A szöveg időállapota: 2006.VI.30. - 2006.X.2.
Időállapot váltás: 2006.II.27. - 2006.II.28.
2006.III.1. - 2006.VI.29.
2006.VI.30. - 2006.X.2.
2006.X.3. - 2006.XII.26.
2006.XII.27. - 2011.VIII.31.
2011.IX.1. - 2016.V.2.
2016.V.3. -


3/2006. (II. 27.) KT rendelet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65-69. §-a alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) 2006. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § Bevételek címei, alcímei és előirányzatai.
1. cím Költségvetési támogatások
1. alcím Normatív állami hozzájárulás
2. alcím Normatív kötött felhasználású tám.
3. alcím Központosított támogatás
4. alcím Címzett- és Céltámogatás
5. alcím TEKI támogatás
6. alcím CÉDA támogatás
7. alcím Vis Maior támogatás
8. alcím Egyéb központi tám.
2. cím Önk.sajátos műk.bev.
1. alcím Helyi adók
1. előir.sz. Iparűzési adó
2. előir.sz. Építményadó
3. előir.sz. Telekadó
4. előir.sz. Magánszem. komm. adó
5. előir.sz. Idegenforgalmi adó
6. előir.sz. Pótlék,bírság
2. alcím Átengedett központi adók
1. előir.sz. SzJA helyben maradó
2. előir.sz. SZJA jöv.kül. mérséklése
3. előir.sz. SZJA normatív módon elosztott
4. előir.sz. Gépjármű adó
5. előir.sz. Termőföld bérbeadása
3. alcím Különféle bírságok
4. alcím Egyéb sajátos folyó bev.
1. előir.sz. Önk.lakás.lakbérb.
2. előir.sz. Mezőőri járulék
3. cím Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. alcím Tárgyi e. értékesítés
2. alcím Önk.lakások,egyéb h. b.
3. alcím Pü-i befekt.bev.
4. alcím Koncesszióból szárm.b.
4. cím Kis Bálint Ált. Iskola
5. cím Rózsahegyi K. Ált. Isk.
6. cím Kner Imre Gimn.
7. cím Városi Egészségügyi Int.
8. cím Városi Gond. Központ
9. cím Polgármesteri Hivatal
1. alcím Családsegítő Központ
2. alcím Városi Könyvtár
3. alcím Városi Zene és Műv. Isk.
4. alcím Cigány Kisebbség
5. alcím Német Kisebbség
6. alcím Polgármesteri Hiv. és egyéb feladatok
10. cím Kölcsönök visszatérülése
1. alcím Lakáshitel visszafiz.
2. alcím Munkált.kölcsön vfiz.
3. alcím Belvíz kölcsön vf.
11. cím Egyéb finansz.bev.

Az intézmények bevételi előirányzatai:
1. előir. Saját bevétel
2. előir. Átvett pénz eszköz műk.
3. előir. Felhalm. célú bev.
4. előir. Előző évi pm.

Kiadások címei, alcímei és előirányzatai:

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél meghatározott címekkel és alcímekkel. A kiadásokhoz tartozó előirányzatok a következők:
1. előir. Személyi juttatás
2. előir. Munkaadókat terh. jár.
3. előir. Dologi kiadás
4. előir. Pénzeszköz átadás, egyéb tám.
5. előir. Ellátottak pénzbeli jutt.
6. előir. Felújítások
7. előir. Fejlesztések
8. előir. Felhalm.célú pénz eszköz átadás
9. előir. Kölcsönök nyújtása
10. előir. Hitelek törlesztése
11. előir. Céltartalék
12. előir. Általános tart.

2. §1 Az Önkormányzat 2006. évi költségvetés bevételi fő összege 3.307.712 E Ft, ezen belül a rövid lejáratú hitel összege 71.000 E Ft, és a 2005. évi pénzmaradvány összege 456.516 E Ft, részletezve az 1., 1/a., 1/b. számú melléklet szerint.

3. §2 Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 2.466.394 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 995.985 E Ft, munkaadót terhelő járulék 323.188 E Ft, dologi kiadás 573.710 E Ft, és a pénzeszköz átadás 428.178 E Ft, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.

4. §3 Az Önkormányzat felújítási előirányzata 28.844 E Ft feladatonként, célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §4 Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 538.227 E Ft. Ezen belül az Önkormányzat által kijelölt fejlesztési kiadás 514.328 E Ft. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás összege 12.263 E Ft, a kölcsönök nyújtása 8.666 E Ft, és a hiteltörlesztések összege 2.970 E Ft, melyet feladatonként a 4. számú melléklet mutat be.

6. §5 (1) Az 5. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat tartalékának összegét, mely 274.247 E Ft. A tartalék összegéből a Képviselő -testület 700 E Ft Polgármesteri alap felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át. Az Ifjúsági alap 1.200 E Ft összegéből kötött felhasználásként a jeles és kitűnő tanulók jutalmazására 300 E Ft kerül felhasználásra, 900 E Ft pályázható összeg felhasználási jogát a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át. A sportalap 21.100 E Ft összegéből kötött felhaználású támogatások:

Sportcsarnok működtetése 2.396E Ft

Diáksport 600 E Ft

Endrődi pálya fenntartás tám. 500 E Ft

Gyomai pálya fenntart. Tám. 500 E Ft

Óvodai sportnap megrendezése 300 E Ft

Testvérvárosi és nemz.sportkapcs. 470 E Ft

Tartalék 500 E Ft

(2) Asportegyesületek támogatására a 15.834 E Ft összegű pályázati alapot a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át.

(3) A 11.930 E Ft Civil szervezetek alapjából kötött felhasználású támogatások:

Városi képtár műk.tám. 1.100 E Ft

Drog prevenció és DADA program 500 E Ft

Rendezvényalap 500 E Ft

Irodalmi, kult.mű, kiadvány támog. 200 E Ft

Bella J.verseskötet tám. 250 E Ft

Testvérvárosi kapcsolat 300 E Ft

Városi ünnepségek pály.tám. 1.000 E Ft

Tartalék 206 E Ft

(4) A civil szervezetek támogatására a 7.874 E Ft összegű pályázati alapot a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át, kivéve az alapítványok részére nyújtott forrás átadást.

(5) A Képviselő-testület hozzájárul a fejlesztési tartalékban szereplő feladatokra kiírt pályázatok benyújtásához, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázati saját erő előirányzatának mértékéig a felhasználást saját hatáskörben, kizárólagosan a feltüntetett célra engedélyezze. Az általános tartalékok között elkülönítetten szerepel a a kormány által kötelezően képzett, a helyben maradó személyi jövedelemadó 5,59 %-a, 4.547 E Ft, mely összeg felhasználását év közben csak a Kormány engedélyezheti.

(6) A tartalékban elhelyezett belvízhitel visszafizetések összege a település lakásvagyon megtartásra és bővítésre használható fel.

7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2006. évi költségvetésének mérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az Áht. 116.§-ában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 8. számú melléklet mutatja be.

10. § (1) A 9. számú melléklet tartalmazza a 2007. és 2008. évekre a költségvetési kitekintést, figyelembevéve a társadalompolitikai prioritások és költségvetés-politika prioritásaira. A 9/a melléklet kapcsolódóan bemutatja a az önkormányzat 2007 évi gazdasági-programját, és a cikluson túlmutató fejlesztéseit.

(2) A Képviselő -testület a gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2007. és 2008. évekre előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatot a 9. számú melléklet szerint tudomásul veszi. Megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a prognosztizált adatok mellett költségvetési hiány mutatkozik.

(3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés hiány megszüntetése érdekében tegyen javaslatot:

- az Önkormányzat további saját bevételének feltárására,

- a fejlesztési elképzelések megvalósítása során a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a feladatok rangsorolásával.

(4) A mindenkori szükséges hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.

11. § Gyomaendrőd Város hitelállomány alakulását részletezve, továbbá kezességvállalását melynek lejárati időpontja 2011. év december 20 napja, a 10. számú melléklet tartalmazza. Az Ötv. 88. § d. pontja alapján az önkormányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát a 10/a számú melléklet tartalmazza. Amennyiben hitelfelvételre kerül sor az önkormányzatnál, a jelenleg tervezett bevételek figyelembevétele mellett a hitelfelvétel felső határa a 10/a mellékletben kimutatott összeget nem haladhatja meg.

12. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Kis Bálint Általános Iskola alapfokú oktatás nevelés szakfeladatán foglalkoztatott létszám - az intézkedéssel érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosításának, továbbá sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben való továbbfoglalkoztatásának lehetősége hiányában - 3 fő pedagógus állás és 2 fő technikai álláshellyel végleges jelleggel csökken. A Kis Bálint Általános Iskola pedagógus álláshelye ezzel 55 főről 52 főre, a technikai álláshelye 24 főről 22 főre csökken.

(3) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatán működő Közösségi Háznál a feladat racionalizálása létszámcsökkenést von maga után - az érintett közalkalmazotti létszám átcsoportosítására, továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más Önkormányzati intézményben nincs lehetőség - így 2 fő teljes munkaidős és egy fő részfoglalkozású dolgozó álláshely végleges jelleggel csökken.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma 56 fő.

13. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 1. számú mellékletét módosító 2005. évi CLIII. Törvény 22. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók a közalkalmazottak besorolását illetően. A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2006.január 1-től március 31-ig 18.900 Ft, 2006. április 1-től 19.600 Ft. 2006. évben az Aht. 93/A. §-ában foglalt keret a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a, kivétel a közoktatásban dolgozók köre. A közoktatásban dolgozók körében kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés jár, melynek számítási alapja 2006 évben 5.250 Ft fő/hónap.

(2) 2004. CXXXV. Tv 56. § (1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2006.január 1-től március 31-ig 35.000 forint, 2006. április 1-jétől 36.800 forint. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Kt 44/A § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan- a Kt 46.§ (5) b) pontja alapján az alapilletmény 10 %-a.

(3) Az egységes Közszolgálati Szabályzat alapján tervezett juttatások keretei, tekintettel az Esélyegyenlőségi tervre is:

a) VI. Fejezet 11. § (1) a-b szerinti (lakásépítési-vásárlási; albérleti díj támogatás ) alapot a költségvetés nem biztosít.

b) VI. Fejezet 11. § (1) d) Családalapítási támogatás keret: 200 000.-Ft.

c) Rendkívüli szociális támogatás keret: 200 000.-Ft.

d) Szemüvegtérítés összesen: 200 000.-Ft.

e) XI. Fejezet 20. § Temetési segély kerete:100.000.-Ft.

f) XII. Fejezet 21. § Nyugállományú köztisztviselők szociális kerete: 100 000.-Ft.

14. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § „57. bekezdése alapján a 12. számú melléklet tartalmazza a Gyomaendrőd Város 2006. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet.

15. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 13. számú melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzati feladatot ellátók díjtételeinek összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. A melléklet az önkormányzati feladatot ellátóknak fizetett díjtételeket tartalmazza, továbbá a szolgáltatást végzők bevételi díjtételei is itt kerültek meghatározásra.

17. § A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 18. számú melléklet, a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló határozatát és költségvetési mérlegét a 19. számú melléklet tartalmazza.

18. § (1) Azon Intézmények, amelyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a tervezetthez képest alulteljesítik, a feladat csökkenésből, illetve a jogtalan igénybevételből adódó visszafizetési kötelezettséget a 2006. évi költségvetéséből kötelesek kigazdálkodni.

(2) Amennyiben egy adott intézményben az ellátotti létszám a tervezetthez képest növekszik - de ez a növekedés Önkormányzati tevékenységi kör módosítást nem eredményez -, az intézmény csak abban az esetben igényelhet plusz támogatást, ha a többlet ellátotti létszám likviditási nehézséget okoz az intézmény gazdálkodásában. A feladat növekedéséből adódó többlet állami támogatást az intézmény mutatószámos fejlesztésként veheti igénybe.

(3) Az önálló intézmények saját hatáskörben is hajthatnak végre előirányzat módosítást, azonban a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület által elfogadott rendeleten keresztülvezetve módosíthatja. Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az Aht. 93. § (2) bekezdésben foglaltak alapján használhatja fel.

19. § Az Önkormányzat 2006. évi költségvetését az Aht. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5 /1995. (III. 23.) KT rendeletének módosítása

20. § Az 5/1995. (III. 3.) KT rendelet 2. § (2) bekezdése és a 3. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:6

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet módosításáról

21. § A 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet 3. számú melléklete a következőre módosul:7

Záró rendelkezések

22. § (1)E rendelet a 20. § és a 21.§ kivételével a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni

(2) A rendelet 21. § 2006. március 1-én, a 20. § 2006. április 1-én lép hatályba.

23. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (II. 25.) KT rendelet 22. §-a 2006. március 1., a 20. §-a 2006. április 1. napján hatályát veszti.

24. § A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról 2007. április 30-ig kell beszámolni a Képviselő- testület előtt.


1
Módosította a 15/2006. (VI. 30.) KT rendelet 1. §
2
Módosította a 15/2006. (VI. 30.) KT rendelet 2. §
3
Módosította a 15/2006. (VI. 30.) KT rendelet 3. §
4
Módosította a 15/2006. (VI. 30.) KT rendelet 4. §
5
Módosította a 15/2006. (VI. 30.) KT rendelet 5. §
6
Rendelkezései beépítve az 5/1995. (III. 23.) KT rendelet szövegébe
7
Rendelkezései beépítve a 19/2003. (VIII. 12.) KT rendelet szövegébe