5/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §-ában szereplő bevételek főösszege 4.997.003.-E Ft-ra módosul, részletezve az 2. melléklet szerint.

2. § Az ÖR. 3. §-ában meghatározott működési kiadások előirányzata 2.979.040.-E Ft-ra nő, részletezve a 3. mellékletben.

3. § Az ÖR. 4. §-ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege 203.276.-E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint.

4. § Az ÖR. 5. §-ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege 639.310.- E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás 600.252 E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23.258.-E Ft-ra, a kölcsönök nyújtása 15.800.-E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi

5. § Az ÖR. 6. §-a szerint az önkormányzati tartalék összege 1.175.377.-E Ft-ra módosul, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, az előirányzat változásokat a 2010. év végi beszámolóban szerepeltetni kell.