15/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2010. évi költségvetésének zárszámadását 3.529.118 E Ft bevétellel és 3.437.543 E Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 3.529.118 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.864.622 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzati felújítások összege 166.062 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 453.273 E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás kiadásainak összege 2010. évben -46.414 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2010. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2010. évben 375.913 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja.

11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2010. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény-kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.

12. § Az önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 12.914.260 E Ft-ban állapítja meg.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.

17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben képződött kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:

a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.742 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 3.422 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 2.629 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 5.876 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 271 E Ft, mely működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

f) 11.cím : A Polgármesteri Hivatalnál az összes kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 90.880 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.640 E Ft összegű normatíva igényét, és az intézmények 7.903 E Ft kiutalatlan támogatásának összegét is. A polgármesteri Hivatal működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 8.536 E Ft, a felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 82.344 E Ft.

(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évben képződött szabad pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:

a) Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 509.-E Ft, mely összeget az intézménytől 2011. évben elvon, és azt az önkormányzat tartalékai közé helyezi, felhasználásáról a Képviselő-testület a későbbiekben dönt.

b) Városi Egészségügyi Intézmény 8.133 E Ft, a szabad pénzeszközt az intézménynél hagyja, azzal indokolva, hogy ezen összeg az Egészségbiztosítási Alapból befolyt összegből keletkezett.

Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.