A szöveg időállapota: 2009.V.29. - 2009.V.30.
Időállapot váltás: 2009.V.29. - 2009.V.30.
2009.V.31. - 2010.II.28.
2010.III.1. -


34/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet

a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1997. (VI. 27.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj-és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet Preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - az 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet rendelkezéseire - a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja:

2. § A Rendelet 2. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) E rendelet az önkormányzat közigazgatási területén a kulturális, szórakoztatóipari, kereskedelmi, üdülési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések működésére vonatkozó zajvédelmi előírásokat tartalmazza

3. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13.§ (4) „A zajterhelési határértékek az érvényes településrendezési tervek és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján került meghatározásra a rendelet mellékleteiben.

4. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15.§ Amennyiben a hangosító, vagy egyéb zajkeltő berendezés üzemeltetője az engedélyben foglaltaktól eltérően üzemeltet, 5 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani az engedélytől eltérő állapot megszüntetésére.

5. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A határértékek betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén, ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 26. §-32. §-ban foglalt zaj-és rezgésbírsággal sújtható. A zajmérési vizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója viseli, ha a vizsgálat a túllépést igazolja függetlenül attól, hogy engedélyezett, vagy meglévő hangosító berendezést üzemeltet.

6. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek és a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvnek megfelel”

Záró rendelkezések

7. § E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Rendelet 5. §-a „értelmező rendelkezések” fejezete, valamint a 13. § (2) bekezdése b) pontja hatályát veszti.