6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.392.306.-E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.648.408.-E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 86.656.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 924.394.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 430.185.- E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 32.975.-E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai 461.234.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 732.848.-E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő mezőőri álláshely megszüntetésre került a feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

2. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
1. Költségvetési támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás 698 101 708 145 705 311 361 029
2. Normatív kötött felhasználású tám. 10 792 143 455 227 181 138 282
3. Központosított támogatás 0 87 459 90 880 31 102
4. Címzett- és céltámogatások 0 0 0
5. TEKI támogatás 0 0 0
6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 0
7. Vis maior támogatás 0 6 325 6 325 6 325
8. Egyéb központi támogatás 15 674 15 642 8 747
1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 708 893 961 058 1 045 339 545 485
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek
1. Helyi adók
1. Iparűzési adó 270 000 270 000 239 980 111 194
2. Építményadó 30 000 30 000 30 000 13 470
3. Telekadó 5 000 5 000 5 000 2 262
4. Magánszemélyek kommunális adója 31 000 31 000 31 000 13 931
5. Idegenforgalmi adó 5 000 5 000 5 000 1 138
6. Pótlékok, bírságok bevétele 5 000 5 000 5 000 2 661
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 1 500 1 500 1 500 1 025
2. Átengedett központi adók 0
1. SZJA helyben maradó része 93 874 93 874 93 874 49 097
2. SZJA jöv.kül.mérséklése 322 500 322 500 322 500 168 667
3. SZJA normatív módon elosztott 0 0
4. Gépjármű adó 82 000 82 000 72 961 36 093
5. Termőföld bérbeadása 0
3. Különféle bírságok 0 1 754
4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 736 3 736
2. Mezőőri járulék bevétele 10 000 10 000 10 000 1 664
2. Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 855 874 859 610 820 551 402 956
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (Gyomaszolgtól vásárolt telek ért.nettó) 20 000 20 926 20 926 503
2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 610 610 546
3. Pénzügyi befektetések bevételei-állampapír befekt. 0 0 8
4. Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20 000 21 536 21 536 1 057
1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 584 767 1 842 204 1 887 426 949 498
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Saját bevétel 11 363 12 737 13 285 9 136
2. Átvett pénzeszköz működési célra. 1 594 14 369 14 439 12 690
3. Felhalmozási célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 12 957 27 106 27 724 21 826
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Saját bevétel 3 969 4 041 4 782 4 143
2. Átvett pénzeszköz műk c. 6 663 8 838 10 152 5 908
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: 10 632 12 879 14 934 10 051
6. Kner Imre Gimnázium
1. Saját bevétel 11 137 11 137 11 137 7 376
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 473 1 473 2 306
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 962
4. Előző évi pénzmaradvány
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 11 137 12 610 12 610 10 644
4.-6. Oktatási ágazat összesen: 34 726 52 595 55 268 42 521
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Saját bevétel 3 654 3 654 3 654 2 691
2. Átvett pénzeszköz műk c. 133 211 140 829 140 829 67 937
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 136 865 144 483 144 483 70 628
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Saját bevétel 206 218 205 674 212 889 97 041
2. Átvett pénzeszköz műk c. 17 416 9 707 12 645 2 772
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 223 634 215 381 225 534 99 813
9. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Saját bevétel 0 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 12 674 12 674 13 122 4 625
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 12 674 12 674 13 122 4 625
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Saját bevétel 1 410 1 410 1 440 866
2. Átvett pénzeszköz műk c. 1 397 5 747 5 991 4 484
3. Felhalm.célú bevétel 8 033 8 033 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 2 807 15 190 15 464 5 350
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
1. Saját bevétel 3 252 3 252 2 825 184
2. Átvett pénzeszköz műk c. 586 586 773 395
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összesen: 3 838 3 838 3 598 579
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Saját bevétel 10 753 13 909 13 909 7 388
2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 250 848 1 231
3. Felhalm.célú bevétel 0 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0 0 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 10 753 14 159 14 757 8 619
5. Cigány Kisebbség
1. Saját bevétel 1 258 780 797 281
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 717 240
3. Felhalm.célú bevétel 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 1 824 1 346 1 514 521
6. Német Kisebbség
1. Saját bevétel 100 100 100 112
2. Műk.c.pe.átvét. 566 566 1 092 250
3. Felhalm.célú bevétel 0 0
4. Előző évi pénzmaradvány 0
6. Német Kisebbség összesen: 666 666 1 192 362
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Saját bevétel 139 958 213 192 250 108 0
2. Átvett pénzeszköz műk c. 330 045 217 974 169 685 686
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 234 221 215 701 65 955
4. Előző évi pénzmaradvány 0
1.-7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 706 430 665 387 635 494 66 641
9. Polg.Hiv. összesen:
1. Saját bevétel 156 731 232 643 269 179 8 831
2. Átvett pénzeszköz műk c. 345 834 238 363 192 228 11 911
3. Felhalm.célú bevétel 236 427 242 254 223 734 65 955
4. Előző évi pénzmaradvány 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 738 992 713 260 685 141 86 697
10. Kölcsönök visszatérülése
1. Lakáskölcsön visszafizetés 4 500 4 500 4 500 2 179
2. Elemi kár kölcsöntörlesztés 600 600 600 240
3. Belvíz kölcsön visszafizetés 2 000 2 000 2 000 809
4. Egyéb kölcsön visszafizetés(Zöldpark 1120, Csoda vár 218, Fürdő 3000) 4 338 4 338 4 338 3 792
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0 0
CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat 876 876
5. Közköltséges temetés visszatér. 1 000 1 000 3 329 2 555
10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 12 438 13 314 15 643 9 575
0 0
Önkormányzat bevétel összesen 2 731 422 2 981 237 3 013 495 1 258 732
11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek -1 057
1. Működési célú előző évi pénzmaradvány 55 984 55 984 55 984 17 967
2. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 1 322 827 1 322 827 1 322 827 0
11. Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 1 378 811 1 378 811 1 378 811 17 967
12. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen 0 0 0
13. Kötvények kibocsátásának bevétele összesen 0 0 0
14. Hitelfelvétel összesen 0 0 0
Önkormányzat bevétele mindösszesen 4 110 233 4 360 048 4 392 306 1 257 675

3. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2010. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1. Személyi juttatás 155 043 166 430 166 916 81 176
2. Munkaadót terhelő jár. 41 646 44 427 43 749 21 169
3. Dologi kiadás 43 542 53 381 55 574 33 508
4. Pénzeszköz átadás 509 1 395 0
5. Ellátottak juttatása 2 860 2 942 2 942
4. 1. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda összesen: 243 091 267 689 270 576 135 853
5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1. Személyi juttatás 136 967 145 542 145 166 71 755
2. Munkaadót terhelő jár. 37 198 39 431 38 508 19 191
3. Dologi kiadás 38 615 49 590 54 449 33 502
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 3 300 3 300 2 552
5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 216 080 237 863 240 675 124 448
6. 3. Kner Imre Gimnázium
1. Személyi juttatás 99 040 101 341 99 566 49 378
2. Munkaadót terhelő jár. 26 650 27 063 26 763 12 918
3. Dologi kiadás 26 041 27 047 29 315 13 839
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 698 698 338
6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 151 731 156 149 156 342 76 473
4.-6. Oktatási ágazat összesen
1. Személyi juttatás 391 050 413 313 411 648 202 309
2. Munkaadót terhelő jár. 105 494 110 921 109 020 53 278
3. Dologi kiadás 108 198 130 018 139 338 80 849
4. Pénzeszköz átadás 1 395
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 940 6 192
6. Oktatási ágazat összesen: 610 902 661 192 667 593 336 436
7. Városi Egészségügyi Intézmény
1. Személyi juttatás 65 281 72 486 72 491 29 368
2. Munkaadót terhelő jár. 15 812 17 622 17 623 7 329
3. Dologi kiadás 61 757 75 149 74 820 30 673
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 850 165 257 164 934 67 370
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
1. Személyi juttatás 207 863 220 373 219 123 101 493
2. Munkaadót terhelő jár. 55 772 56 486 56 486 26 934
3. Dologi kiadás 193 721 196 878 211 244 97 659
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 457 356 473 737 486 853 226 086
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
1. Személyi juttatás 26 145 25 798 26 541 12 524
2. Munkaadót terhelő jár. 6 983 6 889 7 019 3 308
3. Dologi kiadás 5 882 6 323 5 898 3 111
4. Pénzeszköz átadás 0 0
5. Ellátottak juttatása 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 39 010 39 010 39 458 18 943
2. Határ Győző Városi Könyvtár
1. Személyi juttatás 13 161 13 161 14 828 6 972
2. Munkaadót terhelő jár. 3 489 3 489 3 819 1 808
3. Dologi kiadás 6 860 8 483 7 595 4 232
4. Pénzeszköz átadás 0 221
5. Ellátottak juttatása 0
2. Városi Könyvtár összesen: 23 510 25 133 26 242 13 233
3. Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1. Személyi juttatás 30 266 30 266 30 866 15 884
2. Munkaadót terhelő jár. 7 972 7 972 8 022 4 222
3. Dologi kiadás 9 343 8 863 6 329 3 021
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
3. Városi Alapf.Műv.okt. Int. összesen: 47 581 47 101 45 217 23 127
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1. Személyi juttatás 16 552 16 552 17 079 8 661
2. Munkaadót terhelő jár. 4 469 4 469 4 607 2 325
3. Dologi kiadás 14 540 22 097 22 407 14 960
4. Pénzeszköz átadás 0
5. Ellátottak juttatása 0
4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 35 561 43 118 44 093 25 946
5. Cigány Kisebbség
1. Személyi juttatás 50 12
2. Munkaadót terhelő jár. 0 0
3. Dologi kiadás 631 845 963 521
4. Pénzeszköz átadás 1 928 1 236 1 236 0
5. Ellátottak juttatása 0
5. Cigány Kisebbség összesen: 2 559 2 081 2 249 533
6. Német Kisebbség
1. Személyi juttatás 58 58 80 47
2. Munkaadót terhelő jár. 14 14 0 0
3. Dologi kiadás 898 898 1 366 401
4. Pénzeszköz átadás 50 0
5. Ellátottak juttatása 0
6. Német Kisebbség összesen: 970 970 1 496 448
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1. Személyi juttatás 233 516 214 947 233 602 119 892
2. Munkaadót terhelő jár. 59 476 57 859 61 104 29 330
3. Dologi kiadás 269 821 336 339 379 099 255 496
4. Pénzeszköz átadás 436 282 485 047 496 468 197 889
5. Ellátottak juttatása
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 999 095 1 094 192 1 170 273 602 607
9. Polgármesteri Hivatal összesen
1. Személyi juttatás 319 698 300 782 323 046 163 992
2. Munkaadót terhelő jár. 82 403 80 692 84 571 40 993
3. Dologi kiadás 307 975 383 848 423 657 281 742
4. Pénzeszköz átadás 438 210 486 283 497 754 198 110
5. Ellátottak juttatása 0
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 148 286 1 251 605 1 329 028 684 837
Működési kiadások mindösszesen
1. Személyi juttatás 983 892 1 006 954 1 026 308 497 162
2. Munkaadót terhelő jár. 259 481 265 721 267 700 128 534
3. Dologi kiadás 671 651 785 893 849 059 490 923
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 438 210 486 792 499 149 198 110
5. Ellátottak juttatása 6 160 6 940 6 192 338
Működési kiadások mindösszesen: 2 359 394 2 552 300 2 648 408 1 315 067

4. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat
neve
2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. 6. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: 0 0 0 0
5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 0 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 0 0
4.-6. 6. Oktatási ágazat összesen: 0 0 0 0
7. Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-kerítés felúj 0 2 000 2 000 149
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 2 000 2 000 149
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
Adományból épületfelújítás 4 500 1 974
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 0 4 500 1 974 0
6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 6 500 3 974 149
9. Polgármesteri Hivatal
1. Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
1. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
6. 0 0 0
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
6.
3. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött 2 000 2 000 2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás 17 515 17 155 17 155 15 290
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 45 000 45 000 49 886 12 963
Sportcsarnok felújítása 4 500 4 500 4 500 3 721
Csónakház felújítása 4 784 4 784 0
608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj. 1 006 1 006 900
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka 721 721 721
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr. 427 427
Opel Combo autógáz beszerelés 214 214
Közmunka eszközfelújítás 950
Jókai úti óvoda ivóvíz beköt.felúj. 139
Népliget u.ép.kazánház és fűt.r.felúj. 900
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 69 015 75 166 82 682 34 236
9. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 69 015 75 166 82 682 34 236
Felújítási kiadás mindösszesen: 69 015 81 666 86 656 34 385

5. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V. Teljesítés
4.-6. Oktatási ágazat
4. Kis Bálint Általános Iskola
4. Kis Bálint Általános Iskola összesen: 0 0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
0 0 0
5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 0 0 0 0
6. Kner Imre Gimnázium
interaktív atlasz vásárlása 193 193
6. Kner Imre Gimnázium összesen: 0 0 193 193
4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 0 0 193 193
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés 3 529 3 529
7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 0 3 529 3 529 0
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés 4 200 2 425 2 425 3 414
adományból épület felújítás 2 526 1 233
8. Térségi Szociális Gondozási Központ összesen: 4 200 2 425 4 951 4 647
6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 4 200 5 954 8 673 4 840
9. Polgármesteri Hivatal
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat
0 0
1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 0 0 0
2. Határ Gy.Városi Könyvtár
7.
2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen: 0 0 0 0
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Zongora és présgép vásárlása, eszközbeszerzés 480 1 341
3. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen: 0 480 1 341 0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
0
4. Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 0 0 0
5. Cigány Kisebbség
5. Cigány Kisebbség összesen: 0 0 0 0
6. Német Kisebbség
6. Német Kisebbség összesen: 0 0 0 0
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj. 32 174 32 174 32 174 16 883
Magtárlaposi lakásvásárlás 26 200 30 001 30 001 30 000
Ipari Park telekvásárlás 45 665 45 665 45 665 45 665
Kerékpárút végszámlája 86 575 86 575 86 575 25 946
Kerékpárút műszaki ell.díja 1 437 1 437 1 437 1 437
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság 1 830 1 830 1 830 2 397
Városi örökség zárás 375 375 375
Belterületi útépítés 30 000 30 000 30 000 6 189
Kerékpársáv és út terv 2 500 3 500 3 500 1 960
Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv 1 960 1 960
IKSZT ber.2011.évi kiadása 40 368 40 368 0
Út-és parkoló tervek készítése 1 000 0 0
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép. 2 500 2 500 2 500 130
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizsgálat 2 000 2 000 2 000 392
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv. 694 694 694 459
Belvíz I.ütem kötelezés 1 800 1 800 1 800
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv 3 750 3 750
Belvíz VII. ütem 88 669 88 669 88 669 20 862
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz 5 000 5 000 5 000
Fő út Bajcsy út környezetrendezés 1 500 1 500 1 500
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre 1 100 1 100 1 100 1 125
Csónakkikötő 1 200 1 200
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése 450 450 450
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése 9 675 9 675 6 250
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése 264 264 264
Védelmi övezet per területvásárlás 16 062 16 062 16 062
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés 1 594 1 594 1 594
Informatikai beruházások 1 090 1 090 1 090
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó 117 117 117
Föld és egyéb ingatlan vásárlása 1 536 1 536 1 536
Szennyvíztisztító telep elvi engedély 24
Sportcsarnok felúj 400
Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész. 1 356 1 356
Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 500 500
Taninform program felh.jog. 124 124
OPTIJUS jogdíjas t.vás. 349
TIOP 1.1.1.-07 pály. - Eszközbesz. 42 519 42 659
Étkezés megrendelő és számlázó program vásárlása 269 269
Közmunka eszközbeszerzés 2 396
7. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 371 387 457 654 420 171 181 232
9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 371 387 458 134 421 512 181 232
7. Fejlesztési kiadás összesen: 375 587 464 088 430 185 186 072
8. Térségi Szociális Gondozási Központ
Beköltözési hj.visszafizetés ÁK. 8 482 8 482
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak 2 473
Belvíz III.Megyének peszk.átad. 7 443 7 443 7 443
Támogatás értékű felhalmozási össz. 7 443 7 443 7 443 2 473
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása 1 485 1 485 1 485 371
Ivóvíz min.jav.peszk átadás 1 800 0 0 0
53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó besz-re 4 000 4 000 4 000
Közmű 15 % visszatérítés 1 831 1 841 1 835
Környezetvéd.alap felhasználása 4 885 4 885 4 885
527/2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 160 160
Körös-Kajak SE ber.c.pe.átad felajánlásból 314
Otthonteremtési támogatás 2 655 4 365 2 655
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 285 15 016 17 050 13 746
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 10 728 30 941 32 975 16 219
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
9. Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne 3 333 3 333 3 333 500
Elemi kárra kamatmentes kölcsön 0
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön 2 329 1 116
CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat 876 876
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés 3 986 3 986 3 986
Vállalkozásfejlesztési alapból támog. 10 000 10 000 10 000
Csemetekert Óvoda tám.-716/2011. Kt.hat. 600
IKSZT beru-hoz pe.átad. 39 780
9. Kölcsönök nyújtása összesen: 3 333 18 195 60 904 15 602
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl. 223 500 223 500 223 500 0
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2) 176 830 176 830 176 830 85 982
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 400 330 400 330 400 330 85 982
Felhalmozási kiadás mindösszesen: 789 978 913 554 924 394 303 875

6. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2011. évi terv Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat V.
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11. Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap 700 28 28
Kitüntetési alap 200 0 0
Ifjúsági alap 0 0 0
Civil alap 3 700 0 0
Sport alap 15 000 150 150
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 385 60 60
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 0 0
Állati hulla ártalm előző évi 6 500 0 0
Rendezvények alapja 6 000 0 0
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből 0 0
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény 0 0 0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010.05.01.-10.01.) 733 0 0
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) 7 000 2 934 0
Papp Zsigmond hagyatékának költsége 2 500 2 340 0
Kállai adomány 14 000 10 000 10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester) 2 577 2 577 2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok 1 354 1 354 1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r. 0 0
ÖNO átvett konyhai készlet rendezése 768 768
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 440 0
Kner Imre Gimnázium normatíva visszafiz.köt. 2 300 0
Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 62 149 22 951 14 937
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés 15 771 17 604 17 604
Fogorvosi gép értékesítése 800 800 800
Környezetvédelmi alap 0 0
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 1 522 1 522
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 1 848 1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely. 581 0
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv. 10 000 10 000 10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség 16 438 16 438 16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv 4 000 6 000 6 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész 54 000 25 378 25 378
Hulladéklerakó bírság 7 500 7 500 7 500
Kötvény fel nem használt része 602 596 565 980 546 338
Közép-Békési Ivóvízmin.jav.önk.társ.-KEOP-1.3.0 pály. 29 541 29 541
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. saját erő 11 000 11 000 11 000
Vállalkozói alap 0 0 0
Közösségi közlekedés saját erő 5 809 5 825 5 825
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) terv 5 000 5 000 5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg. 1 500 0 0
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv 1 100 1 100 1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása 824 824 824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.) 1 000 0 0
Lakossági útép.hj.visszafiz. 1 485 1 485 1 485
Előző évek bérleti díj maradványa 23 496 23 496
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés 7020, városi örökség p.28641,13232, komp.okt. 57 146 6 212
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa 509 0
Normatíva kieg.felmérés pótigény 256, júl.31. 184 0 0
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 740 671 789 577 717 911
7. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 802 820 812 528 732 848
9. Polgármesteri Hivatal összesen: 802 820 812 528 732 848
11. Céltartalék összesen: 802 820 812 528 732 848
9. Polgármesteri Hivatal
7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék 5 000 0 0
12. Általános tartalék 5 000 0 0
Tartalék mindösszesen 807 820 812 528 732 848

13. melléklet a 6/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
Intézmény megnevezése 2011. évi nyitó létszám (fő) Változás Átszervezés utáni engedélyezett létszám (fő) Változás Mód.ei.I. Változás Mód.ei.III. Változás Mód.ei.IV. Változás Mód.ei.V.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda pedagógus 45 45 45 45 45 45
óvodapedagógus 8 8 8 8 8 8
technikai 28 -5 23 23 23 23 23
Csárdaszállási technikai 0 0 0 0 0 0
Csárdaszállási pedagógus 1 1 1 1 -1 0 0
0 0 0 0
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 43 43 43 -2 41 41 41
óvodapedagógus 2 2 2 2
oktatást segítő 4 4 4 1 5 5 5
technikai 23 -5 18 18 18 18 18
Csárdaszállás pedagógus 2 2 2 2 2 2
Csárdaszállás technikai 1 -1 0 0 0 0 0
Csárdaszállás óvodapedagógus 0 1 1 1
0
0 0 0
Kner Imre Gimnázium pedagógus 26 26 26 26 26 26
technikai 17 -3 14 14 14 14 14
sportcsarnok 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0
Városi Egészségügyi Intézmény 28 28 2 30 30 30 30
0 0 0 0 0
Térségi Szociális Gondozási Központ 136 6 142 142 142 142 142
0 0 0 0 0
Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 7 7 7 7
pedagógiai sz. 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0
Határ Győző Városi Könyvtár 7 -2 5 2 7 7 7 7
0 0 0 0 0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int. pedagógus 14 14 14 14 14 14
technikai d. 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Közműv.Közgyűjt. És Turisztikai Int. - Kjt 10 -2 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 0 0 0 0
Ebből: Igazgatás - Kt 0 0 0 0 0
Igazgatás (ügykezelői) - Kt 51 -2 49 49 49 49 49
Okmányiroda - Kt 4 4 4 4 4 4
Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 2 2 2 2
Kisegítő fizikai - Mt 3 3 3 3 3 3
Mezőőri szolg. - Kjt 6 6 6 6 6 -1 5
0 0 0 0 0
Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 -2 64 0 64 0 64 0 64 -1 63
Intézmények összesen: 478 -14 464 4 468 1 469 0 469 -1 468

rövidítések:

Kt : Köztisztviselői törvény

Mt : Munkatörvény

Kjt : Közalkalmazotti törvény

A Kis Bálint Általános Iskolánál 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatt 5 fő a létszámcsökkenés.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált.Iskolában 2011. május 1.-től kezdődően 5 fő létszámcsökkenés jelentkezik a konyha átszervezése miatt, továbbá a Csárdaszállási telephelyen nyugdíjazás miatt 2011. március 1.-től megszüntetésre kerül 1 fő gazdasági dolgozói álláshely.

A Kner Imre Gimnáziumban a pedagógus nyitólétszám 26 fő, (előző évi engedélyezett pedagógus létszám csökkent 2 fővel csoportszám csökkenés miatt, nyugdíjazással megoldva.) 2011. január 1.-től a Sportcsarnok létszáma átszámítva a részmunkaidőben foglalkoztatottakat 3 fő, 2011. május 1.-től kezdődően a konyha átszervezése miatti létszámcsökkenés 3 fő.

A Térségi Szoc.Gondozási Központnál 2011. május 1.-től kezdődően a diákétkeztetés átszervezése miatt beállításra került 6 fő munkavállaló a konyhai többletfeladatok ellátására.

A Határ Győző Városi Könyvtárnál szakmai munkakörben foglalkoztatottak közül 2011. április 1.-től 2 fő létszámleépítés vált szükségessé a költségek csökkentése érdekében.

A Városi Könyvtárnak ki kell dolgozni a racionális működés lehetőségét, melyet a 2011. október havi ülésre kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, így az I. rendeletmódosítás során visszavonásra kerül a létszámleépítés.

A Városi Alapfokú Művészetokt.Int-nél a pedagógus nyitólétszám 2 fővel kevesebb az előző évi engedélyezett létszámkeretnél, csoportszám csökkenés miatt. (1 fő nyugdíjazással, és 1 fő közös megegyezéssel történő felmondásával)

A Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézménynél feladatnövekedés miatt (Endrődi Népház) január 1.-től 2 fő a létszámnövekedés, a feladatok átszervezése miatt 2011. április 1.-től 2 fő létszámcsökkenés jelentkezik a Tourinform Irodánál.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámkerete átszervezés miatt 2 fővel csökken.