A szöveg időállapota: 2008.I.1. - 2008.I.2.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2008.I.2.
2008.I.3. - 2011.III.31.
2011.IV.1. -


42/2007. (XII. 27.) Gye. Kt. rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) KT rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosításáról és kiegészítéséről az alábbiakat rendeli.

1. § Az SZMSZ 8. § helyébe a következő rendelkezés lép

“8. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át Ötv. 10. § (1) bek.

a) a rendeletalkotás;

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás;

c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;

d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása;

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás;

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás;

g) intézmény alapítása;

h) közterület elnevezése, emlékmű állítás;

i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása;

k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;

l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő;

m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés; a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés;

n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal, továbbá a

o) döntés az általános- és céltartalékok felhasználásáról,

p) döntés az önkormányzat tulajdonába tartozó értékhatár feletti vagyoni ügyekről,

q) a kötvénykibocsájtás

2. § Az SZMSZ 11. § rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer - az ülésprogram szerint - előre meghirdetett közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal korábban a tömegkommunikációs eszközök útján közzé kell tenni.

(3) A közmeghallgatáson be kell számolni:

a) a tárgyévi helyi adók felhasználásáról,

b) kötvény kibocsátásból és vagy hitel felvételből származó tárgyévi forrás felhasználásáról, különös tekintettel az ebből megvalósult beruházás megtérüléséről, illetve a működési kiadások csökkenéséről.

c) az önkormányzati gazdálkodási mutatószámairól és a következő évi költségvetési koncepcióról.

(4) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell.

(5) Amennyiben a közérdekű kérdés vagy javaslat az ülésen nem válaszolható meg, illetőleg nem dönthető el, a meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Képviselő-testület illetékes bizottságának, illetve a jegyzőnek meg kell vizsgálnia és 15 napon belül megválaszolnia a kérdezőnek. A válaszról a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.”

3. § Az SZMSZ 18. § (4) bek. rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Minősített többséghez a Képviselö-testület eredeti létszáma több mint felének szavazata szükséges. Minősített többség szükséges:

a) a rendeletalkotáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz (Ötv. 15. (1) bek.);

g) intézmény alapításához (Ötv. 15. (1) bek.);

h) a képviselő kizárásához [Ötv. 14. § (2) bek], valamint az Ötv. 12. § (4) bekezdésének b., pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez (Ötv. 15. (1) bek.);

i) hatáskör gyakorlásának átruházásához;

j) díszpolgári cím és helyi kitüntetés adományozásához;

k) helyi népszavazás kiírásához ha az nem kötelező;

l) hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához;

m) évközi - forrást kijelölést nem tartalmazó - kötelezettségvállaláshoz;

n) sürgősségi indítvány tárgyalása tárgyában”

4. § Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése kiegészül a következő h) ponttal:

„30. § (4) bek h) a kötvény kibocsátásból és/vagy hitel felvételből keletkezett forrás felhasználást, az ebből megvalósult beruházás(ok) megtérülését, illetve ennek hatásaként keletkezett működési többletbevételeket illetve működési célú kiadások megtakarításokat. Külön ki kell térni a külső forrás bevonását célzó döntés előkészítése során bemutatott megtérülési mutatóktól való esetleges eltérést részletesen indokolni kell.”

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályukat vesztő rendelkezések: 16/1995. (VI. 15.) KT rendelet 10. § (1) bek., 21/2005. (X. 12.) KT rendelet 1. § valamint a 27/2006. (XII. 27.) KT rendelet 6. §.