A szöveg időállapota: 2007.II.1. - 2007.XI.30.
Időállapot váltás: 2006.II.27. - 2006.II.28.
2006.III.1. - 2007.I.31.
2007.II.1. - 2007.XI.30.
2007.XII.1. -


4/2006. (II. 27.) KT rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról1

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 58. § (2) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet (továbbiakban: R) kiegészítéséről és módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

2. § A R. 9. § hatályos szövegének jelölése (1) bekezdésre változik és egyidejűleg a következő (2) bekezdéssel egészül ki.

3. §2

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján léphatályba azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit a 2006. február 1. napjától keletkezett ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2005. (XII. 23.) KT rendelet 1. § (3) bekezdése.

1. számú melléklet a 4/2006. (II.27) KT rendelethez

A Városi Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai


1
Rendelkezései beépítve a 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet szövegébe
2
Hatályon kívül helyezte: 1/2007. (I. 29.) Gye. Kt. rendelet 2. §