A szöveg időállapota: 2019.III.1. -
Időállapot váltás: 2000.XI.2. - 2001.XII.26.
2001.XII.27. - 2007.II.28.
2007.III.1. - 2009.I.31.
2009.II.1. - 2009.III.4.
2009.III.5. - 2009.XII.31.
2010.I.1. - 2010.VI.30.
2010.VII.1. - 2010.XII.31.
2011.I.1. - 2011.VIII.31.
2011.IX.1. - 2011.XII.31.
2012.I.1. - 2012.IV.30.
2012.V.1. - 2012.XII.31.
2013.I.1. - 2015.XI.1.
2015.XI.2. - 2016.X.31.
2016.XI.1. - 2017.I.27.
2017.I.28. - 2019.II.28.
2019.III.1. -


26/2000. (XI. 2.) KT rendelet

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésben, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. Évi XLIII. Törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a végrehatására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet, továbbá az egészségügyről szóló 1997. Évi CLIV. Törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseire, valamint a rendkívüli halál esetében követendő eljárásról szóló 34/1999. (XI. 24.) BM -EüM - IM együttes rendeletben foglaltakra a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

11. § A rendelet hatálya Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú köztemetőkre, valamint ezek fenntartásával és az ott folytatott kegyeleti közszolgáltatási tevékenységekkel, temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

Általános rendelkezések

22. § (1) Önkormányzati tulajdonú működő köztemetők: 3750 hrsz-ú gyomai köztemető, 5168/7 hrsz-ú endrődi köztemető.

(2) Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő temetők felsorolását e rendelet 1. Számú függeléke tartalmazza.

3. §3

4. §4

Temetői üzemeltetés

5. §5 (1)6 Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat köztemetőinek üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek egyedüli tagja, és amely felett - tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására az egyéb jogszabályi feltételek fennállására figyelemmel. Az üzemeltető megnevezését és azonosító adatait a 2. függelék tartalmazza.

(2)7 A köztemetők és létesítményeik üzemeltetésére, fenntartására, valamint a temetkezésekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek ellátására az Önkormányzat az üzemeltetővel kegyeleti közszolgáltatási szerződés köt, amely tartalmazza az üzemeltető által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is. Az egyes üzemeltetési feladatok részletes tartalmát a kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozza meg.

(2a)8 A (2) bekezdés alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.

(3) A köztemető és létesítményei tárgyi és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban tartásáról az üzemeltető útján az önkormányzat gondoskodik.

(4)9 Az üzemeltető a köztemetők működtetését biztosító fenntartási, üzemeltetési és a temetkezési szolgáltatási díjakat az önkormányzat nevében - más helyett történő számlakibocsájtás útján - szedi be és kezeli. Az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásait köteles a számvitelében elkülönítetten kimutatni. A köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) A köztemetőben az üzemeltető köteles az eltemetés feltételeit biztosítani, összehangolni a temetkezéseket, és díjfizetés ellenében gondoskodni az elhunytak átvételéről.

A temetkezési helyek és szabályok

6. § (1) A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni - a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát - az átvétel egyidejű igazolása mellett - kegyeleti feltételek megtartásával a jogosultaknak ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell vezetni,

(3) A temetőt sírhely-táblákra, gyermeksírhelye-, urnasírhely-, sírbolt táblákra, valamint hamvak szétszórására, alkalmas területekre lehet felosztani.

(4) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, melyeket a nyugvási idő elteltével -szabályszerű eljárás mellett - ki lehet üríteni és a temetés céljából, igénybe lehet venni.

(5) Külön sírhely-táblákat lehet kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.

(6) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákba - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(7) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(8) A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.

(9) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg felszámolásukról döntés nem születik.

(10) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelybe (rátemetéssel), urnasírhelybe lehet elhelyezni.

(11) Lezárt temetőből és sírhelytáblából a holtest maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhelytáblába). Az exhumálást csak az illetékes tiszti főorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni. Lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

7. § (1) Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetnie. A meghatározott díjon felül az eltemettetőnek egyszeri hulladékszállítási díjat és az elhaltak hűtéséért megállapított díjat kell fizetnie.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A fizetési kötelezettség a temetkezési hely újraváltásakor, az előre megváltott sírhelyek betemetésekor is fennáll.

(4)10 Az egyszeri megváltás időtartama:
a) sírbolt esetén: 60 év
b) urnafülke esetén: 15 év
c) sírhely esetén: 25 év.

(5) Amennyiben a jogosult a megváltási idő lejárta előtt a holttesteket más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(6) Ha a betemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(7) Temetkezési helyet - a sírbolt és a kettős sírhely üresen maradó felének kivételével - megváltani csak haláleset bekövetkezése miatt lehet.

(8) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra akkor válthatók meg újra, ha a temető, vagy sírhely tábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. A használati idő korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni.

(9) Ha a használati díj leteltét követően a sírboltot 5, egyéb temetkezési helyet 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül felhasználni.

(10) A sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és/vagy kiürítéséről a Képviselő-testület dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban, helyi rádióban és helyi sajtóban, valamint a temető területén közzé kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiakban pedig 2 havonta történjenek.

(11) Ha a használat (7)-(8) bekezdésben foglaltak miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttest-maradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

(12) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, nem örökölhető, de a sírhelyet újra megváltó hozzátartozó használati jogot szerez.

(13) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.

8. § (1) A temetőben lévő sírhelyek mérete:

a./ Az egyes sír:

- 260 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély

- a mélyített 220 cm mély.

- Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön

b./ A kettős sírhely:

- 260 cm hosszú, 250 cm széles, 200 cm mély

- a mélyített 220 cm mély,

- koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön

c./ A gyermek sírhely:

- 130 cm hosszú, 100 cm széles, 160 cm mély,

d./ Urna sírhely:

- 130 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély,

e./ Urnafülke mérete: 35x35x35cm

f./ A sírhelyek egymástól való távolsága a d./ és e./ pont esetében 30 cm.

(2) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) - tisztiorvosi engedély - alapján a rendelet mellékletében meghatározott időarányos díj fizetése ellenében még egy koporsó temethető.

(3) Sírhelyet kifalazni, kibetonozni nem szabad.

(4) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen, lehet felállítani.

(5) Sírboltot csak engedélyezett kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.

(6) Mélyített felnőtt sírhelybe (220 cm) a tisztiorvosi engedély alapján a rendeletben meghatározott sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Dupla sírhely esetében a kettős sírhelyre vonatkozó és a temetkezéskor érvényes sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(7) Felnőtt sírban elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el. Az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell - elhaltanként - a sírhely használati díjat megfizetni.

(8) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely táblába gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méretének a felnőtt sír méretével azonosnak kell lenni.

(9) Rátemetés esetén - balesetek elkerülése érdekében - a síremléket a temettetőnek le kell bontani és újból, biztonságosan fel kell állítani.

9. § (1) A síremlékek és sírboltok alapozásának méretét, szabályszerű építést az üzemeltető ellenőrzi.

(2) Kegyeletet sértő, balesetveszélyes síremlék, sírbolt rendbe hozására, elbontására az üzemeltető a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét felszólíthatja. Amennyiben a felhívás eredménytelennek bizonyul, úgy a szükséges munka elvégzésére üzemeltető kérésére a polgármesteri hivatal elrendelheti a sírbolt eltávolítását, illetve a sírboltba történő további temetkezést megtilthatja.

(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást a - temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(4) Síremlék és sírbolt köré szilárd burkolatú kísérő járda a sírhely határán belül építhető.

(5) Sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírboltkönyvbe bejegyeztette.

(6) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(7) A sírboltba, koporsóba csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl csak urna helyezhető el.

(8) Amennyiben a sírbolt létesítője a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendelettel nem rendelkezett, úgy a sírboltban az elhaltak hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

10. § (1) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyen sírdomb kialakítására nem kötelezhető. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(2) A temetkezési hely birtokosa a sírhelyre élő és művirágot ültethet, illetve helyezhet el. Csak olyan fás szárú növényzet telepíthető, amely magassága kifejtett állapotban a 2 m magasságot, szélességében pedig a sírhely méretét nem haladja meg.

(3) A rendelkezésre jogosult köteles a sírhelyre ültetett növényzetet ápolni, a sírhelyet gyommentesen tartani, a sírok közötti oldaltávolság feléig a területet gondozni.

1111. § (1) A díszsírok a köztemetők központi fekvésű területén kijelölt sírhelytáblában levő egyszemélyes mélyített sírhelyek, amelyekbe az elhunyt és annak házastársa temethető. Díszsírokba temetés eseteit külön önkormányzati rendelet határozza meg.

(2) A díszsírok helyének a gyomai köztemetőben a D parcella, az endrődi köztemetőben az E parcella erre kijelölt területét kell fenntartani.

(3) A díszsírok örök jellegűek, a köztemető fenntartásáig megmaradnak. Folyamatos megváltásukról az önkormányzat gondoskodik. A temető átrendezése, vagy megszüntetése esetén a díszsírok áthelyezéséről - költségének viselésével - Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt.

12. § (1) Temetkezési szolgáltatások: temetésfelvétel, halott-szállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urna elhelyezés az urna kiadás, sírnyitás, az exhumálás, és az újratemetés

(2)12

(3) A köztemetőben az üzemeltető előzetes értesítése mellett kerülhet sor a temetkezési szolgáltatásra.

(4) A temetkezési szolgáltatást végzők az e rendelet mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni az elhaltak és a kellékek temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások, létesítmények igénybevételéért.

(5) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a rendelet mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni.

(6) Amennyiben a temetkezési szolgáltatást az üzemeltető látja el, úgy a befizetési kötelezettség őt is terheli.

12/A. §13 A köztemetőben a sírásással, sírhelynyitással és exhumálással kapcsolatos feladatok kizárólag az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevételével végezhetők el, melynek díját az 1. melléklet tartalmazza.

13. § (1) A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

(2) A rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak abban az esetben köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatos kifogást jelentettek be. Ha a jogosultságot az üzemeltető nem tudja megállapítani, akkor a bíróság vagy a gyámhatóság döntését kell kérni. A vita lezárásáig a halott nem temethető el.

14. § (1) A holttest elhamvasztásához - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a tisztiorvos engedélye szükséges.

(2) A kórházban elhunyt személy, vagy rendőri intézkedéssel boncolásra szállított holttest, elhamvasztását a boncorvos engedélyezi.

Nyilvántartások vezetése

15. § (1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítván egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temető fenntartója az új sírmezők (sírtáblák, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sír-nyilvántartási térkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temető térképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni.

A temetési rend megváltoztatása csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőrizni, azt követően pedig átadni a Békés Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartó könyvben minden temetést (urna elhelyezést) időrendi sorrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés napja, az elhalt neve, születési ideje, utolsó állandó lakhelye, az elhalálozás napja, fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka, a sírhely tábla, - sor, - hely száma, valamint a síremlékre vonatkozó bejegyzéseket, valamint a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a halva született anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(5) A sírbolt könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljáráshoz lehet kiadni.

A temetők rendje

16. § (1) A temetők nyitva tartása nyári időszámítás esetén 06.00-20.00 óráig, téli időszámítás esetén 07.00-17.00 óráig szól. A temetők területéről a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(2) A temető üzemeltető a temető bejáratánál tájékoztató táblát köteles kifüggeszteni mely tartalmazza a nyitva tartás idejét, a halottak napi meghosszabbított nyitva tartás idejét, a temető rendjét, az üzemeltető címét, ügyfélfogadási idejét, az évenként pontosított temető térképet.

(3) A temetőben 10 éven aluli gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

(4) A temetőkben mindenki a hely csendjének, kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani munkavégzésével a szertartást nem zavarja.

(5) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, eltulajdonítani tilos.

(6) A sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhely között nem, csak a kijelölt hulladéklerakó helyen tárolható.

(7) A temető tisztántartása, a szabad zöldterületek fenntartása a temető előtti közterület gondozása az üzemeltető feladata.

(8) A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.

(9) A sírok és urnasírok kerítéssel nem határolható körül, a sírhely mellé pad nem helyezhető.

(10) A temető területére kutyát - vakvezető kutya kivételével - és egyéb állatot bevinni tilos.

(11) A temetkezési hely kijelölése, és az esetleges sírásás az üzemeltető feladata.

17. § Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőben való beszállításához. Síremlékek gyártása és állítása esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet mellékletében meghatározott díjat számítja fel. A temető területén gépjárművel, motorkerékpárral közlekedni nem szabad, kivétel ez alól a mozgáskorlátozottak, az engedélyezett munkálatok végzők és a láthatóan idős betegek.

18. § A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátása az üzemeltető feladata, melyet telephelyén lát el.

Szabálysértési rendelkezések

19. §14

Záró rendelkezés

20. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 11/1991. (X. 30.) KT sz. rendelet, valamint az azt módosító 21/1993. (VII. 19.) KT számú, a 16/1998. (V. 4.) KT számú rendeletek, továbbá a 13/2000. (IV. 20.) KT számú rendelet 1. §-a hatályukat vesztik.

21. §15 (1) Az 5. § (2a) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) KT rendelethez16

Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A B
1 Díjtétel megnevezése Forint
2 Temető fenntartási hozzájárulás 2.500
3 Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
4 Ravatalozó bérlet 20.000
5 Hűtőszekrény használata (naponta) 2.500
6 Sírásás (egyszemélyes normál) 14.000
7 Sírásás (egyszemélyes mélyített) 20.000
8 Sírásás (gyermek sírhely) 6.000
9 Sírásás (urna sírhely) 6.000
10 Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés) 4.000
11 Exhumálás során normál sír nyitása​​ 17.000
12​ ​Exhumálás során mélyített sír nyitása​ 20.000​
​13 ​Exhumálás​ 12.000​
14 Sírhely megváltási díjak
15 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre 14.500
16 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre 29.000
17 Egyszemélyes mélyített 25 évre 19.000
18 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre 38.000
19 Gyermeksírhely 25 évre 10.000
20 Urnasírhely 25 évre 10.000
21 Urnafülke 15 évre 16.500
22 Egyszemélyes sírbolt 60 évre 72.000
23 Kétszemélyes sírbolt 60 évre 104.000
24 Háromszemélyes sírbolt 60 évre 144.000

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

1. számú függelék a 26/2000. (XI. 2.) KT rendelethez

Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő temetők

Endrődi városrész
Megnevezés Tulajdonos Státus Megnyitás
Ideje
Lezárás
Ideje
Cím
Önkormányzati köztemető Gyomaendrőd Város Önkormányzata Működő 1972 5168/7 hrsz.
Szarvasvégi katolikus temető Római Katolikus Egyház Ismételten használatba véve 2001-től a tulajdonos döntése alapján 1/1973. (II. 24.) Tan. Rend. Endrőd 6105 hrsz.
Gyomavégi katolikus Római Katolikus Egyház Lezárt 1/1973. (II. 24.) Tan. Rend. Endrőd 6551/2 hrsz.
Izraelita temető Izraelita Egyház Lezárt 1/1973. (II. 24.) Tan. Rend. Endrőd 6602 hrsz.
Központi katolikus temető Római Katolikus Egyház Ismételt használatba véve 2001-től a tulajdonos döntése alapján 1/1973. (II. 24.) Tan. Rend. Endrőd 5168/6
Endrődi református temető Református Egyház Lezárt 1/1973. (II. 24.) Tan. Rend. Endrőd

Gyomai városrész
Önkormányzati köztemető Gyomaendrőd Város Önkormányzata Működő 1968. 3750 hrsz.
Fő úti református temető Református Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 3721/2 hrsz.
Fő úti evangélikus temető Evangélikus Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 3721/3 hrsz.
Református öregtemető Református Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 2808 hrsz.
Kisréti református temető Református Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 2884 hrsz.
Katolikus temető Római Katolikus Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 2882 hrsz.
Izraelita temető Izraelita Egyház Lezárt 2/1973. (VIII. 23.) Tan. Rend. Gyoma 2881 hrsz.

2. számú függelék a 26/2000. (XI. 2.) KT rendelethez17

A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai

Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Elérhetőségek:

Telefon: +36 (66) 386-233

Fax: +36 (66) 386-269

Gsm: +36 (20) 9-552-1818

Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.

E-mail: zoldparkkftupcmail.huupcmail.hu~

Cégjegyzékszám: 04-09-008715

Adószám: 14596421-2-04

Ügyvezető neve: Dinya József


1
Módosította a 24/2001. (XII. 27.) KT számú rendelet 1. §
2
Módosította a 24/2001. (XII. 27.) KT számú rendelet 2. §
3
Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. november 2-ától.
4
Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015. november 2-ától.
5
Módosította a 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 1. §
6
Módosította: 20/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. november 2-ától.
7
Módosította: 4/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. hatályos 2017. január 28-ától.
8
Beiktatta: 4/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. hatályos 2017. január 28-ától.
9
Módosította a 26/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2016. november 1-étől.
10
Módosította a 26/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2016. november 1-étől.
11
Módosította a 12/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet 5. § (3) bek.
12
Hatályon kívül helyezte: 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 5. §
13
Módosította a 26/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2016. november 1-étől.
14
Hatályon kívül helyezte a 17/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2012. május 1-től.
15
Módosította: 4/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. hatályos 2017. január 28-ától.
16
Módosította: 4/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. hatályos 2017. január 28-ától.
17
Beiktatta: 14/2009. (III. 5.) Gye. Kt. Rendelet 3. §