14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bek7ezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 7/2009. (III. 5.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésének zárszámadását 4.329.364 E Ft bevétellel és 3.131.977 E Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A bevételek 4.329.364 E Ft teljesítését forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A kiadások főösszegén belül a működési kiadások összege függő tételek nélkül 2.718.048 E Ft, címenként, alcímenként és előirányzatonként a 2. melléklet szerint.

4. § Az önkormányzati felújítások összege 132.078 E Ft részletezése a 3. melléklet alapján.

5. § Az önkormányzat felhalmozási és egyéb kiadása 292.524 E Ft, címenként, alcímenként a 4. mellékletben részletezve. Az összes felhalmozási kiadáson belül az egyes beruházásokhoz kapcsolódó teljesítések összegét a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja. Az egyéb finanszírozás kiadásainak összege 2009. évben -10.673 E Ft, melyet a 4. melléklet tartalmaz.

6. § Az önkormányzat 2009. december 31.-én meglévő fejlesztési hitel állományának alakulását a 7. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát, melyet 2009. évben 469.732 E Ft-ban állapít meg, a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület által intézményenként jóváhagyott és teljesített létszámadatokat a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi előirányzat felhasználási ütemtervét, és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó fejlesztési döntésének évenkénti megvalósítási ütemét a 11. melléklet mutatja.

11. § A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város 2009. évi költségvetési végrehajtásról szóló Egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát és eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint elfogadja. A mellékletet a könyvvizsgálói hitelesítéssel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/a. § (1) bekezdés alapján a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönybe közzé kell tenni.

12. § Az önkormányzat 2009. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 13. melléklet tartalmazza, mely vagyont az intézményi mérlegadatok összesített adatai alapján 13.194.049 E Ft-ban állapítja meg.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokról készített kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 15. melléklet tartalmazza.

15. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2009. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet mutatja be.

16. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 17. melléklet tartalmazza.

17. § A Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását és a Német Kisebbségi Önkormányzat határozatát a 18. melléklet tartalmazza.

18. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évben képződött pénzmaradványát önálló költségvetési szervenként a 19. mellékletben a következő részletezéssel hagyja jóvá:

a) 6. cím 1. alcím: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 8.917 E Ft

b) 6. cím 2. alcím: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5.003 E Ft

c) 6. cím 3. alcím: Kner Imre Gimnázium 1.670 E Ft

d) 7. cím : Városi Egészségügyi Intézmény 18.801 E Ft

e) 8. cím : Térségi Szociális Gondozási Központ 177 E Ft

f) 11.cím : Polgármesteri Hivatal 1.135.947 E Ft, mely tartalmazza a normatív támogatás elszámolásából adódó 1.196 E Ft visszafizetési kötelezettséget, és a 3.876 E Ft kiutalatlan támogatás össszegét is.

g) A pénzmaradvány végöszege 1.170.515 E Ft

(2) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 3.870.-E Ft összegű szabad pénzeszközét az intézménynél hagyja, melyből 3.441.- E Ft-ot beépített a 2010. évi eredeti költségvetésébe az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében, 429.- E Ft-ot pedig felhalmozási célra fordíthat az intézmény. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szabad pénzeszközét - 63.363 E Ft - a 2010. évi tartalékba helyezi.

Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.