A szöveg időállapota: 2007.XII.1. - 2007.XII.31.
Időállapot váltás: 2003.IV.28. - 2003.X.8.
2003.X.9. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2005.X.11.
2005.X.12. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.II.26.
2006.II.27. - 2007.III.29.
2007.III.30. - 2007.IX.27.
2007.IX.28. - 2007.XI.30.
2007.XII.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.I.31.
2008.II.1. - 2008.III.31.
2008.IV.1. - 2008.IV.30.
2008.V.1. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. -


10/2003. (IV. 28. ) KT rendelet

a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások vonatkozásában.

A rendelet hatálya

2. § (1)1A rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város területén tartózkodó:

a) magyar állampolgárságú,

b) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező,

c) a magyar hatóságok által menekültként elismert

gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint szüleikre és a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyre.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Gyomaendrőd területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

Az ellátások formái

3. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő testülete pénzbeli és természetbeni ellátásként a jogszabályi feltételek fennállása esetén:

a.) 2

b.) rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást nyújt.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat családsegítő központ látja el.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, vagy a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A személyes gondoskodás keretén belül - önkéntes igénybevétel esetén - az ellátást igénylő személy az intézmény vezetőjénél terjesztheti elő.

(4)3 Az e rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelem és a felülvizsgálati eljárás esetén:

a) az érdemi döntéshez, ha a tényállás tisztázása azt indokolja, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni,

b)4

c) az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy többségében vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az ügyben eljáró ügyintéző megkéri az APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában.

(5) Nem szükséges környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörölményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem vélelmezhető azokban lényeges változás.

4/A. §5 (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság vizsgálatánál a jövedelemszámításnál irányadó időszak:

a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap,

b) havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy éves időszak egy hónapra eső átlaga

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú fiatal felnőtt, ha a kedvezményre való jogosultság időtartama alatt házasságot köt, a változást követő 15 napon belül köteles e tényt bejelenteni, s csatolni a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás6

5. § 7

6. § 8

7. § 9

8. § 10

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9. § (1) A Képviselő testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg :

a)11 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegét,

b)12 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át,

és a családban - támogatás alapjául elismert - többletkiadás keletkezett.

(2) Nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban még az (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek:

a)13 a munkanélküli ellátását, vagy aktív korú nem foglalkoztatottak szociális segélyét azért szüntették meg, mert a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

b.) az önkormányzat vagy intézményei felé önhibájából köztartozása van. Nem minősül önhibának, ha a kérelmező az előzőekben meghatározott köztartozásának megfizetésével kapcsolatban az önkormányzatnál, vagy annak intézményénél megindítja a tartozásának rendezésére irányuló kérelmét. - A köztartozás kiegyenlítésére irányuló kérelmeket az önkormányzat és intézményei 8 napon belül kötelesek elbírálni. -

c.) a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) b) pontjában meghatározott vagyona van.

(3) Az (1) bekezdés szempontjából elismert többletkiadás:

a.) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,

b.) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának

megfizetése,

c.) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,

d.) a családban nevelkedő gyermek 8 napot meghaladó betegsége, vagy kórházi kezelése

miatti költség,

e.) a családban nevelkedő gyermek egyéb - a MEP által teljes egészében nem finanszírozott - egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.

(4)14 Külön méltánylást érdemlő esetben, évente legfeljebb egy alkalommal rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket nevelő család megélhetését átmenetileg veszélyeztető, a 9. § (3) bekezdés a-e) pontjaiba nem tartozó többletkiadás, mely a családban nevelkedő gyermek tanulmányait, illetve annak folytatását befolyásolja, feltéve, hogy a család a 9. § (1), (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(5)15 A 9. § (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetről a gyermekoktatási, nevelési intézményének hivatalos írásbeli jelzése szükséges.

10. § (1)16 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000.-Forinttól 10.000.-Forintig terjedhet úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a 30.000,- Forintot.

(2)17

11. § (1)18 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok, valamint a 9. § (4) bekezdése esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a család jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat

b)19 16 év feletti gyermek, vagy fiatal felnőtt esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást

c)20 a 9. § (3) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást

(3)21 Az egy főre jutó jövedelem számításánál a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó szabályok az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a család összes jövedelmeként a kérelem benyújtását megelőző hónapban befolyt tényleges összeget kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben az igazolt adatok, vagy az ügyfél nyilatkozata valóságtartalmának tekintetében kétség merül fel, úgy a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni.

11/A. §22 (1) A 9. §-11. §-okban szabályozottaktól eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.

(2)23 A helyi autóbusz közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(3) Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege a 4/1991. (III. 29.) KT számú rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg. A támogatás összegét, csak a helyi autóbuszra érvényes bérlet vásárlására lehet fordítani.

Természetben nyújtott támogatások

12. § (1) A 24gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható.

(2) 25

(3) 26

(4)27 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási és gyógyszer utalvány. Az utalvány felhasználására és kezelésére a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 26.-27. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5)28 A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében rögzített, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervek is kezdeményezhetik a rendkívül gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában történő nyújtását.

13. §29 A Képviselő- testület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás területén keletkezett hatáskörét a Polgármesterre átruházza.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

14. § A Képviselő - testület a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Városi Családsegítő Szolgálat keretein belül családgondozó személyek / a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat/ alkalmazásával oldja meg.

15. § (1) A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. § f) pontjában rögzített feladatkörében felkérésre ellenőrzi a 30rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

(2) A gyermekjóléti szolgálat ilyen irányú felkérését a 31rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat rendelkező részében rögzíteni kell.

(3) A gyermekjóléti szolgálat a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzéséről feljegyzést készít, amit 32az ellenőrzést követő 8 napon belül megküld a Polgármesternek.

(4) A gyermekjóléti szolgálat - indokolt esetben - 33a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének megszüntetését kezdeményezheti.

(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről a Képviselő - testület határozattal dönt .

16. § A Képviselő - testület a 15. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.

Gyermekek napközbeni ellátása

17. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- bölcsődei, óvodai, iskolai napközis foglalkozást és étkezést,

- menzát és a diákotthonos tanulók étkeztetését biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:

a) az általa fenntartott intézményei útján,

b) a bölcsődei ellátást válllalkozó által fenntartott intézményben ellátási szerződés szerint látja el.

(3) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni

a) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza

b) A térítési díj megállapítására és megfizetésére a Gyvt. és végrehajtására kiadott rendeletek ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Gyermekek átmeneti gondozása

18. § Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyvt. 45. §-a szerinti - a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó - feladatát fokozatosan, a Gyvt. 156. § (2) bekezdése szerint oldja meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a gyermekek részére nyútjható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 15/1998. (IV. 30.) KT rendelete, valamint az azt módosító 22/1998. (X. 6.) KT, a 4/2000. (II. 16.) KT, a 33/2000. (XII. 28.) KT, a 21/2001 (XII. 11.) KT rendeletek.

1. számú melléklet a 39/2007. (XI. 30.) Gye. Kt. rendelethez34

Oktatási intézmények élelmezési nyersanyagköltsége korcsoportonként

adatok forintban
Korcsoport és intézmény Egész napi Részétkezés Összesen: Nyersanyagköltség részletekre bontva
Reggeli Tízórai ebéd Uzsonna Vacsora
Óvoda
4-6 éves
- 225,- - 51,- 141,- 33,- -
Általános Iskola
7-10 éves
423,- 287,- 50,- 64,- 170,- 53,- 86,-
Általános Iskola
11-14 éves
466,- 311,- 58,- 64,- 194,- 53,- 97,-
Középiskola 15-18 éves 391,- - 98,- - 172,- - 137,-
Munkahelyi étkeztetés
19-60/1
391,- - 98,- - 172,- - 137,-
Munkahelyi étkeztetés 19-60/2 - - - - 194,- - -

A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb.

Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség.

Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz,

19-60 éves/1=Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

19-60 éves/2=Kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola


1
Módosította a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 6. §
2
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. ba) pontja
3
Módosította a 23/2003. (X. 9.) KT rendelet 1. §-a.
4
Hatályon kívül helyezte az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 6. § (2) bek. a) pontja
5
Beiktatta az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 1. §
6
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bb) pontja
7
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bb) pontja
8
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bb) pontja
9
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bb) pontja
10
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bb) pontja
11
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 2. § (1) bek.
12
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 2. § (1) bek.
13
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 2. § (2) bek.
14
Beiktatta az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 2. § (3) bek.
15
Beiktatta az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 2. § (3) bek.
16
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 3. §
17
Hatályon kívül helyezte az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 6. § (2) bek. b) pontja
18
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 4. § (1) bek.
19
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 4. § (2) bek
20
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 4. § (2) bek
21
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 4. § (3) bek
22
Beiktatta a 32/2004. (XII. 29.) KT rendelet 1. §
23
Módosította a 16/2007. (III. 30.) Gye. Kt. rendelet 2. §
24
A mondat első felét hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bc) pontja
25
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bd) pontja
26
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bd) pontja
27
Módosította az 31/2007. (IX. 28.) KT rendelet 4. § (1) bek.
28
Módosította az 31/2007. (IX. 28.) KT rendelet 4. § (2) bek.
29
Módosította az 5/2006. (II. 27.) KT rendelet 5. §
30
A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bf) pontja
31
A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bf) pontja
32
A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bg) pontja
33
Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 14. § (4) bek. bh) pontja
34
Beiktatta a 39/2007. (XI. 30.) KT rendelet 1. §