A szöveg időállapota: 2019.III.1. -
Időállapot váltás: 2007.III.1. - 2017.VI.30.
2017.VII.1. - 2019.II.28.
2019.III.1. -


12/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet

a kegyeleti kérdésekről

Gyomaendrőd Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - annak érdekében, hogy a Képviselő-testület méltó módon kifejezhesse az önkormányzat érdekében fontos tevékenységet kifejtő elhunyt iránti megbecsülését - az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata - ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az elhunyt végakaratával sem ellentétes - saját halottjává nyilváníthatja azt az elhunyt gyomaendrődi lakost aki:

a) Gyomaendrőd Város - legalább két ciklusban - mandátumát gyakorló önkormányzati képviselője vagy korábban az volt,

b) a választókerület országgyűlési képviselője, vagy korábban az volt;

c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat tisztségviselője, vagy korábban az volt (ide értve a jogelődöket is);

d) Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményeinek köztisztviselői és közalkalmazotti állományából, valamint az önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő gazdasági társaságok munkavállalói közül munkabaleset következtében hunyt el;

e)1 Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;

f) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életműve alapján arra méltóvá vált.

(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának saját halottjává nyilvánított elhunytak - amennyiben ez a közvetlen hozzátartozók szándékával megegyezik - a köztemetőkben e célra fenntartott díszsírhelybe temethetők.

2. § (1) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítását kezdeményezhetik a képviselő-testület tagjai, a jegyző, illetőleg a városi párt és társadalmi szervezetei.

(2)2 Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról az 1. § (1) bekezdés a)-e) pontja esetén a polgármester, az f) pont esetén a Képviselő-testület dönt.

3. § (1) Az önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események megszervezéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörben:

a) a hozzátartozók igénye szerint - velük egyetértésben - megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket;

b)3 gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd elkészítéséről és a nekrológ kiadásáról, valamint az önkormányzati hivatal épülete elé gyászlobogó felhúzásáról;

c) gondoskodik a díszsírhelyek ápolásáról és megváltásáról;

(3) A Képviselő-testület saját halottjaival kapcsolatos egyéb megemlékezésekről és rendezvényekről határozati formában dönt.

4. §4 Az önkormányzat saját halottja temetési költségeit, továbbá a 3. § (2) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a tárgyévi költségvetés Kitüntetési és kegyeleti alap előirányzata biztosítja.

Hatályba léptető és módosuló rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2007. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet szabályai a 2006. október elsejei általános önkormányzati választás napját követően elhaltakra is alkalmazható.

(3) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) KT rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A díszsírok a köztemetők központi fekvésű területén kijelölt sírhelytáblában levő egyszemélyes mélyített sírhelyek, amelyekbe az elhunyt és annak házastársa temethető. Díszsírokba temetés eseteit külön önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A díszsírok helyének a gyomai köztemetőben a D parcella, az endrődi köztemetőben az E parcella erre kijelölt területét kell fenntartani.

(3) A díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. Folyamatos megváltásukról az önkormányzat gondoskodik. A temető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről - költségének viselésével - Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt.”


1
Módosította: 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. március 1-étől.
2
Módosította: 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017. július 1-étől.
3
Módosította: 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. július 1-étől.
4
Módosította: 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. július 1-étől.