11/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésének zárszámadását 3.792.503 E Ft bevétellel és 3.685.422 E Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 3.792.503 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.527.012 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzati felújítások összege 70.522 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb finanszírozási kiadása 1.087.888 E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az önkormányzat 2011. december 31.-én meglévő kötvénykibocsátásból eredő tartozás állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja.

11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

12. § Az önkormányzat 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.483.345 E Ft-ban állapítja meg.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

16. § A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.

17. § A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Nemzetiségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:

a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 2.177 E Ft, mely műk.célú köt.terhelt pm.

b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.761 E Ft, műk.c.köt.terhelt pm

c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.449 E Ft, mely működési c.kötelezettséggel terhelt pm

d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 24.711 E Ft, melyből 21.736 E Ft a szabad pénzmaradvány, ebből 17.025 E Ft műk.c.szabad pm, 4.711 E Ft a felh.c.szabad pénzmaradvány

e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 1.361 E Ft, működési célú kötelezetts.terhelt pm

f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 74.460 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 2.311 E Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 6.126 E Ft kiutalatlan támogatás összegét is. A működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 7.309 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 58.714 E Ft. Szabad pénzmaradványa nem képződött.

g) A pénzmaradvány végösszege 100.482 E Ft.

Záró rendelkezések

19. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.