A szöveg időállapota: 2009.II.1. - 2009.III.4.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2008.VI.30.
2008.VII.1. - 2008.VIII.31.
2008.IX.1. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.I.31.
2009.II.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.VI.30.
2009.VII.1. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) bekezdésében, 23. §, és a 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Gyomaendrőd város belterületére terjed ki.

(4) Külterületen és volt zártkerti területeken az érintett lakosság kérésére a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján a kijelölt szolgáltató települési szilárd hulladékszállítást köteles ellátni.

(5) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.

(6) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

(7) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Gyomaközszolg Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató).

2. § E rendelet alkalmazásában:

1.Települési szilárd hulladék:

a) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező;

b) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező;

c) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -;

d) lomtalanítás alá tartozó hulladék: az alkalmilag képződött vagy felhalmozódott hulladék, amely a közszolgáltatást végző Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben mérete vagy mennyisége miatt el nem helyezhető veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék;

e) zöldhulladék: az ingatlanokon keletkező szervesen lebomló hulladék különösen lehullott levél, lekaszált fű, hervadt virág, elvirágzott növény, zöldség- és gyümölcsmaradék, fa, hamu, fa forgács, apríték, ételmaradék, kis növényevő állatok alomja.

2. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül a tulajdonosok számától.

3. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában, birtokában, használatában lévő ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik.

4. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló - az Önkormányzat által kijelölt - telephely.

5. Hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény.

6. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.

7. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.

8. Hulladékgazdálkodás: a hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.

9. Szolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

10. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladéknak a Szolgáltató általi - a környezetvédelmi előírások megtartása mellett - a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, illetőleg a települési hulladék kezelése, kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.

11. Közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan megállapított díj.

3. § E rendelet a hulladékgazdálkodás és a közszolgáltatás működéséhez a Hgt. által meghatározott következő alapelveket kívánja érvényesíteni:

a) a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezésmegelőzés elve alapján legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a környezetterhelés csökkentése érdekében;

b) a szennyező fizet elv alapján a hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért, beleértve a helyreállítás költségeit is;

c) a közelség elve alapján a hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a - környezeti és gazdasági hatékonyság figyelembevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben kerülhet sor;

d) a regionalitás elve (területi elv) alapján a hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni;

e) a fokozatosság elve alapján a hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni;

f) a példamutatás elve alapján az állami és helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok céljait és elveit;

g) a költséghatékonyság elve alapján a hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) Az Önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése;

b) a közszolgáltatás ellátására Szolgáltató kiválasztása, e Szolgáltatóval szerződés megkötése;

c) gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;

d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) A közszolgáltatás a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 2. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.

(3) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles, illetve jogosult az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, a Szolgáltatónak átadni. E körben kötelessége továbbá, hogy:

a)1 Az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a nyári időszkban ( május 1. és október 31. között) havi két alkalommal, a téli időszakban ( november 1. és április 30. között) havi egy alkalommal igénybevegye;

b) a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse;

c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa;

e) a komposztálható zöldhulladékot elkülönítve tárolja;

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik; meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási szilárd hulladék esetében az ingatlanon lakók számát, nem rendszeres szilárd hulladék esetében pedig a várhatóan keletkező hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy az ingatlanon keletkezett összes települési szilárd hulladékra nem a helyben szervezett kötelező közszolgáltatást veszi igénybe.

(5) Az ingatlantulajdonos a település szilárd hulladékot fajtánként szelektálva térítésmentesen helyezheti el az erre a célra kijelölt hulladékszigeten. A hulladékszigetek listáját a 1. sz melléklet tartalmazza.

II. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. § (1)2 Az ingatlan tulajdonos köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a 5. § (1) a) pontja szerint igénybevenni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlás szövegét a rendelet 2. sz melléklete tartalmazza.

(3) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján, vagy egyéb helyben szokásos módon tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat - a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

(4) A Szolgáltató és az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszonyában jogokra és kötelezettségekre, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület- használati hozzájárulás, illetve engedély birtokosa köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(6) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra (háztartásokra) a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

(8) A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben az ingatlantulajdonos köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

7. § (1) Ha kötelező közszolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony a Szolgáltató felajánlása alapján [5. § (2) bekezdés] bármely okból írásban nem jön létre, a Szolgáltató 3. sz. melléklet szerinti szerződés megkötését kezdeményezi.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződéskötő feleket: a Szolgáltatót, a megrendelő ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét. A személyes adatok kezelése tekintetében egyebekben Szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint köteles eljárni.

(3) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint;

d) az ürítési gyakoriságot;

e) az ingatlantulajdonos által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyiségét, amelyre a közszolgáltatást igénybe veszi.

(4) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a gyűjtőedények használatának jogcíméről és módjáról;

b) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről;

c) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a Megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatásról és annak díjáról;

d) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról;

e) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről;

f) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.

A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) Az ingatlantulajdonos saját szabványos gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a közszolgáltatást.

(4)3 A háztartási hulladék ürítésének kötelezően igényveveendő minimális gyakorisága belterületen a 5. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározottak szerinti.

(5) A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében rendelkezésére bocsátani a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7) Ha ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot díj ellenében az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást teljesíteni. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató köteles annak díjáról a tulajdonost tájékoztatni.

(8) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlantulajdonos erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy - külön díj ellenében - bérbe venni. A megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató köteles díj ellenében gondoskodni.

A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles tartózkodni attól, hogy hulladékot elhagyja - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezze -, kezelje.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjteni köteles oly módon, hogy azzal környezet szennyezését megelőzze.

(3) Ha az ingatlan tulajdonosa hulladékot az (1) és (2) bekezdéssel ellentétesen gyűjt, felhalmoz szabálysértési bírsággal sújtható, ha ez nem lehetséges vagy nem indokolt, költségére a hulladék elszállítható. Az így felszámolt költség a közszolgáltatási díjjal egyenértékű.

10. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, a tulajdonos köteles a gyűjtőedényt gyűjtés napján 20 óráig az ingatlan területére visszavinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

11. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni. A hulladékgyűjtő edény mozgatása során a hulladékszállítást végző Szolgáltató dolgozója az elvárható gondossággal köteles eljárni. A munka során bekövetkezett - természetes elhasználódást meghaladó mértékű - rongálódásért a szolgáltató felelősséggel tartozik.

(3) A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató díj ellenében köteles gondoskodni.

(4) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve az köteles viselni, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.

(5) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kár bekövetkeztétől számított nyolc napon belül köteles megtéríteni.

12. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, égési melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

13. § (1) A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban illetve feliratozott zsákban kerül elszállítás céljából átadásra,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

(2) Az (1) bekezdés eseteiben a szolgáltató külön díj megfizetése esetén gondoskodik az így átadott települési szilárd hulladék egyedi többlet szolgáltatás keretében való összegyűjtéséről, elszállításáról, illetve ártalmatlanításáról.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) A települési szilárd hulladék átrakását a Szolgáltató kizárólag a települési önkormányzat által az erre a célra kijelölt létesítményben végezheti. A rendelet erre a célra kijelöli a következő helyet: Regionális Hulladékkezelő Mű, Gyomaendrőd.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, szelektív gyűjtéséről és hasznosításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

15. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell. A Bizottság akkor kezdeményezhet éves lomtalanítást, ha a költségvetésből pénzügyi forrását biztosítottnak látja. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra megfelelő felkészülési idő biztosított legyen.

(2) A jelen rendelet 2. § 1. pontjában meghatározott olyan hulladék elszállításáról és lebonyolításáról, mely szabványos gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik. A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3) A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladékszállítás rendjéről, a kijelölt hulladéklerakási helyekről a lakosságot a Szolgáltató helyben szokásos módon tájékoztatni köteles.

(4) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) A Szolgáltató e szakasztól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

16. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 4. sz. mellékletében állapítja meg.

(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni. Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket - más forrásból - a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében - negyedévente, utólag köteles megfizetni.

(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

17. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a Szolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a Szolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a jegyzőnél kezdeményezi.

(4) A jegyző - a kezdeményezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a jegyző nyolc napon belül átutalja a Szolgáltatónak.

(5) A közszolgáltatási díjat az Önkormányzat - az erre vonatkozó rendelet hatályba lépését követő díjfizetési időszakra állapítja meg. Ezen díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet eseti vagy rendszeres többletszolgáltatás teljesítése esetén is.

(6) A közszolgáltatásnak az Önkormányzat által meghatározott díja a Szolgáltató által alkalmazott díj legmagasabb mértéke.

(7) A közszolgáltatási díj esedékes összegét a Szolgáltató állapítja meg oly módon, hogy a közszolgáltatási díj nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok csoportjai között.

18. § (1) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésének kötelezettségére halasztó hatálya nincs. Az írásban tett kifogásra a Szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(2) Ha a túlszámlázási kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, köteles a túlszámlázott összeget és időarányos kamatait visszafizetni, vagy az ingatlantulajdonos kérésére az esedékes közszolgáltatási díjba beszámítani.

(3) Ha Szolgáltatónak felróható okból a közszolgáltatás díját tartalmazó számla bemutatására a negyedévi díjfizetési időszaknál ritkábban kerül sor vagy a szolgáltató több fizetési időszakon keresztül nem mutat be számlát, a szolgáltató az elmaradt díjat annyi egyenlő részletben számlázhatja, ahányszor a számla bemutatását elmulasztotta.

19. § (1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében az Önkormányzat részére díjkalkulációt és költségelemzést készíteni. Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

(2) A költségelemzést a jegyző a tárgyév november 30. napjáig a képviselő-testület elé terjeszti.

20. § (1) Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését abban az esetben, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta, és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

Kedvezmények a közszolgáltatási díj vonatkozásában

21. § (1) A jelen rendelet 4.sz. mellékletében meghatározott díjakhoz képest az Önkormányzat az alábbi kedvezményeket állapítja meg:

a) aki ingatlant kizárólag egyedül lakja, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesül, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

b) a hadigondozottak, a hulladékszállítás díjából 50 % kedvezményben részesülnek a szociális rászorultságtól és az életkortól függetlenül.

(2) A kedvezményt személyenként vagy családonként csak egy ingatlanra lehet igénybe venni.

(4) A kedvezményre való jogosultság megállapításához a jegyző által kiállított igazolás felmutatása szükséges, mely minden díjmegállapításkor újólag esedékes, a 1993. évi III. törvényben foglaltak szerint.

22. § (1) Mentesülnek közszolgáltatás kötelezőigénybe vétele és a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon gazdálkodó szervezetek, melyek a e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén nem kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a már igénybevett kötelező közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

(3) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 2 kW/óra teljesítményt.

(3) Üdülőingatlan tulajdonosa a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást május 1. és október 31. napja között köteles igénybe venni, közszolgáltatási díj csak ezen időszakban igénybe vett közszolgáltatás után érvényesíthető.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

23. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

III. fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

24. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatás igénybevételére, a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladéka tekintetében, amennyiben

a) hulladék kezeléséről a Hgt. 13. §-ban meghatározottak szerint nem gondoskodik, vagy

b) a települési hulladékkezelésnél - felügyelőség által igazoltan - kedvezőbb megoldással kezeli a hulladékot.

(2) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett - települési szilárd hulladék ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek alól mentesülnek, ha a tevékenységük során képződött települési szilárd hulladékuk ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak.

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a kötelező közszolgáltatást nem veszik igénybe, a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a kezelt és a kezelés eredményéből származó hulladékokról nyilvántartási, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni. A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek az Önkormányzatot tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

IV. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

25. § (1) A Szolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatása az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység, valamint a közintézmények működése során keletkezett hulladékra (termelési hulladék) csak ezen rendelet által meghatározott esetekben nem terjed ki. A hulladékfajták esetében az ingatlantulajdonosnak a Hgt. 13.§ (1) bekezdésében megjelölt, a hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, vagy más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról maga gondoskodni.

(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettségét a hulladék termelője, birtokosa

a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti; vagy

c) választása szerint a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás igénybe vétele útján tesz eleget kötelezettségének.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt hulladékot az Önkormányzat által kijelölt, továbbá egyéb, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító-helyre vagy hasznosító-helyre a hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. Amennyiben a hulladékot jellege vagy összetétele miatt az egyéb ártalmatlanító-hely nem veheti át, annak elhelyezésére a kijelölt ártalmatlanító-helyet kell igénybe venni.

(5) A hulladék elszállításához egyebekben hulladékszállítási tevékenységre a Szolgáltatón kívüli, környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is igénybe lehet venni.

(6) A hulladék elszállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést, ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(7) Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlantulajdonos az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(8) A (7) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanító-hely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanító-hely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(9) Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga a kijelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a lerakó üzemeltetője részére.

26. § Amennyiben a 24.§ (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a hulladék kezeléséről maguk nem gondoskodnak, kötelesek a közszolgáltatást igénybe venni, és ezen rendelet által maghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

27. § (1) Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító-helyen történő elhelyezéséről.

(2) Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni. Megállapodás esetén a Szolgáltató ezen rendelet 6. §-a és 2. sz. mellékletében meghatározott tartalommal rendelkező szerződést kötnek. Ez a rendelkezés nem korlátozza a felek többlet megállapodást tartalmazó szerződéses szabadságát.

28. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2) A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3) A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a) főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b) egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet

Záró rendelkezések

29. § Szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást jogszabálysértő módon nem veszi igénybe,

b) települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatást jogosulatlanul végez, vagy azt jogszabályellenesen végzi.

30. § A szabálysértési eljárások és a hulladékgazdálkodást érintő hatósági jogkörökkel kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

31. § (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1. § (4) bekezdése, 8. § (4) bekezdésének második mondata 2009. január 1. lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelete, az azt módosító 4/2005. (II. 25.) KT rendelet 22. §-a, a 26/2005. (XI. 30.) KT rendelet valamint a 10/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet

1. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez

1. Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű, hrsz. 0130/15.

2. Települési Hulladékgyűjtő Udvar, Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2., hrsz. 3741/13.

3. A Gyomaendrődön található szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyei:

1. Népliget - Rózsahegyi K. iskola előtti terület hrsz. 6240/2

2. Endrődi és Apponyi u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 5271

3. Selyem és Blaha u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 5102

4. Kilián tér - Játszótér mellett hrsz. 6373

5. Kossuth tér - Játszótér mellett hrsz. 6673/1

6. Selyem út/ Okt. 6 ltp. - ABC előtti terület hrsz. 3409/9

7. Fő út és Madách u. sarka - Italbolt előtti terület hrsz. 2973

8. Fő út és Pásztor J. út sarka - Penny parkoló mellett hrsz. 2938

9. Fő út és Jókai u. sarka - földjárda területén hrsz. 2350

10. Kossuth és Pásztor J. u. sarka - Ltp. előtti parkoló hrsz. 2888/1

11. Bajcsy Zs. és Kálvin u. sarka - ABC előtti terület hrsz. 2700

12. Hősök és Vörösmarty u. sarka - földjárda területén hrsz. 671

13. Hősök és Kossuth u. sarka - ABC előtti parkoló hrsz. 672

14. Csokonai és Kölcsey u. sarka - Üzlet előtti terület hrsz. 942/1

15. Semmelweis u. - Liget Fürdő előtti parkoló hrsz. 1297

2. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás nyújtásának feltételeiről. Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének. rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára GYOMAKÖZSZOLG KFT mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

1. A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató 2008. január 1. napjától folyamatosan nyújtja.

2. Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………, lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye: ……………………………………
…………………………………..

3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: …........... literes………db.

4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 80 literes tartály ... db; 110 vagy 120 literes tartály ... db; 240 literes tartály ... db

45. Ezen felajánlás alapján a Gyomaközszolg Kft heti egy alkalommal hulladékgyűjtést fog végezni. Gyűjtőedényt a 2. pont esetén a tulajdonos rendelkezésére bocsátja. A tulajdonos a szolgáltatást a nyári időszakban (május 1-től október 31-ig) havi két alkalommal, téli időszakban (november 1-től április30-ig) havi egy alkalommal köteles igénybevenni. A közszolgáltatási díj negyedévenként esedékes, melyet a tulajdonos utólag köteles megfizetni.

Dátum

Gyomaközszolg Kft. Megrendelő

3. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez

Közszolgáltatási szerződés

települési szilárd hulladék szállítására

mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………

mint Szolgáltató

másrészt Név: ……………………………………… Lakcím:………………………………………………. Születés helye és ideje: ………………………………………Anyja neve.:……………………………………….

mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …/2007. (…/…) Gye. Kt. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladékelszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást.

A szolgáltatás helye: Gyomaendrőd ……………………………………………………………

A gyűjőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …....…..űrtartalmú gyűjtőedényét.

A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.

A szolgáltató a szolgáltatás díját

a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;

a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.

A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját a szolgáltató üzletszabályzatában határozza meg.

Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját szolgáltatást követő hónap 15. napjáig készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó összegnek minősül.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a Hulladék gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …/2007. (…/…) Gye. Kt. rendelet rendelkezéseit alkamazzák.

200… . …………… hónap ….. .

Gyomaközszolg ……………………………….

mint Szolgáltató Tulajdonos

4. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez5

Közszolgáltatási díj 2009. január 1-től
Edényzet típusa Közszolgáltatási díj (Ft/ürítés)
80 literes 170
110, 120 literes 230
240 literes 340

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

5. sz. melléklet a 44/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelethez6

Vállalkozók részére végzett hulladékszállítás díjai:
űrtartalom
(liter)
Ürítési díj
(Ft) bruttó
80 515
110 - 120 775
1100 3.875
5000 10.735


1
Módosította a 32/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 1. §
2
Módosította a 32/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 2. §
3
Módosította a 32/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 3. §
4
Módosította a 32/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet 4. §
5
Módosította a 55/2008. (XII. 22.) Gye. Kt. rendelet 1. §
6
Beiktatta az 5/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet 1. §