18/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet

a 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2010. évi költségvetésről szóló 8/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet a következő 25/A. §-al egészül ki:

„25/A. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (2) bekezdésében foglalt tartalmi elemeit a 29. melléklet tartalmazza.”

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.