A szöveg időállapota: 2019.I.1. -
Időállapot váltás: 2011.I.1. - 2011.II.28.
2011.III.1. - 2011.XII.31.
2012.I.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. - 2018.XII.31.
2019.I.1. -


25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.

Közterület-felügyelet

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által létrehozott közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) szervezeti formáját, a felügyelet, illetve a közterület-felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) részletes feladatait az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatában, továbbá az Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.

(2) A felügyelő feladatai ellátása során a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám- és pénzügyőrséggel, a hivatásos önkormányzati valamint a köztestületi tűzoltósággal, egyéb ellenőrző és társadalmi szervekkel, polgár- és település őrséggel köteles együttműködni. Az együttműködés tartalma különösen a következőkre terjed ki:

a) A rendkívüli időjárási körülmények következtében kialakult állapotok felszámolásában való közreműködésre, különös tekintettel ár-és belvízvédelmi védekezésre,

b) A településen keresztülvezető utak lezárásával, forgalomeltereléssel járó súlyos közlekedési baleseteknél a forgalom irányításával járó feladatok ellátásában

c) A település közlekedési helyzetét befolyásoló rendezvények forgalmi rendjének biztosításával járó feladatok ellátásában;

d) A dohányzás és alkohol forgalmazás szabályainak ellenőrzésében;

e) Szorgalmi időszakban az oktatási intézmények körül a forgalmi rend ellenőrzésében, különös tekintettel a parkolási rend és a gyalogátkelőhelyen történő átkelésre vonatkozó szabályok betartására;

f) Bűnmegelőzési és a település közlekedésbiztonságát javító prevenciós feladatokban való közreműködésre

(3) A felügyeletnek a rendőrséggel történő együttműködése és kölcsönös tájékoztatási feladatainak részletes szabályait rögzítő együttműködési megállapodás előkészítése, tartalmának meghatározása, döntésre előterjesztése és hatályosulásának figyelemmel kísérése a polgármester hatásköre.

(4) A közterület-felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelő e feladatainak ellátása során az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.

Mezei őrszolgálat

2. § (1)1 A mezei őrszolgálat működése Gyomaendrőd város közigazgatási területéhez tartozó külterületi termőföldekre terjed ki.

(2)2 A mezei őrszolgálat működési területe öt működési körzetre oszlik. A működési körzetek besorolását és működési körzet határait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)3 A mezei őrszolgálat működési körzetein egy-egy mezőőr teljesít őrzési kötelezettséget napi rendszeres ellenőrzéssel és járőrözéssel. A mezőőrök részletes feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

Mezőőri járulék

3. §4 (1) A mezei őrszolgálatot szabályozó törvényben foglaltak szerint, az őrzött terület után a mezőőrizet kialakításának, fenntartásának és működésének költségeihez mezőőri járulék megfizetésével kell hozzájárulni.

(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál az őrzött területnek tárgyév január 1-i földhasználati és tulajdoni állapotát kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt állapotban bekövetkezett változást legkésőbb a változást követő év február 28. napjáig kell bejelenteni. A bejelentésre a változásban érintett bármelyike jogosult, de a határidő után bejelentett változásokat csak a bejelentést követő év kivetésénél lehet először figyelembe venni.

(4)5 A mezőőri járulék mértéke 600 Ft/hektár/év.

(5)6 A fizetendő éves mezőőri járulékot a (2) bekezdés szerinti valamennyi földrészlet összevont területe után kell megállapítani.

(6)7 Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 600 Ft-ot.

(7) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, minden év október 31. napjáig kell megfizetni.

(8) A határidőig megfizetni elmulasztott mezőőri járulék után késedelmi kamatot kell felszámítani és megfizetni. A késedelmi kamat mértéke, a késedelem minden naptári napja után, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

(9) A mezőőri járulék megfizetése az önkormányzat 53200125-11063881 számú mezőőri járulék beszedési számlájára készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthető.

4. §8

5. § A mezőőri járulék kivetését, beszedését, nyilvántartását és kezelését átruházott hatáskörben a Polgármester látja el.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a mezőőri járulék mértékéről és megfizetési módjáról szóló 21/1998. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 17/1999. (VI. 18.), 29/2003. (XII. 5.), 25/2006. (XII. 15.), 15/2009. (V. 14.), 27/2009. (V. 4.), 48/2009. (XI. 2.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve valamint az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseinek megfelel.

1. melléklet a 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez9

A mezőőrök szolgálati területei

1. szolgálati terület

A Katona József úti vasúti átjárótól déli irányba haladva a Gyárdűlőn a Szarvas Mezőberényi összekötő útig, majd azon keleti útig a határútig onnan északkeleti irányban a határúton a harmadrendű védőtöltésig. A védőtöltésen északnyugat felé az egyenes út vonaláig majd az egyenes úton a lakott terület határáig.

A Közúti hídtól a Körösladányi úton a Körösi ág központi üzemegységig. Onnan déli irányban a Hármas Körösig. A Hármas Körös partján nyugati irányban a kiindulási pontig.

2. szolgálati terület

Egyenes út lakott terület felőli vége onnan az egyenes úton a harmadrendű védőtöltésen a határútig majd északkeleti irányban a határúton a Hármas Körös töltéséig nyugati irányban a védőtöltésen a VI. számú gátőrházig.

A gyomai közúti hídtól a védőtöltésen nyugati irányban a Fűzfás zug belső partját követve a Fűzfás zugi szivattyútelepig onnan a védőtöltésen a 46-os számú Főútig. Tovább a 46-os Fő úton a Vitézdűlőig. A Vitézdűlőn északnyugat irányban a régi túrkevei útig azon jobbra fordulva a kiindulási pontig.

3. szolgálati terület:

Kiindulási pont: A Körösladányi -Dévaványai és Nagy állási utak kereszteződésétől Észak-nyugati irányba Nagyállásig, onnan Északi irányba haladva a Túrkevei földúton haladva a közigazgatási határig. A közigazgatási határt követve északi majd északkeleti irányba a Túrkevei kiszögellésig, onnan a közigazgatási határon déli irányba haladva a Dévaványai műútig, majd jobbra fordulva a műúton a Csejti dűlőn délkeleti irányba a Halmagyi kettős-kanyarig, onnan jobbra fordulva a Körösladányi kövesúton a kiindulási pontig. A szolgálati terület: 6400 ha

4. Szolgálati terület:

Kiindulási pont: A 46-os Fő út- Hármas-Körös védőtöltés kereszteződésétől a töltésen nyugati irányban a peresi holtágig annak partján északi irányban a Simai zugon át a Közigazgatási határt követve a Csejti kiszögelésig onnan délre fordulva udvarnoki sarokig, majd keleti irányban a Túrkevei földútig, amin délre Nagyállásig. Nagyállástól a régi Mezőtúri úton északnyugati irányban a Vitéz dűlőig, tovább haladva balra a Vitéz dülőn a 46-os Fő útig, majd azon balra fordulva a kiindulási pontig.

5. Szolgálati terület:

Kiindulási pont: a Katona J. úti vasúti átjárótól jobbra a lakott terület határát követve a szennyvíztisztító telepig, onnan nyugati irányban a Hármas-Körös töltésén a Uhrin dűlőig, onnan déli irányba a közigazgatási határt követve a 443-as útig, majd a DF-I csatorna mentén déli irányban Polyákhalomig. Polyákhalomtól a közigazgatási határon Bekő dűlőig, a Bekő dűlőn délre a Szarvast-Mezőberényt összekötő útig, azon balra fordulva a Gyár dűlőig. A Gyár dűlőn északi irányba a kiindulási pontig.


1
Módosította a 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
2
Módosította a 8/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. március 1-től.
3
Módosította a 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. január 1-től.
4
Módosította a 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. január 1-től.
5
Módosította: 22/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. január 1-től.
6
Módosította: 22/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. január 1-től.
7
Módosította: 22/2018. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. január 1-től.
8
Hatályon kívül helyezte: 32/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014. január 1-től.
9
Módosította a 8/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. március 1-től.