A szöveg időállapota: 2012.V.1. - 2012.IX.28.
Időállapot váltás: 2004.VII.1. - 2005.VIII.4.
2005.VIII.5. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2012.IX.28.
2012.IX.29. -


20/2004. (VI. 29.) KT rendelet

a talajterhelési díjról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed, a Gyomaendrőd város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Gyomaendrőd Város Örkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást.1

(2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a jegyző részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi víz-fogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel

b)2

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.

(5)3 Egyedi vízbeszerzés esetén, amennyiben mérésre nincs lehetőség, a talajterhelési díj alapjául szolgáló felhasznált vízmennyiséget a 31/2003. (XII. 29.) KT rendelet 2. számú mellékletében meghatározott átalánymennyiségben kell megállapítani.

(6)4 A talajterhelési díjat az 53200125-11067830 számú talajterhelési díj beszedési számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára át kell utalni.

(7)5

Díjmentesség

3. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedülálló kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant egyedül használja.

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a szennyvízberuházás II-III-IV. ütemébe tartozó területen rendelkezik ingatlannal, és a rácsatlakozási kivitelezési munkálatokat legkésőbb 2004. szeptember 30-ig befejezi.

Értelmező rendelkezések

4. § a)6 Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvíz-elhelyezést alkalmaz, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is.

b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást.

Átmeneti és záró rendelkezések

5. § (1) Első alkalommal, 2004. évben, a Békés Megyei Vízművek Rt. által közölt 2004. első félévről szóló tényleges felhasználási adatok alapján történik a negyedéves előleg becsült összegének meghatározása. 2004-ben a 3. és 4. negyedéves fizetendő díj befizetési határideje egyaránt 2004. december 31. napja.

(2) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

6. §7 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel


1
A második mondatot hatályon kívül helyezte a 20/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 3. § (2) bek.
2
A b) pontot hatályon kívül helyezte a 20/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 3. § (2) bek.
3
Módosította a 20/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 1. §.
4
Módosította a 20/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 1. §.
5
Hatályon kívül helyezte a 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan 2012. május 1-től.
6
Módosította a 20/2005. (VIII. 5.) KT rendelet 2. §.
7
Beiktatta: 15/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 10. §