A szöveg időállapota: 2009.VIII.28. - 2009.VIII.30.
Időállapot váltás: 2009.VIII.28. - 2009.VIII.30.
2009.VIII.31. - 2009.XI.1.
2009.XI.2. - 2012.XII.31.
2013.I.1. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


39/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 11. § (1)-(2) bekezdése hatályát veszti.

(2) A R. 11. § (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szt. 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak alapján évente Térségi Szociális Gondozási Központ területi vezető gondozójának közreműködésével ellenőrzi, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.”

2. § A R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításánál a 19. § rendelkezéseit figyelmen kívül kell hagyni.”

3. § (1) A R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család, személy átmeneti segélyben évente legfeljebb kettő alkalommal részesíthető.”

(2) A R. 19. § (4)-(5) bekezdése hatályát veszti.

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.