A szöveg időállapota: 2010.I.1. - 2011.XII.31.
Időállapot váltás: 2009.III.5. - 2009.III.6.
2009.III.7. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2011.XII.31.
2012.I.1. -


14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet (a továbbiakban: Ktr) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. § 2

3. § A Ktr. kiegészül 2. számú függelékként e rendelet 1. számú függelékével valamint 3. számú fügelékként e rendelet 2. számú függelékével.

Záró rendelkezés

4. § A rendelet az alábbi, 21. §-sal egészül ki:

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Ktr. 12. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Melléklet a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez

1. számú függelék a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez

2. számú függelék a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez


1
Rendelkezései beépítve a 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte: 56/2009. (XII. 29.) Gye. Kt. rendelet 3. §. Hatálytalan 2010. január 1-től