12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 3.559.309.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.483.825.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 719.586.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4. § A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél 1 fő pedagógus létszámnövekedés történt, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2012. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi terv 2012. évi terv Módosított előirányzat I.
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 693 687 693 687 693 687
2. Normatív kötött felhasználású tám. 64 339 64 339 64 339
3. Központosított támogatás 0 0 0
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 0 0
8. Egyéb központi támogatás 0
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 758 026 758 026 758 026
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 200 000 200 000 200 000
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000
3. Telekadó 4 500 4 500 4 500
4. Magánszemélyek kommunális adója 33 000 33 000 33 000
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 82 521 82 521 82 521
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 359 471 359 471 359 471
3. 0
4. Gépjármű adó 75 000 75 000 75 000
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 805 992 805 992 805 992
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 0
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 14 861
3. Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 6 250 6 250 6 250
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6 250 6 250 21 111
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 570 268 1 585 129
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 104 368 104 368 104 368
Átvett pénzeszköz működési célra. 505 325 505 325 504 325
Felhalmozási célú bevétel 74 518 74 518 74 518
Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
Összesen 684 211 684 211 683 211
5. Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
6. Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
4.-6. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának összes bevétele 2 285 394 2 285 394 2 299 255
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzatához tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 897 12 897 12 897
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 897 12 897 12 897
2. Határ Győző Városi Könyvtár 0
1. Saját bevétel 500 500 500
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 500 500 500
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 0
1. Saját bevétel 4 074 4 074 4 074
2. Átvett pénzeszköz műk c. 492 492 492
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 4 566 4 566 4 566
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0
1. Saját bevétel 7 800 7 800 7 800
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 0
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 7 800 7 800 7 800
7.-12. Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 3 758 3 758 3 758
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 2 912 2 912 2 731
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
7. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 6 670 6 670 6 489
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 100 100 100
2. Átvett pénzeszköz műk c. 7 914 7 914 7 914
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
8. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 8 014 8 014 8 014
9. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 5 827 5 827 5 827
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
9. Kner Imre Gimnázium összesen: 5 827 5 827 5 827
7.-9. Oktatási ágazat összesen: 20 511 20 511 20 330
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 4 140 4 140 4 140
2. Átvett pénzeszköz műk c. 132 017 132 017 132 017
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 157 136 157 136 157
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 235 429 235 429 235 429
2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 565 18 565 18 565
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 253 994 253 994 253 994
12. 1. Polgármesteri Hivatal 0
1. Saját bevétel 2 395 2 395 2 395
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
12. 1. Polgármesteri Hivatal 2 395 2 395 2 395
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
0 0 0
1. Saját bevétel
2. Műk.c.pe.átvét.
3. Felhalm.célú bevétel
4. Előző évi pénzmaradvány
6. 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 1 570 268 1 570 268 1 585 129
Saját bevétel összesen 368 391 368 391 368 391
Műk.c.pe.átvét.összesen 680 122 680 122 678 941
Felhalm.célú bevétel összesen 74 518 74 518 74 518
Előző évi pénzmaradvány összesen 821 415 821 415 821 415
Kölcsönök visszatérülése összesen: 30 915 30 915 30 915
Rövid lejáratú hitelfelvét 0 0 0
Összes bevétel 3 545 629 3 545 629 3 559 309

3. melléklet a 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
1. Személyi juttatás 173 237 173 237
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 29 147 29 147
3. Dologi kiadás 234 286 233 286
4. Pénzeszköz átadás 150 134 150 134
5. Ellátottak juttatása 0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 586 804 585 804
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzathoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 437 26 437
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 100 7 100
3. Dologi kiadás 5 584 5 584
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 121 39 121
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 12 202 12 202
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 295 3 295
3. Dologi kiadás 5 634 5 634
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
2. Városi Könyvtár összesen: 21 131 21 131
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 29 011 29 011
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 7 475 7 475
3. Dologi kiadás 7 584 7 584
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 44 070 44 070
4.
1. Személyi juttatás 14 906 14 906
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 976 3 976
3. Dologi kiadás 12 386 12 386
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 31 268 31 268
Önállóan műk. és gazd. intézmények működési kiadásai
7.-9. Oktatási ágazat
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 147 643 149 143
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 39 921 40 240
3. Dologi kiadás 27 162 27 162
4. Pénzeszköz átadás 1 114 1 114
5. Ellátottak juttatása 3 540 3 540
7. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 219 380 221 199
8. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 137 166 137 166
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 37 313 37 313
3. Dologi kiadás 35 403 35 403
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 3 660 3 660
8. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 213 542 213 542
9. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 85 676 85 676
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 23 133 23 133
3. Dologi kiadás 25 513 25 513
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
9. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 134 322 134 322
7.-9. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 370 485 371 985
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 100 367 100 686
3. Dologi kiadás 88 078 88 078
4. Pénzeszköz átadás 1 114
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200
6. Oktatási ágazat összesen: 566 130 569 063
10. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 62 283 62 283
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 15 729 15 729
3. Dologi kiadás 60 145 60 145
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
10. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 138 157 138 157
11. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 214 558 214 558
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 57 580 57 580
3. Dologi kiadás 250 836 250 836
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
11. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 522 974 522 974
12. Polgármesteri Hivatal
1. Személyi juttatás 154 741 154 741
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 48 165 48 165
3. Dologi kiadás 67 047 67 047
4. Pénzeszköz átadás 262 284 262 284
5. Ellátottak juttatása 0
12. Polgármesteri Hivatal 532 237 532 237
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0
Német Kisebbség
1. Személyi juttatás
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3. Dologi kiadás
4. Pénzeszköz átadás
5. Ellátottak juttatása
0 0
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 1 057 860 1 059 360
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 272 834 273 153
3. Dologi kiadás 731 580 730 580
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 413 532 413 532
5. Ellátottak juttatása 7 200 7 200
Működési kiadások mindösszesen: 2 483 006 2 483 825

6. melléklet a 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi terv Módosított előirányzat I.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 300 300
Kitüntetési alap 200 200
Ifjúsági alap 300 300
Civil alap 2 100 2 100
Sport alap 13 000 13 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 0 0
Talajterhelési díj 500 500
Állati hulla ártalm előző évi elszámolás 3 348 3 348
Állati hulla ártalm.2012. évi előleg 6 096 6 096
Rendezvények alapja 6 400 6 900
TDM részére peszk.átad 1 700 1 700
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 0 0
Kállai adomány 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2012. 0 0
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás 810 810
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 2010-2011. 945 945
Képviselői (Dr. Farkasinszki E.) tiszteletdíj felajánlás 2012. 810 810
Közfogl.saját erő 1 500 1 500
Körös szögi Kistérség 2011. évi hj.elszámolása 1 037 537
Hulladéklerakó 2011. évi bérleti díj áfa 3 000 3 000
IKSZT beruházás 2 724 2 724
IKSZT beruházás működési plusz igény 3 726 3 726
Rendkívüli feladatokra elkülönített összeg 25 546 25 546
Kis Bálint ált. Iskolába átcsop. 2 000 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 96 352 94 352
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 0 0
Fogorvosi gép értékesítése 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848
DAOP 4.2.1.-11. Százszorszép óvoda fejl.pály.önerő(6300+2022) 8 322
Sportcsarnok álmennyezet és hőszig felúj pály.saját erő 4 229
Térfigyelő kamerák kiépítése a Kner és Szabadság téren pály.s.erő 2 310
Kulturális örökségvédelmi bírság (Hulladéklerakó) 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 395 249 395 249
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő 22 150 22 150
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa megelőlegezés(27%) 29 155 29 155
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 351 3 351
Gye.szennyvíztiszt.telep.korszerűs.”KEOP 1.2.0/09-11-2011-0055 önerő 3 352 3 352
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra 14 004 14 004
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011-ben rel.bérl.díj maradv.) 11 560 11 560
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben 1 230 1 230
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) önerő 16 000 16 000
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő 13 197 13 197
Hulladékszállító jármű besz. Gyomaközszolg tőkeemelés 15 100 15 100
DAOP 4.1.3 Szociális alapszolg. Fejl.önerő 2 632 2 632
Iparűzési adó túlfizetés 36 793 36 793
Kerékpárút beruházás (Fő út-Bajcsy út) tám.visszautalás 4 930 4 930
Fürdő hitelfelvét 25 000 25 000
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 605 373 620 234
11. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 714 586
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat összesen: 701 725 714 586
11. Céltartalék összesen: 701 725 714 586
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Egyéb általános tartalék 5 000 5000
12. Általános tartalék 5 000 5 000
Tartalék mindösszesen 706 725 719 586

13. melléklet a 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

2011. évi CXCIV. Törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése

Az adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége

E Ft-ban
Megnevezés összeg
Saját bevételek 368 391
Helyi adó bevételek 279 000
ÁH-on kívülről érkező tám.(műk. és uniós) 21 991
Pénzügyi bef.bevételei 6 250
összesen 675 632
Bevételek 50%-a 337 816
Adósságot kel. Ügylet 210 497