A szöveg időállapota: 2009.III.5. - 2009.III.6.
Időállapot váltás: 2009.III.5. - 2009.III.6.
2009.III.7. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2011.XII.31.
2012.I.1. -


14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI.2.) KT rendelet (a továbbiakban: Ktr) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § (1) Gyomaendrőd Város önkormányzati temetőit (köztemetőit) az önkormányzat tartja fenn pályázati eljárásban kiválasztott üzemeltető útján. Az üzemeltető megnevezését és azonosító adatait e rendelet 2. számú függeléke tartalmazza.

(2) A köztemetők és létesítményeik üzemeltetéséről, fenntartásáról, valamint az ott folyó temetkezési és e rendelet szerint egyéb tevékenységek végzéséről az önkormányzat az üzemeltetővel kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik.

(3) A köztemető és létesítményei tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban tartásáról az üzemeltető útján az önkormányzat gondoskodik.

(4) Az üzemeltető a köztemetők működtetését biztosító fenntartási és létesítmény használati, továbbá a vállalkozói temetkezési szolgáltatásból származó bevételeit és kiadásait köteles számvitelében elkülönítetni. A köztemető fenntartási és létesítmény használati díjtételeit e rendelet 1. számú melléklete, az üzemeltető vállalkozói temetkezési szolgáltatások díjtételeit a 3. számú függelék tartalmazza.

(5) A köztemetőben az üzemeltető köteles az eltemetés feltételeit biztosítani, összehangolni a temetkezéseket, és díjfizetés ellenében gondoskodni az elhunytak átvételéről.”

2. § A Ktr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § A Ktr. kiegészül 2. számú függelékként e rendelet 1. számú függelékével valamint 3. számú fügelékként e rendelet 2. számú függelékével.

Záró rendelkezés

4. § A rendelet az alábbi, 21. §-sal egészül ki:

„21. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel.”

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a Ktr. 12. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Melléklet a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez

Köztemető fenntartási és létesítmény használati díjtételei
Területhasználati díj tevékenységenként
(Sírkeret építés esetén a kivitelező fizeti)
Egyszemélyes sírkeret építése: 8.165.- Ft
Páros sírkeret építése: 14.580,- Ft
Kripta építése: 25.600,- Ft
Sírkeret mosása: 5.400,- Ft
Temető fenntartási hozzájárulás (jogszabály szerint) 1.000,- Ft
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja
Ravatalozó bérlet 9.180,- Ft
Hűtőszekrény használata (Ft/nap) 1.730,- Ft
Halott átvétele átadása (temetőben) 8.000,- Ft
Sírhelyek árai:
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre : 9.030,- Ft
Egyszemélyes mélyített 25 évre: 11.900,-- Ft
Gyermeksírhely 25 évre: 6.210,- Ft
Urnafülke 15 évről 25 évre: 1.330,- Ft/év
Sírbolt 50 évre:
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2): 6.320,- Ft/m2
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2): 6.320.- Ft/m2
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2): 6.320,- Ft/m2

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

1. számú függelék a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez

A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai

Név: Gyomaszolg Ipari Park Kft.

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 (66) 386-233

Fax: +36 (66) 386-269

Gsm: +36 (20) 9-553-607

Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.

E-mail: infogyomaszolgiparipark.hugyomaszolgiparipark.hu~

Cégjegyzékszám: 04-09-001752

Adószám: 10665387-2-04

Ügyvezető neve: Egeresi András

2. számú függelék a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelethez

A köztemető üzemeltetőjének vállalkozói temetkezési szolgáltatási díjtételei
Szolgáltatások: sírásás hantolás
Egyszemélyes normál: 7.415,- Ft 3.010,- Ft
Egyszemélyes mélyített: 11.810,- Ft 4.175.- Ft
Gyermek sírhely: 3.240,- Ft 1.510,- Ft
Urna sírhely: 3.240,- Ft 1.510,- Ft
Fedlap mozgatás felára:
Fedlap leemelés, elhelyezés 4.680,- Ft
Sírnyitás. Exhumálás Sírnyitás Exhumálás
Normál sír esetén 12.660,- Ft 4.870,- Ft
Mélyített sír esetén 14.800,- Ft 6.620,- Ft
Halotti maradványok áthelyezése 7.430,- Ft
Egyéb temetkezési szolgáltatások:
Ügyintézési feladatok: 2.690,- Ft
Helyi halott szállítás 7.020,- Ft
Temetőn belüli szállítás 1.460,- Ft
Ravatalozás (kellékek) 500,- Ft
Távolsági (települések közötti) halott-szállítás (Ft/km)
180,- Ft

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.