A szöveg időállapota: 2019.VI.1. - 2020.II.29.
Időállapot váltás: 2009.II.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.IV.1.
2009.IV.2. - 2009.V.13.
2009.V.14. - 2009.VIII.31.
2009.IX.1. - 2010.I.31.
2010.II.1. - 2010.II.28.
2010.III.1. - 2011.II.28.
2011.III.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. - 2011.IV.30.
2011.V.1. - 2011.IX.30.
2011.X.1. - 2011.XI.30.
2011.XII.1. - 2012.II.29.
2012.III.1. - 2013.II.28.
2013.III.1. - 2013.V.14.
2013.V.15. - 2013.X.14.
2013.X.15. - 2014.II.28.
2014.III.1. - 2014.V.31.
2014.VI.1. - 2015.II.28.
2015.III.1. - 2016.II.29.
2016.III.1. - 2017.II.28.
2017.III.1. - 2018.II.28.
2018.III.1. - 2019.II.28.
2019.III.1. - 2019.V.31.
2019.VI.1. - 2020.II.29.
2020.III.1. -


2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §1 (1) E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség érvényre juttatása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.

2. §2 E rendelet alkalmazásában:

a) Társulás: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

b) Társulási Tanács: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa

c) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

d) Esélyegyenlőségi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága

e) Pénzügyi Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

f) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

g) Intézmény: Társulás által fenntartott szociális ellátást nyújtó intézmény

h) Ellátott: A Társulás által fenntartott a 3. §-ban meghatározott szociális ellátást igénybevevő személy.

II. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

3. §3 Az Intézményi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák:

a) Szociális alapszolgáltatások:

aa) Étkeztetés

ab) Házi segítségnyújtás

ac) Családsegítés

ad) Támogató szolgáltatás

ae) Nappali ellátás: Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Klubja

b) Szakosított ellátási formák:

ba) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény - Idősek Otthona

bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - Idősek Átmeneti Otthona

3/A. §4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások:

a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

b) Tanyagondnoki szolgáltatás

III. Fejezet

Az intézményi jogviszony

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(2)5 Az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül kifogással élhet az intézmény fenntartójánál. Ebben az esetben a Képviselő-testület az intézményi ellátásról határozattal dönt, mely hatáskörét a Polgármesterre átruházza. Csárdaszállási vagy Hunyai lakhelyű jogosult esetében a polgármester a jogosult lakóhelye szerinti polgármester véleményének ismeretében dönt az intézményi ellátás ügyében.

Az ellátások igénybevételének módja

5. § (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem és a jogszabályi előírásnak megfelelően becsatolt iratok alapján lehet megállapítani.

(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(4)6 Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a jogszabályi előírásban foglaltakat és az ellátási formának megfelelő e rendelet 1-11. számú függelékét képező nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor többletkötelezettséget nem vállalhat.

(5) A Térségi Szociális Gondozási Központ, gondozást-ápolást nyújtó tartós elhelyezést biztosító intézményeibe soron kívüli, az átmeneti elhelyezést biztosító gondozó-ápoló egységébe sürgősségi (azonnali) alapon is biztosítható elhelyezés abban az esetben, ha a jogosult szociális életkörülményeiben krízishelyzet lép fel, vagy egészségügyi gyógyintézet a jogosult további gondozását nem biztosítja és

- a jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, illetve nincs olyan személy, aki ápolását, gondozását vállalná,

- a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni és ez által testi épsége, egészsége, alapvető szükségleteinek kielégítése közvetlenül veszélyben van.

(6)7

6. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § -ában meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell biztosítani.

(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesül,

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.

(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.

(4) Azon étkezést igénylők akiknél a fennálló körülmények alapján nem állapítható meg a szociális rászorultság, vendég étkeztetést vehetnek igénybe. A szociálisan nem rászorult étkezők részére az étkezés saját elvitellel biztosítható.

7. §8 (1)9 Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kettő tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó körzet működik, melynek részletes leírását, e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az alábbi szociális alapellátási feladatok a meghatározóak, melyek térítésmentesek:

a) idősek étkeztetésében való közreműködés, étel kiszállítása,

b) bevásárlás lebonyolítása: élelmiszer, tüzelő,

c) házi gondozó ellátotthoz történő szállítása,

d) betegek orvoshoz szállítása, gyógyszer felíratás, kiváltás,

e) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése.

8. § Az intézmény egyes ellátási formáiban alkalmazott házirendek betartása a szolgáltatást végzőkre és az ellátásokat igénybe vevőkre egyaránt kötelező érvényűek. Ha az ellátott a házirendben foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az intézményvezető javaslata alapján, a Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során az előzetesen ki kell kérni az Érdekképviseleti Fórum véleményét.

A térítési díjak

9. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:

a)10

b)11 A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a 3. számú melléklet tartalmazza.

c)12

(2) A térítési díjat az 1993. évi III. tv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni.

(3) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat alapszolgáltatás keretébe tartozó ellátási formákban tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig, szakosított ellátási formákban tárgyhó utolsó napjáig kell a térítési díj fizetésére kötelezettnek megfizetnie az intézmény számlájára.

(4) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása esetén, továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) jelentősen meghaladja.

(5) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a változást követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.

(6)13 Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Amennyiben a kötelezett nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj mértékével, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a Képviselő-testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet. Csárdaszállási vagy Hunyai lakhelyű jogosult esetében a Képviselő-testület a jogosult lakóhelye szerinti polgármester véleményének ismeretében dönt a térítési díj ügyében.

(7)14 Ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs részére a Társulás térítésmentes ellátást biztosít.

(8) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásba részesíthető az a személy, aki az "Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről" szóló helyi rendeletben foglaltaknak megfelel, a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

(9) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

(10)15 A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása vagy törlése iránt. Csárdaszállási vagy Hunyai lakhelyű jogosult esetében a polgármester a jogosult lakóhelye szerinti polgármester véleményének ismeretében dönt a térítési díj hátralék ügyében.

(11) a)16 A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását a 3. számú mellékletben meghatározott térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő szociálisan nem rászorult ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel közlekedni nem tudnak.

b) Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a lakásáról az őt ellátó szociális intézménybe, illetve onnan a lakására történik.

c) A Támogató szolgálat gépkocsijának alapvetően a támogató szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó szállítási feladatokat kell ellátnia. A gépkocsi szabad szállítási kapacitását az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben élő idősek térítés nélkül vehetik igénybe a helyi szakrendelésekre történő eljutáshoz.

(12) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával.

10. §17

11. §18

12. § Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőktől AZ INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÁRA adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az intézményvezető közreműködésével - a polgármester fogadhat el adományozó levél vagy megállapodás alapján.

Egyéb, nem szociális jellegű, térítésköteles szolgáltatási feladatok19

12/A. §20 (1)21 A Térségi Szociális Gondozási Központ személyszállító gépjárművei szabad kapacitásuk terhére szállító tevékenységet végeznek e rendelet 3. számú melléklet 4. d) pontjában meghatározott térítési díj ellenében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásért fizetendő térítési díj a megtett távolság díjának (Ft/km), továbbá a gépkocsivezető/tanyagondnok által biztosított szolgáltatáshoz szükséges idő (Ft/óra) díjának összegéből áll.

IV. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

13. § (1)22 A Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ét és házirendjét a Társulási Tanács hagyja jóvá.

(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a)23 a Képviselő-testület Esélyegyenlőségi Bizottságának elnöke,

b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,

c) 24

d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.

e) a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségének vezetője

f)25 Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd által delegált 1 fő

14. § (1) E rendelet 2009. február 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelete, valamint az azt módosító 5/2008. (II. 1.) Gye. Kt., 14/2008. (III. 31.) Gye. Kt., 19/2008. (IV. 28.) Gye. Kt., valamint a 43/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendeletek.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

1. számú melléklet a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelethez26

Tanyagondnoki körzetek

a) 01. körzet (Térségi Szociális Gondozási Központ)
A B C
1 Közterület neve Terjedelme Lakos
2 Álmosdomb utca Teljes 43
3 Bacsalaposi út Teljes 26
4 Diófa utca Teljes 55
5 Határ út Teljes 2
6 Kis utca Teljes 21
7 Kör utca Teljes 104
8 Polyákhalmi út Teljes 52
9 Szőlőskert utca Teljes 61
10 Ugari út Teljes 36
11 Összesen 400

b) 002. körzet (más szolgáltató)
A B C
1 Közterület neve Terjedelme Lakos
2 Csejti utca Teljes 25
3 Korvin Ottó utca Teljes 7
4 Mester utca Teljes 71
5 Nagylaposi MÁV lakás Teljes 5
6 Simai utca Teljes 18
7 Tanya IV. Teljes 4
8 Tanya V. Teljes 75
9 Tanya VI. Teljes 35
10 Tanya VII. Teljes 82
11 Templomzug Teljes 2
12 Tóth Árpád utca Teljes 33
13 Vasúti őrházak Teljes 1
14 Vasútsor utca Teljes 9
15 Összesen: 367

2. számú melléklet a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelethez27

3. számú melléklet a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelethez28

Térítési díjak szolgáltatásonként
A B C D E
1 Ellátási forma 1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak 2018. évre Önkormányzati kompenzáció 2019. évi intézményi térítési díjak Szolgáltatási egység
2 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS FELADATAI
3 Szociális étkeztetés Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 441,-+119,-(ÁFA) -- 441,-+119,-(ÁFA) Ft/adag
4 Szociális étkeztetés kiszállítási díja Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 100,- -- 100,- Ft/nap
5 Szociális étkeztetés kiszállítással Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás 660 -- 660 Ft/adag
6 Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 215,- -- 215,- Ft/óra
7 Házi segítségnyújtás - szociális segítés 1 055,- -- 1 055,- Ft/óra
8 Időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 600,- 550,- 50.- Ft/nap​
9 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül 765,- 715,- 50,- Ft/nap
10 Fogyatékkal élő személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel 765,- 275,- 490,- Ft/nap
11 SZOCIÁLIS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS
12 Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
Őszikék Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Rózsakert Idősek Otthona Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.
Szent Imre Idősek Otthona Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Őszi Napsugár Idősek Otthona Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
13 - Átlagos szintű és demens gondozást, ápolást igénylő ellátás 3 060,- 3 060,- Ft/fő/nap
14 91 800,- 91 800,- Ft/fő/hó
15 Átmeneti elhelyezés Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6.- Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 3 060,- 3 060,- Ft/fő/nap
16 91 800,- 91 800,- Ft/fő/hó
17 TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
18 - Személyi segítés Szociálisan rászorultak részére 230,- -- 230,- Ft/óra
19 - Szállítás Szociálisan rászorultak részére 95,- -- 95,- Ft//km
20 - Személyi segítés Szociálisan nem rászorultak részére 1 400,- -- 1 400,- Ft/óra
21 - Szállító szolgáltatás - 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rend. 12/A § alapján 150,- -- 150,- Ft/km

4. számú melléklet a 2/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelethez29


1
Módosította: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. május 15-től.
2
Módosította: 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. október 15-től.
3
Módosította: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2013. május 15-től.
4
Beiktatta: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2013. május 15-től.
5
Módosította: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2013. május 15-től.
6
Módosította: 38/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 1. §
7
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2011. március 1-től.
8
Módosította: 3/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2010. február 1-től
9
Módosította: 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. június 1-étől.
10
Hatályon kívül helyezte: 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. október 15-től.
11
Módosította: 38/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 3. § (2) bek.
12
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2011. április 1-től.
13
Módosította: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. május 15-től.
14
Módosította: 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. október 15-től.
15
Módosította: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. május 15-től.
16
Módosította: 38/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 3. § (4) bek.
17
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2011. április 1-től.
18
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2011. április 1-től.
19
A címet és a 12/A. §-t beiktatta: 11/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 2. §
20
A címet és a 12/A. §-t beiktatta: 11/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 2. §
21
Módosította: 38/2009. (VIII. 28.) Gye. Kt. rendelet 6. §
22
Módosította: 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2013. október 15-től.
23
Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2011. március 1-től.
24
Hatályon kívül helyezte: 14/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. május 15-től.
25
Beiktatta: 18/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. Rendelet 1. §
26
Módosította: 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos 2019. június 1-étől
27
Hatályon kívül helyezte: 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatálytalan 2013. október 15-től.
28
Módosította: 5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2019. március 1-étől.
29
Hatályon kívül helyezte: 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés. Hatálytalan 2011. április 1-től.