A szöveg időállapota: 2005.X.12. - 2005.XII.31.
Időállapot váltás: 2003.IV.28. - 2003.X.8.
2003.X.9. - 2004.XII.31.
2005.I.1. - 2005.X.11.
2005.X.12. - 2005.XII.31.
2006.I.1. - 2006.II.26.
2006.II.27. - 2007.III.29.
2007.III.30. - 2007.IX.27.
2007.IX.28. - 2007.XI.30.
2007.XII.1. - 2007.XII.31.
2008.I.1. - 2008.I.31.
2008.II.1. - 2008.III.31.
2008.IV.1. - 2008.IV.30.
2008.V.1. - 2008.XII.31.
2009.I.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. -


10/2003. (IV. 28. ) KT rendelet

a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról

Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt) kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Gyomaendrőd Város közigazgatási területén meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez a pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások vonatkozásában.

A rendelet hatálya

2. § (1) 1A rendelet hatálya kiterjed a Gyomaendrőd Város területén tartózkodó:

a) magyar állampolgárságú,

b) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező,

c) a magyar hatóságok által menekültként elismert

gyermekekre, fiatal felnőttekre, valamint szüleikre és a Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyre.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Gyomaendrőd területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

Az ellátások formái

3. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő testülete pénzbeli és természetbeni ellátásként a jogszabályi feltételek fennállása esetén:

a.) rendszeres gyermekvédelmi

b.) rendkívüli gyermekvédelmi

támogatást nyújt.

(2) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat családsegítő központ látja el.

Eljárási rendelkezések

4. § (1) E rendelet alkalmazásában a Gyvt. 5. §-ában foglaltak az irányadóak.

(2) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozó kérelmet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, vagy a Polgármesteri Hivatal Kirendeltségén lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon.

(3) A személyes gondoskodás keretén belül - önkéntes igénybevétel esetén - az ellátást igénylő személy az intézmény vezetőjénél terjesztheti elő.

(4)2 Az e rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelem és a felülvizsgálati eljárás esetén:

a) az érdemi döntéshez, ha a tényállás tisztázása azt indokolja, a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni,

b) a gyermeket gondozó család életkörülményei azt indokolják, vizsgálni kell a Gyvt. 19. § (6)-(7) bekezdés szerinti vagyoni helyzetet is,

c) az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag, vagy többségében vállalkozásból vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az ügyben eljáró ügyintéző megkéri az APEH igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában.

(5) Nem szükséges környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörölményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem vélelmezhető azokban lényeges változás.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

5. § A Képviselő-testület a Gyvt., a módosított 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet, valamint e rendelet szabályai szerint az arra jogosult gyermeknek rendszeres gyermekvédelmi támogatást nyújt.

6. § (1) A támogatás összegét a Gyvt. 20. § (2) bekezdése, esedékességét a 20. § (3) bekezdése határozza meg.

(2) Kettő vagy több gyermeket nevelő család esetében annyi gyermeket kell feljogosítani a támogatásra, ahány szükséges ahhoz, hogy a rájuk folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatással együtt számított egy főre jutó jövedelem a családban elérje a mindenkori legkisebb összegű nyugdíjminimumot.

(3) Emelt összegű rendszeres támogatásra az jogosult, aki a Gyvt. 20. § (8) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

(4) A tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek után járó egyszeri támogatás szabályait a Gyvt. 20/A. § határozza meg.

(5) Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi támogatást kizárólag a gyermek 18. életévének betöltéséig biztosítja. A 18. életév belöltését követően a támogatás folyósítását a Gyvt. 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén is meg kell szüntetni.

7. § (1) A Képviselő testület a megállapított és folyósított rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeit a megállapítástól számítva évente felülvizsgálja.

(2) Az (1) bekezdésben rögzítetteken kívül rendkívüli felülvizsgálat szükséges ha a hivatalnak tudomására jut, hogy a támogatásra feljogosított gyermek családjában a jogosultsági feltételek megváltoztak.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben rögzített esemény bekövetkezése miatt rendkívüli felülvizsgálat következik be, akkor az (1) bekezdésben rögzített felülvizsgálati kötelezettséget a rendkívüli felülvizsgálat időpontjától kell számítani.

8. § (1) A támogatásra feljogosított gyermek szülője - vagy más törvényes képviselő - köteles bejelenteni a család körülményeiben történt minden változást, a változást követő 15 napon belül, különösen ha:

a.) családja jövedelmi viszonyaiban - akár jövedelememelkedés, akár családszám csökkenés miatt - olymértékű változás következett be, melynek eredményeképpen a család egy főre jutó jövedelme - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás nélkül - meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkissebb összegét.

b.) a gyermek tanulói jogviszonya megszűnik, és keresőtevékenységet folytat,

c.) lakcímében, tartózkodási helyében változás következik be,

d.) a gyermek betölti 18. életévét, vagy házasságot köt.

(2) Amennyiben a szülő, vagy más törvényes képviselő az (1) bekezdésben rögzített bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és a támogatásra, vagy annak egy részére a változás bekövetkeztétől már nem lett volna jogosult, akkor a jogosulatlanul felvett összeget köteles egy összegben visszafizetni.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben - kérelemre - a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére részletfizetés engedélyezhető. A kötelezett ez irányú kérelmét a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyújthatja be.

(4) Részletfizetés engedélyezése esetén, a visszafizetésre maximum annyi hónap engedélyezhető, ahány hónapig az ellátást jogosulatlanul vették fel.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

9. § (1) A Képviselő testület rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg :

a) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át ,

b.) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő család esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át,

és a családban - támogatás alapjául elismert - többletkiadás keletkezett.

(2) Nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban még az (1) bekezdésben rögzített feltételek fennállása esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő személynek:

a.) a munkanélküli ellátását vagy jövedelempótló támogatását, vagy aktív korú rendszeres szociális segélyét azért szüntették meg, mert a munkaügyi központtal, vagy az önkormányzattal nem működött együtt,

b.) az önkormányzat vagy intézményei felé önhibájából köztartozása van. Nem minősül önhibának, ha a kérelmező az előzőekben meghatározott köztartozásának megfizetésével kapcsolatban az önkormányzatnál, vagy annak intézményénél megindítja a tartozásának rendezésére irányuló kérelmét. - A köztartozás kiegyenlítésére irányuló kérelmeket az önkormányzat és intézményei 8 napon belül kötelesek elbírálni. -

c.) a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) b) pontjában meghatározott vagyona van.

(3) Az (1) bekezdés szempontjából elismert többletkiadás:

a.) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,

b.) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának

megfizetése,

c.) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,

d.) a családban nevelkedő gyermek 8 napot meghaladó betegsége, vagy kórházi kezelése

miatti költség,

e.) a családban nevelkedő gyermek egyéb - a MEP által teljes egészében nem finanszírozott - egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.

10. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és alkalmanként egy - egy alkalommal 1.000.-Forinttól 10.000.-Forintig terjedhet úgy, hogy egy gyermekre az egész évben kifizetett összeg nem haladhatja meg a 20.000,-Forintot.

(2) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek egy évben csak egy alkalommal részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

11. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a polgármesteri hivatal által közzétett időszakban, a b)-e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a.) a család jövedelmi viszonyait igazoló dokumentumokat

b.) 14 év feletti gyermek , vagy fiatal felnőtt esetében a tanulói, hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást

c.) a 9. § (2) bekezdés b) - e) pontjai esetében a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztéről szóló igazolást

(3) Az egy főre jutó jövedelem számításánál a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó szabályok az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a család összes jövedelmeként a kérelem benyújtását megelőző hónapban befolyt tényleges összeget kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben az igazolt adatok, vagy az ügyfél nyilatkozata valóságtartalmának tekintetében kétség merül fel, úgy a kérelmezőnél környezettanulmányt kell készíteni.

311/A. § (1) A 9. §-11. §-okban szabályozottaktól eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet vásárlásához.

(2) A helyi autóbusz közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályán, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(3) Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege a 4/1991. (III. 29.) KT számú rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg. A támogatás összegét, csak a helyi autóbuszra érvényes bérlet vásárlására lehet fordítani.

Természetben nyújtott támogatások

12. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott támogatásként is adható.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája az étkezési térítési díj támogatás.

(3) Étkezési térítési díj támogatás esetén az étkezést biztosító hónapok vonatkozásában közvetlenül az étkezést biztosító intézmény számlájára kell utalni az összeget azzal, hogy az intézmény, az átutalt és fel nem használt összeget a szülő vagy más törvényes képviselő részére havonta kifizeti.

(4) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási utalvány, amely a megállapító határozat része.

(5) A Gyvt. 17. § (1) bekezdésében rögzített, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervek kezdeményezhetik a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában történő nyújtását.

13. § A Képviselő- testület a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások területén keletkezett hatásköreit a Polgármesterre átruházza.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

14. § A Képviselő - testület a Gyvt. 39-40. §-aiban rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Városi Családsegítő Szolgálat keretein belül családgondozó személyek / a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat/ alkalmazásával oldja meg.

15. § (1) A gyermekjóléti szolgálat a Gyvt. 40. § f) pontjában rögzített feladatkörében felkérésre ellenőrzi a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

(2) A gyermekjóléti szolgálat ilyen irányú felkérését a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat rendelkező részében rögzíteni kell.

(3) A gyermekjóléti szolgálat a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzéséről feljegyzést készít, amit rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén negyedévente, rendkívüli támogatás esetén az ellenőrzést követő 8 napon belül megküld a Polgármesternek.

(4) A gyermekjóléti szolgálat - indokolt esetben - a rendszeres gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzésének megszüntetését kezdeményezheti.

(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről a Képviselő - testület határozattal dönt .

16. § A Képviselő - testület a 15. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.

Gyermekek napközbeni ellátása

17. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- bölcsődei, óvodai, iskolai napközis foglalkozást és étkezést,

- menzát és a diákotthonos tanulók étkeztetését biztosítja.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület:

a) az általa fenntartott intézményei útján,

b) a bölcsődei ellátást válllalkozó által fenntartott intézményben ellátási szerződés szerint látja el.

(3) A napközbeni ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

(4) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni

a) Az intézményi térítési díjat a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza

b) A térítési díj megállapítására és megfizetésére a Gyvt. és végrehajtására kiadott rendeletek ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Gyermekek átmeneti gondozása

18. § Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete a Gyvt. 45. §-a szerinti - a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó - feladatát fokozatosan, a Gyvt. 156. § (2) bekezdése szerint oldja meg.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a gyermekek részére nyútjható pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 15/1998. (IV. 30.) KT rendelete, valamint az azt módosító 22/1998. (X. 6.) KT, a 4/2000. (II. 16.) KT, a 33/2000. (XII. 28.) KT, a 21/2001 (XII. 11.) KT rendeletek.


1
Módosította a 22/2005. (X. 12.) KT rendelet 6. §
2
Módosította a 23/2003. (X. 9.) KT rendelet 1. §-a.
3
Beiktatta a 32/2004. (XII. 29.) KT rendelet 1. §