A szöveg időállapota: 2004.VII.1. - 2005.VIII.4.
Időállapot váltás: 2004.VII.1. - 2005.VIII.4.
2005.VIII.5. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2012.IX.28.
2012.IX.29. -


20/2004. (VI. 29.) KT rendelet

a talajterhelési díjról

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed, a Gyomaendrőd város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

2. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Gyomaendrőd Város Örkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást. Nem köteles bevallást tenni az a kibocsátó, aki nyilatkozatával elfogadja a Békés Megyei Vízművek Rt. által az adóhatóság rendelkezésére bocsátott, a díjfizetés alapjául szolgáló adatokat.

(2) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a jegyző részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi víz-fogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.

(5) A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg.

(6) A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap javára át kell utalni.

(7) A kibocsátó fizetési nehézsége esetén Gyomaendrőd Város Jegyzője - a kibocsátó kérelmére- a 21/2000. (VII. 18.) KT számú rendelet 5. §-a szerint jár el.

Díjmentesség

3. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedülálló kibocsátó, aki a 70. életévét betöltötte és a talajterhelési díjjal érintett ingatlant egyedül használja.

(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a szennyvízberuházás II-III-IV. ütemébe tartozó területen rendelkezik ingatlannal, és a rácsatlakozási kivitelezési munkálatokat legkésőbb 2004. szeptember 30-ig befejezi.

Értelmező rendelkezések

4. § a) Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.

b) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva a rácsatlakozást.

Átmeneti és záró rendelkezések

5. § (1) Első alkalommal, 2004. évben, a Békés Megyei Vízművek Rt. által közölt 2004. első félévről szóló tényleges felhasználási adatok alapján történik a negyedéves előleg becsült összegének meghatározása. 2004-ben a 3. és 4. negyedéves fizetendő díj befizetési határideje egyaránt 2004. december 31. napja.

(2) E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.