A szöveg időállapota: 2007.XII.1. - 2008.I.31.
Időállapot váltás: 2007.XII.1. - 2008.I.31.
2008.II.1. - 2008.III.31.
2008.IV.1. - 2008.IV.30.
2008.V.1. - 2009.I.31.
2009.II.1. -


36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség érvényre juttatása a városi sajátosságok figyelembevételével.

(2) E rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.

(3) E rendeletben foglaltakat, értelemszerűen alkalmazni kell a Gyomaendrőd-Csárdaszállás -Hunya Intézményi Társulás (a továbbiakban: Intézményi Társulás) fenntartásában lévő, gyomaendrődi telephelyen működő intézményekben, ahol személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítanak.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) Képviselő-testület: Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

b) Humánpolitikai Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága

c) Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

d) Polgármesteri Hivatal: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

e) Intézmény: Intézményi Társulás által fenntartott szociális ellátást nyújtó intézmény

f) Ellátott: Az Intézményi Társulás által fenntartott a 3. §-ban meghatározott szociális ellátást igénybevevő személy.

II. Fejezet

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSI FORMÁK

3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák:

(1) Szociális alapszolgáltatások:

a) Étkeztetés

b) Házi segítségnyújtás

c) Családsegítés

d) Támogató szolgáltatás

e) Közösségi ellátások

f) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

g) Nappali ellátás

Idősek Klubja

Fogyatékosok Nappali Klubja

(2) Szakosított ellátási formák:

a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény

- Idősek Otthona

b) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:

Idősek Átmeneti Otthona

III. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(2) Az intézményvezető intézkedése ellen a jogosult az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül kifogással élhet az intézmény fenntartójánál. Ebben az esetben a Képviselő-testület az intézményi ellátásról határozattal dönt, mely hatáskörét a Polgármesterre átruházza.

AZ ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

5. § (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem alapján lehet megállapítani.

(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani.

(4) Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a jogszabályi előírásban foglaltakat és e rendelet 4. sz. melléklete szerinti nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor többletkötelezettséget nem vállalhat.

(5) A Térségi Szociális Gondozási Központ, ápolást, gondozást nyújtó intézményeibe soron kívüli és sürgősségi ( azonnali ) alapon is biztosítható férőhely akkor, ha:

- egészségügyi intézmény a jogosult további gondozását nem biztosítja, és

- a jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van, és nincs ápolását, gondozását vállaló hozzátartozó, vagy más személy,

- a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, és ez által testi épsége, egészsége, élete közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van

(6) A több soron kívüli és sürgősségi elhelyezésre vonatkozó kérelem kielégítésénél az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, mely eljárásban a fenntartót a gesztor település önkormányzatának polgármestere képviseli.

6. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése a)-e) pontjaiban meghatározott rászorulók közül azoknak kell biztosítani, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg.

(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjba, rokkantsági járadékba vagy rendszeres szociális járadékba részesül,

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.

(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.

7. § Ha az ellátott a házirendben foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az intézményvezető javaslata alapján, a Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során az előzetesen ki kell kérni az Érdekképviseleti Fórum véleményét.

A TÉRÍTÉSI DÍJAK

8. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:

a) Az 1. számú melléklet tartalmazza a Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltségét

b) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.

c) Az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza

(2) A térítési díjat

a) az ellátást igénybevevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy (az a)-c) pont alattiak: kötelezett), köteles megfizetni.

(3) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő térítési díjat a tárgyhónapban kell megfizetni 10-e és 30-a közötti időpontban, melynek pontos napját az intézmény határozza meg a nyugdíjak érkezéséhez igazítva.

(4) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása esetén, továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) jelentősen meghaladja.

(5) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a változást követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.

(6) Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Ha a térítési díjat az intézményvezető állapította meg, az érdekelt az erről szóló értesítés ellen Képviselő-testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet.

(7) Ha a kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik, vagy bentlakásos intézményben él, jövedelemmel nem rendelkezik, és akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs, részére a Képviselő-testület ingyenes ellátást biztosít.

(8) a) A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel közlekedni nem tudnak.

b) Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a lakásáról az őt ellátó szociálisintézménybe, illetve onnan a lakására történik.

(9) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával.

(10) Egyedi elbírálás alapján térítési díjtámogatásba részesíthető az a személy, aki az "Egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről" szóló helyi rendeletben foglaltaknak megfelel, a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

(11) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

(12) A polgármester - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása vagy törlése iránt.

9 § (1) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos intézményben (Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. szám) a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott egyszeri beköltözési hozzájárulást kell megfizetni.

(2) Az egyszeri hozzájárulás összegét e rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szerződésben rögzíteni kell.

(3) a) Az emelt szintű ellátás csak az egyszeri hozzájárulás teljes összegének megfizetése után vehető igénybe.

b) Indokolt esetben a polgármester írásos engedélyével az egyszeri beköltözési hozzájárulás megfizetése a beköltözéstől számított egy éven belül részletekben is történhet.

(4) A Mirhóháti u. 8. szám alatti kizárólag emelt szintű ellátást biztosító intézményi elhelyezést csak az kérhet, aki az intézményben mindenkor hatályos emelt szintű intézményi térítési díjat rendszeres jövedelméből vagy egyéb módon mindenkor képes megfizetni.

(5) Az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettségét tartalmazó szerződés egy példányát meg kell küldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának is.

(6) Az egyszeri hozzájárulás összegének 70%-át a fenntartó elkülönítetten kezeli a következő megosztás szerint:

- Tartalékba helyezendő rész 10%, a jogszabályban meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesíthetősége miatt.

- 60% felhasználása a fenntartó hatáskörében marad.

- Az egyszeri hozzájárulás összegéből az intézményt megillető rész 30%, melyet a szociális feladatellátás színvonalemelésére kell fordítani.

(7) A tartós bentlakásos intézmény támogatására adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az intézményvezető közreműködésével - a polgármester fogadhat el, ha adományozó levél vagy megállapodás készül.

(8) Az Idősek Otthonába elhelyezésre váró sorban állóktól adomány, felajánlás elfogadható, de a sorban állók sorrendje ezért nem változhat meg. Az adomány felajánlás összegét az egyszeri hozzájárulásokra vonatkozó szabályokban meghatározottak szerint kell kezelni. Az adományról készült adományozó levelet vagy felajánlás esetén a megállapodást csatolni kell az intézménybe történő felvételről készült megállapodáshoz, határozathoz.

(9) Az egyszeri hozzájárulás összegét a Polgármesteri Hivatal számlájára kell befizetni. Az intézményt megillető részt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya havonta utalja át az intézménynek.

10. § (1) Amennyiben az idősek otthona bármely emelt szintű ellátó helye -házaspárok egyikének elhalálozása kivételével- megüresedik és nincs olyan személy, aki emeltszintű elhelyezésre vár, a megüresedett férőhelyre átmenetileg elhelyezhető olyan személy, aki az egyszeri hozzájárulást nem tudja megfizetni, de vállalja az ellátó helyre érvényes emeltszintű intézményi térítési díj megfizetését.

Az elhelyezési megállapodásban ki kell kötni, hogy ha az ellátó helyre olyan igénylő jelentkezik, aki az egyszeri hozzájárulás összegét megfizeti, a jelenlegi bentlakót az intézmény több ágyas szobájában helyezik el, az adott ellátó helyre megállapított térítési díj ellenében.

(2) Amennyiben az emelt szintű, kétágyas ellátó helyen házaspár él és az egyik fél halála miatt egyikőjük egyedül marad, a további ellátásban az alábbi lehetőségek közül választhat.

a) Hogyha a beköltözést követő 5 éven belül marad egyedül és 3 hónap után idegen társat, enged beköltözni, akkor a korábbi, általa befizetett egyszeri hozzájárulás 30%-át időarányosan visszakapja.

b) Maximum 2 évig használhatja a kétágyas szobát továbbra is egyedül, de ebben az esetben meg kell fizetnie a rá megállapított személyi térítési díj mellett a mindenkor hatályos intézményi térítési díjnak az élelmezési nyersanyagköltséggel csökkentett összegét is.

c) Két év után köteles maga mellé lakótársat engedni, vagy az általa megfizetett és a mindenkor hatályos egyszeri beköltözési hozzájárulás különbözetének megfizetése mellett választhatja az egyágyas lakrészbe való elhelyezését. Ezt a szándékát köteles a két év letelte előtt hat hónappal az intézmény felé jelezni.

IV. Fejezet

VEGYES ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) A Térségi Szociális Gondozási Központ SZMSZ-ét és házirendjét Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Társulási Tanács hagyja jóvá.

(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának Elnöke,

b) a Térségi Szociális Gondozási Központ által delegált 2 fő,

c) a Térségi Humánsegítő Központ által delegált 1 fő,

d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.

12. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. december 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1/a számú melléklete és a 2/a. számú melléklete 2008. február 1. napján lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti e rendelet 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete.

(3) 2007. december 1. napján hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet, valamint az azt módosító 22/2003. (X. 9.) KT rendelet, a 7/2004. (III. 29.) KT rendelet, az 1/2005. (I. 28.) KT rendelet, az 5/2005. (II. 25.) KT rendelet, a 22/ 2005. (X. 12.) KT rendelet 7.-9. §-a, a 4/2006. (II. 27.) KT rendelet, az 1/2007. (I. 29.) Gye. Kt. rendelet és a 27/2007. (VII. 30.) Gye. Kt. rendelet.

1. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ élelmezési nyersanyagköltsége

Reggeli: 133,- Ft/nap

Ebéd: 238,- Ft/nap

Vacsora: 159,- Ft/nap

Egész napi: 530,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is vonatkozik.

2. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai 2007. december 1-től
Ellátás 2007.évi napi 2007.évi havi
Étkezés (szoc.étk.) 435,- + ÁFA -
Idősek Klubja
-reggeli
-ebéd
-reggeli, ebéd

183,-Ft/fő
514,-Ft/fő
697,- Ft/fő
-
Fogyatékosok Nappali Klubja
-reggeli
-ebéd
-reggeli, ebéd

183,-Ft/fő
514,-Ft/fő
697,- Ft/fő
-
Idősek Otthona
Mirhóháti u. 1-5.
Blaha u. 2-6.
Kondorosi u. 1.

1628,-Ft/fő
1628,-Ft/fő
1628,- Ft/fő

48840,-Ft/fő
48840,-Ft/fő
48840,- Ft/fő
Idősek Otthona egy és kétágyas, önálló előtérrel és fürdőszobával rendelkező lakrészek.
Mirhóháti u. 1-5.
Blaha u. 2-6.


1793,-Ft/fő
1793,- Ft/fő


53790,-Ft/fő
53790,- Ft/fő
Idősek Otthona emeltszintű ellátás
Mirhóháti u. 8.

1870,- Ft/fő

56100,- Ft/fő
Idősek Átmeneti Otthona
Blaha u. 2-6.

1628,-Ft/fő

48840,- Ft/fő
Házi segítségnyújtás óradíja 399,- Ft/óra -
Ebéd házhozszállítás intézményi térítési díja,
a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc)
100,- Ft/ebéd -
Támogató szolgálat
Személyi segítő óra díja
Szállítási díj Ft/km

198,-Ft/óra
70,- Ft/km

-
-

3. melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ

egyszeri beköltözési hozzájárulásai

Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.

1. Földszint

a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.300.000 Ft/fő

b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.265.000 Ft/fő

c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.380.000 Ft/fő

2. Emelet

a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.070.000 Ft/fő

b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.150.000 Ft/fő

c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.322.500 Ft/fő

4. számú melléklet a 30/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS

(minta)

amely létrejött egyrészől ……………………………………………...(az intézmény neve, címe) másrészről

a) az ellátást igénybe vevő

név, (születéskori név):

anyja neve:

születési hely:

születési idő:

személyi igazolvány szám:

TAJ száma:

lakcím:

telefonszám:

b) az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője

név, (születéskori név):

anyja neve:

születési hely:

születési idő:

személyi igazolvány szám:

TAJ száma:

lakcím:

telefonszám:

között az alábbi tartalommal:

1. Az ellátás időtartama

Az intézmény a szociális ellátást

a) év ..hónap napjától kezdődően év ..hónap .napjáig terjedő (határozott) időre, vagy

b) határozatlan időtartamra

szólóan biztosítja (a megfelelő szövegrésszel készítendő el)

2. Az intézmény szolgáltatásai

Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak végrehajtására kiadott 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet szerinti teljes körű ellátást biztosítja az ellátást igénybe vevő számára. A teljes körű ellátás körébe az alábbi szolgáltatások tartoznak:

a) lakhatással összefüggő ellátás (bentlakás, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)

b) étkeztetés:

a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény

c) ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása

az ellátott az intézményben saját ruházatát használja

amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából

ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is használhatja

d) egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról

rendszeres orvosi felügyeletről

szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról

szükség szerinti ápolásról

gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.

Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.

e) megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,

f) intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése

az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:

az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,

az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója

g) egyéb szolgáltatások:

hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,

városi kulturális rendezvényekre való eljutás

az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső

szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti

3. Az ellátást igénybe vevő tájékoztatása

Az ellátást igénybe vevő tudomásul veszi az intézményvezetőnek

- az intézményben biztosított szolgáltatásra,

- az ellátást igénybe vevőt érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásra,

- az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjére,

- az érdekképviseleti fórum működésére és a panaszjog gyakorlásának módjára,

- az intézmény házirendjére

vonatkozó tájékoztatását.

4. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.

5. Az ellátást igénybe vevő az eltemettetéséről az intézményi jogviszony keletkezésétől számított 60 napon belül

köteles, az erre a célra szolgáló nyomtatványon nyilatkozni.

6. Az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy írásos végintézkedése: van/nincs (a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

7. Az intézményvezető szükség szerint tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve hozzátartozóját

- az ellátást igénybe vevő állapotáról

- az egészségügyi intézménybe való beutalásról

- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről

- az áthelyezésről

- a személyi térítési díjhátralék következményeiről.

8. A személyi térítési díj megállapításának, fizetésének szabályai

8.1 A személyi térítési díj összegéről az intézményvezető legkésőbb jelen megállapodástól számított harminc napon belül értesíti a térítési díj fizetésére kötelezettet

8.2 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az intézményvezető erre vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó dönt a személyi térítési díj összegéről.

8.3 A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért a tárgyhónapban 10-e, és 30-a között köteles a személyi térítési díjat megfizetni.

8.4 Az ellátást igénybe vevő:

a)

- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.

- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.

- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja 60%-át fizeti.

b)

- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén megvalósuló távollét.

- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60 napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.

8.5 Ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető tizenöt napos határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévenként tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a hátralék behajtása érdekében a 29/1993. (II.17.) Korm. r. értelmében jár el.

9. Az ellátást igénybe vevő, törvényes képviselője és hozzátartozója az intézményi jogviszony keletkezésével, megszűnésével, valamint megsértésével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő az intézményvezetőhöz vagy az érdekképviseleti fórumhoz. A panasz elbírálására jogosult tizenöt napon belül tájékoztatja a panasztevőt, az intézkedéséről. Ha a panaszt tevő a megtett intézkedéssel nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálására jogosult nem intézkedik, a panasszal az intézmény fenntartójához lehet fordulni.

10. Az intézményi jogviszony megszűnik

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével (ez esetben az intézmény fenntartóját elhelyezési kötelezettség terheli az ellátást igénybe vevővel szemben),

- határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam elteltével,

- ha az intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn,

- ha az ellátást igénybe vevőt másik intézményben kell elhelyezni,

- ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt,

- ha az ellátást igénybe vevő a házirendet súlyosan, illetve rendszeresen megsérti,

- ha az ellátást igénybe vevő nem tesz eleget a személyi térítési díjfizetési kötelezettségének, és

- ha az ellátást igénybe vevő az intézmény jogviszony megszüntetését kezdeményezi az intézményvezetőnél.

11. Jelen megállapodás módosítására az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő közös megegyezése alapján kerülhet sor.

12. Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézményvezető egyezteti az ellátást igénybe vevővel az intézményi jogviszony megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét, az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítését.

13. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvénynek, a szerződésre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv.-ben és a …/2007. (... ...) Gye. KT rendeletben foglaltak az irányadók.

Kelt: …………………..

ellátást igénybe vevő törvényes képviselő az intézmény képviseletében

5. számú melléklet a 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez

Iktsz:

S Z E R Z Ő D É S

Emeltszintű elhelyezést biztosító idősek otthoni ellátásról

amely létrejött egyrészről a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.

képviseletében _______________ intézményvezető (továbbiakban intézmény) másrészről

Név/Születéskori név:

Anyja neve:

Szül. hely, idő:

TAJ száma:

Lakcím:

között ( továbbiakban ellátott ) mai napon az alábbi tartalommal:

I.

Ellátott részére az intézmény az emeltszintű ellátást, …év ..hó …nap . napjától határozatlan időre szólóan biztosítja az Őszi Napsugár Idősek Otthonában Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.sz alatt melyet az ellátott előzetesen megtekintett, és a lakrészt kiválasztotta.

II. Az intézmény az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az ellátott részére

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a nap 24 órájában szükségletközpontú komplex ellátást biztosít. Az ellátás - az igénylővel közösen elkészített, fizikai, mentális állapotának, egyéni szükségleteinek megfelelően kialakított - egyéni gondozási terv szerint történik. A lakó fizikai, egészségi állapotának megfelelően az intézmény segítséget nyújt a tisztálkodásban, öltözködésben, étkezésnél, hely és helyzetváltoztatásnál.

Amennyiben az ellátott egészségi állapota miatt ápolásra szorul, az egyéni gondozási terv kiegészítéseként ápolási terv készül, mely tartalmazza az ápolásra szoruló ellátott egészségi állapotának javítására vonatkozó feladatokat, technikákat és orvosi utasításokat.

A teljes körű ellátás körében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az intézmény:

1. Lakhatással összefüggő ellátás (szoba, előszoba, fürdőszobából álló lakrész, fűtés, világítás, melegvíz ellátás)

a)

A lakrészek takarításáról az intézmény gondoskodik.

Az ellátott kérésére, saját lakrészének napi tisztántartását egyénileg is végezheti, melyhez a tisztítószereket az intézmény biztosítja térítésmentesen.

b)

A lakrész használatával kapcsolatos egyéb szabályok:

- Nem örökölhető.

- Családtaggal, vagy más személlyel nem osztható meg.

- Az ellátott sem állandó, sem ideiglenesen nem jelenthet be senkit.

- Vendéget néhány napra, az intézményvezető előzetes, írásbeli engedélye alapján fogadhat.

- A behozott bútorokról, használati tárgyakról a beköltözés időpontjában nyilatkozni kell, hogy elhalálozás esetén ki örökölje.

- Saját telefont lakrészébe felszereltetheti, de a szerelési illetve e szolgáltatás költségeit saját nevére szóló, egyéni számla alapján kell kiegyenlíteni.

- Saját gépkocsit az udvarban nem lehet tárolni, kivéve, ha mozgássérült az ellátott,

- Kedvenc kis állatok lakásban történő tartásának lehetőségéről, módjáról egyénileg történik a megállapodás, a házirendnek megfelelően.

- Beköltözéskor a lakás értékesítése során feleslegessé vált bútorokat, hagyatékot tárolni nem tudjuk. Amennyiben a hagyományos részlegben hasznosítható és azt adományként oda kívánja adni, azt elfogadjuk.

- Saját TV-nek a központi antennára való rácsatlakoztatása a beköltöző költsége.

- Szobanövények a lakrészbe is és a közösségi helységekbe is behozhatók.

- A fürdőszobába keverőtárcsás mosógép, centrifuga, automata mosógép behozható, a rácsatlakoztatás megoldható.

- Rádió, magnó, CD lejátszó, videó, vasaló, tea és kávéfőző, villanyfőző behozható, de minden készülékről érintésvédelmi igazolást kell csatolni.

- A behozott felszerelési és villamossági tárgyak javíttatásának költségét az intézmény nem vállalja.

2. étkeztetés:

a lakó életkori sajátosságainak, egészségi állapotának megfelelő napi 3 x-i, de szükség esetén többszöri étkezés biztosítása, melyből napi egyszer vagy kétszer főtt ételt biztosít az intézmény

3. ruházat, textília biztosítása, annak tisztítása

az ellátott az intézményben saját ruházatát használja

amennyiben saját ruházattal nem rendelkezik, úgy az intézmény három váltás fehérneműt és hálóruhát, az évszaknak megfelelő két váltás felsőruházatot, valamint utcai cipőt biztosít saját raktárából

ágyneműt, huzatot, ágytakarót, egyéb textíliát az intézmény biztosítja, azonban az ellátott a sajátját is használhatja

4. egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik:

egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról

rendszeres orvosi felügyeletről

szakorvosi kórházi kezeléshez való hozzájutásról

gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásról

szükség szerinti ápolásról

gyógyszerellátásról: Az ellátottak az intézmény gyógyszer alaplistáján szereplő gyógyszereket térítésmentesen kapják. A rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükséglet körébe tartozó gyógyszerek , továbbá gyógyászati segédeszközök közül elsősorban a közgyógyellátási igazolványra felírható, illetve TB által támogatott legolcsóbb árfekvésű gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket biztosítjuk.

Amennyiben a lakó az alaplistán szereplő illetve az azonos hatóanyag tartalmú gyógyszerek közül az olcsóbbat nem fogadja el, úgy nyilatkozni kell e tényről. Ebben az esetben a gyógyszert saját költsége terhére kaphatja meg.

5. megbízás alapján az ellátást igénybe vevő értékeinek, vagyontárgyainak megőrzése,

a) Ellátott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy megbízza-e a vezetőápolót értéktárgyainak, készpénzének, takarékbetétkönyvének, őrzésével, kezelésével. Nemleges nyilatkozat esetén az intézmény az értékek őrzését csak külön erre irányuló írásos nyilatkozatot követően köteles teljesíteni.

b) Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad megbízást, úgy az intézmény az értékeiért a felelősséget nem tudja vállalni.

c) Az intézmény az őrzésre átvett értékekről és vagyontárgyakról átvételi elismervényt ad.

d) Készpénzkezelési megbízás esetén a pénzmozgást az ellátott pontosan nyomon követheti és az egyenleget kérésre, bármikor megtekintheti.

e) Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény készpénzt nem őriz, a letéteket a lakó rendelkezése szerinti pénzintézetben helyezi el betétkönyvben.

6. intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése

az intézmény abban az esetekben gondoskodik az elhunyt ellátott eltemettetéséről, ha:

az ellátott életében temetkezési megállapodást köt az intézménnyel és azzal egyidejűleg a temetkezés várható költségét befizeti az erre a célra elkülönített számlára,

az elhunytnak nincs eltemettetésre kötelezhető hozzátartozója

7. egyéb szolgáltatások:

hajvágás, borotválás, körömápolás, ruházat javítása,

városi kulturális rendezvényekre való eljutás

az intézmény által térítés mentesen nem nyújtott szolgáltatások külső

szolgáltatók általi elvégzésének megszervezése, melynek térítési díjait az ellátott fizeti

III. Az intézmény jelen szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta az ellátottat

- az intézményben biztosított szolgáltatásokról,

- az ellátottat érintő, intézmény által vezetett nyilvántartásokról,

- az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás rendjéről,

- az érdekképviseleti fórum működéséről és a panaszjog gyakorlásának módjáról,

- az intézmény házirendjéről,

melynek megtörténtét, az ellátott jelen szerződés aláírásával elismer, és kijelenti, hogy a tájékoztatást megismerte, megértette, és tudomásul vette.

IV. Ellátott kijelenti, hogy az adataiban, az ellátásra való jogosultság feltételeiben, jövedelmi viszonyaiban történt változásról, illetve minden olyan körülményről, amely az intézményben fizetendő térítési díjfizetési kötelezettségét érinti, a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül írásban tájékoztatja az intézményvezetőt.

Kijelenti továbbá, hogy hozzájárul személyes és különleges adatainak intézmény által az 1993. évi III. tv. -ben és a végrehajtására kiadott szakmai jogszabályokban meghatározott célok teljesülése érdekében történő kezeléséhez.

V. Ellátott kijelenti, hogy a halála esetén értesítendő, illetve az eltemettetéséről gondoskodó személyt jelen szerződés aláírását követően külön nyilatkozatban fogja megnevezni.

VI. Az intézmény az ellátott által írásban megjelölt személyt/eket, szükség szerint tájékoztatja az ellátott

- egészségi állapotáról

- az egészségügyi intézménybe való beutalásáról

- az ellátás ideiglenes szüneteltetéséről

- az áthelyezéséről

- a személyi térítési díjhátraléka, meg nem fizetésének következményeiről.

VII. Az igénybevételekor fizetendő egyszeri beköltözési hozzájárulás

1 Az ellátást igénybe vevő az átlagot jóval meghaladó minőségi körülményekre tekintettel jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a havonta fizetendő személyi térítési díj mellett egyszeri beköltözési hozzájárulást fizet meg, melynek összege: …,- Ft, azaz: ,- forint

2. Az intézmény vállalja, hogy amennyiben a gondozás, a beköltözést követő, öt éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből a fennmaradó évekre jutó időarányos rész visszafizetése érdekében a fenntartónál megteszi a szükséges intézkedéseket.

VIII. Az intézmény szolgáltatásaiért fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályok

1. Ellátott tudomásul veszi, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatásért havonta térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj megállapításához kért jövedelem és egyéb igazolásokat, nyilatkozatot, az ellátás megkezdését követő 8 napon belül az intézmény rendelkezésére kell bocsátania.

2. Az intézmény a havonta fizetendő személyi térítési díjról az ellátás megkezdését követő 30 napon belül írásban értesíti az ellátottat és /vagy térítési díj megfizetésére kötelezett személyt.

3. A térítési díj megfizetésére kötelezett az ellátásért tárgy hó 10-e és 30-a között köteles a személyi térítési díjat megfizetni.

4. Amennyiben az ellátott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos fizetési határidő megjelölésével írásban felhívja a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telik el, a díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és arról negyedévenként tájékoztatja a polgármestert, aki a hátralék behajtása érdekében a 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet értelmében jár el.

5. Az ellátást igénybe vevő:

a)

- Két hónapot meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személy térítési díja 20%-át fizeti.

- A két hónapot meghaladó, folyamatos egészségügyi vagy gyógyintézeti kezelés miatti távollét időtartamára a 61. naptól a megállapított személyi térítési díja 40%-át fizeti.

- Egyéb esetekben a két hónapot meghaladó távollét idejére, a megállapított a személyi térítési díja 60%-át fizeti.

b)

- Az egészségügyi intézményben tartózkodás időtartamának figyelmen kívül hagyásával a távolléti napokat, naptári éves szinten összesíteni kell. Nem minősül távollétnek, a rendszeres, minden hétvégén megvalósuló távollét.

- Az az ellátott, akinek a naptári összesítés folytán a távolléti napok száma év közben meghaladja a 60 napot, a további távolléti napokra (az egészségügyi vagy más intézményben történő gyógykezelés időtartamát kivéve) a megállapított személyi térítési díja 60%-át fizeti.

IX. Az intézmény biztosítja az ellátott jogainak és érdekeinek védelmét

A házirend magában foglalja az ellátottak érdekvédelmét szolgáló fórum tagjainak névsorát, valamint a panaszok benyújtásának módját, elbírálásának menetét.

A területileg illetékes ellátottjogi képviselő elérhetőségét.

Az intézményben ellátottak érdekeinek és jogainak hivatalos védelmét az intézmény vezetője, továbbá az érdekképviseleti fórum biztosítja.

Az ellátottak részéről felmerülő bárminemű panasz kivizsgálásával az intézmény vezetője foglalkozik.

X. Az intézményi jogviszony megszűnése

1. Jelen szerződést ellátott bármikor, írásban felmondhatja.

 Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt éven belül történik, úgy az egyszeri beköltözési hozzájárulás időarányos része visszafizetésre kerül.

 Amennyiben a felmondás az ellátás megkezdésétől számított öt évet követően történik, úgy az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegéből visszafizetés nem illeti meg az ellátottat.

 Ellátott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kért intézményi jogviszony megszűnésének napjáig az esedékes térítési díjat megfizeti, továbbá az intézmény tárgyi eszközeiben és az általa lakott lakrészben az általa okozott bizonyítottan nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt is.

2. Ellátott vállalja, hogy a részéről történő jogviszony felmondása esetén az általa használt lakrészt tisztán, rendeltetésének megfelelő állapotban adja át, kivéve, ha az intézmény súlyos szerződésszegő magatartása miatt jogszerűen élt felmondási jogával.

3. Az intézmény részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül

Ha a bíróság vagy más arra jogosult hatóság jogerősen megállapítja, hogy nem megfelelően, a szakmai

jogszabályok által meghatározott módon biztosította az ellátást.

4. Jelen szerződés módosítására az intézmény és az ellátott közös megegyezése alapján kerülhet sor.

5. Az ellátott részéről súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül:

Ha tartósan, legalább két hónapot meghaladóan nem fizeti meg a személyi térítési díjat, az erre irányuló írásbeli felszólítást követően.

6. Az ellátott súlyos szerződésszegő magatartása esetén az intézmény jogosult az ellátottat nem emeltszintű bentlakást biztosító szociális intézménybe áthelyezni.

XI. A kétágyas lakrészben házastársával ellátást igénylő felek tudomásul veszik, hogy amennyiben egyikük

egyedül marad, a további ellátás során, az alábbiak közül választhat:

1. amennyiben a beköltözést követő 5 éven belül -az egyik fél halála miatt- marad egyedül és

3 hónapon belül megengedi, hogy idegen társ költözzön a lakrészbe, úgy az általa befizetett egyszeri beköltözési hozzájárulás 30 %-át időarányosan visszakapja

2. ha nem enged maga mellé idegen társat, abban az esetben a kétágyas lakrészt maximum 2 évig használhatja egyedül, de abban az esetben meg kell fizetnie a személyi térítési díján felül a mindenkor hatályos intézményi térítési díjnak az étkezések nyersanyagköltségével csökkentett összegét is.

3. lehetőség van arra is, hogy befizeti az aktuálisan hatályban lévő egyágyas lakrész és az általa befizetett beköltözési hozzájárulás különbözetét, s ezt követően átköltözhet egyágyas lakrészbe. Azonban ezt a szándékát az ellátott köteles a 2 év letelte előtt 6 hónappal jelezni az intézménynek.

4. két év eltelte után - amennyiben saját akaratából nem veszi igénybe az egyágyas lakrészt - köteles tűrni, hogy az intézmény vezetője azonos nemű lakótársat helyezzen el a lakrészben.

XII. Az intézményvezető és az ellátott kijelenti, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. IV. törvény, szerződésekre vonatkozó rendelkezései, az 1993. évi III. tv., a …/2007. (...) Gye. KT számú rendelet és az ellátáshoz kapcsolódó egyéb szakmai jogszabályok az irányadóak.

Felek jelen szerződést, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.

Gyomaendrőd, 2… év ………….. hó ... nap

__________________________ __________________________

ellátott intézményvezető

1. tanú __________________________

2. tanú __________________________