A szöveg időállapota: 2020.I.1. -
Időállapot váltás: 2012.I.1. - 2012.I.31.
2012.II.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2015.XII.31.
2016.I.1. - 2016.XII.31.
2017.I.1. - 2017.XII.31.
2018.I.1. - 2019.VI.30.
2019.VII.1. - 2019.XII.31.
2020.I.1. -


30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a 2. §-ban foglalt adónemek a Htv.-ben meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.

(2)1

(3)2 Mentes a helyi adók közül az építményadó és a magánszemélyek kommunális adójának megfizetése alól az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet végző tagja és a készenlétet ellátó önkormányzati tűzoltó. A mentesítést, az adott év január 1-jei személyi állományi létszámnak megfelelően, az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka átiratban kezdeményezi minden év január 15-ig.

2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata

a) építményadót,

b)3

c) magánszemélyek kommunális adóját,

d) idegenforgalmi adót és

e) helyi iparűzési adót vezet be.

3. § (1) Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.

(2)4

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4. §5 A rendelet alkalmazásában:

a) Kiépített út: az az út, amely az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló jogszabály szerint nem minősül földútnak.

b) 6

c) 7

3. ÉPÍTMÉNYADÓ

5. §8 (1) Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény és a 11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó.

(2) Mentes az adó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építmény,

b) a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló, amennyiben azt nem üzleti célra használják,

c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás, amennyiben magánszemély bérleti joga miatt a lakás után magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

6. § Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

7. §9 Az építményadó mértéke:

(1) Üdülés célját szolgáló építmények esetén, ha az építmény a rendelet 1. melléklete

a) A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 560 Ft/m2/év,

b) B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 460 Ft/m2/év,

c) C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 400 Ft/m2/év,

d) D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/m2/év.

(2) Raktározásra, tárolásra szolgáló építmények esetén 100 Ft/m2/év.

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmények esetén 200 Ft/m2/év.

(4)10 Reklámhordozó esetén 12000 Ft/m2/év.

4. TELEKADÓ11

8. § 12

9. § 13

10. § 14

11. §15

5. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

12. §16 Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.

13. §17 (1) Mentes az adó alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a külterületen lévő telek,

c)18 az az adóalany, aki az adóév első napján a hetvenedik életévét betöltötte, az adóköteles lakásban egyedül lakik, és jövedelme nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét. Az adómentességre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 15. napjáig kell igazolni,

d) az az adóalany, aki Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kiírt „Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása” pályázat keretében a település szennyvízhálózatára rácsatlakozik. A mentesség a rákötés évét követő évtől kezdve öt adóéven át illeti meg az adóalanyt. A mentességet az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolás alapján hivatalból kell biztosítani.

(2) Adókedvezmény illeti meg azt az adóalanyt, aki az adóköteles ingatlan előtt megvalósuló szilárd burkolatú út építéséhez anyagilag hozzájárul. A kedvezmény a műszaki átadást követő évtől kezdve négy adóéven át érvényesíthető a hozzájárulás összegével, legfeljebb azonban a fizetendő adó összegével azonos mértékben. A kedvezményt az Önkormányzat hivatalának városüzemeltetési feladatot ellátó szervezeti egysége által kiadott igazolása alapján hivatalból kell biztosítani.

(3) Abban az esetben, ha az adóalanynak az (1) bekezdés d) pontja szerinti adómentesség érvényesítési időtartamán belül a (2) bekezdés szerinti adókedvezményre is megnyílik a jogosultsága, úgy az adókedvezményt az adómentesség időtartamának leteltét követően kell megállapítani.

(4) Ha az adóköteles ingatlan tulajdonjogában az adómentesség vagy az adókedvezmény érvényesítési időtartamán belül változás következik be, akkor az adómentesség, adókedvezmény hátralévő része az új tulajdonost illeti meg.

14. § 19

15. §20 A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:

(1) Lakásonként, illetve nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogonként

a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el és nem tartozik a 3. melléklet hatálya alá 7.100 Ft/év,

b) ha a lakás a 3. mellékletben rögzített településrészen helyezkedik el 5.250 Ft/év,

c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá 2.500 Ft/év.

(2) Telkenként

a) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t nem haladja meg 2.500 Ft/év,

b) amennyiben a telek négyzetméterben számított területe a 400 m2-t meghaladja 5.000 Ft/év.

6. IDEGENFORGALMI ADÓ

16. §21 Adókötelezettség terheli a Htv. 30. §-ában meghatározott magánszemélyt.

17. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

18. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.

19. §22

19/A. §23

7. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

20. §24 Adóköteles a Htv. 35. §-ában meghatározott tevékenység.

20/A. §25 (1) Mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(2) 26

(3) 27

(4) 28

(5) 29

(6) 30

(7) 31

(8) 32

(9) 33

21. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,9 %-a.

(2)34 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

8. AZ ADÓ MEGFIZETÉSE

22. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:

a) 53200125-11063795 számú építményadó beszedési számlát,

b) 53200125-11063805 számú telekadó beszedési számlát,

c) 53200125-11063812 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,

d) 53200125-11063836 számú idegenforgalmi adó beszedési számlát,

e) 53200125-11063843 számú iparűzési adó beszedési számlát,

f) 53200125-11063850 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,

g) 53200125-11063867 számú gépjárműadó beszedési számlát,

h) 53200125-11063874 számú egyéb bevételek beszedési számlát,

i) 53200125-11063898 számú pótlék beszedési számlát,

j) 53200125-11063908 számú bírság beszedési számlát,

k) 53200125-11063915 számú idegen bevételek beszedési számlát,

l) 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számlát,

m) 53200125-11068673 számú adóigazgatási eljárási illeték beszedési számlát, és

n)35 53200125-11098656 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.

(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az adófizetésre kötelezett meghatalmazása alapján a hatáskörébe tartozó adók beszedésére csoportos beszedési megbízást alkalmaz.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 21/2000. (VII. 18.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 32/2000. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, a 11/2002. (VI. 4.) önkormányzati rendelet, a 17/2002. (X. 14.) önkormányzati rendelet, a 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, a 24/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet, a 23/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet, a 28/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, a 35/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, a 39/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelet, a 24/2009. (V. 14.) önkormányzati rendelet, a 4/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet és a 31/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez36

Üdülési célú építmények övezeti besorolása

A.) A település belterületén lévő üdülőövezethez tartozó területek:

- Dobó István utca (1520-1550 hrsz.),

- Fűzfás-zug belterületi része (3215 - 3402 hrsz.),

- Hantoskerti út (880 - 908 hrsz.),

- Kőrös sor 1302/1 - 1302/32 hrsz.),

- Németzugi sor,

- Pocos-kertnek azon telkei, amelyek a holtágra nyúlnak (1304-1360 hrsz.),

- Dr. Szilágyi Ferenc üdülőtelep (1173/1 - 1173/13 hrsz., 1249 - 1288 hrsz., 1300/3 - 1300/27 hrsz.).

B.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték van és a zug, vagy zug-rész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:

- Bónom-zug külső (15060/1 - 15060/52 hrsz., 15061/27 - 15061/28 hrsz. és 15061/35 - 15061/37 hrsz.)

- Kecsegés-zug belső (15101 - 15184 hrsz.)

- Kecsegés-zug külső (16004 - 16067 hrsz.)

- Kecskés-zug (15057/1 - 15057/7 hrsz.)

- Pap-zug külső (15056/1 - 15056/18 hrsz.)

- Simai-zug (15403 - 15466 hrsz.)

- Sirató-zug külső (14960 - 14998 hrsz.)

- Soczó-zug belső (9401 - 9489 hrsz.)

- Soczó-zug külső (15259 - 15272 hrsz. és 15202 - 15257 hrsz.)

- Templom-zug belső (9601 - 9626 hrsz. és 9701 - 9751 hrsz.)

C.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol vagy elektromos vezeték van, vagy a zug, vagy zug-rész útja kiépített út, vagy kiépített úthoz közvetlenül csatlakozik:

- Bogárzó-zug, (15764 - 15952 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Bónom-zug belső (8801 - 9041 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Dan-zug belső (15502 - 15655 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Dan-zug külső (16402 - 16591 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Görbefok-zug (15702 -15761 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Kecsegés-zug külső (16093 - 16147 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Kecskés-zug (15057/8 - 15057/34 hrsz.), (kiépített út)

- Kecskés-zug (15061/2 - 15061/26 hrsz., 15061/29 - 15061/34 hrsz. és 15061/38 - 15061/43 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Kis-zug (15339 - 15352 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Pap-zug belső (15055/1 - 15055/38 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Pap-zug külső (15053/2 - 15053/43 hrsz. és 15056/27 - 15056/49 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Peres-zug (15051/4 - 15051/42 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Rév-zug (15274 - 15317 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Sirató-zug belső (16801 - 17131 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Sirató-zug külső (0810/2 hrsz. és 14901 - 14955 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Susány-zug (16601 - 16671, 16701 - 16781 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Templom-zug külső (7701/1 - 7701/9 és 15319 - 15337. hrsz.), (elektromos vezeték)

- Torzsás-zug belső (14201 - 14203/34 hrsz., 14204 - 14218 hrsz. és 16202 - 16272 hrsz.), (elektromos vezeték)

- Torzsás-zug külső (16302 - 16366 hrsz.), (elektromos vezeték)

D.) A település külterületén lévő üdülőterületek, ahol elektromos vezeték nincs és a zug, vagy zug-rész útja nem kiépített út, és kiépített úthoz közvetlenül nem is csatlakozik:

- Harcsás-zug (9101 - 9294 hrsz.)

- Kecsegés-zug külső (16070 - 16091 hrsz.)

2. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez37

3. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez38

A lakás és a lakásbérleti jog utáni magánszemélyek kommunális adója szempontjából összetartozó településrészek

Bánomkerti térség utcái

- Bánomkerti út

- Losonczi István utca

- Tokai Ferenc utca

- Toldi Miklós utca

Nagylapos utcái

- Csejti utca

- Mester utca

- Simai utca

- Tóth Árpád utca

- Varjasi utca

- Vasútsor utca

Öregszőlő utcái

- Álmosdomb utca

- Bacsalaposi út

- Diófa utca

- Határ út

- Iskola utca

- Kis utca

- Kondorosi út

- Kör utca

- Páskumi út

- Polyákhalmi út

- Szarvasi út

- Szőlőskert utca

- Ugari út

4. melléklet a 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelethez39

5. melléklet a 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelethez40

6. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez41

7. melléklet a 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez42


1
Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2012. május 1-től.
2
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
4
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
5
Módosította: 27/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
6
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
7
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
8
Módosította: 25/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
9
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
10
Beiktatta: 25/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. január 1-től.
11
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
12
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
13
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
14
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
15
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
16
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
17
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
18
Módosította: 30/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. január 1-étől.
19
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
20
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
21
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
22
Hatályon kívül helyezte: 15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2020. január 1-étől.
23
Hatályon kívül helyezte: 15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2020. január 1-étől.
24
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
25
Beiktatta: 27/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. január 1-től.
26
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
27
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
28
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
29
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
30
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
31
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
32
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
33
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
34
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
35
Beiktatta: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
36
Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
37
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2016. január 1-től.
38
Módosította: 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
39
Hatályon kívül helyezte: 15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2020. január 1-étől.
40
Hatályon kívül helyezte: 15/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2020. január 1-étől.
41
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.
42
Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2017. január 1-től.