Győző Városi Könyvtár 0 149
3. 7. Közművelődési, Közgyűjt.és Szolg.Intézmény
Múzeális int.érd.növ támog. felhasználása 0
Közművelődési,Közgyűjt.és Szolg.Intézmény 0 0
4. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Pályázati pénzből játék beszerzése 0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0
5. 7. Városi Egészségügyi Intézmény
Előző évi pénzmaradványból gk, és eü.gép-műszer besz. 5974
2 sz.háziorvosi körzet min.feltételeinek b-gépműszer besz. 695
Előző évi pénzmaradványból épület beruh. 11532
Városi Egészségügyi Intézmény 0 18 201
6. 7. Térségi Szociális Gondozási Központ
TÁMOP pály. fejlesztés 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0
7. 7. Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
Szellemi termék és szám.tech.eszköz vás. 1 604
Irattári polc 175
Klíma beszerelése 4 900
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal 0 6 679
Fejlesztési kiadás összesen: 566 303 724 957
1. 8. Gyomaendrőd Város Önkormányzata felhalmozási célú pe.átadás
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 37 354 2 880
Települési Önk.Társ-nak int.fin.-ra átadott pe. 1 871
Támogatás értékű felhalmozási össz. 37 354 4 751
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 000 1 000
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 1 800
Fürdő Kft.-nek pály.megval.tan-ra 4 572 4 572
Környezetvédelmi alapból pály.tám. 3 922
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 7 372 11 294
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 44 726 16 045
1. 9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 2 000
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 1 000 1 000
Körösök Völgye Közh.Egy. 873 873
Rózsahegyi k.Alapítványnak pály.-hoz kölcsön nyújt. 5 000
DAOP 2.1.3. Turiszt.D.-műk.kölcsön 15 306
IKSZT műk.kölcsön 2 176
Liget Fürdőnek műk.kölcsön 15 000
Közköltséges temetésre kölcsön 471
Kölcsönök nyújtása összesen: 3 873 41 826
1. 10. Gyomaendrőd V. Önk.Kötvény törlesztése (421025+421025CHF*250) 210 513 134 586
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 210 513 134 586
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 825 415 917 414

6. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi tartalékai
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2013. évi terv Módosított előirányzat V.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 400 0
Kitüntetési alap 200 0
Ifjúsági alap 0 0
Civil alap 2 100 0
Sport alap 13 000 0
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
Talajterhelési díj 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 0 0
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 0 0
Rendezvények alapja 4 400 0
TDM részére peszk.átad működés 4 000 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 0 0
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás. 10 000 0
Kállai adomány, és a kamata 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás régi játékok 2010-2011. 0 0
Képviselői (Poharelec László) tiszt.díj felajánlás 2013. 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési Anikó) tiszt.díj felajánlás 0 0
Beszámítás 0
Közokt.int támogatására - szerkezetátalakítási t-ból 56 720
Sportcsarnok felújítására-központosított tám. 14 000
Közművelődési int.támogatása-pályázati pe. 2 000
Közfogl.saját erő 0 0
Körös szögi Kistérség 2013. évi hj. 507 0
Könyvtár pm 475
Műv.ház pm. 797
Közös hivatal pm. 17 930
Segély elszámolás 17 024
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 0 0
IKSZT beruházás 2 200 0
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 1 026
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 0 0
Központosított támogatás 0
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 0 0
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz. 420 0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 20 000 20 000
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék 0
KIK-től átvett pénzeszköz-okt.int.előző évi bev. 0
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó 843 0
Belső ellenőri feladatok 3 000 0
Nyomda Múzeum tám-a 0
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz. 7 962 0
Gyomaendrődi Hírmondó újság megjel. 1 500 0
0
segély elszámolás 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 87 335 143 049
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 0 0
Környezetvédelmi alap 4 358 436
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 0 1 898
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 0 0
HURO 1001 pályázat önerő 1 981 1 981
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 35 285 35 285
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 0 0
Kötvény fel nem használt része 0 0
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 24 352 24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 30 653 30 653
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 17 223 17 223
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2011-0034 ellátórendsz.önerő 2014. 4 053 4 053
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 0 0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 21 041 21 041
Szennyvíztisztító telep állami támogatása 351
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 0 0
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő 49 539 44 107
Kötvény törlesztés csökkenése miatti tartalék 75 927
Körös Kajak SE sólyapálya és móló beruh.se. 1 257
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése pály.se. 4 214
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 0 0
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 55 000
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 0 0
Fürdő hitelfelvét 15 000 0
Új Városháza kial. Maradvány költsége 4 197 0
Új városháza kial. Többletköltségei 3 000 0
Könyvtár kial.Selyem út 124. 5 000 0
Gépjármű beszerzés 3 500 0
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő (tám. 85%, max. 150 M Ft+500 M Ft) 72 197 71 460
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A 27 803 21 758
Játszóterek kialakítása saját erő 5 000 5 000
Nyomda Múzeum tám-a 900 0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 376 302 430 423
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 463 637 573 472
11. Céltartalék összesen: 463 637 573 472
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 10 519 5189
12. Általános tartalék 10 519 5 189
Tartalék mindösszesen 474 156 578 661

7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege16

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
Költségvetési bevétel összesen 2 729 684 2 772 793 2 746 663
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 708 551 793 093 782 532
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek
Bevétel mindösszesen 3 438 235 3 565 886 3 529 195
Működési kiadás összesen 2 096 664 2 211 189 2 025 252
Felújítás összesen 42 000 26 812 7 868
Fejlesztés összesen 825 415 869 842 917 414
Tartalék 474 156 458 043 578 661
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen 3 438 235 3 565 886 3 529 195

7/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 881 411 Személyi juttatás 799 400
Normatív állami hj. 881 411
Normatív kötött 0 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 178 374
Központosított tám. 0
Dologi kiadás 598 688
Önkorm.sajátos műk.bev. 346 000
Ellátottak juttatásai 0
Helyi adók 304 500 Peszk.átadás,egyéb tám. 470 446
Talajterhelési díj 1 500
Átengedett közp.adók 30 000
Egyéb sajátos folyó bev. 10 000 Működéssel kapcs.tartalék 99 915
Saját bevételek 348 763
Átvett peszk.működési célra 512 016
Pénzmaradvány műk.célra 21 329
Működési bevétel összesen 2 109 519 Működési kiadás összesen 2 146 823
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0
Önkorm.sajátos felh.bev. 33 000
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 0
Magánsz.komm.adója 33 000
Felh.és tőke jellegű bevétel 14 000 Felújítási kiadás 42 000
Átvett peszk.felhalmozási célra 386 781 Fejlesztési kiadás 421 771
Pénzmaradvány felh.célra 650 451 Felh.c.peszk.átadás 44 726
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 3 873
Kölcsönök visszatérülése 7 900 Hosszú lej.hitelek törl. 210 513
Felhalmozással kapcs.tartalék 369 249
Felhalmozási bevétel összesen 1 092 132 Felhalmozási kiadás összesen 1 092 132
Bevétel összesen 3 201 651 Kiadás összesen 3 238 955

8. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 881 411
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 0
4. Gépjárműadó 30 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 306 000
9. Önkormányzat+ intézmények saját működési bevétel 348 763
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 512 016
11. Működési célú pénzmaradvány 0
Működési célú bevételek összesen: 2 088 190
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 1 180 733
2. Önkormányzat működési kiadása 866 175
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 99 915
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 146 823
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -58 633
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 14 000
7. Kölcsönök visszatérülése 7 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 386 781
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 441 681
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 42 000
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 421 771
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 44 726
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 3 873
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 369 249
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 210 513
Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 092 132
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -650 451
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: -709 084

8/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előző évi pénzmaradványok figyelembevételével

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 881 411
2. Központosított támogatás 0
3. SZJA 0
4. Gépjárműadó 30 000
5. Termőföld bérbeadása 0
6. Önkorm. sajátos bevétele 0
7. Mezőőri járulék 10 000
8. Helyi adók 306 000
9. Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatbev-nek az a része, ami a kamatfizetés forrása), Kölcsön visszatér.5015 348 763
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 512 016
11. Működési célú pénzmaradvány 21 329
Működési célú bevételek összesen: 2 109 519
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 1 180 733
2. Önkormányzat működési kiadása 866 175
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 99 915
4. Kötelező céltartalék 0
Működési célú kiadások összesen: 2 146 823
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -37 304
IV. Felhalmozási célú bevételek
1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0
2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 0
3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 33 000
4. Építményadó és telekadó 20%-a 0
5. Fejlesztési célú kötött norm tám 0
6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei (kötvény kamatbevételének kamatfizetésre nem fordított része) 14 000
7. Kölcsönök visszatérülése 7 900
8. Önkormányzat felhalm. célú bevétele 386 781
9. Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel) 0
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 650 451
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 092 132
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 42 000
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 421 771
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 44 726
6. Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai 3 873
7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 369 249
8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
9. Kötvény törlesztése 210 513
Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 092 132
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: -37 304

9. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások 2012-2013.

Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése 2012. évi eredeti ei. 2013. évi terv
Összes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár. Dologi Ellátottak jutt. Pénzeszk.átadás Összes kiadás Szem.jutt. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. Dologi Ellátottak jutt. Peszk.átadás
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. 218 266 147 643 39 921 27 162 3 540 1 114 0 0 0 0 0 0
Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. 213 542 137 166 37 313 35 403 3 660 0 0 0 0 0
Kner Imre Gimnázium 134 322 85 676 23 133 25 513 0 0 0 0 0 0
Oktatás összesen: 566 130 370 485 100 367 88 078 7 200 1 114 0 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Int.összesen: 138 157 62 283 15 729 60 145 0 149 540 69 060 17 809 62 671
Térségi Szociális Gondozási Központ 522 974 214 558 57 580 250 836 0 580 020 250 044 67 161 262 815
Polgármesteri Hivatal 532 237 154 741 48 165 67 047 262 284 451 173 131 954 33 172 53 443 232 604
Önkormányzat 587 918 173 237 29 147 234 286 151 248 741 289 275 285 40 507 187 655 237 842
Cigány Kisebbség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Német Kisebbség 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katona J.Műv.K.és Tájház 31 268 14 906 3 976 12 386 0 25 526 11 528 3 112 10 886 0
Térségi Humánsegítő Szolgálat 39 121 26 437 7 100 5 584 0 0 0 0 0 0
Határ Gy.Városi Könyvtár 21 131 12 202 3 295 5 634 0 12 956 5 775 1 559 5 622 0
Városi Alapf.Műv.okt.Int. 44 070 29 011 7 475 7 584 0 0 0 0 0 0
Működési kiadás összesen 2 483 006 1 057 860 272 834 731 580 7 200 413 532 1 960 504 743 646 163 320 583 092 0 470 446

10. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó Intézmények működési költségvetése

Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése 2011. évi eredeti ei. 2012. évi terv
Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás félhavi 13. havi Önk.kieg.tám Összes tám.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 218 266 12 957 124 135 81 174 205 309 0 0 0 0
Rózsahegyi Kálmán Kist.Ált.Isk. 213 542 10 632 107 313 95 597 202 910 0 0 0 0
Kner Imre Gimnázium 134 322 5 827 87 545 40 950 128 495 0 0 0 0
Oktatás összesen: 566 130 29 416 318 993 217 721 536 714 0 0 0 0 0
Városi Egészségü. Int. 138 157 4 140 132 017 2 000 134 017 149 540 4 140 143 400 2 000 145 400
Térségi Szociális Gondozási Központ 522 974 253 994 185 334 83 646 268 980 580 020 248 839 210 592 120 589 331 181
1 227 261 287 550 303 367 729 560 252 979 122 589
Önállóan működő intézmények működési költségvetése
Adatok E Ft-ban
Intézmény megnevezése 2011. évi eredeti ei. 2012. évi terv
Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám. Össz.kiadás Saját bev. Normatív támogatás Önk.kieg.tám Összes tám.
Közműv., Közgyűjt. És Tur. Szolg. Int. 31 268 7 800 23 468 23 468 25 526 6 800 0 18 726 18 726
Határ Gy.Városi Könyvtár 21 131 2 807 0 18 324 18 324 12 956 300 0 12 656 12 656
Térségi Humánsegítő Szolgálat 39 121 12 897 19 012 7 212 26 224 0 0 19 632 -19 632 0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Int. 44 070 5 171 24 792 14 107 38 899 0 0 23 464 -23 464 0

11. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2012. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adóbevételek változása mérséklés, elengedés miatt (E Ft)
Megnevezés Tervezett kivetett alapadó Költségvetésben tervezett bevétel adó mérséklés (csökkenés)
Építményadó 30 000 30 000 0
Telekadó 4 727 4 500 227
Magánszemélyek kommunális adója 37 323 32 000 5 323
Iparűzési adó 200 000 200 000 0
Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 0
Összesen 277 050 271 500 5 550
Különbség -5 550

A 2012. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 271.500 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

Építményadó, idegenforgalmi adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 227 E Ft.

Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában még mindig jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 5.323 E Ft, ami csökkenést mutat az előző évhez képest a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás adómentességének kifutása miatt.

Iparűzési adónál 2012-ben már nem számolhatunk közvetett támogatással, mivel a kisvállalkozásoknak (2,5 Millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozási szintű adóalappal rendelkezők) biztosított kedvezmény, mely bizonyos vállalkozásoknál lehetőséget biztosított az iparűzési adó csökkentésére a megfizetett építményadó összegével azonos mértékben, az önormányzati rendeletünkben megszünt.

12. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. január 1.-jén meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulása

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó törlesztés 210 513 210 496 210 496 210 497 210 512 105493
Összes kötelezettségvállalás: 210 513 210 496 210 496 210 497 210 512 105 493

A hosszú lejáratú kötelezettségvállalás alakulása

A 2008. február 27.-én lejegyzett 1.000.000.000.-Ft összegű CHF alapú kötvény visszafizetése 2011. március 31.-én kezdődik, az utolsó törlesztő részlet fizetése 2018. február 27.-én válik esedékessé.

A 6.316.000 CHF visszafizetése egyenlő részletekben CHF-ben történik, melynek Ft értékét az aktuális CHF/HUF árfolyam határozza meg.
2013. január 1-jén fennálló tőketartozás CHF-ben 4 632 028
CHF Kalkulált Ft (árf.250) Forrás
2013-ban esedékes tőketörlesztés 842 050 helyi adóbevétel
2014-ben esedékes tőketörlesztés 841 986 helyi adóbevétel
2015-ben esedékes tőketörlesztés 841 986
2016-ban esedékes tőketörlesztés 841 986
2017-ben esedékes tőketörlesztés 842 049
2018-ban esedékes tőketörlesztés 421 971
4 632 028

13. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés összeg
Saját bevételek 348 763
Helyi adó bevételek 339 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) 11 500
Pénzügyi bef.bevételei 0
összesen 699 263
Bevételek 50%-a 349 632
Adósságot kel. Ügylet 210 513

14. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2013. évi nyitó létszám (fő) Változás IV. rend mód. engedélyezett létszám (fő) Változás V. rend mód. engedélyezett létszám (fő)
Határ Győző Városi könyvtár 3 1 4 4
Közművelődési-Közgyűjt,és Szolg.Intézmény 6 -1 5 5
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 32 2 34 -34 0
Városi Egészségügyi Intézmény 31 31 -2 29
Térségi Szociális Gondozási Központ 160 160 -160 0
Gye-i Közös Önkormányzati Hivatal
-Polgármester 1 1 -1 0
-köztisztviselői létszám Gye. 38 1 39 39
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye. 3 3 3
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye. 2 2 2
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám 4 -1 3 3
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám 4 -1 3 3
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
-Polgármester 1 1
-mezőőr (közalkalmazotti létszám) 5 5 5
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 5 5 5
-intézményektől átvett (közalkalmazott)technikai létszám 28 -22 6 6
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen: 322 -21 301 -196 105
START Közmunkaprogramban dolgozók száma: 295 295 295
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók: 15 15 15
Összesen: 632 -21 611 -196 415

15. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2012. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó egyenleg 671 780 697 653 659 649 536 255 482 010 417 830 346 435 212 305 103 603 -12 987 -46 821 -96 242 671 780
Bevételek:
1. Helyi adó 8 000 6 000 78 650 19 000 5 000 4 000 4 700 6 500 82 000 24 000 4 000 37 150 279 000
2. Átengedett központi adók 65 658 42 393 39 291 41 876 41 876 39 291 39 291 42 393 39 291 41 876 44 978 38 778 516 992
3. Önkormányzati sajátos bevétel 0 1200 2 000 2 500 1400 1 000 1050 1 500 2100 2 500 1 000 0 16 250
4. Központi ktgvetési hozzájár.és tám. 96 269 62 158 57 610 61 400 61 400 57 610 57 610 62 158 57 610 61 400 65 948 56 853 758 026
5. Saját bevétel 22 500 23 000 34 900 37 000 39 000 32 000 34 000 21 000 43 716 34 000 43 000 35 190 399 306
6. Átvett pénzeszköz 42 000 47 000 85 000 62 000 57 600 60 325 62 000 59 715 68 000 65 000 71 000 75 000 754 640
7. Bevételek (1.+…+6.) 234 427 181 751 297 451 223 776 206 276 194 226 198 651 193 266 292 717 228 776 229 926 242 971 2 724 214
8. Finanszírozási művelet 0
9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.) 906 207 879 404 957 100 760 031 688 286 612 056 545 086 405 571 396 320 215 789 183 105 146 729 3 395 994
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 89 000 91 000 92 000 90 600 90 600 90 600 85 000 86 920 86 500 85 000 84 000 86 640 1 057 860
11. Munkaadót terhelő járulékok 22 936 23 452 23 710 23 350 23 350 23 350 21 900 22 613 22 290 21 900 21 650 22 333 272 834
12. Dologi kiadás 71 918 70 000 70 000 64 000 58 000 51 000 51 000 51 000 57 662 56 000 63 000 68 000 731 580
13. Egyéb pénzeszk.átadás 21 000 28 298 36 334 37 234 36 334 36 334 39 044 37 334 36 434 36 518 34 334 34 334 413 532
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 3600 3600 0 0 7 200
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 204 854 212 750 222 044 215 184 208 284 201 284 196 944 197 867 206 486 203 018 202 984 211 307 2 483 006
16. Felújítás 1005 22764 0 0 0 0 0 0 0 23 769
17. Beruházás 3700 6000 125200 12 000 5 000 6 500 15 000 22 000 120 729 2 500 6 500 7 000 332 129
18. Felhalmozási kiadás (16.+17.) 3700 7005 147964 12 000 5 000 6 500 15 000 22 000 120 729 2 500 6 500 7 000 355 898
19. Kiadások együttesen (15.+18.) 208 554 219 755 370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867 327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
20. Finanszírozási művelet 0
21. Összes kiadás (19.+20.) 208 554 219 755 370 008 227 184 213 284 207 784 211 944 219 867 327 215 205 518 209 484 218 307 2 838 904
22. Tartalék 50 837 50 837 57 172 57 837 120 837 82 101 82 092 57 092 69 863 78 057 706 725
23. Kiadás mindösszesen (21.+22.) 208 554 219 755 420 845 278 021 270 456 265 621 332 781 301 968 409 307 262 610 279 347 296 364 3 545 629
24. Bevétel, kiadás egyenlege 697 653 659 649 536 255 482 010 417 830 346 435 212 305 103 603 -12 987 -46 821 -96 242 -149 635

15/a. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2012. évre
Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Saját működési bevételek 16 500 16 500 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 496 17 501 207 965
Állami és társulási normatíva bevétel 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 694 14 690 176 324
Oktatási Intézmények étkeztetésének térítési díj bevétele 2 884 2 746 3 521 2 534 3 505 3 521 2 872 3 521 2 360 27 464
Oktatási Intézmények étkeztetésének normatíva bevétele 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 3 519 42 228
Támogató Szolg. Működési támogatás 2 208 2 208 2 208 2 211 8 835
Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól 1 770 1 770
önkormányzati támogatás 5 316 7 664 4 028 6 541 5 570 5 853 1 788 2 011 3 346 6 203 5 554 4 514 58 388
Bevételek összesen 44 683 45 123 45 466 44 784 44 784 43 770 37 497 37 720 44 784 44 784 44 784 44 795 522 974
KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen
Dologi kiadás 22 202 22 202 22 202 22 202 22 202 21 188 14 915 14 915 22 202 22 202 22 202 22 202 250 836
Rendszeres személyi juttatás 16 210 16 537 16 537 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 16 573 198 441
Nem rendszeres személyi juttatás 1 449 1 551 1 800 1 232 1 232 1 232 1 232 1 455 1 232 1 232 1 232 1 238 16 117
Munkaadókat terhelő járulékok 4 822 4 833 4 927 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 777 4 782 57 580
Kiadások összesen 44 683 45 123 45 466 44 784 44 784 43 770 37 497 37 720 44 784 44 784 44 784 44 795 522 974
Városi Egészségügyi Intézmény
Havonkénti likviditás 2012.
Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen
Kiadások:
Személyi juttatások 4457286 5114404 5114404 6183404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404 5114404 5613006 5114404 62283332
Munkaadói járulékok 1203467 1269778 1269778 1669519 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778 1269778 1427532 1269778 15728520
Dologi kiadás 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000 5100000 5019379 4997881 4500000 5527888 60145148
Kiadások összesen: 10660753 11384182 11384182 12852923 11384182 11384182 11384182 11484182 11403561 11382063 11540538 11912070 138157000
Bevételek:
OEP finanszírozás 11493300 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925063 10925070 131669000
Saját bevételek 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 4140000
Munkaügyi Központ 87000 87000 87000 87000 0 0 0 0 0 0 0 0 348000
Önkormányzati tám. 0 350000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 112000 642000 2000000
Bevételek összesen: 11925300 11707063 11469063 11469063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11382063 11912070 138157000
Likviditás helyzete: 1264547 322881 84881 -1383860 -2119 -2119 -2119 -102119 -21498 0 -158475 0 0
Likviditási terv a 2012. évi költségvetéshez
(adatok eFt-ban)
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés Havonkénti likviditás összesen
jan. febr. márc. ápr. máj. jun. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Kiadások:
Személyi jellegű juttatások 13 726 13 480 13 426 12 949 12 650 12 500 12 650 12 650 12 650 12 600 12 730 12 730 154 741
Munkaadót terhelő kiadások 4 267 4 208 4 176 4 030 3 940 3 890 3 920 3 940 3 940 3 920 3 963 3 971 48 165
Dologi kiadások 6 527 6 320 6 153 5 648 5 272 5 039 4 650 4 558 4 789 4 873 6 409 6 809 67 047
Műk.c.pe.átadás 22 634 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 21 700 22 450 21 750 21 750 21 750 21 750 262 284
Összesen: 47 154 45 708 45 455 44 327 43 562 43 129 42 920 43 598 43 129 43 143 44 852 45 260 532 237
Bevételek:
Saját bevételek 175 179 181 187 216 227 246 251 209 180 173 171 2 395
Átvett pénzeszköz 0
Önkormányzati támogatás 46 979 45 529 45 274 44 140 43 346 42 902 42 674 43 347 42 920 42 963 44 679 45 089 529 842
Összesen: 47 154 45 708 45 455 44 327 43 562 43 129 42 920 43 598 43 129 43 143 44 852 45 260 532 237

16. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2012. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

Adatok E Ft-ban
Kötelezettség váll.össz. 2013. 2014.
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.0 saját erő szükséglete 114 894 87 873 27 021
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból) 97 660 74 692 22 968
Saját erő 17 234 13 181 4 053
EU Önerő Alapba pályázat:Min.97.660 E Ft, max.114.894 E Ft
Kötelezettség váll.össz. 2013. 2014. 2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B saját erő szükséglete 152 198 72 577 39 386 849
Forrásai
Támogatás (önerő MÁK pályázatból) 76 098 36 288 39 386 424
Saját erő 76 100 36 289 39 386 425
MÁK Önerő pályázat: 76.098 E Ft
Kötelezettség váll.össz. 2013.
Közmunka program TÁMOP 1.1.2 812 812
Forrásai
Támogatás
Saját erő 812 812
Kötelezettség váll.össz. 2013. 2014.
IKSZT beruházás (Öregszőlő) 3 300 2 200 1 100
Forrásai
Támogatás 3 300 2 200 1 100
Saját erő 0 0

17. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Segélyezés számítása 2012.évre
Rendszeres pénzbeni ellátások
80%-90%-100% Adatok E Ft-ban
Megnevezés szakfeladat saját forrás támogatás összesen
Ápolási dij- 75 % tám. 130 88211510 975 2 925 3 900
0
0
Időskorúak járadéka- 90 % tám. 11 88211210 34 310 344
Aktív korúak 0
Rendszeres szoc. segély egészségkárosodottak részére- 90 % 25 88211110 750 6 750 7 500
Rendszeres szoc.segély nyugdíjkorhatárt elérte - 90% 40 88211110 1 200 10 800 12 000
Rendszeres szoc.segély helyi rendelet alapján - 90% 15 88211110 450 4 050 4 500
FHT 80 % 470 88211110 25 718 102 874 128 592
0
0
Lakásfenntartási tám-90 % 1150 88211310 5 934 53 406 59 340
Adósság csökkentési támogatás-90 % 60 88220110 400 3 600 4 000
Adósságcsökk-hez kapcs.lakásfenntart.-90 % 60 88211410 400 3 600 4 000
Közgyógyellátás méltányossági 75 88220210 2 000 2 000
Rendszeres segély összesen 37 861 188 315 226 176
Eseti pénzbeni ellátás
Megnevezés saját forrás Támogatás összesen
Felnőtt átmeneti segély 200 88212210 4 000 4 000
Nevesített felnőtt átm. Segély (Bérlet) 50 88212210 300 300
Átmeneti nevelési segély(gyermek) 300 88212410 3 000 3 000
Óvodáztatási tám.-100% 60 88211910 1 800 1 800
0
Temetési segély 120 88212310 4 500 4 500
Köztemetés 88220310 2 000 2 000
Idősek ajándéka 88212910 2 700 2 700
0
Eseti segély összesen 16 500 1 800 18 300
Első lakáshoz jutók támogatása 3 000 3 000
kamatmentes kölcsön 2 000
végleges támogatás 1000
Elemi kár 1 000 1 000

18. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat bevételeinek részletezése 2012. év
Bérleti díjak 2012. havi nettó áfa 2012. évi nettó áfa 2012. évi bruttó 2012. évi bruttó
(Ft/hó) (Ft/év) (Ft/év) (E Ft/év)
Dr Nyerges József 6 400 1 728 76 800 20 736 97 536 98
BM Munkaügyí Központ 105 030 28 358 840 240 226 865 1 067 105 1 067
Bak János 5 090 1 374 61 080 16 492 77 572 78
Markt Platz Egyéni Cég 208 000 56 160 2 496 000 673 920 3 169 920 3 170
Csemetekert Kht. 33 240 8 975 398 880 107 698 506 578 507
Szivárvány Kht. 79 200 21 384 950 400 256 608 1 207 008 1 207
Margaréta Kht. 34 680 9 364 416 160 112 363 528 523 529
Szabó Istvánné Kht. 45 960 12 409 551 520 148 910 700 430 700
Szmola Kht.Fő úti Óv. 30 840 8 327 0 0 0 0 470
Szmola Kht.Szabadság úti Óv. 25 200 6 804 0 0 0 0 384
Tulipános Kht. 25 080 6 772 300 960 81 259 382 219 382
Liget Fürdő Kft. 797 441 215 309 9 569 292 2 583 709 12 153 001 12 153
Liget Fürdő Kft.Termálkút 0 0 458 980 123 925 582 905 583
Mozgáskorlátozottak E. 3 725 1 006 44 702 12 069 56 771 57
Hulladékgyűjtő udvar 43 000 11 610 516 000 139 320 655 320 655
Békés Megyei Agrárkamara 2 695 728 32 335 8 731 41 066 41
Kulik Z.Hantoskert ter.haszn. 0 0 1 040 281 1 321 1
UPC Kft. Fő ú.173-179.kábeltévé 11 250 3 038 135 000 36 450 171 450 171
Vaszkó S.Fő ú.173-179. 9 500 2 565 114 000 30 780 144 780 145
Kiss S.Erzsébet Liget 0 0 603 530 162 953 766 483 766
Gyoma Gazda Bt 17 000 4 590 204 000 55 080 259 080 259
Saját földek haszonbére 8 139 524 2 197 671 10 337 195 10 337
Reg. Hulladéklerakó Kft. 20 000 000 5 400 000 25 400 000 25 400
Összesen 1 483 331 400 499 45 910 443 12 395 820 58 306 263 58 306
Lakásingatlanok bérleti díja
Ordasi József 10 472 2 827 125 664 33 929 159 593 160
Kozma Mátyás 6 567 1 773 78 804 21 277 100 081 100
Vígh Károly 10 866 2 934 130 392 35 206 165 598 166
Kovács Margit 8 079 2 181 96 948 26 176 123 124 123
Víg István 2 598 701 31 176 8 418 39 594 40
LAKÁSING.BÉRL.DÍJA ÖSSZ. 38 582 10 417 462 984 125 006 587 990 588
Továbbszámlázott bérleti díj
Sportcsarnok vil.lámpatest bérl.díj 74 122 20 013 889 464 240 155 1 129 619 1 130
Gyomai Sportpálya (Gye-i Futball Club) 16 038 4 330 192 456 51 963 244 419 244
VSE Sportpálya 12 354 3 336 148 248 40 027 188 275 188
Összesen 102 514 25 629 1 230 168 332 145 1 562 313 1 562
Megj: 4,2% infláció növekedéssel számolva, ÁFA 27 %.
Gyógyszertár bérleti dij /előző évi forgalmi adatok alapján/
Pharma Csaba 725 000 195 750 2 900 000 783 000 3 683 000 3 683
Endrődi Patika 0 0 0 0
Összesen 725 000 195 750 2 900 000 783 000 3 683 000 3 683
Bérleti díj összesen 22 364 071
Közterület foglalás
Endrődi Cuti Kft. 12 920 3 488 142 120 38 372 180 492 180
Egyéb közter. foglalás 393 195 106 163 499 358 499
Közter.fogl.összesen 12 920 3 488 535 315 144 535 679 850 680
Holtágak haszonbére Áfa 14 081 372
Körösi Halász Szövetkezet 1295594 349810
Templom-zugi Horgászegyesület 228 757 61 764 290 521 291
Kecsegés-zugi Horgászegyesület 160 822 43 422 204 244 204
Pap-zugi Horgász Egyesület 108 300 29 241 137 541 138
Bónom-zug Vizéért Egyesület 399 721 107 925 507 646 508
Sóczó-zugi Horgász Egyesület 216 718 58 514 275 232 275
Holtágak haszonbére összesen 1 114 318 300 866 1 415 184 1 415

19. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Képviselők tiszteletdíja
Megnevezés 2012.dec.1 hó 2013.év 11 hó Összesen
Bizottság elnökök (3 fő)
Képviselői alapdíj 107 100 1 178 100 1 285 200
Bizottság elnöki pótlék 88 500 973 500 1 062 000
Összesen 2 347 200
Alpolgármester (1 fő)
Alap tiszteletdíj 71 400 785 400 856 800
Költségtérítés 14 280 157 080 171 360
Összesen 1 028 160
Képviselők (7 fő)
Képviselői alapdíj 249 900 2 748 900 2 998 800
Bizottsági tagsági pótlék 125 300 1 378 300 1 503 600
Összesen 4 502 400
Nem képviselő bizottsági tagok (7 fő) 125 300 1 378 300 1 503 600
Tiszteletdíjak mindösszesen 781 780 8 599 580 9 381 360
TB (26 %) 203 263 2 235 891 2 439 154
Alap összegek 2012. év Ft/hó
Bizottság elnökök
Képviselői alapdíj 35 700
Bizottság elnöki pótlék 29 500
Alpolgármester 71 400
Képviselők
Képviselői alapdíj 35 700
Bizottsági tagsági pótlék 17 900
Nem képviselő bizottsági tagok 17 900

20. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2012. évi díjtételei

(az összegek bruttóban értendők)
Óvodai ellátás Férőhely 2011. októberi gyereklétszám Önkorm.jutt. Éves önk.tám.óvodai létszám alapján Éves önk.tám.férőhely alapján
Megnevezés Ft/hó/gyereklétszám Ft Ft
Csemetekert Óvoda 83 54 7 025 4 552 200 6 996 900
Szivárvány Óvoda 74 67 7 615 6 122 460 6 762 120
Margaréta Óvoda 82 76 7 095 6 470 640 6 981 480
Tulipános Óvoda 40 23 7 970 2 199 720 3 825 600
Szmola Fő úti óvoda 50 0
Szabadság úti óvoda 30 0
Selyem úti óvoda 90 90 7 205 7 781 400 7 781 400
Csoda Vár Gyermekc. 24 20 11 880 1 425 600 1 710 720
Szivárvány Bölcsőde 24 20 12 930 3 103 200 3 723 840
Selyem úti Bölcsőde 24 20 10 420 2 500 800 3 000 960
Összesen 34 156 020 37 782 060
Egyéb önkormányzati feladatok
Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó 598 315 Ft/hó

21. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Megnevezés Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
IKSZT 2 724 6 450 3 726 2011. évről áthúzódó pályázat
Gyomaendrőd Belvíz III. 176 302 214 082 37 780
Települési szeméttelep rekultivációja 1 230 2011. évről áthúzódó pályázat Körös-szögi Kistérség TT gesztorsággal, nincs a birtokomban a pályázat
Dél-alföldi ivóvízminőség javító program 21 276 EU Önerő Alapon felüli saját erő összege, folyamatban lévő pályázat
Szennyvíztisztító telep fejlesztése 158 901 2015-ig megvalósítandó pályázat, döntés a napokban váérható(önerő MÁK pály.: 79.449 E Ft)
Belvíz VIII. ütem 91 929 102 143 10 214 a teljes megvalósítási költséget 2012-re terveztük be a határozat szerint
Szociális alapellátások infrastrukturális fejl. 50 000 52 632 2 632 pályázat elbírálása folyamatban van
Benntlakásos intézmények fejlesztése 180 000 180 000 0 a pályázat költségvetésének készítése folyamatban van


1
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
2
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
3
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
4
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
5
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
6
Beiktatta a 20/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2013. július 15-étől.
7
Módosította: 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. december 21-től.
8
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
9
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
10
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
11
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
12
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
13
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
14
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.
15
Módosította: 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2013. december 21-től.
16
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2014. március 1-től.
17
Módosította: 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. március 1-től.