A szöveg időállapota: 2006.II.27. - 2006.II.28.
Időállapot váltás: 2006.II.27. - 2006.II.28.
2006.III.1. - 2007.I.31.
2007.II.1. - 2007.XI.30.
2007.XII.1. -


4/2006. (II. 27.) KT rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 58. § (2) bekezdésében és a 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet (továbbiakban: R) kiegészítéséről és módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. § (1) bekezdése a)-e) pontjaiban meghatározott rászorulók közül azoknak kell biztosítani, akiknek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén annak 250%-át nem haladja meg.

(2) A mindenkor irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkeztetésben az a személy részesíthető:

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjba, rokkantsági járadékba vagy rendszeres szociális járadékba részesül,

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.

(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek a háziorvosa igazolja, hogy állandó ápolásra, gondozásra szorul.”

2. § A R. 9. § hatályos szövegének jelölése (1) bekezdésre változik és egyidejűleg a következő (2) bekezdéssel egészül ki.

„(2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Szt. 58/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, melynek tagjai:

a) a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának Elnöke,

b) a Városi Gondozási Központ által delegált 2 fő,

c) a Városi Családsegítő Központ által delegált 1 fő,

d) a Református Szeretetotthon által delegált 1 fő.”

3. § A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép:

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján léphatályba azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit a 2006. február 1. napjától keletkezett ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 30/2005. (XII. 23.) KT rendelet 1. § (3) bekezdése.

1. számú melléklet a 4/2006. (II.27) KT rendelethez

A Városi Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai

Intézmény megnevezése Egyszeri hozzájárulás összege

1. Őszikék Idősek Otthona Mirhóháti u. 1-5.

a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal 1.400.000 Ft/fő

b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal 1.000.000 Ft/fő

c.: kétágyas szoba vizesblokkal 700.000 Ft/fő

2. Rózsakert Idősek Otthona Blaha u. 2-6.

a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal 1.400.000 Ft/fő

b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal 1.000.000 Ft/fő

c.: kétágyas szoba vizesblokkal 700.000 Ft/fő

d.: kétágyasból egyágyassá minősített szoba önálló vizesblokkal 1.900.000 Ft/fő

3. Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u. 8.

3.1. Földszint

a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 2.000.000 Ft/fő

b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.100.000 Ft/fő

c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.200.000 Ft/fő

3.2. Emelet

a.: egyágyas, teakonyhás lakrész 1.800.000 Ft/fő

b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész 1.000.000 Ft/fő

c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 1.150.000 Ft/fő